آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, October 01, 2004

 

...نفت، رشوه، جنايت و


حزب ميهن
امير سپهر

! مافيا در پايان راه

! نفت، رشوه، جنايت و ديگر هيچ
درهفته ها و ماههای اوليه حمله ايلات متحده آمريکا به عراق بيشترين مطالبی که در ارتباط با اين جريان نوشته و گفته ميشد، پيرامون مسئله نفت دور ميزد. دليل عمده ای هم که برای اين سرمايه گذاری و يورش عظيم آورده ميشد و بسيار هم روی آن تأکيد ميگرديد، اين بود که آمريکا با حمله به عراق و کشتار مردم بيدفاع مردم آن کشور قصد دارد که به منابع سرشار نفت آنان دست يافته و اين ثروت طبيعی و عظيم ملت مظلوم عراق را به يغما برد
چنانچه به مطبوعات وابسته به جمهوری اسلامی در ماههای اوليه اين يورش توجه کنيم بخوبی اين نکته را در خواهيم يافت که بيش از هشتاد در صد از مطالب مطبوعات آنروزی ملايان بصورت مقاله و مصاحبه و حتی کاريکاتور و همينطور خطبه های نماز جمعه ملا ها به اين نکته مرتبط ميگرديد که چون آمريکا قصد دارد نفت عراق و خاورميانه و منطقه آسيای ميانه را چپاول کند، به اين منطقه يورش آورده است. امروز اما نه تنها کلامی از نفت در گفتار ملايان نيست، بلکه آنها بعمد مسئله به خطر افتادن اسلام را برجسته ميکنند که ابدآ صحبتی از نفت بميان نيايد

آنچه در همسايگی ديوار بديوار ما بعنوان مقاومت در جريان است، که اين به اصطلاح مقاومت بجای کشتن سربازان آمريکايی سنگفرشهای کوچه های آن کشور را هر روزه بخون کودکان و زنان عراقی گلگون ميسازد، بيشتر يک بازی خونين نفتی است تا سياسی که ملايان ايران آنرا تامين بودجه و راهبری ميکنند. اينکه استقرار آرامش در عراق نظر آمريکا را به ايران معطوف ميسازد و به تکاپوی بزير کشيدن نظام ملايان می اندازد فقط يک بعد قضيه است، بعد ديگر و يا اصلی که سياستگذاران جمهوری آخوندی را وا ميدارد که حتی با ريختن خون زنان و کودکان بيگناه عراقی جو را در عراق آشفته و مشوش نگاه دارند، ترس از سقوط ناگهانی بهای نفت در بازار های جهانی است. امری که نه تنها به از دست دادن منابع چپاول ايران می انجامد بلکه در اثر فقر و بيکاری حاصله از اين جريان انگيزه و مقدمات حتمی سقوط رژيم جمهوری اسلامی بدست مردم گرسنه و بيکار و فقير ايران را نيز مهيا ميسازد
افزايش قيمت نفت از پی بحران عراق و مساعد بودن شرايط جوی طی دو سال گذشته و وجود بارندگی های مداوم که اندک کمکی به بهبود وضعيت فاجعه بار کشاورزی نموده، باعث گرديده که ايران از يک رشد اقتصادی حدود پنج تا شش در صدی در سال برخوردار شود. اين مسئله همچنين باعث گرديده که نرخ برابری ريال در مقابل ارزهای خارجی نيز نسبتا ثابت ماند
دولت محمد خاتمی بجای سرمايه گذاریهای توليدی و ايجاد اشتغال برای سالهای بعد، با تزريق درآمدهای نفتی به اقتصاد بيمار و بسته کشور وضعيت بخش هايی از جامعه را بهبود بخشيده و دسترسی مردم به کالاهای مصرفی و عمدتآ واراداتی را آسان ساخته است. امری که منجر به اين احساس کاذب شده تا مردم گمان کنند که گويا وضعيت اقتصادی کشور بسيارخوب شده است
آمارهای صندوق بين المللی پول نشان می دهد که دولت ايران در سال های اخير اغلب درآمدهای سرسام آور ارزی حاصل از فروش گرانتر نفت را برای واردات کالاهای مصرفی استفاده کرده است. اين صندوق در تازه ترين گزارش خود از وضعيت اقتصادی ايران اعلام کرد که ميزان واردات اين کشور به حدود چهل ميليارد دلار (2004 - 2003) رسيده که اين رقم نسبت به ارقام دوسال پيش دو برابر شده است. اين ممکن نشده الا با رسيدن بهای نفت به بشکه ای 50 دلار برای هربشکه، و آنهم حاصل نشده الا با بمب گذاری در معابر عمومی و کشتن مردم و در نتيجه ايجاد عدم ثبات و آرامش در عراق و به تبع آن منطقه زر خيز خاورميانه
توجه داشته باشيم که طبق اظهارات مقامات امنيتی خود رژيم بيش از هفتاد در صد از اين واردات از مجاری غير قانونی و و بندر گاههای اختصاصی بدون پرداخت حقوق گمرکی است که بيش از هشتاد در صد آن هم در دست خود ملا ها و فرزندانشان است. بخش باقيمانده نيز در انحصار ديگر سرمداران رژيم بويژه سردار ها و تيمسار های کيلويی سپاه پاسداران است که عمدتآ نيز بدليل وصلت خود و يا فرزندانشان با خانواده ملايان به اقوام سببی آنان مبدل گرديده اند
در نتيجه با استقرار آرامش در عراق و خاور ميانه اگر بهای نفت افت کند، که يقينآ هم همينطور خواهد شد، در آن صورت مشکلات عظيم اقتصادی به صور مختلف از جمله بحران شديد اقتصادی و بيکاری و کمبود مايحتاج ضروری مردم و کم علاقگی اتحاديه اروپا به رژيم بی پول ملايان و ... ايجاد خواهد شد که بدون شک مردم را بحرکت در خواهد آورد و رژيم بی يار و ياور ملا ها ديگر قادر به کنترل اوضاع نخواهد بود
بنا بر اين اميد و کوشش مقامهای رژيم ملا ها اين است که قيمت نفت را همچنان بالا نگهدارند که تا آنها ضمن چپاول ايران از راه دريافت پورسانتاژ های مختلف برای عقد قراردادهای استثماری، قادر باشند برای بقای خود بودجه رشوه به مقامات ديگر کشور ها، تامين منبع برای دستيابی به سلاحهای کشتار جمعی، ايجاد بحران درجهان بوسيله گروههای مزدور خود و ايجاد تفرقه بين اروپا و امريکا را نيز تأمين نمايند. برای رژيمی چون جمهوری مافيايی اسلامی که تمامی پيچ و مهره های آن با دزدی و رشوه و ايجاد بحران از طريق اجير کردن آدمکشان حرفه ای به گردش در ميايد، افت در آمد ناگهانی يعنی مرگ و نيستی
در حاليکه قيمت نفت در بودجه کل کشور بشکه ای 19 دلار محاسبه شده ولی بشکه بالای 50 دلار بفروش ميرسد و ايران بويژه در دوسال آخر درآمدی نجومی داشته است، بايزيد مردوخی رئيس صندوق ذخيره ارزی ملايان در چند مصاحبه اعلام کرده است که در همين دو ساله اخير نه تنها به حجم اين ذخيره افزوده نگرديده، بلکه بدليل تبانی تمامی جناهها و برداشت بی حساب و کتاب و رشوه دهی از ين صندوق به مقامات رژيم، ذخيره قبلی نيز به مصرف رسيده است
در گزارشی ميخواندم که بسياری از تحليل گران معتقدند که يکی از عوامل مهم تثبيت نظام جمهوری اسلامی در سال های اخير و کاهش نسبی سطح تنش ها، وضعيت نسبتا خوب اقتصادی است که خود ناشی از افزايش در آمدهای نفتی و سياست دولت در وارد کردن اين درآمدها به اقتصاد کشور است
به عبارت ديگر، افزايش درآمدهای ارزی و وفور کالاها که با رشد نسبی اقتصادی همراه بوده، بسياری از نارضايی های سياسی و فرهنگی را ولو به طور موقت تحت الشعاع خود قرار داده است. ناظران امور ايران معتقدند که بخش های مهمی از مردم هم اکنون چنان غرق در ماترياليسم و ثروت اندوزی اند که فعلا آزادی و دموکراسی را فراموش کرده اند.
دسترسی دولت به اين درآمد غير منتظره همچنين باعث شد که رفرم های ضروری در اقتصاد ايران مثل کاهش يارانه ها به تعويق بيفتد و دولت برای پروژه های پر هزينه ای همچون برنامه های هسته ای از توان اقتصادی برخوردار باشد. دولت همچنين با برخورداری از اين درآمدها توانست طرفداران خود را با امتيازهای مالی راضی نگهدارد و ارتش عظيمی از افراد مختلف (بيشتر جاسوس و مخرب) ايجاد کند که برای بقای خود مستقيما وابسته به دولت اند. همين عوامل و نورچشمی های رژيم در سال های اخير چنان به کالا های مصرفی و امتيازهای مالی و باجگيری و رشو های حکومتی خو گرفته اند که هر تغيير وضعيتی آنان را هم شديدا برآشفته کرده و بر عليه رژيم بحرکت در خواهد آورد
آخرين ماه های جمهوری اسلامی
بسياری از ناظران تاکيد می کنند آنچه نهايتا به سقوط حکومت پيشين انجاميد و اکثريت مردم را به خيابان ها کشاند نه سرکوب های سياسی (که صرفا شامل اقليت بسيارکوچکی از مردم می شد) بلکه کاهش شديد درآمدهای ايران در سال های آخر حکومت و وخيم شدن اوضاع اقتصادی کشور بود
اقتصاد دانان می گويند بين سياست های دولت شاه که در استفاده از درآمدهای نفتی که آنرا صرف سرمايه گذاريهای بلند مدت ميکرد با دولت جمهوری اسلامی که آنرا صرف رشوه و دلالی و جاسوسی و ايجاد بحران در جهان ميسازد تفاوت های بنيادينی وجود دارد
نفت در کشورهايی مثل نروژ يک سرمايه عظيم مالی است و افزايش قيمت آن خبر خوشی است چون از آن برای سرمايه گذاری های منطقی بهره می گيرند. ولی بسياری از متفکران ايران بر اين اعتقادند که نفت در تاريخ معاصر ايران بيشتر دردسرساز بوده تا منفعت آفرين چون همواره به وسيله ای تبديل شده برای فربه تر شدن حکومت ها و به تاخير انداختن حر کت مردم بسوی دموکراسی
بهر حال آنچه از هم اکنون با قاطعيّت ميتوان گفت اين است که سقوط ناگهانی بهای نفت شيپور پايان جنگ و شکست همه جانبه ملايان در تمام جبهه ها را بصدا در خواهد آورد. انتخابات پيش روی آمريکا هم هيچ تفاوتی در سرنوشت ملا ها بوجود نخواهد آورد، هر جناحی که بر سر کار آيد با 4 سال زمانی که فرصت در اختيار دارد با گشاده دستی و قاطعانه عمل کرده و ثبات نسبی را بعراق باز خواهد گرداند، حال چه با گسترش سرکوب و تارو مار کردن شورشيان و چه با مصالحه که نتيجه آن نيز افت بهای نفت حتی به بشکه ای زير 25 دلار خواهد بود
قبل از آن نيز چنانچه پرونده اتمی ملايان به شورای امنيت ارجاع گردد و تحريم اقتصادی را بدنبال آورد که آن نيز دور از ذهن نيست، کار رژيم مافيايی جمهوری ملا ها حتی بدانجا ها نيز نخواهد رسيد. با توجه به تمامی جهات حتی با بد بينانه ترين عينک نيز عمری بيش از يک سال ديگر برای رژيم جمهوری اسلامی ملايان نميتوان ديد
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker