آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, October 10, 2004

 

توطئه مشترک شريعتمداریحزب ميهن

امير سپهر
! توطئه مشترک حسين شريعتمداری و اصلاح طلبان دروغين

اينبار برادر حسين شکنجه گر تواب ساز و نويسنده کش به امداد اصلاح طلبان آمده است

چندی است که سايت گويا که در وابستگی آن حداقل به بخشی از رژيم جمهوری اسلامی جای هيچ شبهه و ترديدی وجود ندارد، موضوعی مسخره و مهوع از حسين شريعتمداری، شکنجه گر معروف و تواب ساز تحت عنوان (توطئه شبکه ی عنکبوت) را برجسته کرده و مرتبآ به اين بحث دامن ميزند. آنچه در پس اين کشف توطئه نهفته است خود يک توطئه مبتذل و بی اثری است به منظور کسب اعتبار برای گروهی آبرو باخته و بی اعتبار بنام اصلاح طلب

شريعتمداری ميکوشد در اين سری از نوشته های به سبک کارتون های والت ديسنی خود کمی هيجان را نيز چاشنی نمايد که اين مسخره نويسی ها کمی مقبول تر افتد. سعی او اينست که موضوع را خيلی اطلاعاتی و حياتی جلوه دهد، مثلآ از محمد علی ابطحی و عيسی سحر خيز و چند تن ديگر از اصلاح طلبان شناخته شده با نوشتن نام کامل کوچک و فقط با حرف اول نام خانوادگيشان نام ميبرد، اما از کسانی که کمتر شناخته تر هستند و شريعتمداری قصد دارد که بزعم خود اين اجناس بنجل و طالب های مريد درگاه ملا علی را هم بعنوان مخالفان نظام طالبان ايران به مردم قالب کند، با نام کامل ياد ميکند

هدف کلی از اين بازی ارزان اطلاعاتی چيست ؟

قبل از توضيح هدف اين توطئه کشف توطئه ! ضروری است که بدانيد شريعتمداری نه به قصد دشمنی و ضربه زدن بلکه برای کمک به برادران تنی اصلاح طلبان خود وارد ميدان شده است، آنهم با هماهنگی و ياری کامل خود کسانی که ظاهرآ مورد اتهام قرار گرفته اند. البته برای رد گم کردن نام چند نفر مخالف جدی رژيم جمهوری اسلامی را هم در ميان اصلاح طلبان گنجانده اند که با سوء استفاده از نام آنها موضوع برای مردم نا آشنا به اين نوع حقه بازی های اطلاعاتی باورکردنی تر جلوه کند

دولت های خارجی، اصلاح طلبان، خود برادر حسين تواب ساز نويسنده کش و کلآ تمامی دستگاه امنيتی رژيم و حتی نا آگاه ترين مردم ايران هم بخوبی ميدانند که طشت اصلاح طلبی در ايران طالبان زده ديگر از بام افتاده است و همگان متوجه اين حقه بازی شده اند که چيزی بنام اصلاح طلبی در ايران ترفندی برای فريب دولتهای خارجی و مردم خام انديش بيش نبود. گر چه اين رژيم هميشه يک دست و پسمانده و ضد مردمی بود، اما پس از انتصابات اخير مجلس روضه خوانها (که رد صلاحيت ها هم در آن برای شهيد سازی و اعتبار خريدن برای انتصاب پيش روی رئيس جمهور بود) چهره بی بزک و طالبانی رژيم کاملآ آشکار گرديده است

سعی آنها در اين چند ماهه باقيمانده به انتصاب عنصر نوکر صفت و مسخره ديگری بعنوان رئيس بی اختيار جمهوری اين است که با نشاندادن خطر ساز بودن به اصطلاح اصلاح طلبان داخلی و عواملی بيرونی آنها، ضمن بی اهميت کردن اپوزيسيون اصلی و خارج از حاکميت زمينه را برای ظهور يک خاتمی ديگر با وعده گشايش و بهبود شرايط اجتماعی آماده نمايد

تمامی بگير و ببند ها و مبارزه با بد حجابی و آزار و اذيت مردم، بويژه زنان و دختران در ماههای اخير هم برای آماده نمودن چنين زمينه ای است. حتی استيضاح و برکناری وزير راه و استعفای تنی چند از نزديکان آخوند خاتمی، آنهم چند ماه بيشتر نمانده به دوران هشت سال بی عملی وبی عرضگی وی نيز در همين راستا است. دولت خاتمی در هفت سال و اندی چه غلطی جز تثبيت اين رژيم انجام داده بود که يک وزير و يک معاونش بتوانند در چند ماهه باقيمانده برای نظام خطر ساز باشند !؟ هر چه جلوتر رويم و به انتصاب جانشين محمد خاتمی نزديکتر شويم اين بازی های مسخره و اين فشار به مردم شديد تر خواهد شد

چرا شريعتمداری سعی دارد که دوستان اصلاح طلب خود و سايت کاملآ ذوب شده در کيهان تهران را به آمريکا سنجاق کند ؟

رژيم جمهوری اسلامی به نيکی اطلاع دارد که ملت ايران با تمامی وجود از اين رژيم نفرت دارند،از جانب ديگر آنها خوب ميدانند که مردم ما به آمريکا به چشم بهترين دوست و حتی ناجی می نگرند. برادر حسين و رفقای حقه باز اصلاح طلبش از اين حقيقت اسفبار نيز آگاهند که درصد عظيمی از مردم آنچنان جانشان به لب آمده که حتی با پذيرش خطر حمله نظامی آمريکا هم خواهان خلاصی از دست اين رژيم هستند، هدف از اين بعد توطئه دستگاه اطلاعاتی ملا ها اين است که ضمن حقنه کردن ياران وفادار خود بعنوان طرفداران داخلی آمريکا به مردم، اولآ حواس مردم را از خارج به داخل معطوف نمايند، ثانيآ در معاملات سياسی بين المللی از اين اعتبار کاذب (سياستمداران متمايل به غرب!) اصلاح طلبان حقه باز در بازی های سياسی آينده استفاده کنند.

در حاليکه حسين شريعتمداری سايت گويا را آمريکايی و ضد انقلاب ميخواند، در تمامی خبر های مندرج درآن سايت از علی خامنه ای با عنوان مقام معظم رهبری و از اکبر رفسنجانی با عنوان آيت الله رفسنجانی ياد ميگردد و همه افراد شناخته شده در داخل ايران هم بدون ترس از سين جيم و مشکلی مقالات خود را با نام حقيقی خويش در آنجا منتشر می سازند

اين در حاليست که چند ماه پيش از اين که فقط يک نقل قول کوتاه از مبارزی آنهم به نقل از سايت خبری ديگری بر روی سايت ما سايت (حزب ميهن) آمده بود، آنگونه که صاحب آن گفته طی چند ايميل ما را از ماجرا آگاه ساخت، فرد مزبور را مدت بيست و سه روز بازداشت و تحت وحشيانه ترين شکنجه های روحی قرار داده بودند تا از وی اقرار بگيرند و درآورند که چه رابطه ای با حزب ميهن دارد و اين فرد هنوز نيز مورد آزار است ! در حاليکه هيچ ارتباطی بين ما وآن مبارز وجود نداشته و ندارد.

شريعتمداری و شرکايش با انتساب گويا به آمريکا و القاء خطر ساز بودن آن قصد دارند که برای اين سايت بی آبرو کسب اعتبار نمايند تا بتوانند از طريق خبر های دستچين شده اطلاعاتی در آن، اين ارگان اينترنتی رژيم را بعنوان يگانه ارگان اپوزيسيون خطر ساز جا زنند که زهر ديگر سايت های مخالف واقعی رژيم را کم اثر و خبر های واقعی و ضد رژيم آنها را بی رنگ سازند. (البته هستند بسياری از دشمنان حقيقی رژيم ملايان که متاسفانه در اثر عدم اطلاع از اهداف و وابستگی تا گلوی گويا به رژيم برای درج مطالب و مقالات خود از اين سايت برادر تنی کيهان شريعتمداری بعنوان يک سايت متعلق به اپوزيسيون استفاده ميکنند !)

کسانی که شريعتمداری در سری داستانهای جفنگ و بی سر و ته خود از آنها بعنوان خطر سازان برای جمهوری اسلامی ياد ميکند، از وابسته ترين و وفادار ترين افراد خود فروخته به رژيم ملايان هستند. اگر مايل به آشنايی با ميزان سر سپردگی افراد مورد ادعای شريعتمداری هستيد کافی است که سری به آن سايت (کاملآ در خط رهبری) گويا بزنيد و مقالات آنها را مطالعه کنيد، بويژه نوشته های سام قندچی را که هزار بار نوشته است براندازی از گناهان کبيره است، و آخوندی بی عمامه بنام داريوش سجادی را که حتی خود شريعتمداری هم در تهران با اين حرارت چون وی برای رژيم يقه نميدراند

هيچ پاسدار و شکنجه گری با اين بی شرافتی به مخالفين رژيم فحاشی نميکند که سجادی ميکند. او از تمامی قربانيان رژيم که از دست جور و ستم مشتی اوباش دستار بسر جان خود را برداشته و به خارج گريخته اند با چنان واژگان مستهجنی ياد ميکند که حتی لاجوردی معدوم هم بهنگام بازجويی در اوين از اين واژگان توهين آميز استفاده نميکرد

فقط بعنوان نمونه لينک يکی از مقالات درخشان اين شکنجه گر و پاسدار جان برکف ولايت جور و جنايت که از دست پروردگان خود شريعتمداری است را در اينجا مياوررم

حاج داوود تمام شد! مرثيه ای برای حاج داوود کريمی، داريوش سجادی

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker