آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Tuesday, May 10, 2005

 

! دانشجويان سوخته را دريابيد

حزب ميهن
امير سپهر

دانشجويان سوخته را دريابيد !1

بعضی حرفها بقدری پر معنا و دلنشين است که هميشه به ياد آدمی می ماند. سی و اندی سال پيش در مقدمه ای بر کتاب دستور زبان دکتر پرويز ناتل خانلری جمله ای از زنده ياد استاد سعيد نفيسی خواندم که هنوز فراموشم نشده. سخن آن فرهيخته مرد ايراندوست چنين مضمونی داشت "واقعآ تاسف آوراست، در حاليکه همه ی ملتهای های جهان چهار اسبه به طرف تعالی و ترقی می تازند، ما هنوز هم بر سر بديهيّات بحث می کنيم!" در نظر داشته باشيم که نفيسی حدود پنجاه سال قبل جان به جان آفرين تسليم کرده، هر کسی هراندازه هم که مغرض باشد نمی تواند منکر اين حقيقت مصبيبت بار باشد که ما در اين پنجاه سال نه تنها پيشرفتی نداشتيم که حتی چند قرن هم عقب گرد کرده ايم، براستی اگر استاد آن روزگار خوب و با آبرو و رو به رشد ايران و خود را آنگونه ترسيم کرده، پس ما بايد در مورد روزگار نکبت بار خود چه بنويسيم؟ مايی که در هزاره سوم تازه به گوسفندانی مبدل شده ايم که بدون اجازه چوپان های دستار بسر حق خوردن آب و حتی نفس کشيدن هم نداريم !؟ بحث روزمان هم شده که آيا رفسنجانی روضه خوان پانزده قرانی ديروز برای رهبری کشورمان بهتر است يا احمدی نژاد چغندر فروش و يا گروهبان قند علی ژنرال شده!؟ همه اپوزيسيونچی ها می گويند اين انتخابات انتخابات نيست، اما در عين حال هر جا را هم که گوش ميکنی و می خوانی و يا می بينی صحبت از انتخابات است، انتخاباتی که اصلآ انتخابی نيست. چند بيسواد پوفيوز و متحجر نشسته اند و از ميان ريشو ها و عنتر های خودشان چند تن را انتخاب می کنند و آنگاه به مردم دستور می دهند که بروند به پای صندوقهای رای و به يکی از اين خواجه های اخته و بی اختيار حرمسرای سلطان رای دهند و نام آنرا هم گذاشته اند انتخابات! عده ای از رفقا و اعوان و انصار ريشوی خودشان هم بنام اصلاح طلب برای بازار گرمی اينطرف ميدان معرکه گرفته اند که ای مردم! بدانيد و آگاه باشيد که اگر بما رای ندهيد روزگارتان سياه تر خواهد شد! آخر ما تا کی بايد بحث در بديهيّات کرده و مرتب روی کثافات خودمان معلق زنيم. وجدانتان را قاضی کرده و بخود جواب دهيد آيا کل اين مسخره بازی ها فحشی رکيک و توهينی زشت به شعور يک ملت نيست؟مسئله خيلی روشن تراز آن است که اصلآ ارزش تحليل داشته باشد. علی رغم گنده گويی ها، صرف نظر از چند تن منفرد اين اپوزيسيون آنگونه که تا بحال نشان داده يک اپوزيسيون آبگوشتی است، چه در داخل و چه در خارج، اگر نبود که به دنبال شيخ و ملا نمی افتاد تا انقلاب اسلامی براه بيندازد، پس بگذاريد اينجانب هم همان آبگوشتی قضيه را روشن کنم، ما می گوييم از آبگوشت بدمان می آيد، رژيم بجای تعويض غذا همان آبگوشت را در چند ظرف ريخته می گويد يکی را انتخاب کن. مادام که علی خامنه ای با اختيارات مطلقه و کره تازه متولد شده جفتک اندازش حکم حکومتی آن بالا نشسته آخرچه کشکی و چه انتخاباتی؟ عده ای برای رد گم کردن و خوش خدمتی به ملاها و پاره ای هم از سر جهل می گويند بايد شرايط را در نظر گرفت. بنده عرض می کنم آقا جان! شرايط مساعد که خود بخود بوجود نمی آيد، بايد آنرا بوجود آورد. همانطور که ساير ملتها بوجود آوردند. با آمدن به ميدان و تقبل هزينه. حال هی بنشينيد پای تلفن و تومار جمع کنيد و بيانيه صادر کنيد. آخر بيانيه پر سوز و گداز امضا کردن که نشد کار سياسی. اگر اپوزيسيون هستيد برويد و به جوانان متحصن و با غيرت در دانشگاه بپيونديد و خواهان آزادی زندانيان عقيده و انتخابات آزاد شويد، آنگاه مشاهده بفرمائيد شرايط مساعد بوجود می آيد يا خير. نا سلامتی شما انقلاب کرديد و اين بچه ها را در آتش انداختيد. لا اقل برای کم کردن از بار گناه خودتان هم که شده اين طفلک ها را تنها و بی يار و ياور نگذاريد !1

www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker