آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Sunday, April 17, 2005

 

آقای خمينی پيغمبر بود نه امام

حزب ميهن
امير سپهر
آقای خمينی پيغمبر بود نه امام
چنانچه آخوند ها در طول اين بيست و شش سال حضورشان درعرصه سياست ايران موفق شده باشند که فقط يکی از اصول عقايد خود را کاملآ در ميان ما جا انداخته باشند بيگمان آن يک اصل (تقيه) يا بزبان ساده خودمان دورويی و تزوير و حقه بازی است. گرچه پياله در آستين مرقع پنهان کردن کار ديروز و امروز ايرانيان نيست و اجداد ما صد ها سال اين کار را کرده اند، اما فراموش نکنيم که تا پيش از استقرار جمهوری اسلامی بيشترين مردم ما هيچ اطلاعی از تقيه و دروغگويی در زير چتر حمايت دين نداشتند. اين نيز پذيرفتنی است که ايرانی با پذيرش زورکی آئين محمدی با استعداد سرشاری که داشت با پشت سر نهادن حتی خود اعراب در هنر ظريف خالی بندی به کمال استادی و شهرتی عالمگير رسيد، ليکن تا قبل از انقلاب اولآ که مجبور به اينهمه دروغگويی نبود، ثانيآ خود نيزهنگام دروغپردازی دچار عذاب وجدان می گرديد و آنرا عملی نا شايست و بر خلاف آموزه های مذهبی بحساب میآورد. در حاليکه امروزه نه تنها از اين کار زشت شرمی ندارد، که حتی بظاهر خدا پرست ترين آدمها هم به هر حقه بازی خود تقيه نام داده و آنرا عين دينداری و خداپرستی و صواب می دانند. 1
تقيه يا دو رنگی ديگر در کشور ما مسلمان و نامسلمان، عارف و عامی، ديندار و لامذهب، دهری مسلک و شيطان پرست و کمونيست و ليبرال نمی شناسد. اين مشکل حال ديگر نه يک عارضه جنبی بلکه يک معضل بزرگ ملی و بويژه برای معتقد ترين مسلمانان يک مذهب نو ظهور است. آيينی جديد و اهريمنی که پيغمبر آن هم آقا خمينی است. همانگونه که اشاره شد ريا و دورنگی پيش از بر سرکار آمدن رژيم ملا ها نيز وجود داشت اما نه تحت نام دينداری و خدا پرستی، ظهور آقای خمينی در عرصه سياست ايران آنهم بعنوان عالی ترين مرجع روحانی، آلودن زبان به زشت ترين دروغها و وعده ها بنام تقيه از جانب وی در راه دستيابی به قدرت، بدنبال آن فريبکاری سيد ديگری بنام محمد خاتمی برای صيانت و تثبيت اين کيش اهريمنی و خلاصه بيش از دو دهه حکومت تقيه سالاران و فريبکاران عمامه دار و ريش نتراشيده پيرو اين پيغمبر اين مذهب و کيش جديد را بخوبی در ايران جا انداخت. تاريخ پر مصيبت ايران شاهد اين مدعا است که هيچ قوم ظالم و ضد ايرانی اين صدماتی را بما نزد که ملا ها زدند.1
ما روز های سياه در تاريخ خود فراوان داشتيم اما در هيچيک از آن دوران تيره کالبد ميهن ما تا اين اندازه عاری از فضيلت و فروزه های اخلاقی نبوده که ايرانيان شيادی و حيله گری را اصلی آسمانی و الهی بحساب آورند. عمق فاجعه آنگاه مشخص می گردد که اين حقيقت جگر خراش علمی را در نظر داشته باشيم که اين کيش شيطانی که با جمهوری اسلامی همه گير شد، اما با مرگ آن از بين نخواهد رفت. ما نسلهای متوالی هچنان از دست اين بلای شوم و اهريمنی در عذاب خواهيم بود. 1
سکسولژی، زيست شناسی و روانشناسی تطبيقی مدرن ميگويد انسان از زمانی شروع به فراگيری زبان و فرهنگ ميکند که جنينی سه ماهه در شکم مادر است. حال خود تصور کنيد که اين کدام پدر و مادر ايرانی است که در زير سيطره اين نظام بزيد بدون آنکه مجبور باشد روزانه چندين دروغ نگويد و دست به چند شعبده و حقه بازی نزند. کودک بخت برگشته ايرانی درجامعه بيمار ما به هر سوی که نظر ميکند دروغ و صدرنگی است. مادر يا به زور بعقد پدر در آمده و در نتيجه خود کودک ميوه يک تجاوز و جنايت شرعی است. مادر آن دگر کودک خواهان جدايی است اما از بيم بد نامی تظاهر به خوشبختی ميکند، پدر در بازار و اداره صبح تا شام مشغول شيره ماليدن بر سر مردم است. پدر و مادر هر دو از روزه گرفتن بيزار هستند اما بدان تظاهر می کنند
پدر در منزل مشروب ميل می کند اما به فرزند سفارش می کند که در بيرون آقا جان خود را نماز خوان و قاری قرآن معرفی کند مبادا که شلاق بخورد. مادر خانه دار که پولش به خريد گوشت و برنج نمی رسد و شرمنده فرزندان است مرتبآ نفرين و ناسزا تقديم روح پر فتوح امام راحل می کند اما از کودکان خود می خواهد که به دروغ در کوچه و مدرسه بگويند که مامان ار سينه چاکان اسلام ومريدان حظرت خامنه ای است. آنديگر زن استقلال مالی ندارد (کلفت بی جيره و مواجب آقا و فرزندان قد و نيم قد اوست ) چيزی از جيب بابای خسيس کش می رود اما به فرزندان سفارش اکيد می کند که مبادا به کسی بگويند! معلم دبستان دروغ می گويد، دبير دبيرستان بيش از او، ناظم از آندو دروغگو تر، مدير از هر سه ی آنها حقه باز تر و استاد دانشگاه که از همه آنها باسواد تر است به تناسب از همگی آنها هفت خط تر
تازه، وقتی يک جوان قصد ورود به داشگاه را دارد بايد چند هفته ای از روی ناچاری ريش خود را نتراشد، لباس کثيف و مندرس و از مد افتاده برتن کند، خويشتن را شبيه بوزينه سازد، به دروغ به مسجد محل رفته در پشت يک ملای بيسواد به اقامه نماز ايستد، بجای خواندن نماز زير لب هر آنچه فحش رکيک می داند نثار آباء و اجداد هر چه جمهوری اسلامی و ملا و ملا پس انداز است بکند تا بالاخره يک تأييديه تعهد به نظام و اسلام بدست آورد و هزار حقه بازی ديگر که ملا ها آنرا درجامعه ما باب کردند
سر انجام اينکه ملا و ملا بازی و اقتدار معنوی روحانيْت ديگر در جامعه ما تمام شده است. اگر روزی به فتوای آنها حجره و سرای و اداره بسته ميشد و انقلاب براه می افتاد، امروز جامعه ايران آبستن انقلابی است که اصلی ترين رسالتش کوتاه کردن دست ملا ها از سرنوشت سياسی و اجتماعی مردم است. شکی نيست که اين انقلاب بزودی به ثمر رسيده و به حيات سراسر خون و نيرنگ و چپاول آنها خاتمه خواهد داد. هر اندازه که اين موضوع باعث خرسندی است ياد آوری صدمات آنها به اخلاق و اعتماد مردم هم بهمان نسبت آدمی را اندوهگين می سازد. بايد اميدوار بود که پير ها، فرهيختگان و دلسوزان اين ملک با گذشت و درايّت و نشان دادن صميميت و صداقت اين خلاء اخلاقی را در جامعه ما پر کنند، ورنه جامعه ای بی معنويت به همان اندازه نا زيبا خواهد بود که جامعه ملا زده است.1
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker