آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, February 25, 2005

 

!روحانيت ضد خدا

حزب ميهن
امير سپهر
روحانيت ضد خدا !1

اينان مشتی مطرب روحوضی و حاجی فيروز هستند نه مردان خدا

کمال بی دقتی است اگر متوجه نشويم که عمامه دارانی که دستی در اين رژيم دارند ديگر نه روحانی هستند و نه اصولآ ميتوانند که باشند، رفع و رجوع اينهمه تناقضات و تنش ها که در سياست داخلی و خارجی اين رژيم وجود دارد جدآ زمان می برد، صرف نظر ازکار حکومتی ملايی هايی که خود را در صد جور تجارت و زد و بند داخل نموده اند کجا فرصت میيابند که اصلآ به خدا و پيغمبر قکر کنند. حتی روزانه ده ساعت کار مستمر هم جواب اينهمه طرح ريزی و مذاکرات حضوری و تلفنی وملاقات ها و ساير حقه بازيهای تجاری سياسی را نميدهد. ملای حکومتی ديکر کجا فرصت پرداختن به قران و فقه و شرعيت و حديث و روايت و بحث و فحص دارد. 1
اين ارباب بی مروت دنيا ديگر اصلآ ملا نيستند، يعنی فرصت پرداختن به امور ملايی را ندارند. گذشته از اينها بيشتراين روضه خوان های سابق هر کدام چند همسر خيلی جوان تر از خود دارند که رسيدگی به نياز های طبيعی آنان نيز قوت جسمی و روانی میطلبد. به همين دليل بسياری از اينان يار منقل و وافور شده اند. دوهفته پيش از اين بود که یکصد و چهارده تن از مجلسيان که بيشترينشان نيز از عمامه داران بودند طی نامه ای از غلامعلی حدادعادل درخواست کردند که به ديگر همسران آنها هم چون همسر اول از بودجه مجلس پول خريد خانه و اتومبيل پرداخت نمايد و متن اين درخواست را بدون شرم و حيا در صحن علنی مجلس از بلندگو قرائت کردند! 1
بزرگترين پسته فروش و دلال عالم اکبر شاه رفسنجانی کجا و چگونه و با تلمذ از مکتب کدام معلم و عالمی توانست از حجت الاسلامی به مقام آيت اللهی برسد ؟ مگر آنکه خريد بمب از چين و موشک از کره کمونيست و حشر و نشر با فيدل کاستروی ضد خدا و مذاکره پنهانی با آمريکائيان را هم جزيی از فقه جعفری بحساب آريم و يا طراحی قتل مخالفان را در دروس حوزوی وارد سازيم. اين مرد حقه باز که 26 سال است بامک فارلن ها و عدنان قاشقی ها معامله ميکند و روزی نيست که در جايی سرمايه گذاری جديد نکند کجا و روحانی بودن کجا. 1
بنده ترديد ندارم که لااقل در ده سال گذشته رفسنجانی و خامنه ای حتی لای قرآن را نيز باز نکرده اند، زيرا ديگر فرصت اين کار را ندارند. بنابر اين کار ما با عده ای هنرپيشه روحوضی و حاجی فيروز است که با رفتن درجلد مردان خداهمه چيز ملت ايران را غارت و روزگارشان را سياه کرده اند. گر چه بيچاره مطرب ها و حاجی فيروز های اصلی که از پاکدل ترين انسانها هستند و اين اوباش هم از فن آنها سوء استفاده ميکنند و هم از کارشان جلوگيری. آخر مرد خدا را چه به سلاح خريدن و بمب اتم ساختن وآدمکش پروردن؟ اگر بپذيريم که اينها روحانی و مردان خدا هستند اين به معنای پذيرش خود خداوند بعنوان ابر دزد و مطلق تروريست عالم هستی است. جنگ ما با خدا و مردان خدا نيست، جای آن مردان در مساجد است نه بر صندلی صدارت و رياست دنيوی. ما با مشتی دزد و قاتل و باجخور و چاقو کش و دلال طرفيم
فردی شناخته شده از درون خود اينها با فرستادن ايميلی برايم پرده از حقايقی راجع به کردار اين روضه خوان های سياه باز برداشته که شرافتآ حتی از خواندن آنهم در خلوت و تنهايی شرمگين شدم چه رسد به آوردن آن اعمال سخيف و خجلت آور در يک مطلب عمومی. همين اندازه مينويسم که بسياری از اين معروفه نامردان مانيکور پديکور می کنند، سرمه ميکشند؛ سرخاب به چهره و رژ بر لب می مالند، هر کدام آرايشگر و ماسور خصوصی دارند، عبا هاشان از ترمه و ابريشم نفيس است و عمامه ها از گرانترين پارچه های سفيد زنانه مخصوص هنرپيشگان سکسی هاليوود که هريک با مدل مخصوصی پيچيده ميشود. عجبی نيست که در سرزمين سوخته ايران زيره سيطره حکومت اين پتيارگان ضد خدا کار ملتی که يکی از غنی ترين کشور ها را دارد به دريوزگی و تن و کليه فروختن و فقر و مسکنت و بی آبرويی کشيده.1
تصاويری که سی.ان.ان از خانه های خراب نشده در زرند کرما نشان ميداد را حتی ديگر در فقيرترين مناطق آفريقا نيز نميتوان ديد، چه رسد به دخمه های با خاک يکسان شده. آيا اينها جدآ خود را مردان خدا می دانند، اين اوباش که اصلآ شرف ندارند ؟! ما چه، آيا هنوز هم تصور می کنيم که طرف ما افراد خدا پرست و روحانیان هستند؟ مبادا اشتباه کنيد، مبارزه ما با دين و خدا نيست، برعکس، ما با اراذل و اوباشی مبارزه ميکنيم که خداوند را به مسخره گرفته اند، اما نه برای دين، که دينداری و بی دينی هرکسی امری کاملآ شخصی است. اگر کسی براستی دينی داشته
باشد، هيچ رابطه ای زيبا تر از رابطه خالق و مخلوق نيست، اما بی واسطه و در خلوت.1
http://www.hezbemihan.com/

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker