آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, September 29, 2004

 

! پهلوی پرست ها


حزب ميهن
امير سپهر

! پهلوی پرست هامطلبی رسيده تحت عنوان ( چشمان خود را باز كنيد، و يا پهلوی پرست ها !) از يک هم ميهن محترم و گرامی که متاسفانه ما را نشناخته پيش داوری کرده اند، اما جای هيچ گله نيست و ما اين مطلب را عينآ در سايت قرار ميدهيم و سپس توضيحی چند در ارتباط با اين نوشته
هنگامي كه مشعول بررسي اين سايت بودم با ديدن جمله ي /طرفداران شاهزاده رضا پهلوي/ آهي از نهادم برخاست و بي اختيار اشك هايم سرازير شدند؛ آيا به راستي شما خود را دموكرات و ازادي طلب ميخوانيد؟ آياواقعه ي كاپيتولاسيون و ساير اقدامات ضد ايراني محمد رضا شاه را فراموش كرده و وي و پسرش را ناسيوناليست خطاب ميكنيد؟ آيا واقعه ي 17 شهريور{جمعه ي خونين} و ديگر سركوبي هاي وحشيانه ي آن نظام منحوس را به فرامو شي سپرده ايد؟ مردم آزاده اي كه انقلاب كردند تنها حذب اللهي هاي فاشيسيت نبودند بلكه هزاران جوان ازادي خواه و روشنفكر نيز با تمام وجود خواستار لغو حكومت ضد مردمي پهلوي شدند... ولي آنان با دادن خون خود به آن چيزي كه انتظار داشتند دست نيافتند و در اينجا بود كه ضرب المثل/بدي نيست كه بره و بدتر نياد / به تحقق پيوست؛ در آن زمان حكومت خونخوار پهلوي به فجيعانه ترين شكل ممكن آزادي خواهان را در نطفه خفه ميكرد و اكنون نيز حكومت فاشيستي اسلام دقيقا همين كار را انجام ميدهد ! ا
من با ديدن اين سايت و ساير سايت هاي پهلوي پرست اينترنتي به اين حقيقت تلخ دست يافتم كه ما ايرانيان هيچ گاه به دموكراسي دست نخواهيم يافت و اين را بدانيد كه حتي اگر اين حكومت فاشيست منحل شود و اسطوره ي آمريكايي پرست شما رضا پهلوي به روي كار بيايد دقيقا همان اتفاقي تكرار خواهد شد كه 26 سال پيش به وقوغ پيوست؛ديگر هيچ چيز جز دموكراسي مردم رنج ديده ي ايران را ارضا نميكند ؛جمهوري اي كه در آن ارزش يك ايراني كمتر از يك سگ آمريكايي نباشد !! ا
ميدانم كه شما اين مطلب را در سايت نخواهيد گذاشت چون شما هم همانند حكومت فاشيستي اسلام از درج مطالب مخالف خود به شدت خودداري ميورزيد و تنها مطالبي را كه در مدح خود و پهلويان باشد در سايت قرار ميدهيد!!! به اميد دموكراسي شدن حكومت ايران
========================
بدون اينکه خواسته باشم بی احترامی به اين هم ميهن بزرگوار کرده باشم، فقط اينرا مينويسم که ما از يک بيماری ملی مزمن و مهلکی رنج می بريم که نامش ( پيش داوری است) که به تبع آن هم معمولآ قضاوتهايمان کيلويی و فله ای و لاجرم از بيخ و بن غلط است
ايشان از پهلوی پرستان نام ميبرند ! من شخصآ نميدانم که ايشان در کدام نوشته و مقاله ای در اين سايت خوانده اند که ما پهلوی را پرستش کرده ايم ! ارج نهادن به کسانی که قدمی برای رفاه و امنيت و آسايش همنوعان و هم ميهنان خود برداشتند، نامش پرستش نيست ! نام اينکار پايبندی به شرافت و اخلاق است
ما بايد اين بلای خانمان برانداز سياه و سفيد بينی سياسی، که حزب خائن توده تخم آنرا پاشيد و دهها سال آبياری کرد را از ريشه بر کنيم و مانند ملتهای متمدن و با فرهنگ بدون غرض و مرض، خدمت و لغزش هر شخصيت تاريخی را با توجه به نرم های رايج آنزمان در دو کفه ترازو قرار داده آنگاه داوری کنيم، که اگر بتوانيم چنين کنيم آنگاه متوجه خواهيم شد، بسياری از شخصيت ها که در طول دهه ها از آنها برای ما ديو و دد ساخته بودند، خاين و وطنفروش نبودند، و درمقابل بسياری از آنهايی را هم که برایمان سمبل روشنفکری و عدالتخواهی ساخته بودند افرادی کم آگاه و رويايی بيش نبودند که بعضی از آنها حتی جان بر سر اين رويا ها و جزم های خود گذاردند
از شما تمنا ميکنم بدون پيش داوری و نفرت و عشق کور، فقط يکبار، و فقط يک بار منصفانه ! به نظرات و حرفهای پرحرارت خسرو گلسرخی دوست داشتنی در فيلم محاکمه اش نگاه کنيد و ببينيد آيا او دقيقآ همين جمهوری اسلامی را می خواسته يا خير (البته نادانسته !) و سپس نظری سطحی به گزارش بسيار کوتاهی که روزنامه کيهان 4 اسفند ماه 57از محاکمه اميرعباس هويدا درج کرده بيندازيد، آنهم لطفآ غير مغرضانه، و ملاحظه کنيد که حتی خلخالی معدوم با مسخره کردن آن مرد بيچاره شخصآ تائيد ميکند که تمام دارايی اش بعد از 13 سال نخست وزيری و جمعآ 40 سال خدمت سياسی، يک پيکان جوانان مدل 56 و 1 کلکسيون 316 عددی پيپ در 1 آپارتمان اجاری 3 اطاقه در خيابان تخت طاووس بود و بس !ا
هم ميهن بزرگوار! نوشته ايد ( روشنفکران نيز انقلاب کردند !) من قبول دارم که رژيم پيشين خطا های بسياری داشت و در آن ترديد نميتوان داشت، اما از اين نيز قدم را خيلی فراتر ميگذارم و حتی اين استدلال مغرضانه و فله ای شما را هم می پذيرم که از رژيم گذشته بدتر در دنيا ابدآ وجود نداشته، با اين وجود باز هم هرگز نميتوام اينرا بپذيرم که کسانی که دوش بدوش عسگر اولادی ها و الله کرم ها و هادی غفاری ها و ماشا الله قصاب ها ... داده و بدنبال خمينی افتادند افراد روشنفکری بودند. بد بودن رژيم گذشته که نميتواند ايران و ايرانی را به نيستی کشيدن از سر جهل را توجيه کند. روشنفکر که همکاسه ملا حسنی ها و خلخالی ها و مصباح ها و محمد رينگو (منتظری) های روضه خوان و حاجی بازاری و قمه زن و و تيغ کش و تروريست های فدايیان اسلام نميشود ! ا
همين هخا (نيمچه خمينی کراواتی جديد) را ببينيد ! او نيز ظاهرآ از آزادی و حتی نظامی سخن ميگويد که بنده نيز برای استقرار آن تلاش ميکنم، آيا بنده چون از نظام جمهوری اسلامی منزجرم و نظام شاهنشاهی را مفيد ترين سيستم سياسی برای ميهنم ميدانم بايد بدنبال يک فرد ابله و بيسوادی مانند وی بيافتم که اگر فردا حتی شهردار يک شهر شود دمار از روزگار مردم آن شهر در خواهد آورد ! ؟
واقعيّيت تلخ اين است که آن افرادیکه شما آنها را روشنفکر ميدانيد اصلآ روشنفکر نبودند و نيستند. ميدانم که اين نوشته ام را نخواهيد پذيرفت و شايد هم در دل چند نا سزا نثارم خواهيد کرد، اما نه تعجب خواهم کرد و نه خواهم رنجيد، چون همانطوريکه نوشتم درد ما اسارت در نرم ها و پندارهای غلطی است که از وقتی خود را شناختيم ملکه ذهن ما شده. دست شستن از آن باور ها که ديگر وارد جريان خون آدمی و شده و تا ژرفای وجود ريشه دوانده کار هرکسی نيست و پذيرش آن بعضآ انسان را دچار روان پريشی و جنون ميکند
اجازه دهيد مثالی برايتان بياورم = يقينآ شما هم دکتر علی اصغر حاج سيٌد جوادی رامی شناسيد، او برای نسل من در سالهای نو جوانی يکی از برجسته ترين روشنفکران دوران رژيم سابق محسوب ميگرديد، امروز که شخصآ به سن و سال آنزمانی ايشان رسيده و يک فتنه حاصله از مبارزات علی اصغر خان ها را تجربه کرده ام، به اين نتيجه رسيده ام که نه وی روشنفکر بوده و نه من اصلآ آگاهی داشتم که يک روشنفکردارای چه ويژگيهای بايد باشد. علی اصغر خانی که ملتش را به خاک سياه نشانده، خود نيز درسنين پايانی عمر آواره و دربدر است، او چگونه بپذيرد که پنجاه سال در غفلت بوده ؟! ايشان اگر اين حقيقت را بپذيرد که کارش در 2 قدمی قبر به جنون خواهد کشيد ! ا
همانطوريکه احمد شاملو تا پايان عمر اين حداقل وجدان و انسانيت را نداشت که به اشتباه خود اعتراف کند ! او بعد از آنکه به اتفاق رفقا و همفکرانش با ده ها سال دروغ و تخريب فکری و سابوتاژ مقدمات سقوط ايران را فراهم آورد و کشور و مردم را دو دستی به ملا ها تقديم کرد، در سالهای بدبختی خود و مردمش شعری گفت با مضمون دهانت را می بويند مبادا گفته باشی دوستت ميدارم و در انتهای هر مصرع و ابيات شکسته هم با تعجب نوشت روزگار غريبی است نازنين ! آن نازنين بی وجدان مرده، هرگز نفهميد و يا نخواست بفهمد که خود از مسببين اين بدبختی و بوجود آمدن اين روزگار غريب است !ا
نه ديگران از وی خواستند و نه خود آن اندازه از فروزه های اخلاقی بهره برده بود که بگويد ای مردم! بويژه ای جوانان معصوم و بيگناه ايران! بر من و رفقايم ببخشيد که در آستانه هزاره سوم از سرجهالت و نفرت کور از شاه بدنبال روضه خوان ها افتاديم و شما را به اين روزگار غريب و باور نکردنی کشيديم که دهانتان را ميبويند مبادا گفته باشيد دوستت ميدارم ! لابد وقتی مينويسيد روشنفکران، منظورتان اين قبيل افراد هستند، نه !؟
دوست عزيز ! نه شاه خائن بود و نه ملت ما نيازمند اين بود که بدنبال مشتی چهارجلد کتاب خوان 15 مصرع شعر نويس و در نهايت خمينی روضه خوان بيافتد و خود و کشورش را به اين تيره روزی دچار سازد. چيزی که ما نيازمند آن بوديم يک رفرم سياسی بود که مقدمات آن نيز با بروی کار آمدن دولت زنده ياد بختيار فراهم آمد ، درست آن کسانی آن فرصت تکرار ناشدنی تاريخی را با جهالت و نادانی حرام کرده و ما را به روز سياه نشاندند که جنابعالی آنها را روشنفکر ميپنداريد
امروز هم چونيک بنگريد تمامی اسباب رهايی ما و افتادن در جاده ای که به دموکراسی منتهی میگردد مهيا است. اينبار نيز همان کتاب کيلويی خوانها (روشنفکر ها!) هستند که بدون شناخت از جامعه و تاريخ و استعداد های اجتماعی خودی، با افکار هپروتی و آمال انجام ناپذير ملت ما را در دست ملا های انسان کش و خرد ستيز به گروگان نگاه داشته اند !
در خاتمه اگر رنجيده نميشويد اين راهم بنويسم که ... معمولآ کم حافظه هم ميشود ! در هيچ کجای اين سايت آنگونه که شما ادعا کرده ايد جمله /طرفداران شاهزاده رضا پهلوی/ وجودندارد و اين نکته خود انسان را به تفکر وا ميدارد که يارب، نکند که شما هم ..... ! 1
بزرگوار من ! همين دروغ ها و غرض ورزيهای کور بود که رژيم گذشته (ملت ايران) را به سقوط کشيد و کشورمان را نابود کرد، يک ميليون کشته و معلول روی دستمان گذارد و ما را در جهان خوار و ذليل و رسوا کرد ... ! ا
توضيح اينکه ايميل مزبور به سايت (سياست ايران) آقای حميد رضا ذاکری رسيده بود و اينجانب هم در همان سايت جواب نوشتم، اين کپی آن نوشته است

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker