آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, July 29, 2004

 

فتح دروازه های اسلام

فتح دروازه های اسلام سياسی
امير سپهر


موضع گيری صدر و نيروی شبه نظامی وی در درون حرم ابدآ اتفاقی نيست، اين طرحی است که در تهران ريخته شده و صدر در اين ميان بازيچه قرار گرفته و فقط مجری اين طرح است. صدر و اطرافيانش که بيشترينشان را طلبه های بيسواد و افراد فقير و نا آگاه تشکيل ميدهند فاقد هر گونه اطلاعات نظامی و حتی سابقه تير اندازی با تفنگهای مشقی هستند. سرنخ اصلی کمين گرفتن صدر و ديگران در ماجرای نجف در دست فرماندهان عراقی سپاه پاسداران ايران است. که حتی در صورت دستگيری نيز نميتوان جرم بيگانه بودن بدانها بست. زيرا که اين افراد متولدين خود عراق بوده، بويژه به روحيه مردم و همينطور به وضعيت شهر های شيعه نشين نجف و کربلا و کاظمين و سامرا کاملآ آشنايی دارند
طرح ملايايان برای عراق يک طرح چند بعدی است، اين طرح هدفهای چندی را دنبال ميکند که اصلی ترين آن نجات جمهوری اسلامی است.ملايان از اول هم خواستشان اين بود که حرم بوسيله ارتش آمريکا آسيب ببيند تا بتوانند با مظلوم نمايی از آن بهره برداری سياسی کنند. آخوند ها حتی خود برنامه ای برای انفجار و غارت اشياء درون حرم دارند که آنرا بگردن ارتش آمريکا بيندازند. يکی از شروطه آيت الله سيستانی برای تحويل گرفتن کليد های حرم در پاکت مهر و موم شدهخنثی کردن همين حقه بازی عوامل جمهوری اسلامی و صدر است، تا نتوانند گناه دزدی اشيايی را که خود بسرقت برده اند را به ديگران نسبت دهند.
ملا های تهران بر اين خوشباوری هستند که غارت و يا اصابت خمپاره و توپ و آسيب جدی به حرم، احساسات نه تنها شيعيان، حتی سنی مذهب ها را نيز بيشتر بر عليه آمريکا بر خواهد انگيخت
آنها اين را نيز پيش بينی کرده اند که ارتش آمريکا حتی اگر تمامی اطراف حرم را نيز پاکسازی کند، پای بدرون حرم نخواهد گذارد، به ناچار عده ای در درون حرم در محاصره قرار خواهند گرفت؛ در اينصورت اين موقعيّت صرف نظر از تحريک احساسات مذهبی موجبات بر انگيختن شور ملی عليه امريکا را نيز فراهم خواهد آورد. هدف ملايان از تمامی اين کار شکنی ها با شکست مواجه ساختن برنامه ايالات متحده در دموکراتيزه کردن و ايجاد آرامش و استقرار نظم و ثبات در عراق است. زيرا حتی موفقيُت نسبی و نصفه نيمه آمريکا نيز مرگ و زوال رژيم ملايان را در پی خواهد داشت
با وجود آنکه نقش اصلی و بويژه لجستيکی اين سياست ايجاد بلوا و عدم ثبات را ملايان تهران ايفا ميکنند، اما آنها در اين راستا از حمايت و کمک های پنهانی دو کشور عربستان سعودی و سوريه نيز برخوردارند. زيرا سرنوشت اين هر دو کشور نيز در ميزان موفقيت برنامه آتی ايجاد ثبات و مردم سالاری در عراق رقم خواهد خورد. اين يک برنامه وسيع و بلند مدتی است که عراق اولين منزلگاه آن است
گرچه انگليس هم در اين جنگ در کنار آمريکا است، اما آن کشور استعماری هدفهای پيچيده تر و دراز مدت تر ديگری را دنبال ميکند که در اينجا مجال پرداختن بدانها نيست. اما سياست ايالات متحده در لشگر کشی به عراق بسيار روشن است، جهانيان به نيکی ميدانند که اساسآ هدف اصلی آن کشور از تقبل اينهمه هزينه های انسانی و اقتصادی فتح دروازه های اسلام سياسی است، که همگان نيز ميدانند که مغز اين اژدهای آدم خوار در تهران است.
به محض اينکه آمريکا از عراق فراغت حاصل کند در مرحله اول به سراغ تهران خواهد رفت و فتح تهران راه ورود به دمشق و رياض را نيز خود بخود هموار خواهد نمود !
در انتها اينکه در پيامد سياست ابلهانه ملايان تهران
سرانجام در شهر نجف يکی از ديوارهای حرم حضرت علی، چهارمين خليفه سنی ها و اوٌلين امام شيعيان در اثر انفجار خمپاره آسيب ديد. چيزی که در تاريخ سابقه نداشته است ! و بدينسان خود ملايان با حرمت شکنی از اماکن مقدس و با استفاده ابزاری از اين مکانها راه را برای فتح نه تنها مشهد و قم، ای بسا خانه کعبه نيز برای لشگر غرب گشودند

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker