آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, March 10, 2006

 

رژيم و دو گزينه

حزب ميهن
امير سپهر

رژيم و دو گزينه، شکست ننگين، شکست ننگين و خونبار!1

سرانجام رژيم جمهوری اسلامی با عدم کفايت سياسی و لجبازی های لات منشانه خود موجبات ارجاع پرونده ايران به شورای امنيّت سازمان ملل را فراهم آورد، و با اين سياست ضد ملی بار ديگر ميهن ما را برلبه پرتگاه آورد. پرتگاهی هولناک که بيگمان از گرسنگی تلف شدن و يا ريخته شدن خون عده زيادی از هم ميهنان نگونبخت ما در اثر تحريم و حمله از کمترين تبعات اين مسئوليت ناشناسی خواهد بود. تازه، اين گمانه زنی ها برای سناريو های نسبتآ خفيفی است که جهان يا صرفآ به تحريم اکتفا کند، يا اينکه چنانچه قرار شد حمله ای نظامی به ايران صورت گيرد، محدود باشد، و هدف آن صرفآ انهدام مراکز اتمی باشد. يعنی بمباران تاسيساتی سرهم بندی شده که با بيست و پنج تا سی ميليارد دلاری ساخته شده که از گلوی اين مردم گرفتار و گرسنه بريده شده و به جيب قاچاقچی های بين المللی اتمی و دلالها و کارگزاران داخلی آنان ريخته شده است. ساختمان هايی بی مصرف اما سراسر خطرساز که رژيم بی قرهنگ جمهوری اسلامی بعمد هم آنها را در پر ريسک ترين مناطق بنا کرده است.1

در حاليکه تمامی کشورهای جهان برای هر چه پائين آوردن درجه ريسک خطر در صورت حادثه احتمالی تا آنجا که می توانستند اينگونه مراکز را دور تر از اماکن مسکونی ساخته اند، رژيم ايران بعکس همه اين مراکز خطرناک را درست در مکانهايی ساخته که مملو از جمعيّت است. طرفه اينکه اينان چون بطور گوهری با تمامی جهان سر عناد و کين دارند، پيش از شروع به ساخت دزدکی اين مراکز، حتی احتمال حمله به اين مراکز را هم به خوبی پيش بينی کرده اند. به همين علت هم هست که مردم بيگناه را سپر دفاعی آنها قرار داده اند. جمهوری اسلامی با همان پيش فرض، اين تأسيسات را به چند دليل ضد انسانی است که در ميان مراکز مسکونی بنا کرده. اول اينکه هر نيرويی را قبل از حمله بدليل صدمه حتمی که به مردم بيدفاع هم خواهد زد به دو بار فکر کردن وادارد و احيانآ منصرف سازد. دوم اينکه اگر هم حمله ای صورت گرفت، تا آنجا که ممکن است موجب بخاک و خون افتادن بيشترين افراد گردد. قربانی شدن افراد غير نظامی و ريخته شدن خون هزاران زن و کودک بيگناه به رژيم فرصت خواهد داد که بتوانند از اين خونهای ريخته شده در راه برانگيختن احساسات مردم سود برد، و سرانجام اينکه هزينه حمله را برای نيروی مهاجم در نزد افکار عمومی جهانيان تا آنجا که امکان دارد بالا برد.1

نتيجه اينکه جمهوری اسلامی چون هميشه باز هم همه ی فرصت ها را سوزاند و با هزار خدعه و نيرنگ هم که زد و خود را باز هم در جهان بی آبرو تر کرد، يکبار ديگر لنگ لنگان در جاده ای بی بازگشت بر سر يک دو راهی رسيد، دو راهی که از قضا هر دو هم به جهنم ختم می شود. اگر پس از اينهمه چموش بازی و سرکشی و رجز خوانی غنی شدن اورانيوم در خاک روسيه را بپذيرد، اين به معنای اين است که چون با زبان خوش به آخور نمی رفت، گوشش را گرفته و با سيخانک و کتک او را وادار بدينکار کردند. پذيرش طرح روسيه معنای ديگری هم دارد، و آن اينکه تهران پس از يکسال سر انجام با خفت و با ضرب دگنک بدل بی مزايا و قلابی طرحی پر فايده را می پذيرد که قبلآ اصل آنرا هم قبول نداشت. چه که طرح روسيه فقير و عقبمانده که هيچ چيز جانبی هم نمی تواند به رژيم عرضه کند، کپی بی فايده همان طرحی است که اتحاديه توانگر اروپا اصل آنرا با هزار مزايا و با احترام تمام سال گذشته تقديم کرد اما رژيم آنرا با عدم درايّت رد کرد.1

راه ديگر اينکه سردمداران تهران همچنان به گفتن لاطائلات و گردنکشی ادامه دهند، در اينصورت اگر پذيرفتنی است که جمهوری اسلامی قادر است به تنهايی در جنگی ديپلماتيک و يا حتی نظامی بر همه ی جهان پيروز شود، آنگاه می توان احتمال موفقيتی را هم از اين راه برای تهران متصور بود. چرا که امروز مسئله ايران ديگر فقط اختلاف با آمريکا در شورای حکام نيست، اينک پرونده به شورای امنيّت سازمان ملل متحد احاله شده، اين بدين معنا است که رژيمی مقررات جهانی را در مسئله مهمی چون کنترل ساخت سلاحهای کشتار جمعی زير پا نهاده و از اين راه صلح جهانی را به خطر انداخته است و حال جهان يک طرف دعوا است و رژيم جمهوری اسلامی طرف ديگرآن! متاسفانه رژيم تهران هنوز هم متوجه اين موقعيّت بی اندازه خطيری که ايران در آن قرار گرفته نيست. ديپلمات های کاملآ بيگانه با امور ديپلماسی تهران تصور می کند که با شورای امنيّت هم می شود به همان موش و گربه بازی با اتحاديه اروپا اکتفا کرد. در حاليکه بلحاظ ديپلماتيک اين دو وضعيّت هيچ شباهتی به هم ندارند.1

رژيم حتی قادر به درک اين مهم هم نيست که حال در موقعيْتی قرار گرفت که پس از اين حتی هر سخن بيجا و پريدن خشک و خالی و تبليغاتی به اين و آن هم برايش بی هزينه نخواهد بود. درست است که در عالم واقع طرف اصلی دعوا آمريکا است، اما آن کشور در دورانی که آقای احمدی نژاد از جهان بدون صهيونيزم و دنيای منهای آمريکا در الشتر و ابرقو و ممسنی سخن می راند، با يک سياست دقيق يکساله و با مذاکرات سازنده موفق گرديد که مسئله را جهانی سازد، با يک ديپلماسی حساب شده و مدبرانه که بزرگترين حاميان رژيم ايران را به سرسخت ترين مخالفان آن مبدل ساخت. آنچه مسلم است رژيم جمهوری اسلامی اينبار مردم و ميهن ما را در خطرناکترين موقعيّت اين بيست و هفتساله عمر نکبت بار خود قرار داده. بايد اميدوار بود که رژيم به همان خفت و ننگ اول تن در دهد، ورنه در ننگ و خفت دوم نه تنها خون هزاران هم ميهن ما بر زمين ريخته خواهد شد، که حتی استقلال و تماميّت ارضی ميهن ما نيز در خطر خواهد بود!1

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker