آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, February 26, 2005

 

! جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

حزب ميهن
امير سپهر
جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر !1


او هم امروز هم اگر بلايی بر سرش آيد به جاودانگی خواهد پيوست

کار هر چه پر عظمت تر باشد در ابتدا به همان نسبت نا شدنی تر و مسخره تر به نظر می آيد
سياست خارجی ايالات متحد آمريکا پس از جنگ عالمگير دوم توانست دهه ها برای آنکشور سود سرشار و رشد اقتصادی چشمگيری ببار آورد، آن سياست اما بدليل درجا زدن و عدم انطباق خود با روند تحولات جهانی به سياستی شکست خورده و خطرناک مبدل گرديد. اساس و پايه آن سياست بر ايجاد مراوده و دوستی با نظام ها استوار بود، ولو نظام های غير منتخب و حتی بعضآ ضد ملی. در آن دکترين ميزان بسط و توسعه روابطه ايالات متحده به کشور های دوست به ميزان توانمندی آن نظام ها در ايجاد ثبات بستگی داشت، حتی اگر آن ثبات از راه سرکوب آزاديخواهان و زير پا گذاردن ابتدايی ترين حقوق شهروندان بوسيله حکومت ها بدست می آمد. همين اندازه که رژيمی قادر ميگرديد ثباتی قبرستانی بوجود آورد و دست به ماجراجويی نزند، نه تنها از دوستی و حمايت بلکه از کمک های بلاعوض آمريکا نيز برخوردار می گرديد
سياستگزاران آمريکا از اين نکته غافل بودند که حمايت از رژيم های سرکوبگر و جانبداری يکطرفه از دولت اسرائيل ميتواند موجبات نفرت مردمان ستم ديده از آن قدرت جهانی را فراهم آورد و آنکشور را به سمبل ستمگری و آماج حملات کورکورانه مردمان عقب نگاهداشته شده مبدل سازد. برآيند آن سياست فرصت خوبی را برای رشد عناصر بنياد گرايی فراهم نمود که فرهنگ آمريکا را منحط و دشمن افکار پسمانده مذهبی خود تلقی ميکردند، از صدقه سر همان مشی کاملآ اشتباه بود که جانيان تندرو و خطرناک توانستند با شعار های بسيار راديکال و عمليات خشونت آميز بر عليه آنکشور رشدی سريع کرده و به محبوب قلوب مردمان استثمار شده جهان بويژه مسلمانان مبدل گردند. آمريکا در يازدهم سپتامبر متوجه شد که آن سياست تا چه اندازه ميتواند برای امنيت شهروندان آنکشور خطرناک باشد. در نتيجه همان سياست بود که هزاران نفر انسان بيگناه فقط به جرم آمريکايی بودن جان خو را در نقاط مختلف جهان و حتی در داخل شهر های بزرگ آنکشور در عمليات تروريستی از دست دادند. اينک چشم و گوش آمريکا کاملآ باز شده و به همين دليل سياست خود را از پايه دگرگون ساخته است بويژه در ارتباط با دنيای اسلام که به چالش اصلی تبديل گرديده
در سياست نوين حمايت از مردمان تحت ستم جای پشتيبانی از رژيمها سرکوبگر را گرفته است. حمايت تام و مطلق از اسرائيل که دستمايه اصلی تروريستها برای بسيج مسلمانان بيزاراز اين عمل برای اعمال تروريستی بود جای خود را به کمک به فلسطينی ها برای تشکيل دولت مستقل سپرده است. آمريکا می خواهد نقشه جفرافيای سياسی جهان اسلام رابهم بزند وخواهد زد. اغلب متحدين سنتی امريکا را در عراق تنها گذاردند، اما آنکشور چون به درستی روش خود اعتقاد داشت، در عراق از همه چيز خود مايه گذارد. شرکت پرشور مردم عراق علی رغم خطر مرگ نشان داد که اين سياست تا چه اندازه درست و منطقی است. پيروزی در آزمون انتخابات عراق برای بوش و دولتش هزاران بار بيش از پيروزی تاريخی وی در انتخابات کشورش ارزش تاريخی و جهانی داشت. او تاهمين جای کار هم به ابراهام لينکلن دومی در تاريخ آمريکا و جهان مبدل شده است؛ شايد هم بزرگتر. نقط اوج اين سياست عدم دخالت در انتخاب نوع نظام برای عراقی ها بود
بگذاريد واخوردگان کمونيست و صلح دوستان صدام پسند و همگی بيکار که از آمريکا دراکولا و شمر و يزيد ساخته اند و مخالفت با هر عمل آنکشور رابه عبادت دينی جديد خود بدل ساخته اند، هرچه می خواهند شکلک او را بسازند و بر عليه وی تظاهرات کنند، اين صلح دوستان نادان در مدت بيش از سی سال حتی يکبار برای دفاع از مردم بدبخت عراق در برابر جنايات سبعانه صدام قوطی آبجو بدست به خيابانها نيامدند. هرگز بر ضد اسامه بن لادن و ملا عمر و ميلوسويچ و ملا های دزد و آدمکش تظاهراتی براه نينداختند و ابدآ اشاره ای به ابو مصعب الرزقاوی نمی کنند که حتی سر خبرنگاران و کارکران بيگناه و محتاج نپالی را هم جلوی دوربين ويدئو از تن جدا می سازد
جرج دبليو بوش هم امروز هم اگر بلايی بر سرش آيد به جاودانگی خواهد پيوست. وی بدعتی در سياست کشورش و جهان غرب گذارده که در بود و نبودش ادامه خواهد يافت، ترديد نبايد داشت که اروپا نيز دير يا زود به همان راه خواهد رفت، ور نه اين بار اروپا خواهد بود که مسلمانان در پی نابوديش خواهند بود، آنهم اروپايی که خيلی آسيب پذير تر از آمريکا است. اين قاره در مقايسه با آمريکا به علت نزديکی و در دست رس بودن و گونا گونی و يک دست نبودن سياست خارجی آنها و بی مرزی برای تروريست ها نسبت به آمريکا صد ها بار هدف هايی آسان تری خواهند بود. اروپا راهی به جز تعقيب سياست آمريکا ندارد. عظمت کار جرج دبليو بوش هم در همين است، تبديل نا خواسته دوستان ديکتاتور ها به دشمنان آنها اين نيز بسيار طبيعی است که پرزينت بوش تا اين اندازه مورد توهين و سوژه کاريکاتور وآماج تهمت و نفرين و مسخره است، وی بدعت گذار است، و اين از ويژگيهای بدعت است. هيچ قصد مقايسه و تبليغ و تحسينی نيست، اما توجه کنيم که حتی پيامبران نيز چين وضعی داشتند
اين يک قاعده نانوشته است که کار هر چه پر عظمت تر باشد، در ابتدا به همان نسبت نا شدنی تر و مسخره تر به نظر می آيد

بيست و ششم فوريه دوهزاروپنج ميلادی
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker