آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, October 14, 2004

 

!...فهم سر به کون


حزب ميهن
امير سپهر


! ... خيانت ذاکری يا فهم سر به کون


حقيقت هميشه بطور ساده يا از زبان کودکان الکن بيرون می آيد و يا از دهان انسانهای کم شعور! بعضی از حرف های اين آقای عباسی کاملآ درست است


ما بطور مرتب ايميل های تهديد آميز و توهين آميز دريافت ميکنيم. قصد داريم تا آنجاييکه اين تهديد نامه ها و فحش نامه ها و تهمت نامه ها قابل انتشار باشد آنها را بر روی سايت قرار دهيم. البته ما قبلآ نيز پاره ای از آنها را منتشر کرده ايم، ليکن منبعد تمامی اين گونه ايميل ها مشروط بر آنکه که در آنها از واژگان مستهجن استفاده نشده باشد را منتشر خواهيم کرد. با اين اميد که ما مردم خود را آنگونه که هست بشناسيم نه بصورت تصنعی. زيرا از آنجايی که ارسال کنندگان اين قبيل پيام ها ميدانند که کسی قادر به شناسايی آنها نخواهد بود، شخصيت، منش، ميزان پايبندی به فروزه های اخلاقی و افکار خود را بروشنی و آنگونه که هست بيان ميکنند
اگر حسن نيت و سعه صدر داشته باشيم اين ايميل ها برای ما اسناد بسيار ارزنده ای خواهند بود، اينگونه نوشته ها ميتوانند برای ما ناب ترين مواد خام و دستمايه ای باشند که با مطالعه آنها با چهره اصلی و حقيقی فرهنگ خودی آشنا گرديم ، با تجزيه و تحليل اينگونه ايميل ها است که ميتوان به ميزان عقبماندگی فرهنگی ما ايرانيان و زمينه ها و دلايل واقعی سقوط ايران و دوام رژيمی چون جمهوری اسلامی در کشورمان پی برد
هم اکنون بريده ای چند دقيقه ای از سخنرانی طولانی آقای حسن عباسی بر روی همين سايت قرار دارد، وی در بخشی از صحبت های خود ميگويد که آقايان رؤسای قوه مجريه و مقننه و حتی قوای مسلحه اگر ميدانستند که مسئوليت يعنی چه، يا از غصه ميمردند و يا ميرفتند و در خانه های خود می نشستند! و در پايان هم نتيجه ميگيرد که دليل تمامی بد بختيها و علت اصلی فروش دختران شيعه در کشور های حوزه خليج فارس اين است که بزعم ايشان کسی به گفته های رهبر نظام گوش فرا نميدهد، ايشان از آقای خامنه ای بعنوان قرآن صامت و زنده ياد ميکنند و چاره کار و راه جلوگيری از فروش دختران ايرانی يا بقول ايشان دختران شيعه را هم نه در پاسخگويی به نيازمنديهای آنان و ايجاد رفاه اجتماعی در داخل کشور، بلکه در آزار و اذيت و انتقام گيری از کشورهايی ميدانند که با ايجاد جاذبه موجبات جلب اين فرزندان ايران به آن سرزمين ها را فراهم مياورند
از کنار اين صحبت ها نبايد بی تفاوت گذشت! حقيقت هميشه بطورساده يا از زبان کودکان الکن بيرون می آيد و يا از دهان انسانهای کم شعور. بعضی از حرف های اين آقای عباسی کاملآ درست است، برای مثال آنجائيکه وی فرياد ميزند آقای خاتمی، آقای شاهرودی و آقای رفسنجانی و ... آيا اگر دختران خود شما را هم در کشور های عربی بفروش ميرساندند بازهم اينچنين شبها آسوده سر بر بالين ميگذارديد؟! اين حرف گر چه ساده اما خيلی پر معنا است
اگر افراد تهی از شرفی چون رفسنجانی و خامنه ای و ولايتی و ... را مستثنی کنيم که دانسته و فقط بخاطر ماندن در قدرت حاظر شده اند اينچنين ايران را به نابودی کشند که جگرگوشه هايش چون برده در مسقط و رأس الخيمه و شام و دبی بفروش رسند، بسياری که هنوز هم در خدمت اين نظام هستند، ظاهرآ هنوز هم متوجه نشده اند که پس از استقرار نظام آخوندی در کشورشان بر شرف و آبروی خود و هم ميهنانشان در اين سالها چه رفته و ميرود! بنده اهل تعارف نيستم و حقيقت را هم فدای مثلآ مؤدب بودن نميکنم، اجازه دهيد خيلی باز و بی پرده بگويم که از ما نادان تر و يا بيشرف تر و لاابالی تر ملت در تاريخ بشری وجود نداشته و ندارد ! اما فقط کسانی که در سپاه و بسيج و کميته ها هستند نا آگاه يا بيشرف نيستند، آن ايرانی هايی هم که خود را به بی غيرتی زده و فرهنگ داشتن و مترقی بودن را فقط در خواندن هزيانهای صد من يک غاز سهراب سپهری و شاملو و ... و گوش دادن به مزخرفات آخوند فرد منش و شيخ سياوش قميشی ميدانند از هر پاسدار و شکنجه گری بی حيثيت تر و يا در بهترين حالت، نادان تر هستند. اين آت و اشغال ها که فرهنگ نمياورد. مادام که رژيم جمهوری اسلامی در کشور ما پا برجاست اصلآ صحبت از فرهنگ و شرف و آبرو خود به مثابه جهالت و بی آبرويی و بی شرفی است
اين جناب آقای عباسی نمونه بسيار خوبی است، وضعيت اين آقا مانند بسياری از ايرانی ها از دو حال خارج نيست، اين جناب يا يک ابله تمام عيار تشريف دارند که کار کشور داری را با ترويج ترور عوضی گرفته اند و بقول خودشان اگر ميفهميدند که مسئوليت چيست بيش از اين آبروی ايرانيها را بباد نميدادند و ميرفتند و در خانه خود می تمرگيدند و خفه ميشدند، و يا يکی از آن ايرانی هايی هستند که شرف و انسانيّت و وجدان و خلاصه همه چيز خود را به مقام فروخته اند، زيرا او درست از آن چيزی دفاع ميکند که در واقع دليل واقعی نا کار آمدی تمامی قوای کشور و در نتيجه علت اصلی تمامی بيچارگی های ما ايرانيان است. اين آدم يا يک مثقال شرف و انسانيت ندارد و حتی به بهای نابودی کشور و مردمش هم حاظر به دست کشيدن از ماليدن عضو شريفی از آقای خامنه ای برای حفظ پست و مقام خود نيست و يا اين اندازه فهم و شعور ندارد که بداند فروش دختران ايرانی فقط شروعی بر اين فاجعه بی همتا در تاريخ نوين بشری است، و چنانچه آخوند و ملا کار کشور داری را به اهل آن نسپارند و به مسجد و قبرستانی که ازآنجا آمده اند باز نگردند کار ملت ما به خوردن گوشت سگ و گربه هم خواهد رسيد، و بنده شخصآ در اين مورد هيچ ترديدی ندارم
چنين است وضع و حال يکی از ميهنان عزيزی که که خود را ( دلتا ) ناميده و ايميل زير را برای ما ارسال کرده اند
------------------------------------------------------------------------------
برای اولین بار است که "افشاگریهای شما را می خوانم در پاسخی که به نامه داده اید خود را مرتبط با سازمانهای اطلاعاتی خارجی قلمداد کرده اید، هم شما و هم ما میدانیم که این ارتباط حتما دو سویه است که البته هزینه های خاص این ارتباط را هم میپردازید که چیزی جز همان میهن وهموطنانتان نیست. در ادامه باید بگویم ما ایرانیها احتیاجی به شماها نداشته و نداریم چرا قبول نمی کنید که تاریخ مصرفتان گذشته ؟ پیشرفت واستفاده از انرزی هسته ای برای یک کشور جهان سومی(شده با وجود منابع سرشار) باید با قدرت تمام انجام پذیرد شما هم بهتر است نوسانات وفاداریتان را تعدیل کنید نامتان وروشتان اروری بیش در نظلام فکری مردم ایران ندارد
-----------------------------------------------------------------------------------
آنچه تقريبآ با قاطعيت ميتوان نوشت اين است که دلتای گرامی يک عنصر اطلاعاتی امنيّتی هستند. ايشان نوشته اند که ارتباطات آقای ذاکری با سازمانهای اطلاعاتی غير ايرانی دو سويه است، و گويا آقای ذاکری بابت اين ارتباطات بقول ايشان هزينه های خاصی هم ميپردازند که همانا مردم و ميهنشان است. بزبانی ساده تر جناب دلتا خواسته اند بنويسند که آقای ذاکری به ميهن و مردم خودشان خيانت ميکنند
آقای دلتای گرامی، شرافتآ بنده بدرستی از ارتباطات آقای ذاکری اطلاعی ندارم، و باز هم شرافتآ قصد هيچ دفاعی از ايشان را ندارم، فقط اين را ميدانم که او در زمينه مبارزه با تروريسم يک متخصص است و تا بحال با کمک وی از ريخت شدن خون بسياری از انسانهای بيگناه جلوگيری شده است که فقط يک نمونه آن خنثی سازی تخريب و کشتار پس از مراسم اختتام مسابقات جام جهانی بود. چنانچه پشت کردن به رژيمی تروريست و ايرانکش چون جمهوری اسلامی که کار ملتی ثروتمند چون ما را بدانجا کشانده که دخترانمان برای سير کردن شکم خود تن و کليه خود را ميفروشند خيانت باشد، در آنصورت بله، آقای ذاکری يک خيانتکار درجه يک هستند
آقای دلتا، آنچه نوشتم و مينويسم بقصد اهانت بشما نيست، که کار ما هستی و آبرو باختگان در قمار عشق روح الله خمينی با فحش و اهانت بجايی نرسيد و نخواهد رسيد. بنده در اين مقاله شما را مستثنی ميکنم، از نوشتارتان ميتوان اين تشخيص را داد که انسان بيسواد و کودنی نيستيد، و حتی به نظر ميرسد که زياد هم غير منطقی نباشيد، با چنين حسن نيتی من از شما شرافتآ سئوال ميکنم که آيا جنابعالی رژيم جمهوری اسلامی را اساسآ يک نظام ملی و مردمی ميدانيد که در خدمت چنين سيستمی هستيد ؟ اگر جوابتان مثبت است ميتوانيد من نادان ضد انقلاب را از اين جهالت در آوريد و بفرمائيد که نظامی که پايگاه مردمی دارد چرا تا اين اندازه از کوچکترين تجلی اراده مردمش وحشت دارد که اجازه نميدهد يک نماينده، بله، حتی يک نماينده منتخب مردم به مجلسش راه پيدا کند ؟! آقای دلتای گرامی، آنجايی که مينويسيد (ما ايرانيها احتياجی بشما نداريم!) آيا ما را که ميگوئيم ايرانی تروريست نيست و موجوداتی مانند دکتر تيمسار سرلشگر حسين الله کرم ها نمايندگان قشر فرهيخته اين مرز و بوم تاريخی و کهن نيستند را غير ايرانی بحساب مياوريد ؟ و خويشتن را که عمر عزيز خود را وقف خدمت بکسانی کرده ايد که ديگر حتی به اندازه سر سوزنی برای ايرانی عزت و شرف و آبرو باقی نگذارده اند يک ايرانی ميهن پرست و مردم دوست بحساب مياوريد !؟
دلتای عزيز، شما را به پرسش هم فکر و هم مرامتان جناب دکتر حسن عباسی حوالت داده و خاضعانه همان سئوال را بگونه ديگری طرح کرده و ميپرسم که آيا اگر دختر جگرگوشه 17- 18 ساله خود جنابعالی هم در دبی مجبور ميگرديد که برای کسب پول برای سير کردن شکم خود و خانواده اش و يا فراهم آوردن پولی برای فرار از دست جمهوری اسلامی به اروپا و آمريکا زير پير مرد های هفتاد ساله و خوک صفت و شکم گنده بخوابد، آيا باز هم جنابعالی اينچنين از جمهوری ملا ها دفاع ميکرديد ؟ آقای دلتا آيا اين غنچه های لگد مال شده و معصوم را ذاکری خيانتکار با پشت کردن به رژيمی ايرانکش و ارتباطاتش برای جلوگيری از خونريزی به اين سيه روزی و رسوايی کشانده و يا نظامی که جنابعالی ميهن دوست در خدمتش هستيد ؟ آيا جرج بوش و شاه خائن و من ضد انقلاب کار جگر گوشه های ايران را به اينجا رسانده ايم که حتی لب و چشم و زبان خود را هم با نخ و سوزن ميدوزند تا بتوانند از دست جمهوری مردمی و ملی شما نجات يابند ؟
جناب دلتا و دلتا های ديگری که در خدمت رژيم جمهوری اسلامی هستيد و به اين اعتبار خود را خادم وطن و ما گريختگان را خائن و ميهن فروش ميدانيد، به حقيقت سوگند که دکتر قلابی حسن عباسی چون آدم مسخره و خل وضعی است حقيقت را خيلی ساده بيان ميکند که ميگويد (اگر شما مسئوليت احساس ميکرديد از غصه دق مرگ ميشديد). واقعّيتی که آن فرد نادان و يا خيانتکار نميداند اين است که تمام بد بختی ما از دست افرادی چون او و کسانی است که وی ايشان را قرآن ناطق ميداند. جای قرآن های ناطقی که عباسی از آن ها دفاع ميکند بر سر گور ها و مساجد است نه رهبريت سياسی ايران. شما در خدمت رژيمی هستيد که جناياتی را در حق مردم ايران روا داشته که تا کنون در تاريخش از هيچ مهاجم و اشغالگری سر نزده است. نه از اسکندر، نه از چنگيز، نه از تيمور، نه از هلاکو و نه از محمود و اشرف افغان
بنده که تصور نميکنم حتی نادان ترين مردمان عالم نيز هنوز به ماهيّت ضد بشری اين رژيم خرد ستيز انسانکشی که در ايران حکومت ميکند پی نبرده باشند. مگر آنکه مغز آنها نيز مانند بعضی از مرد ما که ابدآ حاظر به پرداخت هزينه برای نجات خود و کشورشان نيستند و هنوزهم بدنبال ناجی بزرگ هستند، بجای سر در ماتحتشان قرار داشته باشد
کار رژيم ملا ها و به تبع آن شما خادمين آن نظام درست به اثری هنری که تصوير آن در بالا آمده ميماند که نه همگام بلکه مانند آن فرد در جهت عکس گام برداشته و هر روز که ميگذرد بيش از روز پيش از کاروان تمدن و انسانيت و ترقی دور تر ميشويد و ملت نگونبختمان را نيز بسوی نيستی و بی آبرويی و فقر بيشتر ميکشانيد، که اگر از سر جهل نباشد بيگمان هيچ دليل ديگری جز ميهن فروشی و بی شرافتی شما خادمين اين نظام ندارد. در خاتمه اينرا نز بياورم که اصرار ملا ها برای تجهيز خود به نيروی اتم فقط برای حفظ رژيمشان است نه بدليل مردم دوستی و خدمت به ايران، آقای دلتا اين اوباش آن اندازه از معنويت و شرف تهی هستند که اگر روزی خود را در سراشيبی سقوط ببينند حتی به همسر و کودکان بيگناه و معصوم شما خادمينشان هم رحم نخواهند کرد. نظامی که اين اندازه از قرآن و عدل علی و معنويت و شرف و ناموس و آبرو دم ميزند حتی اگر يک گرم از اين فروزه های اخلاقی را داشت بجای هزينه کردن چند ميليارد برای دستيابی به اتم، با اختصاص يکصدم از اين بودجه دختران گرسنه و نگونبخت ايران را از زير اعراب نجات ميداد


اين مقاله برای درج در سايت سياست ايران، متعلق به آقای حميد رضا ذاکری نوشته شده است

www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker