آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Tuesday, September 07, 2004

 

تريبونال بين المللی


حزب ميهن
امير سپهر
! تريبونال بين المللی در انتظار جانيانپاسخی به سئوالات حقوقی يک نماينده مجلس شورای اسلامی و چند تن از درون سيستم و فرار عطا الله مهاجرانی از ايران
در چند ماهه گذشته کرارآ از اينجانب سئوال ميگردد که تکليف کسانی که دست به قتل و دزدی زده اند در فردای ايران چگونه خواهد بود ؟ يک به اصطلاح نماينده (که من جدآ برای چنين فرد فرهيخته ای متاسفم که در ميان اين اوباش است !) و چند تنی از نيروهای انتظامی و پاسدار نيز اين پرسش را مطرح کرده اند که آيا ما که دستور فرماندهان خودرا اجرا ميکنيم مرتکب جرم ميشويم. از آنجا که نميتوانم به دليل فرصت کم و رعايت مسائل امنيتی افراد مورد بحث در درون ايران به تک تک اين پرسشها پاسخگو باشم؛ سعی کرده ام در يک مطلب کوتاه به تمامی اينگونه سئوالات حقوقی پاسخ گفته باشم
جنگ عالمگير دوم در سال 1945 بپايان رسيد، هم اينک در نيمه دوم سال 2004 ميلادی هستيم، يعنی درست 59 سال از آن جنگ ميگذرد، کسانی که در غرب تحصيل و يا کار دولتی کرده اند، ميدانند که در ديپارتمنت های جنايی تمامی کشور های اروپايی و آمريکايی هنوز هم تشکيلاتی وجود دارد بنام (شعبه شکار نازی ها) که معروف ترين آنها هم در خود آلمان است، در اشتوتگارت ، کارلسروهه، آشافنبورگ و در نورنبرگ. همين پنج سال قبل بود که که يکی از نازی ها در سن بالای هشتاد سالگی در آرژانتين شکار گرديد و دست بسته به آلمان فرستاده شد. در علم حقوق فصلی جهانشمول وجود دارد که در دانشکده های حقوق دانشگاههای ايران بدان (حق الناس) ميگويند، چکيده اين چاپتر مهم در علم حقوق اين است که اولآ نه تنها جنايت، که حتی قتل غير عمد نيز از جرايمی است که هرگز شامل مرور زمان نميگردد، در ثانی يک قاتل و جنايتکار را هيچ مقام و منصبی از جمله شاه و رئيس جمهور و هر مقام ديگری نميتواند مورد عفو و بخشودگی قرار دهد و آنچه را هم که عفو عمومی ميگويند، يک قاتل را شامل نميگردد
بزبانی روشن تر، فردی که پدر يا برادر و يا فرزند شما را به قتل رسانده، نميتواند بوسيله فرد ديگری مورد بخشودگی قرار گيرد، ولو آنکه آن مقام عالی ترين مقام منتخب يک کشور هم باشد. گذشته از اين چنانچه شما و ديگر بازماندگان فرد به قتل رسيده، که جزو اوليای دم محسوب ميشويد نيز قاتل را ببخشيد، آنگاه مدعی العموم يا دادستان است که برای قاتل تقاضای محکوميت ميکند و دادگاه هم بر اساس کيفر خواست بدون شک يک قاتل را به کيفر محکوم ميسازد. زيرا کسی که دست به قتل نفس ميزند صرف نظر از اينکه فردی را ميکشد و بايد بخاطر آن قتل مجازات گردد، بزرگترين جرم را هم بر عليه يک جامعه انسانی مرتکب ميشود و بدان خاطر نيز حتمآ کيفر داده ميشود
چنين است در مورد دزدی از خزانه دولت يا بيت المال، برای چنين جرمی نيز بخشودگی و جود ندارد. حتی بفرض اگر برای بخشيدن يک دزد بيت المال رفراندومی نيز صورت گيرد و در ميان 50 ميليون رای دهنده فقط يک نفر او را مورد عفو قرار ندهد، بازهم آن دزد بايد به مجازات رسد، زيرا اموال ملی متعلق به آحاد يک ملت است نه شاه و رئيس جمهور و وزير و وکيل. آنچه آوردم حديث و قصه و حکايت نيست، اينها بديهی ترين و ابتدايی ترين اصول علم حقوق هستند که حتی درديکتاتوری ترين نطام های سياسی نيز رعايت ميشوند
برای دزد و قاتل هيچ مصونيت و پناهندگی هم در هيچ کشوری وجود ندارد. زيرا در حقوق بين الملل پناه دادن به دزد و جانی از مصاديق روشن مشارکت در بزه و جنايت است. اخيرا حتی در دادگاه بين المللی (دن هاگ) اجرای دستور برای تير اندازی به مردم بيدفاع نيز قاتل را از محکوميت به جرم جنايت مصون نميدارد. کسی که آتش به روی مردمان بی سلاح ميگشايد شخصآ مسئول است و عمل وی يک قتل درجه يک عمد محسوب ميشود. من اينها را بعنوان اخطار برای کسانی درميهن خود مياورم که هنوز دستشان بخون آلوده نشده و احيانآ آشنايی هم به قوانين کيفری در تريبونال بين المللی ندارند. شما بايد بدانيد که تمرد از دستور ضرب و جرح افراد بيدفاع وغير مسلح وظيفه شما نيروهای انتظامی و پاسداران هم ميهن است. کسانی که امروز بدين نوشتار من نيشخند ميزنند و آنرا مزاح ميپندارند، فردا روز بحال زار خويش خواهند گريست
آنگونه که بما خبر رسيده عطا الله مهاجرانی هم سرانجام از دست همکاران دزد و جنايتکار خود بخارج گريخته و به يک کشور اروپايی پناهنده شده است. و گفته شده که پولهای کلانی را هم با خود از ايران به خارج برده است، پرسيده شده تکليف اينگونه افراد در آينده چيست ؟ پيش از همه برای آن آبروريزی که رژيم بر سرش آورد، گرچه عمل ننگين ورود به حيطه زندگی شخصی افراد را شديدآ محکوم ميکنم، ليکن مينويسم که چشمش کور و دندش نرم. کسانی که شرف ملی و حيثيت انسانی خود را به جاه و مقام ميفروشند عاقبتی نکبت بار تر از اين را بايد انتظار کشند. سران عاری از انسانيت وشرف اين نظام به جگر گوشه های خود رحم نميکنند چه رسد به ديگران
شايد جوانان بياد نداشته باشند که صادق قطب زاده که در کنار بنی صدر و ابراهيم يزدی يکی از سه تفنگداری بود که خمينی را به جهان شناساندند و علم کردند، بهنگام بازگشت شوم خمينی به ايران در هواپيمای ار فرانس کنار دست خمينی نشسته بود، صادق خان معدوم به خاطر تقرب به درگاه امامش و خوش رقصی برای ملا ها و دستيابی به جاه و مقام اولين کسی بود که دسته چماقداران را در خيابان ها و سانسور را در تلويزيون براه انداخت، صادق خان چماق الدوله سانسورالديوان فقط 25 ماه پس ازآن به دستور همان امام و معبودش بجرم واهی براندازی با نکبت تمام تيرباران شد
بنی صدر هم امروز فراری است و هيچ کسی به وی نيم نگاهی نيز نمی اندازد و از ترس کشته شدن بدست رژيمی که خود بروی کار آورده حتا در چهار هزار کيلومتر دور تر از ايران نيز نميتواند از خانه خود خارج شود، وآنديگری يعنی ابراهيم يزدی که تمام افسران با لياقت ايران را به جوخه اعدام سپرد و راه ورود ارتش عراق را به ايران هموار ساخت، امروز منفور ترين فرد ايرانی است. مهاجرانی و يا هرکسی که مالی از اين ملت به يغما برده و يا دست به خون آلوده دير يا زود به مجازات خواهد رسيد، در هر کجای اين جهان هم که باشد، هيچ شبهه و ترديدی هم در اين مورد وجود ندارد، چنانچه باور ندارند، باشند تا صبح دولتشان بدمد؛ که زمان زيادی هم طول نخواهد کشيد
کسانی که امروزدر مجلس روضه خوانها نشسته اند آيا نميدانند که اين مجلس غير قانونی و ضد ملی است ؟ فردی که در اين دستگاه جهنمی ترور و جنايت و دزدی وزارت می پذيرد، آنقدر بيشعور است که آگاهی ندارد که طبق قوانين کثيف خود اين جمهوری جور و جنايت هم بر اساس ماده (مسئوليت مشترک وزرا و وزارتخانه ها) خود را در تمامی جنايات اين رژيم سهيم ميسازد ؟ اين ها در فردای ايران عذری ندارند. اين رژيم تا کنون نيم ميليون ايرانی رابه تنور مرگ انداخته است، بازی با جان و شرف و حيثيت افراد مگر شوخی و مسخره بازی است. پرونده سران رژيم اعم از اعضای دزد و جنايتکار مجلس مسخره خبرگان و مجلس شورا و مصلحت نظام و دايناسور های دزد و جنايتکار شورای نگهبان تحجر و بربريت و بويژه ارگانهای سرکوبگر رژيم هم اينک نيز گشوده شده است. ديگر ترديد نبايد داشت که عمر اين نظام تروريستی که امن و آسايش را بر جهانيان حرام کرده بزودی بپايان خواهد آمد
اينجانب بعنوان مسئول يک حزب فراگير سياسی از شرف انسانی خود و يارانم، که درميان آنان نيز داغدار فراوان است، به مادران جگرخون و داغديده، پدران سيه پوش، يتيمان و بيوه زنان بی سرپرست و جوانان قربانی و له شده قول ميدهم که ما تک تک افرادی را که دانسته در خدمت اين نظام جانی و ضد ايرانی بودند را بهر قيمتی که شده برای کيفر دادن به دست عدالت بسپاريم
در خاتمه ميگويم ای کسانی که هنوز هم در خدمت رژيمی هستيد که ده ها هزار دختر معصوم اين ملت را قبل ازاعدام مورد تجاوز قرار داده، خونشان را تا آخرين قطره کشيده و دستمال خونين ازاله بکارتشان را برای مادران جگر سوحته اشان فرستاده، تصور نکنيد که جايی برای شما در اين دنيا وجود خواهد داشت که با پول بيوه زنان نگونبخت و تن فروش و يتيمان گرسنه بدانجا فرار کنيد و در امان باشيد، من بشما توصيه ميکنم که هم امروز دست از خدمت به اين ماشين بی احساس ترور و جنايت و دزدی برداريد که فردا خيلی دير است

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker