آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, April 25, 2005

 

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

حزب ميهن
امير سپهر
نمايش لوطی عنتری در ملک جم


کجايی ای جرج اورول که مزرعه واقعی حيوانات رابا چشم خود ببينی
آنچه اينروز ها شاهد آن هستيم اصلآ باور کردنی نيست، پنداری ملک ايران صحنه مضحک ترين و ارزانترين نمايش روحوضی تاريخ است. يک لوطی عنتری لنگ بر سر در ميانه صحنه است و عده ای بوزينه زبان بسته و گوش به فرمان در دور و برش. موجوداتی حقير، فاقد شعور و شخصيت و بی اراده که برای گرفتن لقمه ای آغشته به خون از دست اين لوطی ضمن نشان دادن جای دوست و دشمن، حاظر هستند به هر وری که اين لوطی بخواهد پشتک و وارو زنند. تا همينجا هم بايد گفت تفو بر توای چرخ گردون تفو! 1

با وجود اينکه به صحنه آمدن رفسنجانی، که بسته به نمايش گاهآ در نقش شريک لوطی و گاهآ هم عنتر است در رقابت بر سر دستيابی به مقام تدارتکاچی باشی ولايتخانه مبارکه تقريبآ قطعی به نظر می رسد، همچنين پيروزی وی در اين بازی مضحک را هم از هم اکنون ميتوان حدس زد، اما اين دکان سالوس و ريای ملا ها هنوز هزار متاع تقلبی در پستو و صد ابزار حيله در آستين دارد و ازاين دم بريد هر چه که گفته شود برميايد
رژيم اينروز ها اوضاع را عمدآ در هم و برهم کرده و چنان گرد و غباری براه انداخته که چشم چشم را نمی بيند. تو گويی که لوطی از ترس بی مشتری ماندن نمايش اين دفعه هرچه ميمون و بوزينه و عنترداشته بسيج کرده. يکی ميگويد قاليباف نامزد اصلی بزرگ عمامه داران است و سيد المرسلين قصد دارد دهها ميليارد پول در اختيار وی قرار دهد. گفته می شودعلی رغم پرداخت تا به اکنون تام و تمام هزينه ستادهای انتخاباتی اين گروهبان سوم ژنرال شده از سوی دفتر سلطان (وزارت دربار)، تلاش مي شود تا اين حمايت علني نشود. چرا كه بيم آن می رود بدليل نفرت شديد امت يزيد پرور (شهيد پرور سابق) از سلطان عمامه بر سر آرای اين گروهبان زندانبان شديدآ ريزش کند. از سويی ديگر خبر رسيده كه قرار است كيهان شريعتمداری عنترباشی، که آنهم کمتر از ولی الله خان منفور اين ملت پنهان شده در پشت صحنه نيست، مستقيما در دفاع از قاليباف اقدامي انجام ندهد تا شايعه وابستگي قاليباف به دربار سلطان موجب كاهش اعتماد به وي نشود
ديگری از ميمون پر پشمی بنام لاريجانی و اعتماد مقام عظمای ظل اللهی به وی خبر می دهد. کسانی هم هستند که عنتر احمدی نژاد سقا خانه دار اين مزرعه حيوانات را نظر کرده ولی الله خان می دانند. اين همه ميمون بازی در حاليست که لوطی عنتری هنوز هم چند بوزينه در پشت صحنه دارد که در روزها و هفته های باقی مانده آنها را هم به صحنه خواهد آورد. ملا حسن روحانی، صادق طباطبايی قاچاقچی، عطا الله خان صيغه دوست و حتی فائزه دوچرخه چی و زهرا رهنوردی و شوهرش ميرحسين آقا کوپنچی عنتر های نر و ماده ای هستند که لوطی علی ممکن است آنها را هم برای گرم کردن نمايش به صحنه آورد. شخصآ که بعضی اوقات تصور می کنم همه ی اين مسخره بازی ها و آبرو ريزی ها همه کابوس و خواب و خيال است. پروردگارا، اين کشور همان ايران است، يکی از کهن ترين کشور های جهان؟ مردم چه، آيا کار ملتی با هفت هزار سال تاريخ و کهن ترين تمدن به جايی رسيده که مقدراتش به دست يک لوطی عنتری و مشتی عننتر پشتک و وارو زن پشمالو افتاده؟ اصلآ جای دور نرويم، آيا اين همان مملکت است که يکصد سال پيش مرد دانشمندی چون مشير الدوله پيرنيا نخست وزيرش بود و بعد محمد علی خان فروغی که ايران تحت اشغال متفقين را به ساحل نجات رساند و کشوری که سياستمدارش قوام السلطنه استالين را مات کرد و ميهن مصدق بزرگ و اقبال و امينی و بختيار !؟
جدآ باور کردنی نيست، يعنی مايی که سی و پنج ـ چهل ميليون دختر و پسر جوان و شاداب و امروزی داريم نميتوانيم به اين بساط مسخره و آبرو ريزی پايان دهيم؟ تقصير اينهمه آبرو ريزی وانگشت نمای دوست و دشمن شدن از کيست، از اين بچه های سوخته يا از بزرگتر ها که بر سر و کله هم می کوبند؟ يعنی نسل پير های با شرفی که اولاد وطن را مثل جگر گوشه های خود بدانند و بچه های ايران هم برای آنها حرمت قائل شوند از ايران بر افتاده ! يعنی ما خرفت ها ايدئولژی خودمان را بيشتر از جگر گوشه هايمان دوست داريم، به هستی سوگند که من يکی از مو های سفيدم شرم می کنم. تصور میکنم اين سيه روزی ملک و ملت اصلآ همه کابوس است، آری، اين فقط يک خواب آشفته است، يک خواب خيلی بد ور نه.... !1
دوشنبه 5 ارديبهشت ماه 1384
بيست و پنجمين روز ازماه آوريل دوهزاروپنج ميلادی
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker