آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, June 22, 2005

 

حماسه ای ديگر در راه

حزب ميهن
امير سپهر

حماسه ای ديگر در راه است، اما مثل هميشه نه برای مردم!1

حافظا بازنما قصه ‌ی خونابه‌ی چشم
که بر اين چشمه همان آب روان است که بود

نمی خواهم کليشه ای بنويسم، که اينروز ها همه جا پر از تحليل های اينچنينی است و بعضآ هم بسيار آموزنده. مانند هميشه سرنا را از سر گشادش فوت کرده، ساده می نويسم و دردل گونه، مغرضانه هم نخواهم نوشت، اما معترضانه، که داد از اين تکرار و تکرار و باز هم تکرار! احساسات شخصی نيست اين، واقعيّت تلخی است که در راه است، يعنی رئيس جمهور شدن رفسنجانی. واقعه ای که رخ خواهد داد. حال چه همچو منی بخواهد يا نخواهد. می نويسم که وای بر ما! وای برما که اينقدر ساده انگار و خوشباور و نادان هستيم، و از همه نادان تر دانايانمان! همان کسانی که خود را به اصطلاح پيشقراولان علم و ادب و هنر و سياست اين مملکت نفرين شده فرض می کنند. تو گويی پايانی بر حماقت های ملی ما نيست. باز هم يک انحراف جديد، مثل هميشه. باز هم شور و غوغايی بپا شده، آنهم نه برای رهايی که به منظور فرو رفتن بيشتر در مردابی بنام جمهوری اسلامی. يکباره همه جا پر شده از اعلام حمايت و همبستگی، از چه کسی؟ از فردی که تا همين پريروز اهريمن و دزد و جنايتکارش می خواندند. اينکه اولی نيست، اطمينان دارم آخرين هم نخواهد بود. ما ديگر به اين حماقت ها معتاد شده ايم. بيش از هزار سال است که چرخ چرخ عباسی می کنيم.1
در اينجا زياد دور نرويم، به همين دو سده اخير توجه کنيم که عصر بيداريش می خوانند. از دوران عباس ميرزا بيش از دويست سال است که گيج و گنگ و مات مرتبآ دور خودمان می چرخيم و از هزار خطای مصيبت بار خويش يک عبرت هم نگرفته ايم. افتخار می کنيم تنها ملتی در جهان هستيم که در طول هقتاد و سه سال دو انقلاب داشتيم. نهضت ملی داشتيم. و شخصيّت هايی بزرگ، ميرزای بزرگ، قائم مقام فراهانی، ميرزا تقی خان امير کبير، ميرزا حسين خان سپهسالار، ستار خان و باقر خان، محمد ولی خان سپهدار، سردار اسعد بختياری، مشير الدوله پيرنيا، قوام السلطنه و فروغی و مصدق و بختيار و ... اما نتيجه تلاش اينهمه شخصيت بزرگ و خونبهای بسياری از آنها و ثمره کارشان چيست؟ هيچ چيز، از اينهمه مبارزه و آزمون و خطا چه آموخته ايم؟ باز هم هيچ چيز، هيچ، آری هيچ! بيش از دو قرن افتادن و برخاستن و تحمل بند و زندان و رنج و کوشش و دادن خون عزيزانمان برگشته ايم به چهار صد سال قبل.1
هم اينک کسی را در رأس قدرت کشورمان داريم که صد رحمت به شاه سلطان حسين صفوی. برای دفعش از که مدد می جوئيم؟ از فردی به مراتب کثيف تر و جانی تر از خود اين سلطان حسين زمانه. تحليل را ببينيد، می گويند اگر به هاشمی رأی ندهيم احمدی نژاد رئيس جمهور خواهد شد، و همان ها هم زمان هم می گويند "رئيس حمهور که کاره ای نيست!" خوب اگر کاره ای نيست و همه چيز دست سلطان عمامه بسر است که هست، چه تفاوت دارد که کدام يک از اين دو اوباش جنايتکار اين پست بقول خودتان بی ارزش و فاقد اختيارات را اشغال کند؟ آن نابخرد هايی که می گويند برای جلوگيری از استقرار فاشيسم می خواهيم به هاشمی رأی دهيم، بدون اينکه خود بدانند، در همين مرحله بر دو اصل از سه اصل مورد نياز رژيم برای مشروعيت مهر تآئيد می زنند، يعنی اين رژيم در حال حاظر فاشيستی نيست و بعد هم در ايران اين رأی مردم است که تعيين کننده است نه ولی فقيه و شورای نگهبانش.1
سومين چيزی که رژيم بدان نيازمند است و خود خامنه ای مرتبآ بدان اشاره می کند مشارکت حداکثری است، امتياز و مشروعيّتی که رژيم با آن می خواهد مشت محکمی بر دهان ياوه گويان و دشمنان بزند. و اما اين دشمنان چه کسانی هستند؟ خود همان کسانی که رآی خواهند داد! بنده که شک ندارم با اين زمينه چينی ها بيش از سی ميليون ايرانی در انتخابات شرکت خواهند کرد و آرای رفسنجانی بيش از خاتمی خواهد بود. قبول نداريد؟ لطفآ فقط 5 روز ديگر طاقت بياوريد. فردای انتخابات رژيم است با مشارکتی سی و پنح ميليونی و رئيس جمهوری دارد با بالای بيست و پنج ميليون رای و در نهايت اينکه مردم در يک سيستم دموکراتيک با مشارکت حداکثری خود در انتخابات از تسلط فاشيسم بر کشورشان جلوگيری کرده اند. حال شما بفرمائيد که کجای اين رژيم مشروعيت ندارد و معيوب است! اصلآ اگر بگوئيد، صرفنظر از اينکه رژيم شما را له خواهد کرد، خود نيز از تناقض خويشتن شرمنده نخواهيد شد که اگر اين رژيم مشروعيّت نداشته، پس چگونه بدان رای داده ام!؟
اما چه کسانی ملت بدبخت ما را به اين کوچه تنگ دو سر بن بست کشاندند؟ درست همان افرادی که خود را عقلا و فرزانگان اين مردم می پندارند. آقايی که خود را سياسی می داند، آنهم يک سياسی کهنه کار، در تمامی مصاحبه های خود اظهار می دارد که (تحريم کار درستی نيست، ما چه بخواهيم و چه نخواهيم عده ای از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد!) اين انسان نادان توجه ندارد که او است که ميکرفون در دست دارد امکانات تبليغات نه آن کشاورز و بقال و نانوای خراسانی و گيلانی و کرد بيچاره که صدايش به جايی نمی رسد. وی حتی اين را نيز نمی داند که جريان فکری و سياسی است که بايد مردم را آگاهی داده و بدنبال خود کشد، نه اينکه خود گوسفند وار دنبال توده بيافتد. آن ديگر که قلم بدست دارد و امکان نشر و تبليغ، مرتبآ می نويسد (حال که عده ای حتمآ رای خواهند داد، بهتر است به دکتر معين رای بدهند که طرفدار اصلاحات است)، و آن راديوچی که می تواند صدای خود را به داخل برساند، بجای روشنگری و دفاع از عدم شرکت از لزوم دفاع از جبهه دموکراسی خواهی برادر خاتمی دفاع می کند و برای مشارکتی ها تبليغ می کند، و آن ديگری هم که به نوعی ديگر و ... نتيجه همين می شود که هست.1
چه فايده از نوشتن معدودی مانند من، اين تک صدا ها در اين هياهو و شلوغی به کجا خواهد رسيد! مگر در سال پنجاه و هفت و دوم خرداد بجايی رسيد؟ اگر بگويم ای هم ميهنان غافل! از اين مدار بسته و جهنمی خارج شويد، اينقدر آزموده ها را باز هم نيازمائيد. بزرگواران من! رفسنجانی و احمدی نژاد و خاتمی و انتخابات و ... همه سراپا يک کرباسند و همه چيز و همه کس اين رژيم فريب و نيرنگ و ريا است، مگر گوش شنوايی هست؟ اگر فرياد و فغان کنم که ای عزيزان، رفسنجانی همان فرد مورد دلخواه رژيم است و خامنه ای در اين سراشيبی سقوط رژيمش اصلآ تمايلی به احمدی نژاد احمق و لات ندارد و اين بازی ها از قبل برنامه ريزی شده است، مگر بخرج کسی خواهد رفت؟ بگذريم. باری، پس از انقلاب شکوهمند و حماسه دوم خرداد باز هم در آستانه يک حماسه شکوهمند ديگر ايستاده ايم. يکی ديگر از آن شکوهمند ها که مثل هميشه شوکت و برکت و شکوهش فقط برای دشمنان ايران و آزادی خواهد بود. خداوند ما را بی فرهيخته کند که ما همه ی اين حماسه های با شکوه را از بزرگان! و متفکرين خود داريم !همين. 1
چهارشنبه 1 تیر 1384 [2005.06.22]1

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker