آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, July 21, 2004

 

جنگی ديگر ايران و عراق


امير سپهر
آيا بزودی شاهد جنگ ديگری بين ايران و عراق خواهيم بود؟


درخبری آمده است که حازم شعلان، وزير دفاع دولت انتقالي عراق، در تازه ترين دور از جنگ لفظی خود با جمهوري اسلامي، از تهران خواسته است تا 130 فروند هواپيمای عراقی موجود در ايران را فورا به بغداد باز گرداند. اشاره آقای شعلان به هواپيماهايی است که صدام حسين، 13 سال پيش در آستانه نخستين حمله آمريکا به عراق، به ايران فرستاد تا از حملات متفقين در امان بمانند. بقول يک مفسر راديويی واکنش جمهوری اسلامی به حملات لفظی آقای شعلان تا کنون، از حد شانه بالا انداختن فراتر نرفته است. ملايان ميگويند که تعداداين هواپيماها از 32 فروند فراتر نمی رود و چنانچه سازمان ملل متحد درخواست کند، آنها بی درنگ اين 32 فروند هواپيما را به عراق باز خواهند گرداند
حملات اين وزير تند و تيز به جمهوری اسلامی تازگی ندارد، همين هفته گذشته بود که آقای شعلان با ناميدن جمهوري اسلامی بعنوان دشمن شماره يک عراق، ملايان تهران را شديدآ مورد حمه قرار داده و آنها را مسببان اصلی بمب گذاريها و برادر کشيها در عراق و مداخله گران در امور داخلي آنکشور معرفی کرده بود
.با وجود آنکه ديگر مسئولان دولت موقت عراق و حتی خود نخست وزير آنکشور سعی در کمرنگ جلوه دادن و تلطيف مواضع آتشين حازم شعلان دارند، اما به خوبی ميتوان درک کرد که يا آنها سياست دو گانه ای را در برابر ملايان در پيش گرفته اند و يا آنکه اصولآ زور شان به شعلان نميرسد
اين دوگانگی يا تدبير سياسی عراق آنگاه بسيار مشهود ميشود که بدانيم وزير تند خو و آتشين مزاج عراق اين پرخاشگری را اينبار در حالی انجام داده که در کنار دست اياد علاوي نخست وزيرش سرگرم ديدار و گفتگو با مقامات عربستان سعودی است. مضحکتر اما پر معنا تر اينکه علاوی اينبار نيز بي درنگ از آن اظهارات وزير کابينه اش دوري کرده و با تاکيد يادآور شده است که گفته های آقاي شعلان بازتاب نظريات وی نميباشد ! ؟
نخست وزير که اصولآ و قانونآ بعنوان بالاترين مقام در دولت کنونی عراق محسوب ميشود آيا نميتواند به وزير زير دست خود سياست رسمی دولت متبوعه اش را تفهيم کند ؟ يا اينکه اياد علاوی مخصوصآ نميخواهد اينکار را انجام دهد، و يا اينکه ميخواهد بوی دستور دهد اما قدرت اين عمل را ندارد. زيرا حازم شعلان منتخب وی نيست و در نتيجه رئيسش محسوب نميگردد.
از سوی ديگر آنچه بر پيچيدگی اين ماجرا می افزايد برخور نرم و همراه با حزم و احتياط حتی تندرو ترين ملا های حاظر در مجلس و شورای مصلحت نظام و ديگر ارگانهای حکومتی با مواضع تند و تحقير آميز و تحکم گونه حازم شعلان است
افزون بر اينها قبول بلاشرط ملايان با حداقل تحويل تعدادی از اين هواپيما ها به عراق هم خود سئوالهای ديگری را بر می انگيزد. زيرا صدام حسين آنزمانکه بر عراق حکم ميراند و هنوز فرماندهی مطلق ارتشش را بدست داشتن نيز چند بار خواستار برگرداندن اين هواپيما ها شده بود که هر بار هم با جواب دندان شکنی از سوی تهران مواجه گرديده بود
آخرين باری که صدام چنين درخواستی را مطرح کرد اکبر هاشمی رفسنجانی در يک نماز جمعه هزاران فحش و نفرين نثار وی کرد و عراق را بدليل شروع و تحميل جنگ هزار ميليارد دلار مقروض به ايران اعلام کرد. در پايان آن نمايش بقول خودشان مراسم سياسی عبادی هم طبق سناريوی هميشگی و متداول از نماز گزاران حرفه ای و حقوق بگير نماز جمعه خواست که پس از ادای فريضه نماز با جيره و مواجب به خيان ها بروند و شعار مرگ بر صدام سر دهند ! صدام نيز در جواب طبق معمول چند فحش چهارپاداری و آبدار نثار ايرانی و نژادش کرد و عاقبت هم قضيه به همان دعوا های لفظی ختم گرديد
ملايانی که در مقابل صدام قدر قدرت اينهمه عدم انعطاف از خود نشان ميداند و وجود هواپيما ها را از بن و پايه انکار ميکردند، اما در مقابل اينهمه فحش و تهمت حازم شعلان نه تنها عودت هواپيما ها ولو بخشی از آنها را به نرمی می پذيرند؛ بلکه بسيار هم با اتيکت و متمدنانه فقط به گفتن متاسفيم اکتفا ميکنند، آنهم ملاهايی که اگر آمريکا بدانها بگويد بالای چشمتان ابروست دهها کارناوال (مرگ بر) و (نابود بايد گردد) براه می اندازند و سنگ پران و شيشه شکن جلوی سفارتخانه ها روانه ميکنند. کسانی که حتی قدرت کوبنده نظامی آمريکا را نيز به سخره ميگيرند و مرتبآ هم الدرم بلدرم ميکنند، اينبار ميبينيم که در مقابل وزير دفاع عراق که هنوز در پست خود بدرستی جا نيفتاده از بره نيز رام تر هستند، و در چنين حال و هوايی حتی صفدر حسيني، وزير اقتصاد جمهوري اسلامي اعلام ميکند که : ايران تاکنون 10 ميليون دلار براي بازسازي عراق وام بدون بهره داده و در همين زمينه 300 ميليون دلار ديگر اعتبار نيز تامين کرده است، چرا ؟
واقعيت اين است که شعلان حاميان پر قدرتی در خارج از عراق دارد که همانها هم ردای وزارت دفاع را برايش دوخته اند؛ کسانيکه از اين دکترين پيروی ميکنند که رژيم فعلی ملايان حتی از يکهزارم مقبوليت مردمی دوران جنگ با عراق برخوردار نيست. آنها معتقدند که رژيم ملايا آن اندازه پوسيده است که اينبار ديگر حتی تاب تحمل يک نيمچه برخورد مستقيم نظامی را نيز نخواهد داشت، چرا که ديگر طشت رژيم از بام افتاده و در حال حاظر هيچ ايرانی داوطلب دفاع از رژيمی نيست که اينهمه بد بختی و بلا را به کشور و مردمش تحميل کرده و ديگر از آن لشکريان ساده و خام راهی قدس و کربلا که کليد پلاستيکی بهشت بر گردن با آواز شيخ آهنگران بر روی مين ها ميرفتند نشانی بر جای نمانده است ! ؟
آنان ميگويند که جنگ اما برعکس ايران احساسات ملی عراقيها را بر خواهد انگيخت و برای مردم آن کشور همدلی، وفاق ملی و يکپارچگی بهمراه خواهد آورد. پس از سقو ط صدام که عراق به لبنان دهه هشتاد ديگری تبديل شده بسياری از خوشبينان سابق را به اين فکر واداشته که دموکراسی و حق برخورداری از رای برای ملتی که خود گرانبها ترين ميراثهای فرهنگی خويش را در موزه ها خرد کردند و حتی تا کابل 2 متری بيمارستانها را نيز قطع کرده و به يغما بردند هنوز خيلی زود است. طرح آنها برای برگرداندن نظم به عراق و منطقه نفتخيز و حساس خاورميانه پيدا کردن يک ديکتاتور قلدر اما طرفدار غرب است. يعنی يک صدام حسين غربی ! که اينکار ضمن بازگرداندن آرامش به عراق به موازنه قدرت بين ايران و عراق نيز منجر خواهد شد
آنچه به ملايان مربوط ميشود اين است که ميدانند که اگر خود را درگير در يک مسئله مستقيم نظامی ديگری سازند خود و رژيمشان از آن زنده و سالم بيرون نخواهد آمد. رژيم ملايان حتی از قطر و شارجه و دبی نيز شديدآ بيم دارد و تا بحال بار ها در مقابل آنها حقيرانه کوتاه آمده است. زيرا خطر را در پشت مرز ها و بيخ گوش خود احساس ميکند. اگر به اسرائيل و امريکا و کانادا و استراليا ... فحاشی ميکنند، دليل آن کم احتمال بودن درگيری رو در روی نظامی با آن کشور ها است. اين رجز خوانی ملا ها و اغراق گويی که ما موشک داريم و بمب داريم و ... بيشتر مصرف داخلی دارد. رژيم ايران برخلاف جارو جنجالی که براه انداخته از هيچ قدرت نظامی کلاسيک با فرماندهی و لجستيکی واحد و هماهنگ برخوردار نيست
وضعيت با دوران خمينی زمين تا آسمان فرق کرده است. علی خامنه ای کاريکاتوری بيش نيست. تنها قدرتی که ملايان در حال حاظر از آن برخوردار هستند عوامل بمب گزار انفرادی و ياچند نفره و تيم های تروريستی است که با پول مردم بخت برگشته و گرسنه ايران آنها را فقط برای ترساندن دشمنانشان از قدرت آدمشکی و تخريب خود پرورش داده اند. اکبر رفسنجانی و علی خامنه ای در اينکار الحق که تا کنون موفق بوده اند ! به همين علت است که رژيم ملايان را رژيم تروريستی ايران می نامند
به هر روی اگر رژيم ملايان از غضب الهی که هم اکنون در کمينش نشسته جان سالم بدر برد، (که البته اينگونه گما ن نميرود) با اين جناب حازم شعلان حکايتها خواهد داشت ! ؟

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker