آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Tuesday, July 19, 2005

 

... کار سترگ گنجی

حزب ميهن
امير سپهر

کار سترگ گنجی روشنگری است نه باور او!1

به گمان نگارنده ما به اکبر گنجی خيلی مديون هستيم. مورخين ما بايد سعی کنند که نام اين انسان را با خطی زرين بر بالای صفحه آغازين تاريخ مبارزات حق طلبانه اين فصل از مبارزات سرنوشت ساز ملت ما ثبت نمايند. آنهم نه بخاطر عقايدش که امری فرعی است، بلکه به علت موقعيّيت شناسی، خلوص، شجاعت، پايمردی در مبارزه و از همه اينها مهم تر رسوا کردن اپوزيسيون دروغين داخلی و نشاندادن ماهيّيت پليد و سازشکارانه عده ای فريبکار بی شرافت که در راستای سياست موازی سازی خود رژيم پيوسته در همه ی اين سالها نقش بدل اپوزيسيون را بازی کرده اند. گروهی دغلباز پرده نشين که هميشه مردم را نا محرم دانسته و هميشه هم چرخ پنجم و ضربه گير اين نظام سرتا پا کثافت بوده اند. صحنه را خوب در نظر آوريد، مردی در حال جان کندن است، جرم او چيست؟ فقط نوشتن مقاله، همين و همين! او از ظلم و بيداد بجان آمده و از جان خود اسلحه ای ساخته و با آن از درون زندان با رژيم کثيف اسلامی در مبارزه است، آنوقت کسانی که وی را دوست خود می خوانند و مرتبآ هم با نام کوچکش اکبر اکبر خطابش می کنند، بجای اينکه شرف داشته باشند و بروند از کسانی که اين مرد نگونبخت را بدين وضع دچار کرده بخواهند که به اين ظلم و بی حيثيتی پايان دهند، مرتبآ به گنجی فشاور می آورند که با ظلم و و بيداد تمکين کند!1
عيسی سحر خيز (عضو برجسته انجمن دفاع از آزاد مطبوعات؟!) می پذيرد که زندانی کردن گنجی غير قانونی است، در همان حال در جواب باوند پور (برنامه ساز دويچه وله) که می پرسد گنجی خامنه ای را مسئول همه چيز می داند و شکستن اعتصاب و آزادی مشروط را نمی پذيرد، با لفاظی و مشی سازشکارانه که مخصوص اصلاح طلبان است به راديو آلمان می گويد : دوستان ما مشغول چاره انديشی و پيدا کردن تمهيداتی هستند که هم به نوعی نظر وی تأمين شود و هم راهی قانونی برای آزادی باز شود! معنی اين حرف اين است که تمهيداتی سازشکارانه پيدا کنند که خامنه ای هم که با بی شرفی گنجی را در آستانه مرگ قرار داده آزرده نشود! می بينيد بی شرمی و پستی را.1
مصطفی معين که جبهه دموکراسی خواهی راه انداخته بعد ازشنيدن اهانت به مردم و ضرب و شتم بی شرمانه حتی دختران و زنهای پير در مقال دانشگاه به جرم دفاع از گنجی ستمديده، با لحنی دل خنک شده و انتقام جويانه می گويد بعله، اين تازه از نتايج اولين تحريم است! يعنی گور بابای مردمی که به من رای ندادند که بنده هم مانند خاتمی هشت سال ملت را بازی دهم، بگذاريد که اين ملت کتک بخورد. آن ملای بی سر و پا ابطحی تازه بعد از سه هفته يادش می افتد که گنجی در اعتصاب مرگ آفرين است و با خاتمی حرف می زند، خاتمی هم خيلی منقلب می شود و در خاتمه از گنجی می خواهد که به دليل اينکه بی گناه قربانی شده از کسانی که او را قربانی کرده اند تقاضای عفو کند تا او با رئيس قوه قضائيه که مسئول اجرای اين بيدادگری است صحبت کند. دلقکهای جوکنويس خارج نشينشان هم يا مانند س ی ی ی ی ی ی يد ابراهيم نبوی در اين مورد خفه خون مرگ می گيرند و جوک حسنی می نويسند و يا مانند نيک آهنگ کوثر بچه دلقک نگران از بين رفتن آبروی نظام هستند. البته همگی در پايان هر مصاخبه نگرانی خود را از ضرری که متوجه منافع ملی است ابراز می دارند، و بر کسی هم پوشيده نيست که صحبت از منافع ملی در رژيمی چپاولگر و ضد ملی که کار يکی از ثروتمند ترين ملتهای روی زمين را به تن و کليه فروشی رسانده چيزی جز دفاع از خود آن رژيم نيست.1
از زيبا کلام و سيد محمد رضا خاتمی و الهه کولايی و بهزاد نبوی و سحابی و ابراهيم يزدی و سلامتی و تاج زاده و حجاريان و عطريانفر و جلايی پور و سوپر استار مرتجعين محمد قوچانی و ديگر اوباش که تا همين دو هفته پيش صدای دموکراسی خواهيشان گوش فلک را کر کرده بود هم که هيچ خبری نيست. عماد الدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان؟!!! هم رفته است دنبال گل چيدن. آری عزيزان، همه ی اين دستاورد ها از برکات مبارزه جانانه گنجی است. صرف نظر از اينکه ما به عقايد او اعتقادی داشته باشم يا نه. گنجی پته همه را روی آب ريخته. حال ديگر بايد ابدآ شعور نداشت که تصور کرد کسانی که حتی اين اندازه جربزه و شرف ندارند که از يک انسان که خود قبول دارند کاملآ بی گناه است رفع ظلم کنند، قصد داشته باشند با ولی فقيه در افتند و برای يک ملت اسير دموکراسی آورند. نگارنده اگر هميشه بر اين باور بوده ام که ما در درون ايران هيچ آلترناتيو و جايگزينی برای اين نظام نداريم، امروز ديگر فرياد می کشم که هر گونه اميد بستن در زمينه تشکيل يک نيروی مؤمن و بی غل و غش در داخل برای جايگزينی اين نظام اميدی عبث و نهايت نادانی است. اينها همگی از سرسپردگان و نوکران رژيم هستند که برای انحراف مردم و تضعيف نيروی سرنگونی طلب بساط 2 خرداد و اصلاح طلبی را براه انداخته اند. ما در داخل تک مبارزانی پاکباخته، دلاور و صديق و آزاديخواه فراوان داريم، اما نيرويی منسجم نه. چون رژيم جنايتکاری چون جمهوری اسلامی که افراد هشتاد ساله را هم بجرم مخالفت سبعانه سر می برد، بايد ابله باشد که حتی صحبت از اصلاح طلبی را برتابد. اين ها عوامل غلط اندازو پليس مخفی رژيم هستند!1
اين گروه ريشوی طرح ژنريک ملا ها از تمامی شکنجه گر ها بی شرافت تر و خطرناک تر هستند. اين اوباش در اين رژيم است که شخصيّت سياسی و فرهنگی محسوب می شوند و به اسم و رسم و مال و منال رسيده اند. برای دفاع از آنهم به هر بی شرافتی و عوام فريبی دست زده و خواهند زد. در دوران شاه فقيد حتی طواف ها و سبز فروشهای ما هم خيلی فهيم تر و خوش تيپ تر از اين عنتر ها بودند. بنده که حتی يک لحظه گول اين خيمه شب بازی اصلاحات را نخورده ام. ممکن است کسانی هم نويسنده را هيچ قبول نداشته باشند، اما بنده به عنوان يک ايرانی اصلآ عارم می آيد که اينها را هم ميهن خود بدانم، چه رسد به رجال سياسی کشورم.عقل هم آخر خوب چيزی است! ابطحی بد ترکيب يکصد و سی کيلويی که به نوشته خودش راننده ونوکر و منشی دارد بايد مغز خر خورده باشد که مخالف جدی اين نظام باشد. نظام از بين رود که او بايد برگردد به روضه خوانی و فاتحه خواندن بر سر قبور. آيا در يک ايران آزاد و دموکرات کسی چون الهه کولايی چاقچور بند (استاد دانشگاه جمهوری اسلامی) خواهد توانست شغلی بهتر از خدمتکاری در يک منزل بيابد. تاج زاده ريشو که حتی اطفال نيز از ريش و پشمش می ترسند، شغلی بهتر از ميرزا بنويس بازار خواهد يافت!؟ آيا مدير هيچ شرکت معتبر و با آبرويی حاظر خواهد بود شغلی بهتر از دربانی و آبدارچی باشی به مصطفی معين و محمد رضا خاتمی و جلايی پور و زيبا کلام بد ترکيب و ريشو و عبوس بدهد. شخصآ که هر وقت عيسی سحر خيز را می بينم و صدايش را می شنوم بياد اوس کاظم رفتگر دوران دبستانم می افتم. اين بدبختی و تيره روزی ميهن ما است که فرهيختگانش در غربت به دربانی و شوفری و گارسونی ... افتاده اند و بارفروشان و دمپايی فروشها و سيب زمينی و چغندر فروشهايش در داخل تبديل به رجال سياسی شده اند. تمامی اين ننه قمر ها هم خود را دکتر می دانند. بعد از ظهور اين نکبت جمهوری اسلامی همه چيز ما به لجن کشيده شده و از اعتبار افتاده است. مدارک دانشگاهی آنچنان مسخره و بی اعتبار شده که آدمی اصلآ شرم دارد که بگويد مدرک دکترا دارد! 1
سه شنبه 28 تیر 1384 [2005.07.19 ]1

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker