آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, December 23, 2004

 

(آزادی ايران، نقطه شروع 2)حزب ميهن
امير سپهر
!اين خرد و فاشگويی است، نه پرخاشگری و انتقام جويی
The mind is like a parachute, it only works when it´s open !
زين قصه هفت گنبد افلاک پر صداست
کوته نظر ببين که سخن «مختصر» گرفت

در ارتباط با نوشته مافيای اپوزيسيون قلابی چندين ايميل از داخل ايران دريافت کرده ام، بسياری از بزرگوارانم مرا مورد مهر و شفقت خويش قرارداده اند که از اينهمه وداد و محبت آنان سپاسگزاری ميکنم. اميدوارم که لياقت اين اعتماد و مهر را داشته باشم. جدای از اين بخش بزرگی از عزيزان موضوعات مختلفی را گوشزد کرده و يا پرسيده اند که قادر به درج و پاسخگويی به تک تک آنها بر روی وب سايت نيستم ، ليکن با توجه به اينکه تقريبآ موضوع تمامی آنها بر محور چند مسئله مهم دور ميزند، برای سهولت در کار طرح و پاسخگويی، چکيده تمامی آن پيشنهادات و انتقاد ها را به چند بخش تقسيم کرده ام. بگونه ايکه هيچ پرسشی بی پاسخ و هيچ نقدی دور از نظر و بی اهميّت نمانده باشد. نکته قابل توجه در همگی اين نامه های الکترونيکی اين است که تقريبآ همه پرسيده اند چه بايد کرد؟ و بيشترين آنها معتقدند که ما بايد از ايالات متحده کمک بگيريم، اين هم ميهنان معتقدند مگر بوش به داد ما برسد، ور نه هيچ اميد و راه حل ديگری برای آزادی مردم ايران وجود نخواهد داشت .عده ای اين ايراد را بر من گرفته اند که گويا روحيه انتقامگيری و پرخاشگری در من وجود داشته باشد! فرد محترمی که خود نوشته اند استاد دانشگاه هستند، ايميلی فرستاده اند که تقريبآ اينچنين مضمونی دارد : ميدانم و احساس ميکنم که از سر دردمندی و نيکخواهی سخن می گوئيد . اما شايد نيکخواهی را بايد با روشی در هم آميخت که کار هم بدهد ! به کينه و سخت سری کار وطن راست نمی شود. آدمها را که نميشود بجرم اشتباهی در گذشته يکسره از دايره حق جويی و پيکار آزادی کنار گذارد. فرد ديگری پرسيده اند آيا تمامی کساني که در حال حاظر برای دولت جمهوری اسلامی کار ميکنند را بايد از دم تيغ گذراند؟ در خاتمه سئوال کرده اند پيشنهاد من برای برونرفت از اين ستم و رسوايی ملی چيست ؟ هم ميهنی پرسيده اند رابطه اينجانب با شاهزاده رضا پهلوی چگونه است؟ ايشان نيز در انتها راه حل را جويا شده اند. ديگری با ديده ترديد پرسيده اند آيا اين گفته من صادقانه است که خواهان منصب و مفامی نيستم ؟ آن ديگری ايراد گرفته اند برای همچو منی که ادعای آزاديخواهی دارم نوع نظام آتی چه تفاوت دارد، و نقاط افتراق مرا با جمهوری خواهان سئوال کرده اند؟ کسی هم بر من خرده گرفته که مدارا جو نيستم و خيلی بقول ايشان ذره بينی و موشکافانه با گذشته اشخاص برخورد ميکنم، اين سه نيز مانند سايرين ضمن تأکيد بر لزوم کمک گيری از آمريکا، راه حل پيشنهادی مرا جويا شده اند.
بيش از هر چيزی بايد بنويسم که اينجانب بر خلاف بيشتر هم ميهنان عزيزم که روحيه ای بسيار لجوج و انتقامجو دارند، نه در زمينه شخصی و نه در ميدان سياست هيچ اعتقادی به انتقام و يا ساده تر و عامی تر گفته باشم حتی رو کم کردن نيز ندارم. انتقام بويژه درعالم سياست، به شمشيری دو دم ميماند که يک لبه آن ، آنهم لبه تيز تر خود انتقامگير را از پای می افکند، انقلاب اسلامی خود زنده ترين گواه اين ادعا است. عده ای کشوری را نابود کرده و نسلهای متوالی ملتی را بخاک سياه نشاندند صرفآ به اين دليل که از محمدرضا شاه فقيد انتقام گرفته باشند. حديث بعد از آنهم را هم که خود ميدانيد که چگونه انقلابيون ديروز لجوجانه از پذيرش مسئوليت فرار ميکنند و بخاطر اينکه خود را همچنان محق و دانا جلوه دهند، با به گروگانگيری مردم در نظامی وحشی و قرون وسطايی که خود بوجود آورده اند، بخيال خود درصدد اصلاح آن هستند. ولو دويست سال هم طول بکشد و ديگر ايران و ايرانی برجای نمانده باشد. در ادامه همين موضوع نظرتان را به اين نکته جلب ميکنم که مرا سر مخالفت و عنادی پايه ای با جمهوری خواهی نيست، که اين ظرف نيز ظرفيت و قابليّت پخت مردم سالاری را دارد. بگذريم از اينکه بنده اعتقاد دارم جمهوری لا اقل در حال حاظر کارکردی در ايران نداشته و نخواهد داشت. چنانچه اين سيستم را داشته باشيم يک رئيس جمهور مادام العمر خواهيم داشت، اين حال فرع قضيه است، اما مسئله افتراق از اينجا شروع ميشود که اساسأ کسانيکه اينروز ها علم جمهوريخواهی برداشته اند به هزارو يک دليل اصلآ جمهوريخواه نيستند. نام حقيقی اينها جمهوری اسلامی خواهان است نه جمهوری خواهان.
گروههای مافيايی پير و کهنه ای که امروز بنام اتحاد جمهوريخواهان اينطرف و آنطرف جلسه و کنفرانس پشت کنفرانس برگزار ميکنند و خود را اصلاح طلب ميخوانند، اکثرآ از شيفتگان ديروز امام هستند. اين محبان سابق بارگاه خمينی کبير بزرگترين مسئوليت و يا بهتر، گناه را در بروی کار آمدن اين نظام دارند.همين ها ملا ها را سوار بر دوش خود کرده به مجلس و کاخها و ساير مراکز قدرت بردند. اين خيل روسياه و اميد تباه، که در اثر حهالت ايران را دودستی به روضه خوان ها تقديم کردند، خود بهتر از هرکس ديگری ميدانند که در صورت سرنگونی تماميْت اين رژيم روی بازگشت به ايران را نخواهند داشت و با بدنامی بکلی از صحنه سياست ايران ترد خواهند شد، بويژه در صورت استقرارمجدد نظام پادشاهی که تمام هويْت سياسی آنان به مبارزه با آن نظام مربوط ميگردد. با وجود اينکه برای اين دسته روشن است که نظام با وضعيّت کنونی قادر به ادامه حيات نخواهد بود، بدليل نداشتن هيچگونه محبوبيتی در ميان مردم قادر به معرفی خود بعنوان آلترناتيو اين رژيم نيستند. تمام سعی اين گروه تلطيف جمهوری اسلامی و حفظ اين نظام بظاهر جمهوری با تراشيدن يک آلترناتيو ولو يک قاتل پيشين از درون همين نظام برای جلوگيری از بازگشت نظام مشروطه است، که در صورت استقرار مجدد تومار عمرشان را در خواهد نورديد. اين دسته تمام کنفرانسها و موضع گيری های خود را با اجازه و هماهنگی با اصلاح طلبان درون حاکميْت انجام ميدهند و بطور کتمان ناپذيری بصورت نمايندگی های خارج ازکشور جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدين انفلاب اسلامی و خاتمی ها و حجاريان ها عمل مينمايند.
اين گروه در ماه ژانويه دوهزاروچهار در برلين نشستی داشتند (نشست اتحاد جمهوريخواهان)، چند تن از جمهوريخواهان مستقل که در آن نشست حضور داشتند به ناگهان بصورت قهر و اعتراض آن نشست را نيمه کاره ترک نمودند. دکترعلی راسخ افشار و دکتر منوچهر ثابتيان (از بنيانگذاران کنفدراسيون دانشجويان) دو تن از اين معترضين بودند. نامبردگان در برشمردن دلايل اينکار خود اظهار داشتند که ترتيب دهندگان کنفرانس مرتبآ بوسيله تلفن موبايل با داخل ايران تماس گرفته و برای انجام کوچکترين عملی هم از حجاريان و محمد رضا خاتمی و موسوی خوئينی ها و... کسب تکليف ميکردند. توجه می فرمايد که اينها از چه قماش جمهوريخواهان هستند! سازمان توده اکثريت و ديگراعضای اتحاد جمهوريخواهان تماس خود با رژيم را شخصآ نيز کتمان نميکنند. علی کشتگر در بيشتر مقالات خود به تماسهايش با بخشی از حاکميْت بی پرده اشاره می نمايد. در آن نشست چند تن از سخرانان همانند خانبابا تهرانی و علی کشتگر... بدون هيچ رودربايستی پشت تريبون اعلام کردند که قصد شان به هيچ روی سرنگونی رژيم ملا ها نيست. اين نشست با انتخابات مهوع دوره هفتم مجلس روضه خوان ها مصادف شده بود. اين جمهوريخواهان حتی بعد ازدقيقه نود نيز انتخابات را تحريم نکرده بودند. حتی با وجود تحريم آن از سوی تشکلات دانشجويی نيمه فرمايشی داخل همانند دفتر تجکيم وحدت. خوب، حال جمهوری خواهی سرشان را بخورد، آيا اصلآ ميشود اينها را جزو اپوزيسيون و مخالفين جمهوری ملا ها بحساب آورد!؟ اينها هستند آن نکات افتراق ما، به همين دلايل است که ميگويم اينها نام اپوزيسيون را دزديده و آنرا به لجن آلوده ساخته و بی ارزش کرده اند.
شخصآ نه تنها هيچ اميدی بدينها ندارم، بلکه آنانرا جزيی از نظام جمهوری اسلامی بحساب آورده و دشمن آزادی و استقلال ملت درد کشيده ايران ميدانم. امروز در هر کجای اين جهان پهناور که قصد استخدام شدن داشته باشيد، اولين چيزی که کارفرما از شما طلب ميکند برگه عدم سوء پيشينه است، ولو اگر کاری کوچک در يک لبنيات فروشی باشد. چگونه ميتوان به گروهی اميد بست وآنانرا سران اپوزيسيون بحساب آورد که حتی يک نمره و امتيازمفيد و قابل قبول هم در کارنامه خود ندارند ؟! ما عادت کرده ايم که هميشه شانه از زير بار مسئويت خالی کنيم و گناه خوشخيالی و نادانی خود را بگردن ديگران بيندازيم. هر زمانی که سرمان ازخطا های خودمان به سنگ ميخورد، بجای قبول مسئوليت و پند آموزی از ندانمکاريهامان به تأسی از فرهگ مذهبی فورآ شمر و يزيدی می يابيم و نابخردی خود را به خيانت آنان تغيير نام ميدهيم. شاخت در سياست يک اصل پايه ای است.کسانيکه بدنبال چنين افراد نالايق و بدکاره و نادان روانه شوند طبيعی است که شکست خواهند خورد و از اينهم سر خورده تر خواهند شد. اما گناه از اينها نيست. بد بختی ما اين است که هميشه گوسفند وار بدنبال گله می افتيم، بدون شناخت از چوپان و مقصد گله که همانا کشتارگاه و مسلخ است ! اين از جهالت ما ناشی ميشود و بس ! ما را نيازی به اين ورشکستگان و سياهکاران نيست.
:انگليسی های استعمارگر که کم اشتباه ترين ملت در دنيای سياست هستند ميگويند
don´t argue with idiots, they bring you down to their level, and beat you with experience" ;o
(اين مقاله ادامه دارد ( سپهر

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker