آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, November 14, 2004

 

....پوکر روسی


حزب ميهن
امير سپهر


! پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

در آستانه نشست حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ، (سی. آی . ا) سازمان اطلاعاتی آمريکا در گزارش سالانه خود، ابعاد تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستيابی به سلاحهای اتمی و همکاری شبکه قاچاق اتمی عبدالقديرخان «پدر بمب اتمی» پاکستان با جمهوری اسلامی را بسيار گسترده تر از آن می داند که دولت آمريکا از آن اطلاع داشته است.در اين گزارش نوشته شده است که عبدالقديرخان نه تنها طرح دستگاههای سانترافيوژ برای غنی سازی اورانيوم بلکه طراحهای مربوط به اجزای تسليحاتی را نيز در اختيار ملا های تروريست ايران قرار می داده است
اين گزارش می گويد، (سی. آی . ا) مطمئن است که جمهوری روضه خوان ها برنامه های مخفی خود برای دستيابی به سلاحهای اتمی را علی رغم انکار کماکان دنبال می کند. اين گزارش رسمی که تقريبا همزمان با اعلام توقف برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران بر مبنای موافقتنامه کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان با جمهوری اسلامی علنی می شود، گويای وجود جو شک و بدبينی شديد در بين مقامات آمريکايی و حتی اروپايی در برابررژيم تهران است که در پرتوی چنين گزارشی تشديد می يابد.آمريکا از هم اکنون با پيش نويس قطعنامه پيشنهادی برای ارائه به شورای حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى که توسط سه کشور اروپايی تنظيم شده است به مخالفت برخاسته است. آمريکا خواهان قطعنامه ای قاطعانه تر است که بدون نياز به حقه بازيهای آتی و وقت کشی های متداول از طرف ملا ها پرونده جمهوری اسلامی را در صورت اثبات تخلف از مفاد موافقتنامه فعلی برای مجازاتهای اقتصادی به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.جورج دبليو بوش، رييس جمهوری آمريکا نيز بعد از انتخاب مجدد خود و تاکيد برآنکه پيروزی انتخاباتی وی گويای خواست ملت آمريکا برای ادامه سياستهای پيشين اوست، کماکان موضع سخت خود در برابر جمهوری روضه خوان ها را حفظ کرده است
بزودی با خروج کالين پاول، وزير امور خارجه و معاونش آرميتاژ از صحنه و جانشينی خانم کانداليزا رایس يکدستی و هماهنگی در کابينه جورج بوش در بسياری از زمينه ها منجمله در قبال جمهوری اسلامی بيشتر ملموس خواهد بود.از هم اکنون انتظار می رود ورود خانم رايس به وزارت امور خارجه صداها و زمزمه های مخالف در آن وزارتخانه را بيش از پيش بی اهميت سازد و آن وزارتخانه را در مسير تبعيت بيشتر از کاخ سفيد و هماهنگی با وزارت دفاع و نظرات شخصيت هايی چون ديک چينی، معاون رييس جمهور و دونالد رامسفلد، وزير دفاع قرار دهد
يعنی روندی شبيه آنچه پس از انتصاب رييس جديد سازمان (سی. آی . ا) آقای پورتر گاس در اين سازمان جريان يافته و به استعفاء و برکناری بسياری از مقامات بلندپایه آن سازمان منجر شده است. جهت گيری دولت آمريکا و بحث و فحص های محافل سياسی و حتا روزنامه ها و رسانه های گروهی ميانه رو در اين کشور که تقريبا همگی به اظهارات و تعهدات جمهوری اسلامی با بدبينی شديد و حتا بی اعتنايی نگاه می کنند، گويای جو انتظاری است که تصادمهای غريب الوقوع بين دو دولت را غيرقابل اجتناب تلقی می کند. جوی که موافقتنامه آخرين اتحاديه اروپا و جمهوری اسلامی را نيز چندان بها نمی دهد
بسياری به غلط اين تصور را دارندکه اقدامات اتحاديه اروپا شايد منجر به دست کشيدن ملا ها ازماجراجويی های بين المللی گردد و در نتيجه آمريکا نيز از در مذاکره با آنها در آيد. اما هم خود ملا ها و هم آمريکايی ها ميدانند که دست کشيدن از تروريسم و فتنه افکنی برای رژيم تهران مرگ و نيستی بهمراه خواهد آورد، چرا که ايدئولژی اين نظام بحران سازی و ريشه آن در تروريسم است. رژيم روضه خوان ها هيچ علت وجودی ديگری ندارد جز نفاق افکنی در روند صلح خاورميانه و پروسه دموکراتيزه کردن منطقه. اين نظام ازهمين ماجرا آفرينی ها تغذيه ميکند. تجربه 26 ساله، بويژه 8 ساله اخير بخوبی نشان داده که اساسآ هرگونه اعتنا به قول و قرارهای رژيم ملا ها که هزار و يک سخنگو و دهها دولت پشت پرده دارد، صرفآ خود فريبی و سرابی بيش نيست
به همين علت هم هست که حتی بعضی از محافل پرنفوذ در آمريکا حتی رد بدل کردن يک جمله با اين رژيم را هم اتلاف وقت ميدانند. اما آمريکا از حوادث عراق اين تجزبه را آموخته که بايد با تأنی و خرد سياسی عمل کند و ظواهر امر را به نحوی نشان دهد که برای ديگران نيز ترديد باقی نگذارد که همه راهها رفته شده و توسل به نظاميگری از سر اجبار و آخرين گزينه بوده است. بنابراين آنچه هم اکنون در جريان است يک سناريو دقيق است. اين سناريو بگونه ای ازپيش تدوين شده است که حذف جمهوری اسلامی نه به علت زور گويی آمريکا ، بلکه از سر ناچاری در قسمت پايانی آن گنجانده شود. بسياری از مقامات رژيم ملا ها نه تنها اين موضوع را ميدانند، بلکه عمدآ هم به تحقق آن کمک ميکنند، با اين تصور و اميد که در سايه بيدار کردن احساسات ملّی و بوجود آوردن انگيزه دفاع از کيان کشور، در آستانه انتصاب جانشين خاتمی عده ای از مردم منزجر از نظامشان را با خود همرا سازند تا از اين رهگذر بر بحران عدم مشروعيّت صرف داخلی و انفجار قريب الوقوع و حتمی غلبه کنند، ولو به بهای ويرانی کامل قسمتی از ايران و کشته شدن هزاران ايرانی ديگر
غافل از آنکه عمق نفرت عمومی از ملايان آن اندازه است که در صورت حمله نظامی آمريکا اکثريت مردم دل و جرأت يافته و برای نابودی اين رژيم در کنار آمريکايی ها خواهند بود نه در صف ملا ها. از اين گذشته، اين بازی بقدری خطرناک است که کوچکترين اشتباه محاسبه در آن کنترل را ازدست ملاها خارج خواهد نمود و طناب نجات به طناب دار مبدل خواهد گرديد. در صورت يک حمله نظامی، قبل از اينکه حتی آمريکايی ها دستشان به ملا ها برسد، ملت ايران خود بحساب آخوندها خواهند رسيد. بسياری از مردم ما در جلوی پای سربازان مهاجم گاو و گوسفند قربانی خواهند کرد. ممکن است عده ای را اين سخن خوش نيايد، ليکن اين واقعيّت ايران کنونی ما است. علت آنهم فقط در ظلم و بيدادی است که در اين سالها بر مردم شده، ستمی بينظر در تاريخ کشورمان که صد ها بار هم مورد هجوم و تاخت و تاز بيگانگان قرار گرفته است
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker