آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, November 03, 2004

 

درسهايی ازانتخابات آمريکا


حزب ميهن
امير سپهر

! درسهايی از انتخابات آمريکا و ملتی که شايسته برخورداری از دموکراسی است


اگر دستيابی به دموکراسی با جانفشانی و مبارزه و بند و زندان ميسر است، حفظ آن هم فقط با آزادگی و خرد و حتی بعضآ گذشت امکان پذير است
جان کری در حالی شکست در انتخابات را پذيرا گرديد که هنوز شمارش آرا دراوهايو بپايان نرسيده بود. با وجود آنکه بوش در مجموع بيش از سه ميليون رای بيشتر داشت، اما طبق قواعد خاص انتخابات در آمريکا که برنده بايد 270 الکترال داشته باشد، بوش برای برنده نهايی شدن به پيروزی در اوهايو و کسب 20 الکترال آن ايالت نياز حتمی داشت. در آنجا بوش فقط يکصد و پنجاه هزار رای از کری جلو افتاده بود
طبق قوانين آمريکا برای اعلام نتيجه قطعی در اينچنين مواردی بايد در طی 10 روز آرايی که آمريکايی های خارج از کشور به صندوقهای رای ريخته اند نيز به کشور انتقال داده شود، مأموران خارج از کشور، کارکنان فرهنگی سياسی و .. سپس در شمارش نهايی برنده انتخابات اعلام گردد. کری که فقط 2 الکترال از بوش عقب افتاده بود چنانچه ميخواست قادر بود طبق قانون نتيجه اين انتخابات را حد اقل 10 روز و در صورت اعتراض به شيوه شمارش آرا چند ماه به تعويق اندازد و طعم اين پيروزی را بر کام رقيبش تلخ و نا مطبوع سازد. اما او نه تنها اينکار را نميکند، بلکه بعنوان اولين آمريکايی شخصآ به کاخ سفيد زنگ زده و برای احترام به خواست و اراده مردم کشورش، پيروزی رقيبش را بوی و همسرش تبريک ميگويد
او نه وقت مردم را تلف ميکند نه هزينه ای بيجا را بر ماليات دهندگان تحميل ميکند. پس از گفتگو و تبريک به پرزيدنت بوش هم در جمع ياران حزبی خود با تبريک مجدد به منتخب مردم کشورش، از همگان ميخواهد که برای پيشرفت کشور متحد گردند. سناتور کری شکست خورده اظهار ميدارد که ما در خارج از کشور خود فرزندانی در لباس سربازی داريم که درحال نبرد هستند، همه ما آمريکايی ها با وحدت و يکپارچگی بايد از آنها حمايت کنيم تا به رهبری رئيس جمهوری منتخب خود در عراق و افغانستان و نبرد بر عليه تروريسم پيروز گرديم
حال اگر چنين وضعيتی در کشور ما پيش آمده بود، سناتور کری با زشت ترين الفاظ به بوش توهين ميکرد، 3 سال بودجه کشور و وقت مردم را به هدر ميداد، يکصد و پنجاه فقره اسناد خيانت و عدم لياقت و فساد خاندان بوش را رو کرده و به در و ديوار ميچسباند، او را دزد و معتاد و زنباره و ... می خواند، چون شکست خورده بود کل انتخابات را تقلبی اعلام ميکرد و يقينآ هم يک جنگ داخلی و برادر کشی در کشور براه می انداخت و ايران را به تجزيه ميداد
ما در همين حزب ميهن ناخواسته و بنا به دلايلی فقط سياسی مجبور گرديديم که از بعضی ياران سابق خود بخواهيم که ديگر در حزب نباشند، هيچ قصد دشمنی و حتی بی احترامی هم در ميان نبود، بدنبال آن، سرورانی که تا ديروز اينجانب را وطن پرست ترين ايرانی ميدانستند و برايم اشک ميريختند؛ يکشبه برايم 400 پرونده ساختند و من در نظر خودشان ابر ميهن پرست!؟ را به يکباره به دزد و حيز... مبدل ساختند! و متاسفانه فقط خود را ضايع کرده و کار سياسی را به مسخره و سفاهت کشيدند. اين بدبختی است که بعضی از ما منافع ملی کشورمان و مبارزه برای نجات مردم و مملکتمان از اين وضعيّت فاجعه آميز و شرم آور را با بچه بازی و لجبازی اشتباه گرفته ايم. در اينجا ابدآ سرنوشت وآبرو و منافع اپوزيسيون و مردمی که ادعا ميکنيم دوستشان داريم مطرح نيست، مهم فقط خود و منافع شخصی و شهرت طلبی ما است. هر کسی که ما را دوست نداشته باشد بايد ترور شود، حتی اگر همه چيز خود را فدای آزادی کشور کرده باشد
در سال 57 هم همه چيز ملت ايران فدای عقده های شخصی و لجبازی عده ای نادان شد. آنها نه تنها شرم و حيا ندارند که يک ميليون ايرانی را به کشتن داده و يا از سلامتی محروم ساختند؛ نه تنها از نوکری برای ملا ها برای نابودی ايران سر افکنده نيستند، بلکه همچنان هم خود را روشنفکر و محق ميدانند، حتی فهيم تر از کل ملت آمريکا. حتمآ سری به سايت گويا (متعلق به وزارت اطلاعات رژيم ملايان) بزنيد و نظرات حسين درخشانی کمونيست، يار ديروز خمينی، شريک امروز حجاريان و اصلاح طلبها و رژيم را در مورد پرزيدنت بوش بخوانيد که چگونه درخشانی با توهين به شعور يکصد ميليون دارنده حق رای در آمريکا برای بوش افشاگری کرده که وی قبلآ يک لاابالی و الکلی بوده و پيش از رسيدن به رياست جمهوری پای خود را از آمريکا بيرون نگذارده بود و بيسواد و نادان و ... است. يعنی در ميان بيش از دويست ميليون آمريکايی حتی يک نفر فهميده مانند در خشانی های دانا که خمينی را ياری داده ايران را به نيستی کشيدند وجود نداشته و بيش از پنجاه مليون رای دهنده به بوش عقلشان به اندازه کسی نيست که ميخواهد از رژيم سنگسار و چشم درآر و دزد و قاتل دموکراسی بهتر از آمريکا بوجود آورد
سنگ و کلوخ دموکراسی بوجود نميآورند. دموکراسی را انسانهای آزاده و متفکر و مبارز بوجود می آورند. اگر دستيابی به دموکراسی با جانفشانی و مبارزه و بند و زندان ميسر است، حفظ آن هم فقط با آزادگی و خرد و حتی بعضآ گذشت ميسر است. اطمينان داشته باشيم که اگر حتی 2 در صد متفکرين بزرگ آمريکا افکاری چون افکار درخشان حسين درخشانی ها و الله کرم ها داشتند آنها نيز امروز در قانون اساسی کشور خود اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه داشتند ! دموکراسی فرهنگ و قواعد خاصی دارد که مردم غير دموکرات با آن آشنايی ندارند. مادام که منافع خود را جدای از منافع حتی رقيب خود بدانيم هنوز در جهالت و افکار قبيله ای غوطه وريم. دموکراسی يک بازی جمعی با قواعد ويژه ای است که منافع و سعادت ما به رعايت حق حتی رقبايمان بستگی بی چون و چرا دارد
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker