آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, January 02, 2005

 

...رژيم ملا ها

حزب ميهن
امير سپهر
!رژيم ملا ها همه چيزمان را دزديده، حتی عقلمان را
هدف نهايی اينها کار ملت ايران را به جنون کشيدن است
اينجانب بلافاصله پس از نگارش مقاله شبکه عنکبوت شريعتمداری در مقاله ای نوشتم اين رژيم يکپارچه است و اين کشف توطئه، خود يک توطئه برای کسب آبرو برای اصلاح طلبان بی آبرو در آستانه انتصاب جانشين خاتمی است. هنوز هم معتقدم که شبکه عنکبوت، و دفاع ظاهری ابطحی و چند به اصطلاح اصلاح طلب ديگر از وبلاگ نويسان، افشاگری و همه و همه توطئه ای هماهنگ و برنامه ريزی شده است. در اين بين فقط جوانان بيگناه و خارج از دواير قدرت هستند که بعنوان بازيچه بکار گرفته ميشوند و کرامت انسانيشان پايمال و غرورشان لگد مال ميگردد. جوانانی که اصلآ بسياری از آنها سياسی نويس نيستند و کسی هم آنانرا نمی شناسد. يعنی رژيم اين اندازه از مرحله پرت است که بخاطر بازداشت چند جوان گمنام که ابدآ هيچ خطری را هم نميتوانند برايش بوجود بياورند اين همه رسوائی جهانی بوجود مياورد و اين هزينه بزرگ رامتقبل ميگردد؟!!! محمد خاتمی بعنوان رئيس جمهور از دست (آنها) شکايت دارد، وی در روز دانشجو راجع به انتخابات مسخره دوره هفتم ميگويد رهبری با چنين کاری موافق نبود اما (آنها) قبول نکردند، (يعنی آنها به حرف رهبر گوش نميدهند).
بلا فاصله شورای نگهبان بروشنی اعلام ميدارد که ما اصلآ اين انتخابات را با دستور و فرمول ارائه شده از سوی رهبر اينچنين برگزار کرديم، و نشان ميدهد منظور از (آنها) که حتی برای دستور رهبر تره هم خرد نميکنند اعضای شورای نگهبان نيستند. ابطحی که نماينده مخصوص خاتمی است از دست ( آنها) شکايت دارد و از شکنجه اين بچه ها حرف می زند، بعد هم از چهره های مطرح و مهم اصلاح طلب که (آنها) قصد بدنام کردنشان را دارند سخن بميان مياورد. روز بعد حميد رضا آصفی که وی نيز عضو کابينه خاتمی است با پرخاشگری ميگويد در ايران هيچ نشانی از نقض حقوق بشر و شکجه وجود ندارد و خطاب به جهان با گستاخی اضافه ميکند، که نيازی نيست شما به ما درس حقوق بشر بدهيد! يک روز بعد رمضانزاده عضو ديگر کابينه خاتمی از دستگيری وبلاگ نويسان و آزار و شکنجه آنان ابرازتأسف ميکند. رمضانزاده نيز مانند ديگران از دست (آنها) شکايت ميکند ، جالب است که خود خامنه ای هم هر وقت کار خرابی پيش می آيد از دست (آنها) شکايت ميکند و بلاخره بر کسی آشکار نميشود که اين آنها چه کسانی هسند. اگر اين آنها شريعتمداری است، او که نماينده رهبری است، اگر شاهرودی است، وی نيز از جانب خامنه ای منصوب شده، چرا اين آقای خاتمی که سعی در مبرا نگهداشتن رهبر خود دارد بجای اين جارو جنجال و آبرو ريزی به وی نميگويد (آنها) را برکنارکند، و هزار چرای ديگر...عزيزان، بار ديگر مينويسم که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است کاملآ يکدست. هر عملی هم که در آن انجام ميگيرد با هماهنگی و با حساب و کتاب است. اين رژيم با همين ترفند ها است که قادر گرديده ايرانيان و جهانيان را يش از 26 سال سر کار گذارده و بازی دهد. هر گونه باور و اعتنا به حتی يک عنصر از درون اين سيستم، خطا و افتادن در چاه ويلی است که انتها ندارد. خواهيد ديد که با هر چه بيشتر در سراشيبی قرار گرفتن اين رژيم، ما بيشتر و بيشتر شاهد اين حقه بازیهای گيج کننده خواهيم بود. آخر تا چه زمانی بايد منتر ملا ها شد، آيا 26 سال بس نيست؟! خود را فريب ندهيم، اين دکان سالوس و ريا چپ و راست ندارد
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker