آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, May 21, 2004

 

اينترنت دنيای روانپريشان


امير سپهر
www.hezbemihan.com

اينترنت( پال تاک)، دنيای روان پريش ها و تروريست ها

عقده های حقارت ناشی از تحقيری كه در بيست و پنج سال گذشته به هم ميهنان ما روا گشته، باعث گرديده كه آنها دچار ناهنجاريهای مختلف رفتاری و شخصيتی گردند. اين روان پريشی با توجه به محيط اجتماعی و تربيتی هر يک از ما ايرانيان خود را به صور مختلف نمايان ميسازد. که در اينجا به چند نمونه آن که مربوط به دنيای بی در و پيکر و خالی از پليس اينترنت ميباشد اشاره مينمايم.
پيش ازهر مطلبی اما، لازم است به تبار شناسی شخصيتی افرادی كه در اين رسانه پرسه ميزنند بپردازم، که با نگاهی جامعه شناسانه ميتوان اين افراد را به ترتيب زير طبقه بندی كرد:
الف: آنان كه با يك نظرگاه و هدف سياسی منسجم از اين رسانه استفاده ميكنند، كه متأسفانه تعداد آنها آنقدرناچيز است که حتا به پنج در صد نيز نميرسد.
ب : افرادی كه برای دوستيابی و يا صرفآ وقت گذرانی و يا آزار و تمسخر ديگران به اين رسانه سرميزنند، كه شوربختانه اكثريت قريب به اتفاق را تشكيل ميدهند.
اگر خواسته باشيم به بررسی روانشناسانه ای از اين دو گروه دست يازيم ، هر كدام از اين دو گروه نيزخود به د سته های گوناگونی تقسيم ميشوند كه در اين مختصر حوصله پرداختن به تمامی آنها نيست. بنابراين به شاخص ترين اين تيپ ها اشاره خواهم نمود.
عده ای که در دنيای حقيقی زير بار توهين و تحقير کمر خم کرده اند، با شخصيت و شغلی رويايی که در اينترنت برای خود ساخته و با آن خود را معرفی ميکنند، با پنهان کردن خود در پشت يک نام پال تاکی ( اينترنتی ) با ابرازعقايدی تصنعی و تند درهر جا و در هر زمينه بدنبال تأييد شدن و پذيرفته شدن هستند.
اين سرکوفت وتحقير بيست و پنجساله باعث گرديده که در زمينه اجتماعی پاره ای بطور کلی به نفی خود و فرهنگ ملی خود بپردازند، و پاره ديگر از سنگ و کلوخ برای خود افتخار آفريده و به دنبال بزرگ كردن خود و فرهنگ خودی باشند. آنچه هم که به نقد فرديت افراد اينترنی مربوط ميگرد، هر گونه شک و اعتراض به شخصيت و شعور و شغل افراد دراين ناکجا آباد بدون پليس و قانون و کيفر، با واکنشی پرخاشگرانه و انتقام جويانه روبرو ميگردد.
به همين دليل هتك حرمت و فحاشی رايج ترين پديده ای ميباشد كه اين بيماری قرن بيست و يکمی به ارمغان آورده است. هستند بسياری که علت پرسه زدن و ويلا نی مداوم خود در چت روم ها را تنهايی ذکر ميکنند. درحاليکه يک مطالعه سطحی در زندگی اين افراد ما را به اين واقعييت تلخ ميرساند که اصلی ترين دليل تنهايی و انزوای آنان حضور دايمشان در اينترنت است. آنها بدون آنکه خود متوجه باشند،آنچنان از دنيای بيرون بريده شده اند که ديگر هيچ مجالی برای بهره وری ازجاذبه های طبيعی زندگی و معاشرتهای حقيقی برايشان باقی نمانده. دنيای اينها دراينترنت خلاصه شده، بدانگونه که به تمامی جلوه های هستی از پنجره مونيتورکامپيوترخود نگاه ميکنند.
معاشرت همانی است که در اينترنت است. دوستان همانهايی هستند که به چت روم می آيند، اداب معاشرت و بيان اميال هم به همانگونه است که در اينترنت رايج است. قهر و آشتی ها، پخش موزيکها و اشعار اشاره دار و پيام رسان، و رد و بدل کردن فايل و ايميل هم جای روابط سالم و حقيقی را پرکرده. اينگونه افراد بحدی دردام اين اعتياد گرفتارآمده اند که حتا غذای بخور و نمير خود را نيز در مقابل صفحه کامپيوتر خود صرف ميکنند، و فقط هنگامی برای خريد چند دقيقه ای از آن جدا ميشوند که ديگرهيچ نان و غذا و سيگاری در منزلشان باقی نمانده باشد.از اينروی هيچکدامی از کسانيکه بطور مداوم از نت استفاده ميکنند، زندگی سالم و پرتحرک وبا نشاطی ندارند. بايد توجه داشت که زندگی اينترنتی و عوارض ناشی از آن خاص مردم ما نيست. ليکن از آنجاييکه يکی از ويژگيهای ما ايرانيان اينست که بدبختانه ازهيچ چيزی در طريق مثبت استفاده نميکنيم و بدون رعايت اعتدال در تمام زمينه ها دچار افراط و تفريط ميگرديم،اين بيماری مدرن وعوارض آن متأسفانه نسلها دامان ملت ما را خواهد گرفت.
اجتماع و سياست در( اينترنت) پال تاک

ماكياولی گفته است: هد ف وسيله را توجيه ميكند! گر چه اين گفته بظاهرمنفور همگان است، ليکن آنجايی که پای عمل به ميدان ميايد، تمامی گروههاي سياسی اين رهنمود را بر گزيده و بی مهابا آن را بكار ميگيرند. درعرصه سياست حاكم بر جهان امروزمتاسفانه هيچ گروهی نتوانسته خود را از اين اصل نا نوشته درمرامنامه مستـثـنی سازد. به ذكر دو نمونه از عملكرد احزاب و گروههای سياسی وطنی در اين زمينه بسنده ميكنم.
قطعآ اين پديده را شاهد بوده ايد که سازمان مجاهدين افراد هـوادار خود را واداربه تكدی در خيابانها و معابر عمومي ميكند، ، اين كار در بين دراويش نيز به عنوان تزكيه نفس و خود شکنی صورت ميگيرد. در اين عمل به ظاهر خالصانه عملآ هويت و شخصيت اين افراد را مسخ و منهد م ميكنند، تا اين افراد بدون هويت و عاری از استقلال شخصيت و غرور، به راحتي قابل كنترل و راه بری گردند. چرا كه اين افراد هويت ازدست رفته خود را در سازمان و يا خانقاه باز يافته و همه عمر خود را فدای خدمت به آن ميكنند.
علت اينكه اين افراد بدين سان و با اين تعصب از سازمان خود دفاع ميكنند، اين است كه در واقع شخصيت وهويت خود را در وجود سازمان و يا مقتدا و مرشد بزرگ عقيدتی خويش متبلورومتجلی می بينند. نام اين دگرگونی روحی و شخصيتی در آئين طريقت و بخشی ازعرفان ايران، بويژه در شيوه های نحل و قلندری و ملامتی، رسيدن سالک راه حق به مرتبه ( فنا) در آخرين مرحله سلوک خويش است. صوفيّه نوعی ازاين دگرگونی روحی را محو در جمال حق، و يا مرحله حلول نيز ناميده اند.
اين روش در بين احزاب چپ از جمله کمونيست کارگری، توده- كومله- فدائيان و غيره نيز بنوعی مشهوداست، جلسات انتقاد از خود، و گذاشتن نام مستعار براي تمامي اعضاء وهواداران فعال، تشويق به اعتقاد خدشه ناپذير به ايدئولوگ،از روشهای اصلی اين گروهها براي بی هويت ساختن افراد بشمارميرود. پال تاك( چت ) نيز قاعده ای مستثني نيست . نا گفته پيداست كه افراد عقده ای و ضعيف النفس حاضر در پال تاك ( نت ) نيز با غرق کردن شخصيت و جوهراصلی خويش در اينترنت، با اميال سر كوفت شده خود ميدان مناسبی برای عقده گشايی و زورگويی پيدا كرده و بصورت موجوداتی بی هويت و روان پريش ظاهر ميشوند. که تمام توانمندی و شخصيت و قدرت نبرد خويش را فقط از پشت کامپيوترخود ميتوانند اعمال کنند، و بطورکلی هويت خود را از اينترنت ميگيرند.
اين افراد بشدت بيمار، چون به دنيای بدون پليس و کلانتری اينترنت ميرسند، در اوج خودآزاری يا دگر آزاری ظاهر ميشوند. اينها برای ضربه زدن به رقبای سياسی و عشقی خود حتا تا اتاق خواب و زير لحاف حريف نيز پيش ميروند، و در زمينه روابط خصوصی، عکس خانمی را که با آنها بهم زده باشد را بی و يا با رتوش مستهجن و پورنوگرافی،ازطريق نت در سراسر جهان پخش ميکنند. اين قبيل افراد در دنيای اينترنت برای ديگران هيچ هويٌت و شخصيتی ندارند. در پالتاک (اينترنت) هر کسی هر تهمت و دروغی را ميتواند بدون ترس از تعقيب و مجازات برزبان جاری ساخته و يا بنويسد. هيچ نيرويی هم نميتواند جلودار اين تروريستهای اينترنتی باشد.
در واقع ما در پال تاك با گروهي افراد غير واقعی ودروغين مواجه ميشويم كه قاعده های متعارف در مورد آنان مصداق پيدا نميكند. در اين دنيای دروغين گروهبان خود را سرلشگر، لبنيات فروش خود را پزشک، بقال خود را مهندس، سبزی فروش خود را شاعر و محقق، نانوا خود را خلبان، و رمال و فالگيرخود را کارشناس اتمی معرفی ميکنند. از در و ديوار اينترنت هم شاعر و خواننده و موزيسين و روشنفکر و نظريه پرداز می ريزد.ايکاش که حتا بيست در صد اينها شغلی ميداشتند! اکثر اين افراد قابل ترحمی که مرتب به اينترنت می آيند نه تنها کار، که حتا سرپناه مناسبی نيزندارند.
از تمامی اينها مخرب تر آنست که اينترنت به بهترين وسيله برای استتارعوامل رژيم مبدل گرديده که بتوانند با پنهان کردن نشانی و نيّات پليد خود در پشت يک هويت و نام قلابی، مبارزين حقيقی و دشمنان واقعی رژيم را با بهتان و دروغ بی اعتبارسازند. دراينترنت رفيق قنبراوف توده ای با نيک نيم آرش کمانگير خود را ميهن پرست و مشروطه خواه جا ميزند. تجزيه طلب با نام خشايارشاه از بازپسگيری بحرين سخن ميگويد، شکنجه گر ساواما از حقوق بشر و آزادی زنان داد سخن ميدهد. سانسورچی از فوايد آزادی قلم و بيان حرف ميزند، مرد چاقوکش وزورگودر دفاع از فمينيسم حنجره پاره ميکند و شيخ سيد ابوالفضل قمی، پيش نماز مسجد باب الحوائج هم با نام کاترين و بنفشه و رامونا با مردان عقده ای و هوسباز تکست سکسی رد و بدل کرده و مرتبآ به نشانه دلدادگی و بوسه عاشقانه برايشان عکس قلب و لب ميفرستد.
تجربه بما نشانداده که پالتاک (چت) بجای ايجاد وفاق و بالا بردن سطح دانش سياسی، با فضايی انباشته از نفاق پراکنی و تهمت که از رايج ترين شيوه های افراد نابخرد سياسی و عوامل رژيم است، هم ميهنان ما را بيش از پيش افسرده و نا اميد ساخته و در نتيجه انگيزه مبارزه و اميد به رهايی را از آنان سلب کرده است.
روشی که ما در حال حاظر برای کاستن از حجم اين بی فرهنگيها ميتوانيم دنبال کنيم، نبايد دفاعی باشد. زيرا هرگونه حالت تدافعی در مقابل تهمت وفحشای کلام، تروريستهای اينترنتی را جری ترخواهد کرد. مناسب ترين شيوه، گرفتن سلاح ترورازدست اين بيماران وبی فرهنگان است. از آنجائيکه بيشترين تهمت ها با نشأت از فرهنگ حوزوی و پسمانده آخوندی، به پايين تـنه و روابط جنسی افراد مربوط ميگردد، بهترين شيوه آنست که تهمت آنان را قبول کنيم وبجای نا سزا و ملامت با خونسردی مورد تمسخرشان قرار دهيم.
به بيانی روشن تر، چنانچه بشما تهمت زدند که با دو يا سه نفر رابطه جنسی داريد، نه تنها برآشفته نشويد، بلکه خود با تمسخراظهار کنيد که با بيش از تعدادی که آنان ادعا ميکنند رابطه و نزديکی داريد. اين يگانه راه و بهترين شيوه خلع سلاح اين بيماران گرفتارآمده در فرهنگ ميان تنه رسالات شرعيّه حوزه های علميه است !
اينها گوشه های كوچکی از معضلات سياسی و روانی موجود در بين افراد ايرانی و در كل جامعه ايران است. ما بنوبه خود تلاش ميکنيم كه در حكومت آينده ايران، برنامه ای دقيق وهمه جانبه برای حل اين مشکلات تهيه نماييم. در غير اينصورت ما تا ابد دچار انواع اين بد فرهنگی ها خواهيم بود، واين تنها به نفع استعمار گران و قدرتهای بزرگ و دشمنان داخلی ما خواهد بود، كه بتوانند با زندانی کردن قشر جوان و خلاق ما در دام اينگونه اعتيادهای روانی فرهنگی ما را از کاروان پيشرفت و تمدن عقب نگهدارند. ما فرهنگ را ديناميزم تحولات سياسی ميدانيم، و به همين علت تمام مساعی حزب ميهن در اين راستا است که پرچم دار اين مبارزه فرهنگی اجتماعی گردد. فقط يک ملت با فرهنگ است که ميتواند به دموکراسی و مدنيت دست يافته، و از آن مهم تر، از دموکراسی خود پاسداری نمايد. تعيين گروهی از روانشناسان برای بررسی مشكلات روانی موجود در جامعه ايران، وتحقيق وتفحص در چگونگي درمان اين بيماريهای عصر نوين ، از برنامه های حياتی حزب ما در آتيه ميباشد.
استفاده از تمامی و يا بخشی از اين مقاله بشرط درج نام نگارنده و حزب ميهن بلامانع است

نگارند اين مقاله را تحت تأثير مطالعه تحقيقات چند سطری يکی ازهموندان فرهيخته حزبمان، وبه درخواست وی نگاشته ام که و ظيفه اخلاقی خود ميدانم بدان اشاره نمايم

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker