آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, February 13, 2006

 

... فرهنگ سازی را بايد

حزب ميهن
امير سپهر

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

علی رغم همه ی ايرادهايی که به علی شريعتی گرفته می شود و وی را مرتجع می خوانند که بدرستی هم بود، اتفاقآ اما تنها روشنفکر هشيار ما در آن دوران هم فقط همان علی شريعتی بود. آثارش آنچنان همه فهم و قابل استفاده بود که به شاهنامه فردوسی طعنه می زد. کتابهای شريعتی را از بقال تا محقق دانشگاه می خواندند، چرا که برايشان قابل درک و لمس کردنی بود. اينجا بحث بر سر کيفيّت افکار وی نيست که نامبرده را می توان يکی از پدران معنوی القاعده و حماس و طالبان بحساب آورد. پايه استدلال اينجا است که او زبان مردم و آن رگ معروف را يافته بود. اگر کسانی تصور کنند که شريعتی يک مسلمان باورمند و معتقد به نظامی دينی بود پس او را ابدآ نشناخته اند. آن مرد تيز بقول امروزی ها از اسلام استفاده ابزاری می کرد. او از اعتقادات اسلامی مردم کمال استفاده را برای گسترش افکار در هم و برهم خود می کرد. وی زاده شده در يک خانواده کاملآ مذهبی و پرورش يافته در محيط ملايی مشهد بود. پدرش محمد تقی گر چه معمم نبود اما از هر ملايی ملا تر بود. شريعتی کنجکاو بود و بسيار زرنگ. او هم ملا را خوب می شناخت و هم اسلام را، بعلت همان شناخت هم هيچ ميانه خوشی با اين هر دو نداشت.1

اما آن رند بعلت سکونت در ميعادگاه شيعيان امی، يعنی مشهد و حشر و نشر با آخوند ها به نيکی از پايگاه محکم دين در ميان باورمندان خام و امی خبر داشت. در همين احوال بود که وی به يک باره از محافل آخوندی به پاريس پرتاب شد. آنهم در فضای استقلال طلبانه جهان سوم اکثرآ مسلمان آنروز. او با شرکت در محافل فلسفی وانقلابی زيرزمينی آنزمان پاريس و با مطالعه مکاتب فلسفی نوين با در هم آميختن اگزيستانسياليسم کيرگه گور و سارتر وعقايد کارل مارکس و انگلس و امه سزر استادش و ... محلول مخلوطی فراهم آورد و آنرا در ديگ اسلام پخت و آن آش همه چيز دار بی نام را فلسفه سياسی خود ساخت. در اصول اعتقادی او هر رگه ای از اسلام پر رنگ تر است مگر نام ها. او فقط از دين اسلام و شخصيْت های آن برای نشر افکار التقاطی خود سود می برد. آنهم با استفاده از زبانی شعر گونه.1

آن آدم زبر و زرنگ خوب می دانست که ايرانی را چه الفتی با شعر است و با همان لطيف گويی و زبان سورئاليستی هم به نيکی در ايمان مخاطبانش رخنه کرده بود. تصويری که وی از مالک اشتر و سلمان فارسی و حضرت علی ارايه می دهد طبق هيچيک از مآخذ اسلامی کوچکترين شباهتی به آنها ندارد. پرسناژی که وی از حضرت فاطمه دختر پيامبر ساخت به يک زن مارکسيست انقلابی قرن بيستم بيشتر شباهت داشت تا به بانويی حتی سنتی از ژاپن و پرتقال و ايتاليای قرن نوزدهم. پس برد شريعتی و همه پسند شدن آثارش نه به دليل اسلامی و مترقی بودن آنها بلکه بعلت سود بردن از فرهنگ کهن و نرمهای مآنوس برای جابجايی آنها با فرهنگی جديد و نرمهايی نو بود.1

گر چه فرهنگ ابدايی دکتر شريعتی فرهنگی التقاطی، پسمانده و بسيار خطرناک بود، اما در روش فرهنگسازی وی نه تنها نقصی وجود نداشت که بهترين شيوه نيز بود. همان فرهنگ هم بود که جامعه منتظر ما را به حرکت واداشت. برجسته ترين وجه فلسفه ابدايی شريعتی تقديس اعتراض و اصالت دادن به مبارزه بود که وی آنرا از فرهنگ کهن و مظلوم نمايی و شهادت جويی شيعی بعاريّت گرفت و بسيار هم خوب پرورش داد. اما بنای اين اصل که برای کدام هدف بايد سر به طغيان برداشت اصلآ در ساختمان فلسفی وی پی ريزی هم نشده بود. در ايدئولژی او خيزش است که اصل است نه هدف، از اين نظر بزرگترين دستاورد شريعتی عصيانزده ساختن مخاطبانش بود، در اينکار هم بسيار موفق بود. چه که سهم شريعتی در بر انگيختن مردم به شورش و پرخاشگری در سال پنجاه و هفت دو صد برابر خود آيت الله خمينی و تمامی ديگر ملا ها بود. شريعتی اما چون در زمينه فلسفی بسيار ضعيف بود، حتی از روحانيّت سنتی هم شکست خورد. چرا که روحانيّت شيعه دارای فلسفه و الگو بودند. آنان بازگشت به بنياد را می خواستند. الگوی عينی آنها نيز حکومت حضرت علی و خود پيامبر بود. يک پشتوانه عملی پانصد ساله امپراتوری عثمانی را هم با تمامی اختلافات در شيوه و مسلک بعنوان پيشينه و الگو در نظر داشتند.1

اصول فلسفه هفت بيجار شريعتی اما ضمن اينکه دارای هيچ پيشينه ای نبود مورد تآييد هيچيک از روحانيّت شيعی و سنی هم نبود. به همان دلايل هم در واقع شريعتی بدون اينکه خود بخواهد و بداند مردم را به خيزشی واداشت که محصول آن استقرار نظمی شد که خود وی بزرگترين منتقد آن بود. حتی يک شاگرد او هم نتوانست در هيچ مقطعی به دايره قدرت حتی نزديک شود. چرا که افکار وی ضمن اينکه اسلامی بود ضد اسلامی هم بود، ضمن اينکه توحيدی بود ماترياليستی هم بود. افکاری مخلوط که نه از نظمی ولو ارتجاعی چون روحانيّت برخوردار بود و نه ريشه در بطن جامعه داشت. در شعار های انقلاب از شريعتی بعنوان (معلم شهيد) ياد می کردند، اما هيچکس نمی تواند چيزی جز انتقاد، فرياد، خيزش و عصيان از وی آموخته باشد.1

هشتاد ـ نود درصد آثار شريعتی در نفی و انتقاد است. بی دادن احتمال و الگوی جايگزين. او بيش از اينکه معلمی فلسفی باشد تئوريسين خشم و اعتراض بود. چه که اصول اعتقادی وی چيزی در هم، من در آری و بی ريشه و ترتيب بود. در اصول تبليغی وی الگوی قبلی که وجود نداشت، اصول اعتقادی روحانيت را هم تحت عنوان شيعه صفوی به شدت می کوبيد، بنابر اين چکيده و عصاره افکار وی در اعتراض خلاصه می شود. جا به جا هم شکست را تقديس و معادل حق توصيف کرده. از ديدگاه شريعتی شيعه علوی مترود ازلی و ابدی منفعت جويان، خود حق نايافتنی، حق جو تنها، مبارز برحق محکوم به شکست و سر انجام شهادت است. جوهر تفکر شريعتی در همان جمله معروف وی است که (خداوندا ! چگونه زيستن را بمن بياموز که من چگونه مردن را خود می دانم!) 1

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker