آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, November 11, 2004

 

...بر رژيم اسلامی، نمرده

حزب ميهن
امير سپهر

بر رژيم جمهوری اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد ! 1زير فشار ايالات متحده آمريکا، سر انجام اروپا نيز چون صدام حسين با خفت و خواری جام زهر را به جانشين خمينی و نوکران بی اراده اش خورانديکی از ابتدايی ترين اصول کشور داری داشتن خرد سياسی و موقعيّت شناسی است. اگر شناخت و رعايت اين اصل برای منتخبين يک موفقيت محسوب گردد، برای غير منتخبين جنبه حياتی دارد. يک رهبر سياسی منتخب اگر نتواند با موقع شناسی از رخداد های سياسی بهره گيری نمايد، فقط شانس موفقيت در دور بعدی انتخابات را تنزل داده است، که البته امکان جبران نيز دارد. ليکن رژيم و يا رهبريتی که مشروعيت خود را از کودتا و يا سرکوب و زور سر نيزه و اسلحه بدست آورد باشد، اگر دور انديشی و موقعيّت شناسی نداشته باشد سقوط و مرگش حتمی است
حاکميّت های متکی بر زور و ارعاب که پايگاه داخلی ندارند، سخت نيازمند موفقيت در برون و جلب حمايت ديگر کشور ها و در سايه آن نشاندادن مشروعيّت در درون و اعمال هيبت و اقتدار هستند. اينگونه رژيمها هرگز نبايد در صحنه سياست خارجی خود را در بازيهايی درگير سازند که امکان شکستی ولو ضعيف در آن متصور است. زيرا هر گونه شکست در سياست خارجی صرف نظر از پيامد بی اعتبار شدن جدی در صحنه بين المللی، شکستن صلابت در درون و ايجاد ترکهای غير قابل ترميم را نيز به دنبال خواهد آورد. شاهرگ ايچنين رژيمی در لای قيچی که يک طرف آن در دست بيرون و طرف ديگر آن در دست درون است بزودی بريده خواهد شد. موقعيّت شناسی حتی برای ديکتاتوری ترين و ضد مردمی ترين نظامهای نيز يک ملاک حتمی به حساب می آيد، ملاک توانايی در حفظ نظم موجود و به تبع آن ادامه حيات. برای نشاندادن خرد و تدبير سياسی چند مثال از رژيمهای غير دموکراتيک مياورم تا موضوع روشن تر گردد
از تاريخ تشکيل کشور اسرائيل تا کنون چهار جنگ بزرگ ميان اعراب و اسراييل بوقوع پيوسته است. در همه اين جنگها اعراب شکست خوردند. آخرين جنگ اعراب و اسراييل در سال ۱٩۶۶ ميلادی رخ داد که ارتش اسراييل در عرض يک هفته کرانه باختری رود اردن، نوار غزه، بلندی های جولان و شبه جزيره سينا را اشغال نمود و خود را آماده ساخت با عبور از کانال سوئز، قاهره را نيز به تصرف درآورد. اتحاد شوروی که قول همه گونه کمک و رساندن اسلحه را به مصر داده بود، پس از شروع جنگ باز مانند هميشه با سياستی مزورانه پشت مصر را خالی کرد، در آخرين نبرد در رمضان هم پيمانان سست عرب نيز آنگونه که بايد با مصر همدلی نشان ندادند. گر چه دولت شوروی بظاهر با پا در ميان گذاشتن در شورای امنيت سازمان ملل متحد حضور يافته و با اخطاری آبکی، مانع شد تا ارتش اسراييل از کانال سوئز عبور کند و مذاکرات ميان شوروی و آمريکا آغاز شود، ولی اراضی وسيعی از اعراب بويژه صحرای سينا که به تنهايی بزرگتر از چند کشورعربی است همچنان در اشغال اسراييل باقی ماند
انور السادات که سخت از دودوزه بازی مرسوم اتحاد شوروی و ياران پيمان شکن عرب خود به تنگ آمده بود با تهوری بی نظير تمامی ارتباطات خود را با شوروی و اردوگاه سوسياليستی قطع نمود. مستشاران نظامی شوروی را از مصر بيرون کرد و با آمريکا وارد مذاکره شد. اسحاق رابين و انور سادات با ميانجیگری آمريکا در سال ۱٩٧٩ ميلادی در کمپ ديويد ملاقات کردند. در نتيجه اين ملاقات مصر اسراييل را به رسميت شناخت و در مقابل اسراييل از متصرفات خود عقب نشينی نمود و مجددآ حاکميت مصر در صحرای سينايی که اسرائيل چند ميليار هم در آن سرمايه گذاری کرده بود برقرار گرديد. با وجود آنکه در آن روز تمامی اعراب اين عمل جسورانه سادات را خيانت تلقی نمودند و رئيس جمهور مصر جان بر سر اين درايت خود گذارد، ليکن او بجای آرمانگرايی تحقق نايافتنی، با موقع شناسی، هم جوانان مصر را در يک جنگ نابرابر از کشته شدن نجات داد و هم ملت کشورش را از تبعات جنگی خانمانسوز و بی نتيجه و گرسنگی و فقر رهای بخشيد. تمامی کشورهايی که وی را خائن خطاب ميکردند پس از تلف نمودن موقعيّتهايی که ميتوانستند از موضع قدرت و اعتبار به اين روند بپيوندند، سرانجام با خفت و توسری يک به يک بر سر ميز مذاکره با اسرائيل نشستند
پس از عمل متهورانه سادات در ميان ساير رهبران عرب عاقلتر و موقع سنج تر از همه ملک حسين بود. او اجازه نداد کار ش به خفت و خواری کشد. يک دهه بعد دنيس راس نماينده پيشين آمريکا در گفتگوهای صلح خاورميانه با انتشار کتابي به نام «صلح گمشده، برخوردهاي پنهان در روند صلح خاورميانه» به نکات گفته نشده اي درباره پشت پرده روند صلح اعراب، بويژه فلسطينيها و اسرائيل، اشاره کرد. راس از سال 1988 به مدت 12 سال در دوران جرج بوش پدر و بيل کلينتون، نماينده ويژه آمريکا در مذاکرات صلح خاورميانه بود. وي در کتابش به روند صلح اعراب و اسرائيل در سه بخش اردن، فلسطينيها و سوريه با اسرائيل پرداخته است. دنيس راس مي نويسد: ملک حسين پادشاه وقت اردن پيش از آغاز مذاکرات صلح با اسرائيل که رئيس جمهوري آمريکا نيز در آن حضور داشت، همراهي خود را مشروط به اين ساخت که آمريکا از بدهيهاي مالي اردن بگذرد و از متحدان خود نيز بخواهد که به چنين اقدامي دست بزنند. شاه حسين از اين بابت نه تنها اردن فقير را از خسارات های آتی جنگ و ويرانی خلاصی بخشيد، بلکه توانست با درايت و هوشياری ميليار ها دلار هم برای باز سازی کشورش وايجاد رفاه برای مردم جنگ زده و هستی باخته اردن بدست آورد.
دو کشور عرب ديگر که سخت ترين موضع را در برابر اسرائيل داشتند، ضمن تحميل خساراتی عظيم و بدبختی به مردم کشور خود، در اثر موقعيٌت ناشناسی،هر دو کارشان به تحقير و توسری کشيد، معمر القذافی که قصد داشت تمام يهوديان را به ضرب شمشير از ميان بردارد، پس از اصابت موشکهای آمريکايی به اطاق خوابش، از بره نيز رام تر گرديده و هنوز هم با پرداخت هر روزه خسارات اعمال تروريستی خود در گذشته به ملت ليبی رياضت ميکشاند، و رژيم سوريه هم که از همه گرانفروش تر بود کارش به آنچنان فضاحتی کشيده که ديگر حتی سخنی از بلندی های اشغال شده جولان به ميان نمياورد. اين کشور لجوج و سرسخت ديروزی، امروزهحيات خود را آنچنان در خطر ميبيند که حتی فقط بشرط تضمين بقای رژيمش هم حاظر به مصالحه با آمريکا و اسرائيل است، بويژه پس از انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوری آمريکا. ... ادامه دارد
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker