آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, January 22, 2005

 

... کاندوليزا هم


حزب ميهن
امير سپهر

آقايان، کاندوليزا هم نسبتی با بلبل حشيشی (بلال حبشی) ندارد ! 1
حيرت آور است کار سياست ايران! خانم مهر انگيز کار در يکی از آخرين گفتار های خود در راديو فردا ميگويند به روزگار کودکی می شنيديم که آن قديمها انسانها را در خاک فرو کرده و سنگسار می کردند. يا اينکه دست و پای آدميان را قطع می کردند. ما اينها را وحشيگری می دانستيم و چيز هايی در حد افسانه. هرگز در تصورمان نمی گنجيد که جامعه ما آنچنان راه قهقرا پيمايد که در دوران خود شاهد زنده بازگشت اينگونه وحشيگری ها باشيم. (نقل به مضمون) 1
خانم کار درست می گويند، راستی را که شگفت اقسانه ای به نظر آيد اين بر روی کار آمدن ملا ها، اما از آن شگفت انگيز تر دوام يک چنين رژيمی قرون وسطايی در ايران بظاهر متمدن به مدتی بيش از 25 سال است. اما آخر اين هر دو اتفاقی نميتواند بود. اگر فرض کنيم که بر روی کار آمدن نظام امری نا خواسته و اتفاقی بوده، اما دوام آنرا که ديگر نمی توان اتفاقی بحساب آورد. آنهم به درازای عمر يک نسل. بطور حتم دلايل و زمينه هايی وجود داشته، ورنه اين رژيم اينهمه سال نميتوانست بر همه چيز ما مسلط باشد و به ريش داشته و نداشته ما خنده تمسخر زند. پس چنانچه خواهان رهايی از دست ملايان هستيم، که لابد هم هستيم! بايد در پی کشف آن زمينه ها بود و با از ميان برداشتن آنها ريشه اين درخت ظلم وجور و جنون و استبداد را خشکاند. 1
قبل از پرداختن يکسره به آن علل اما خوب است که ابتدا مثالی از عملکرد اين رژيم بياوريم، اين مثال زنده ضمن
نشان دادن عمق پسماندگی انديشه حاکم بر سياست کشورمان، ما را با ضعفهای خودمان در برخورد با آن نظام مندرس و منسوخ آشنا ساخته و به نتيجه گيری مطلوب و منطقی نيز رهنمون خواهد شد.1
لابد بسياری بخاطر دارند که دانشجويان موسوم به خط امام بعد از به گروگان گرفتن تمامی کارکنان سفارت آمريکا، پس از مدت کوتاهی بدستور امامشان افراد سياهپوست را زان ميان جدا کرده و بی کوچکترين اذيت و آزاری به کشورشان آمريکا روانه ساختند. اگر کسانی بخواهند علت واقعی آزادی گروگانهای سياه را يافته و بيان نمايند، هر اندازه هم کوشش کنند که اين عمل را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند، در انتها به نتيجه ای چند وجهی اما مشابهی خواهند رسيد. به اين نتيجه که چون دانشجويان و امامشان تصور می کردند که سياهان آمريکا در آنکشور ازنابرابری و تبعيض رنج می برند، می خواستند بدين وسيله با ايشان همدردی نشان دهند.1
هدف ديگر آنها نشاندادن اعتقاد مسلمين به يکسان بودن انسانها بر اساس آيه سيزدهم از سوره حجرات بود « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و اُنثي و جعلناكم شعوباً و قبائلَ لتعارفوا، انّ اكرمكم عندالله اتقيكم » که بر اساس آن برتری انسان بر انسانی ديگر فقط به تفوا و خدا پرستی است نه بدليل جنسيت، رنگ پوست، نژاد و قبيله... اين هدف اما يک پيام هم در شکم خود داشت که اتفاقآ اصلی ترين خواست رژيم انقلابی رساندن آن پيام و رسيدن به هدف اصلی از آزاد سازی گروگان های سياهپوست بود. 1
چون آقای خمينی و دانشجويان حزب الهی چهارده قرن از قافله عقب بودند، تصور ميکردند که وضعيٌت آمريکا هم مانند وضعيّت دوران پيامبر است و اين سياهان گردن کلفت و بلوند پسند و مک دونالدرو همان بلال های حبشی هستند که پيامبر او را از بردگی به مؤذنی ارتقاء داد. امام امت تصوّر ميکرد که اين سياهان به محض رسيدن به آمريکا مبلغ اسلام خواهند شد و با سازماندهی ميليون ها برده و يا بلال حبشی در ينگه دنيا انقلاب اسلامی براه خواهند انداخت. در همان زمان بود که شيخ صادق خلخالی چند بار در صحن علنی مجلس و تلويزيون اعلام کرد که امام به وی حکمی داده که بتواند کارتر (رئيس جمهور وقت) و ديگر حکومتيان آمريکا را چون سران رژيم شاهنشاهی در دادگاه اسلامی محاکمه کرده و اعدام نمايد. ممکن است که اين نوشته ها برای نسل جوان امروزی که آن وقايع مضحک اما خونبار را نديدند، چون خانم کار افسانه به نظر آيد، اما اين سخنان نه برای شوخی، بلکه عين واقعيْت آنروز ايران است.1
برای اينکه سخنم را بيشتر مدلل کرده باشم، به دو مطلب اشاره ميکنم، اولی مصاحبه ای است با دوتن از همان گروگانهای سياه آزاد شده با نشريه ديولت که به سال دو هزار و يک ميلادی مربوط می گردد، مصاحبه ای که به آفای عباس عبدی هم مربوط ميشود. همين آقای عباس عبدی که يکی از گروگانگيرهای اصلی بود و بعد از دو دهه با گروگان سابق خود باری روزن ديدار کرد و عاقبت هم به پاس خدماتش به امام به جرم جاسوسی به زندان جمهوری خود ساخته افتاد و اين رژيم محبوب دختر وی را بگروگان گرفت تا او در مفابل دوربين تلويزيون به جاسوسی اعتراف کند و از آقای خامنه ای طلب مغفرت بنمايد! يکی ديگر از شاهکار های جناب عبدی اين بود که برای خوش خدمتی به ملا ها پرونده قلابی جاسوسی برای عباس امير انتظام ساخت و وی را به قديمی ترين زندانی سياسی جهان بدل ساخت، بعد ها خود هم بند امير انتظام شد!1

(خيلی چيزها در اين دنيا عجيب است، اما چون نيک بنگری عبرت انگيز!1 )

باری، آن دو سياه بجای اسلام آوردن و انقلاب اسلامی براه انداختن بعد از دو دهه تا دلتان بخواهد از ظلمی که بر آنها رفته و از وحشيگری های گروگانگير ها سخن گفته اند.1
موضوع جالب اين بود که يکی از آن سياهان گفته بود بد ترين و ملال آورترين خاطره ای که از آنروز ها دارد اين است که آقای عبدی ساعتها برايمان موعظه ميکرد و مرتبآ هم نام کسی را مياورد که گويا سياهپوست بوده و اين تروريست ها را دوست داشته. ما هم چون اسيربوديم و حق اعتراض نداشتيم با آن اعصاب خراب مجبور بوديم که ساعت ها به اين حرفهای خسته کننده و بی سر و ته گوش کنيم. اما مضحک اين بود که نه هيچ يک از آن دو سياه توانسته بود نام بلال را درست تلفظ کند و نه شخص مصاحبه کننده بدليل عدم آشنايی قادر شده بود اين نام را صحيح بنويسد. عاقبت هم نام طفلک بلال حبشی با حروف لاتين طوری نوشته شده بود که تلفظ فارسی عربی آن چيزی از آب در آمده بود نزديک به (بلبل حشيشی !) 1
مطلب دوم به روزنامه رسالت تهران متعلق به هئيت های زنجير زنی عسگر اولادی مربوط می گرديد، درست چهار سال قبل که کالين پاول سياهپوست به وزارت خارجه آمريکا منصوب شد رسالت نوشت درست است که بوش نماينده زورگويان و صليبيّون تند رو است، اما پاول که خود از سياهان آمريکا است که خودشان نيز از دست آمريکايی ها در عذاب هستند برای ما و مسلمين يک مزيت تلقی ميشود و در انتها هم بگونه ای نتيجه گرفته بود که باز هم وی را به بلال حبشی شبيه سازد. غافل از آنکه اين ژنرال چهار ستاره که عاليترين مقام فرماندهی ارتش ايالات متحده را داشت و يک وطنپرست کامل بود، اصلآ نميخواست سر به تن بلال و بلال دوستان باشد و ديديم که در ماههای آخرين خدمت خود سخت ترين موضع را نسبت به رژيم ملا ها داشت. و حال نوبت به کاندوليزا رايس سياه رسيده. اما اين دوشيزه خانم از همان ابتدا نشان داد که گروه خونش به هرکسی می خورد بغير از بلال. او ميخواهد ريشه اين نظام را بزند. اما سايت بازتاب متعلق به محسن رضايی در نوشتن اتوبيو گراقی وی و تبعيض هايی که در کودکی ديده بنوعی وی را نيز از نوادگان بلال حبش معرفی کرده ! 1
براستی بايد به اين مسائل خنديد يا گريست. آخر ببينيد مملکت ما در دست چه کسانی است! هرچه مضحک باشد، اين اما نميتواند خنده دار باشد که ما با اينهمه اهن و تلپ و ادعای متمدن و مترقی بودن قادر نشده ايم اين چنين سفيهان را از اريکه قدرت بزير کشيم. مشکل در اينجاست که خودمان نيز به نوعی دستکمی از اينها نداريم. همين سرکار خانم مهرانگيز کار که از جريانات افسانه وار اما خونبار کشورش در حيرت است، کسی که دکترای حقوق دارد، تا همين چندی پيش از اصلاح طلبان بود و ميخواست با ملا ها مردمسالاری دينی بوجود آورد و هزاران تحصيلکرده ديگر نظير وی. اين نه برای ملامت که به اميد تلنگری نوشته شد. شايد که در مهر انگيز ها چاره ساز افتد! 1
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker