آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, May 04, 2006

 

( 5 ) فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت

حزب ميهن
امير سپهر


فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت
پنجمين بخش

چرا انقلاب آرام (رنگين) در ايران ناشدنی است؟

در اصل نقش تعيين کننده زور در ايجاد تحول و تحقق بخشيدن به آمال فردی و اجتماعی جای هيچ ترديدی نيست. آنچه جای بحث دارد و گره کار هم در همين است، روشن کردن اين موضوع است که کدام زور و قدرتی مشروع و در خدمت آحاد جامعه می تواند باشد، و کدام قدرتی نا مشروع و مخرب است. پيش از پرداختن به اين امر اما برای مخالفت با اين تبليغات مسموم که گويا زور در سياست کاری را از پيش نمی برد، می خواهم مخصوصآ تآکيد کنم که اين استدلال از بيخ و بن باطل است. چنين ترهاتی فقط از دهان کسانی خارج می گردد که صرفنظر از ندامت از شرکت در وحشيگری خود در انقلاب پنجاه و هفت قوی ترين انگيزه شان پوشاندن عدم وجاهتشان در ميان ملت ايران است. چون خود می دانند قادر به ايجاد هيچ جنبشی در داخل نيستند، اينگونه سخنان را بر زبان می رانند تا مچشان باز نشود. اين بزرگواران اگر می دانستند که حتی فقط اندک اعتباری هم در نزد مرم دارند، برای دستيابی به قدرت آنانرا حتی به جنگ مسلحانه با رژيم هم تشويق می کردند

در سياست با زور نمی شود کاری را انجام داد يعنی چه! اين اصل بديهی را هر طفل دبستانی هم می داند که تا ملتی با شجاعت مبارزه نکند و حاظر به پرداخت هزينه نباشد، با قدرت توفنده خود به مصاف رژيم نيامده بر سر غاصبان آزادی نکوبد حتی خواب آزادی را هم نخواهد ديد. اساسآ اگر بخواهيم به تحقيق دريابيم که زور در کدام عرصه از ساير امور مهم تر است، اتفاقآ بی هيچ ترديدی به مقوله سياست خواهيم رسيد. چون گوهر سياست يعنی زور، و جوهر زور يعنی سياست. همانطور که سياست بدون زور پيش بردنی نيست، زور نيز بدون سياست بدست آوردنی و حفظ کردنی نيست. نه تنها در نظامهای فاشيستی که حتی در دموکراتيک ترين سيستم های سياسی هم تا قدرتی در ميان نباشد، سيستم اصلآ قادر به اجرای هيچ طرح و برنامه ای نخواهد بود. حال اين طرح چه مردمی باشد و چه ضد مردمی. فلسفه ی انتخابات و حزب و تشکيلات در دموکراسی ها هم بر سر کسب زور است. اما زوری موقتی که مردم يعنی صاحبان اصلی آن به عده ای تفويض می کنند. 1

دليل تقبل هزينه بسيار سنگين و زحمت برگزاری انتخابات از سوی مردم اين است که چون تک تک در همه ی امور متخصص نبوده و تک تک هم قادر به اداره ی همه امور خود نيستند، نياز به استخدام عده ای مدير متخصص دارند. آنهم برای مدت معيّنی. مديرانی لايق و امين که ملت سرپرستی امورشان را بدست آنان سپارند. هدف انتخابات صرفآ اين است که مردم يک جامعه دموکرات روشن سازند اکثريّت ايشان چه گروه و سازمان و حزبی را برای اين امر از همه با صلاحيتدار تر می دانند. هدف انتخابات هم از سوی کانديدا ها تصاحب اعتماد مردم و گرفتن اختيار از آنان است. زيرا ايشان برای پيش برد امور مردم نياز به اختيار و قدرت دارند. هيچ حزب و دسته و گروهی بدون قدرت که کاری نمی تواند از پيش برد. جان کلام هم در همين است، در همين انتخابات، يعنی زور حاصل از آن که تنها زور قانونی است. پس، ميزان قانونی بودن و مشروعيّت هر زور سياسی در هر جامعه ای بستگی مستقيم و تام به ميزان دموکراتيک بودن انتخابات در آن جامعه دارد

همينجا اين نکته را هم بياورم که يکی از دلايل استمرار و باز توليد استبداد در جوامع عقبمانده اين است که در فرهنگ آنان دولتمردان افرادی خارق العاده و قدسی محسوب می گردند، نه کارمندان استخدامی. بگذريم از اينکه در جوامع پسمانده انتخابات آزاد وجود ندارد. اما چنانچه در اين جوامع نهال آزادی و انتخابات آزاد نيز کاشته شود، زمانی طولانی نياز خواهد بود که بر و ثمر دهد و مردم اين جوامع دولتمردان را راهبران و مستخدمين خود بدانند نه مولا و رهبر خويش. تفاوت اين نگرش هم در تفاوت برخورد شهروند يک کشور دموکرات با شهروند يک کشور عقبمانده با دولتمرد خود متجلی می گردد. در ايران خودمان با اين فرهنگ نکبت هر بی سروپايی که به شهرداری يک منطقه کوچک منصوب می گردد، چنانچه کسی چيزی از وی بخواهد مانند غلام و نوکر در برابرش ايستاده و با به خاک افکندن خويش و گريه و التماس از وی تقاضای رسيدگی به کارش را میکند. در حاليکه که در يک نظام سالم شهردار که سهل است، مردم حتی به هنگام درخواست از بالاترين مقام کشور خود نيز با درشتی و يا حتی فرياد از وی می خواهند که به وظيفه خود عمل کرده و به کارشان رسيدگی کند

حاصل اينکه، وقتی انتخاباتی در کار نيست و يا بصورت نمايشی است، زور حالت غير مشروع دارد. اين چنين زور غصبی چون غير قابل کنترل و غير باز پس گرفتنی است، بی هيچ شبهه ای صاحبش را به فساد و تباهی و دزدی می کشاند و به زوری مخرب و ضد مردمی بدل می گردد، استثنا هم وجود ندارد، چه که اين از سرشت طبيعی چنين قدرتی است و ارتباطی هم به بدی و خوبی صاحب قدرت ندارد. رابطه قدرت غير پاسخگو با فاشيسم درست رابطه روز با روشنايی است. اگر صاحب قدرتی بی پاسخگو ديکتاتور و دزد و جانی نباشد غير طبيعی است، نه بعکس. اين ذات زور است. فردی که به قدرتی به حد و حصر و غير قابل مهار می رسد در واقع به اسارت زور در می آيد. بگونه ای که پس از کوته زمانی بجای اينکه او زور را هدايت کند، ديگر زور هدايت کننده و ارباب وی می گردد

هر قدرت بی کنترلی هم يعنی قدرتی مادام العمر. چون هيچ انسانی نه داوطلبانه از قدرت کنار می رود و نه آنرا تقسيم می کند. چنانچه اينکار را کرد شخصی غير طبيعی و بی عقل است. پس بطور طبيعی هم هر قدرتمندی بايد در صدد حفظ دائمی قدرت خود باشد. و در راه همين حفظ قدرت است که در مقابل مردم قرار می گيرد. وی نه تنها نمی تواند در خدمت مرد باشد، بلکه برای حفظ خود مجبور به استفاده از قدرت برای سرکوب صاحبان اصليش، يعنی مردم نيز می گردد. برای ديکتاتور مردم زير دست و گوسفند هستند، نه شريک و يا رئيس. هر چه هم که مدت اين غصب طولانی تر شود صاحب زور بطور طبيعی بيشتر از مردم فاصله گرفته و سرکوب را افزايش می دهد. تا آنجا که ديگر سرکوب جواب نمی دهد و زورمدار مفلوک حتی نا خواسته مجبور به مردم کشی می شود

وقتی هم دست به خون اولين قربانی آغشته کرد، در راه بی بازگشتی قدم می گذارد که سراسر خون و جنايت است. همان جنايت اول ترس از انتقام صاحب خون را نيز بر دل او می اندازد. زان پس، ترس و کابوس هم به ديگر انگيزه ها برای جنايات بعدی تبديل می شود. تا جائيکه برای وی راه هيچ بازگشتی باقی نمی ماند جز جنايت پشت جنايت. اگر مشاهده می شود که سردمداران نظامهای فاشيستی پس از مدتی به آسانی نوشيدن ليوان آبی فرمان قتل صادر می کنند، علت اين است که پس از چند جنايت، کشتن مخالفان ديگر برايشان حالت جنايت را ندارد. آنان انگيزه ای قوی و منطقی برای جنايات خودشان می يابند. آنها خون ديگران را می ريزند که خون خودشان ريخته نشود. به ديگر سخن، جنايت از حالت جنايت در آمده و شکل دفاع از خود يا صيانت ذات بخود می گيرد

باری، اين وضعيّتی است که سردمداران جمهوری اسلامی مصداق عينی آن هستند. کسانی که تمامی پلها را پشت سر ويران ساخته و امروز چند ميليون ايرانی داغدار را به کين خواهی جگر گوشگان خود تشنه ی خون خود ساخته اند. اينکه گفته می شود رژيم جمهوری اسلامی را می توان با آرامی کنار زد گرچه يک آرزوی خوب است، ليکن تقريبآ ناشدنی است. انقلاب آرام و يا رنگين نه تطابقی با پيشينه سراسر خونين گذشته رژيم دارد، نه با شرايط روحی مردم داغدار ما و نه اينکه اصلآ خود پايوران رژيم امکانی برای آن باقی گذارده اند. نگاهی حتی گذرا به انتفال قدرت در ساير کشور ها موضوع را برايمان روشن تر خواهد ساخت

از آخرين انتقال فدرت بصورت آرام و بدون خونريزی آغاز می کنيم. همين چندی قبل بود که در اوکراين انقلابی نارنجی به رهبری يوشچنکو به پيروزی رسيد، اندکی بيش از يکسال بعد فردی که بر عليه وی انقلاب شده بود، يعنی ويکتور يانوکويچ از طرف مردم مجددآ پيروز انتخابات شد، چرا که تنها اتهام وی تقلب در انتخابات و رشوه خواری بود نه فرمان قتل و دست و زبان بريدن. ادوارد شوارنادزه در گرجستان که در نوامبر دوهزارو سه مردم با ريختن به پارلمان وی را برکنار کردند، بی اينکه هيچ آسيبی به وی رسد بازنشسته شد. زيرا او هم دست به خون نيالوده بود. حتی اولين انقلاب هم که بر عليه يک جانی بين المللی صورت گرفت هم قاتل مردم کشور خودش نبود. همانطور که می دانيم نخستين تجربه موفق انقلاب مخملين مربوط به صربستان است، يعنی بر عليه اسلوبودان ميلوسويچ، فردی که همين چندی پيش به اتهام نسل کشی در نيمه راه محاکمه جان به جان آفرين تسليم کرد. گر چه وی با اين اتهام سنگين تحويل دادگاه لاهه شد، اما اين نسل کشی مربوط به مردم خودش نبود. او در جنگ با کشور های جدا شده از يوگسلاوی سابق مرتکب اين جنايات هولناک شده بود

خيلی ها حتی معتقدند اگر حمايتهای بی دريغ و سرمايه گذاری غرب نبود هرگز رقيب وی آقای زوران جينجيچ نمی توانست وی را شکست دهد. ميلوسويچ در نظر حتی هم ميهنان مخالف خود نيز به هيچ روی قاتل محسوب نمی شد. جرا که کسی را در کشور خود اعدام نکرده و يا دستور تير اندازی به مخالفانش را در خيابانهای بلگراد نداده بود. چنانچه در مراسم پر شکوه تدفينش در بلگراد و حتی مراسم يادبودش در مسکو مشاهده کرديم که او برای مردم خودش فردی وطن پرست و محبوب هم محسوب می گرديد. او را اگر به لاهه تحويل نداده بودند برای زندگی در ميهن خودش هيچ مشکلی نداشت. توجه داشته باشيم که پس از قروپاشی کمونيسم هم از ميان نزديک به بيست جمهوری جدا شده به گورباچف، معمار پروسترويکا کوچکترين بی احترامی نشد. رهبران ديگر کشور های کمونيستی هم يا مانند اريش هونيکر به تبعيد رفتند و يا چون ژنرال ياروزلسکی خانه نشين شدند. چون هيچ يک مستقيمآ دستور قتل هم ميهنان خود را صادر نکرده بودند

تصور کنيد اگر فرضآ استالين بجای گورباچف بود. وی اولآ آيا با آلودن دست خود به خون قريب به سی ميليون انسان از ترس بازماندگان آنها اصلآ جرآت چنين کار عظيمی را داشت، و اگر هم مبادرت بدين کار می کرد آيا آن دهها ميليون دغدار وی را زنده می گذاشتند. خلاصه اينکه اگر در دو دهه گذشته بيش از هفتاد کشور دستخوش تحولات و آرام و بدون خونريزی شد، اگر رهبران اين کشور ها عاقبت در مقابل خواست مردم تسليم شدند، صرفآ به اين علت بود که هيچ کدام از آن ديکتاتور ها مستقيمآ و آشکارا دست به مردم کشی و تجاوز نزده بودند. تنها کسی که به طرز فجيعی به دست مردم به قتل رسيد، دقيقآ همان تنها رهبر کمونيست بود که مستقيم دستور قتل های چندی را صادر کرده بود، يعنی چائشسکو رهبر رومانی

نتيجه اينکه در کشور هايی امکان انقلابهای آرام و يا رنگين وجود دارد که سردمداران آن به رشوه خواری و پارتی بازی و تقلب در انتخابات اکتفا کرده و تا مرحله دست به خون آلودن پيش نرفته باشند. انقلاب نارنجی اگر هم ما بخواهيم به درستی همانی است که رژيم حتی در شرايط ضعف کامل نيز تن بدان نخواهد داد. برای نظامی چون جمهوری اسلامی که بدون شعار و غرض از دست زدن به هيچ جنايتی در حق مردم کوتاهی نکرده و حتی تا مرحله تجاوز به دختران معصوم مردم در زندانها و خون محکومين را کشيدن پيش رفته، آنهم نه يکی و دهها بلکه هزار ها، ديگر هيچ راه بازگشتی نمانده. اين سقلگان جانی اگر هم از چنگ مردم جان به سلامت در برند و به چنگ قانون هم نيافتند، صرفنظر از ترس کين خواهان در داخل که ماندن در ايران را برايشان غير ممکن ساخته، در هيچ جای ديگر هم قادر به زندگی نخواهند بود

زيرا نه تنها هيچ کشوری بدينها پناهندگی اعطاء نخواهد کرد، هزاران شاکی تشنه به خون هم در سراسر جهان دارند که عزيزانشان با دستور مستقيم و بودجه اينها در عمليات تروريستی کشته شده اند. سازمانهای تروريستی هم که اينان در اين بيست و هفت ساله شيره جان مردم را مکيده و به حلقوم آنها ريخته اند اينها را حتی يکهفته هم پذيرا نخواهند بود. زيرا آن گروهها گرچه همه چيز خود را از پول ايران دارند، اما ضمن اينکه ايرانی را مسلمان نمی دانند اصلآ از نژاد ايرانی و نام ايران هم حالشان بهم می خورد. به محض اينکه دست جمهوری اسلامی از پول ايران کوتاه شود، اولين کسانيکه ملا ها را به آمريکا و اسرائيل خواهند فروخت عناصر همين سازمانها خواهند بود که گروگانگيری و آدمربايی يکی از اصلی ترين شيوه های کسب درآمدشان است. آنان فقط و فقط برای دوشيدن پول خود را دوست جمهوری اسلامی جا می زنند، ورنه قلبآ از ملا های ايرانی به شدت نفرت دارند. 1

اين نيز نا گفته نماند که ملا های ايران حتی به اندازه عناصر القاعده و طالبان بخت مخفی شدن در غار ها را هم ندارند. کسانی که ملا عمر و ايمن الظواهری و بن لادن را مخفی کرده اند و در خدمتشان هستند، قلبآ به آنها ايمان دارند، تا حدی که تا نثار خون حاظر به دفاع از آنان هستند. طالبان که مانند ملا های ايران چپاولگر و متجاوز و زندانبان نبودند. شما يک طالب را نخواهيد يافت که باغ پسته و برج در کانادا و کمپانی در دبی داشته باشد. گذشته از جهان عرب که طالبان و بويژه عناصر القاعده در آن ميليونها پيرو و طرفدار پاکباخته دارند، حتی در نزد قبايل پاکستان هم چون پيامبران ستايش می شوند و دهها هزار فدايی و باورمند با خلوص دارند. مسلمانانی که آنان را چون خود حضرت محمد مقدس می دانند و بزرگترين آرزويشان مرگ در راه پيشبرد آرمانهای جنايتکارانه آنان است. اين بدين خاطر است که ملا عمر و اسامه بن لادن به آنچه می گويند و انجام می دهند صادقانه ايمان دارند و طبعآ اين خلوص در عقيده و صداقت از آنان پيامبرانی برای پسمانده ترين مسلمانا ساخته است. 1

صرفنظر از زشتی و جنايتکارانه بودن افکار و افعال ملا عمر و اسامه بن لادن، آنان را بايد عناصری خالص و صادق دانست که هر آنچه انجام می دهند از روی عقيده و ايمان است. ترديد نداشته باشيم که اگر روزی هر کدام از اين جانيان به چنگ عدالت گرفتار آيند کوچکترين ضعفی از خود نشان نخواهند داد و به راحتی هم به باور خودشان شهادت را پذيرا خواهند شد. اين صداقت و شجاعت ناشی از ثبات عقيده و ايمان محکم امتياز های بزرگ آن طالبان آواره در غار ها و کوه و کمر بر اين شبه طالبان کاخ نشين و ترياک کش و دزد و بی بخار ايران است. طالبان و عناصر القاعده همه جنگی و دلير هستند چون ايمان دارند، گر چه آن ايمان اهريمنی است. اما تنها چيزی که در طالبان شکم گنده و تن آسا و مفتخور ايران نيست همان عنصر ايمان و تهور است. 1

اگر طرف اصلی آن طالبانی ها و القاعده ای ها آمريکا است، به جز آمريکا اين طالبان مورد تنفر ميليونها انسان داغدار هم هستند که بچه هايشان را بی سيرت کرده و کشته اند. پدران و مادرانی جگر سوخته و سراپا نفرت و انتقام که حاظر هستند خون اينان را قطره قطره در جام ريخته و چون شراب سر کشند. رژيم فقط يک شانس برای انتقال آرام قدرت و در امان ماندن از اين خشم بنيان سوز داشت، دوم خرداد اگر چه از اول هم فريبی بيش نبود، اما بهترين و يگانه فرصت برای چيزی شبيه به انقلاب رنگی در ايران بود. رژيم دغلبازی می کرد اما مردم در مقطعی جدآ آماده شده بودند که علی رغم همه ی خونهای بناحق ريخته شده يک فرصت ديگر به جمهوری اسلامی بدهند. روحيه ی مردم طوری شده بود که اينها را قادر می ساخت با انتقال تدريجی قدرت به مردم از نعمت گذشت و بزرگواری ملت ايران سود برند. اما چون قصد اين زنگی های مست صرفآ فريب مردم بود، نه شعور تشخيص منافع دراز مدت خود را داشتند و نه اصلآ به اين مسائل می انديشيدند. اينها در راه جهنم هستند. دير و زود هم به همان درک واصل خواهند شد.جهنمی در اين دنيا که حتی تصورش هم لرزه بر اندان آدمی می اندازد. جهنمی سوزان که هيمه ی آنرا هم خود فراهم آورده و افروختند ... نا تمام

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker