آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, November 05, 2009

 

صيونيزم ايرانی و نازيسم آخوندی / دومين بخش

زاد گـــاه
امير سپهر


کاسه ليسانند اينان نه اميران

دومين بخش از متن: صيونيزم ايرانی و نازيسم آخوندی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و در اين سفره
در نخستين بخش اين متن، نوشتم که چگونه همه ی کوشش نازی های رذل برای درهم شکستن شخصيت و خُرد کردن شآن انسانی و غرور يهودی آيينان گرفتار آمده در اردوگاههای مرگ بود. همچنين از دگرگونی های شخصيتی ويرانگری نوشتم که چه سان شرايط مرگبار سبب می شود که آدميانی بافرهنگ، بزرگ منش، آگاه و فرزانه به موجوداتی پست و حيوان گونه دگردي�ا تاب نمی آورد، از روستايی که در تملک او بود، بيرون شده و به شهر می کوچيد، با يافتن کاری هم، در همانجا سکنا می گزيد. ديگر هم آن ارباب بدکردار حق امر و نهی و زور گفتن به وی را نداشت. چرا که ارباب، تنها مالک زمينهای روستا بحساب می آمد نه جسم و روح و باور و جان رُعايا

و سرانجام و مهم تر از همه اينکه، با نگرشی به کيستی ناصرالدين شاه قاجار و سيدعلی خامنه ای و قياس انديشه ها و شيوه زندگی اين دو و همچنين مقايسه ی شأن و شخصيت افراد پيرامونی اين دو فرد، بسادگی می توان دريافت که«رعيت» همان ناصرالدين شاه ولنگار و بی کفايت اما در ظاهر جنتلمن، شوخ طبع، نقاش و نخستين عکاس ايران و از شاهزادگان و درباريان فهيم و باخانواده ی او فرمان بردن، هزاران بار شرف داشته بدين وضع خفت بار و شرم آور روزگار ما

يعنی بدين که ملتی هفتاد و چند ميليونی و بسيار جوان تر و باسواد تر و به تبع آنهم، بسيار متجدد تر و بافرهنگ تر از آن روزگار، از سوی يک طفيلی بی سر و پای و مرثيه خوان بنام خامنه ای،«امت» خوانده شود. آنهم «امت شهيد پرور». فردی که در همان کاليبر و در اندازه ی شخصيت خود هم، هيئت حاکمه ای از بی فرهنگ ترين انگل های اجتماع ايران تشکيل داده

هيئت حاکمه ای که به تحقيق، رئيس الوزرای منتصب آن و بيشترين اعضای دولت آن منصوب، نشاندگان در دو مجلس فرمايشی و مداحی آن، دادگستری آن، مقامات لشگری و ديگر مقامات کشوری آن، اکثرآ از غداره بندان و متجاوزان و باجخورانی هستند که خاستگاه اجتماعی ايشان بی فرهنگ ترين خانواده ها از بدنام ترين محله های تهران و ديگر شهر ها است

بنابر اين می بينيم که حکومت اين روضه خوان ها آنچنان با پيشينه ی ايران و سطح فرهنگ و مدنيت مردم آن نامتناسب است که اگر حتا دو سده ی پيش از اينهم در ايران تشکيل می يافت، باز بی ترديد برای آن ايرانيان هم پسمانده می بود. چرا که حتا سطح شعور آن ايرانيان هم بسی بالا تر از درک ملايان امروزی بوده

اين نيز فراچشم داشته باشيد که ملا ها پيوسته در حاشيه ی حکومت ها و در خدمت پادشاهان و امرا بوده اند و برای ايرانيان رجال سياسی محسوب نمی شوند. به بيانی ديگر، اين قشر حکومتگر و کاخ نشين کنونی، در سراسر عمر خود، تنها جيره خوار نظامهای سياسی و دلال محبت ـ صيغه خوان ـ شاهان بوده، نه وزير و وکيل و امير

از اينروی هم در چشم انداز سياست ايران، ملا يعنی نوکر حکومت و به تبع آنهم، جمهوری اسلامی در ضميرناخودآگاه ايرانی، به مثابه حکومتی است که نوکر های فرومايه پادشاهان و اميران آنرا تشکيل داده اند و بدين خاطر هم اين آدمهای پست و بی مقدار، اصولآ شايستگی حکومت بر ايران و ايرانی را ندارند، حتا در صمير ناخودآگاه بی سوادان و ساده ترين روستائيان ميهن ما

و اينک اين که چه حال افتاد و چه شد که حکومت به دست اين دريوزگان افتاد و دستکم يکصد و پنجاه سال تلاش پيوسته و طاقت فرسای فرهنگی و مدنی ما در آن مُلک يکباره دود شد و بر هوا رفت چگونه آنهمه جانفشانی ها و خونهای بر زمين ريخته شده در راه آزادی از سوی مشتی بی فرهنگ لگدمال گشت، موضوع دگری است. آنچه اما مراد اين نوشته است، چرايی اين وحشيگری ها و سبب نفرتی است که اين سفلگان از ما دارند که در بخش پسين بدان خواهم پرداخت. فعلآ همين. امير سپهر

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker