آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, January 17, 2005

 

...سياه ترين و توهين آميز ترين

حزب ميهن
امير سپهر
سياه ترين و توهين آميز ترين دوران سراسر تاريخ ايران

طرح گوسفند سازی ملت ايران روز بروز تکميل تر ميشود

سيمای کريه اين حقيقت هولناک اکنون ديگر کاملآ هويدا گشته که منظورآقای خمينی و ميراثخوارانش از واژه (امت) همان گاو و گوسفند زبان بسته، و مرادشان از ولی فقيه هم همان چوپان و صاحب گله های گاو و گوسفند است.1
اگردر تمامی کشورهای آزاد جهان ملت کارفرما يا ولی نعمت حکومت و دولت محسوب می شوند و وظيفه حکومتيان خدمت به مردم است، اما در جمهوری که آقای خمينی بنای آنرا نهاد کار برعکس است، بدين نحو که نقش ملت در برابر حکومتيان به مثابه گاو و گوسفند در مقابل گله دار و چوپان است. درحکومت اسلامی يک ملا در نقش سرچوپان در رأس نشسته که ولی فقيه نامندش و چند صد چوپان ديگر که در استخدام و زير فرمان آن بزرگ چوپان هستند. انسان در مرام اينها هيچ شأن و کرامت انسانی و شخصيّت و منزلتی ندارد. تنها نقش مردم صم ان بکم بودن و گوش دادن به فرامين حکومتيان و اطاعت بی چون و چرا از آنها است. در مسلک اينها اعتراض که سهل است، حتی هر گونه اظهار عقيده در مورد سر چوپان و نحوه اداره گله در روزنامه و اينترنت و دکان و بازار هم موجب تعقيب و زندان و شکنجه و آزار و بند و و تازيانه است. چنانچه در داخل ايران و دسترشان هم نباشيد، کسانی را برای بزيدن سر شما و ذبح اسلامی کردنتان خواهند فرستاد. 1
امروزه ديگر حتی تنبيه علنی سگ و گربه و گاو و گوسفند... هم در جهان متمدن ممنوع است. مرتکبين به اين عمل صرفنظر از جلب به دادگاه و پرداخت جريمه، در نظر ديگران انسانهايی وحشی و عقبمانده و بی شخصيّت بحساب می آيند. از اينروی اگر هم يک انسان زور گو و بی اتيکت حتی قصد اينکار را هم داشته باشد از ترس آبرو آشکارا مبادرت به اين کار ناشايست نمی نمايد. من شخصآ در طول چند دهه اقامت و سپس هم آوارگی در غرب هرگز صاحب سگ و و گربه ای را نديده ام که حيوان خود را کتک زده باشد. بدبختانه اين چوپان های عمامه دار حداقل تا اين اندازه هم متمدن و باشعور نيستند که لااقل مردم را در ملاء عام تازيانه نزنند و به چوبه دار نياويزند. اينها درست همانند رمه داران و چوبداران حتی سلاخ و قصاب هم دارند. ملا ها به دزدی پول نفت و فروش اشيای باستانی و قاچاق و خلاصه فروش و چپاول همه چيز ما بسنده نمی کنند، کار را بجايی رسانده اند که حتی قصابانشان اعضای داخلی بدن کودکان فقير ايرانی ها را نيز در آورده و مانند دل و قلوه و جگر گاو و گوسفند در بازار بفروش می رسانند. بيست و دو کودکی که در پاکدشت کشته شدند هيچکدام کليه و جگر و قلب نداشتند، اين اطفال معصوم را کشته و پس از خارج کردن ارگانهاشان اجسادشان را بطور کلی محو و نابود کردند. بطوريکه جسد حتی يک تن از آنها هم پيدا نشد. چند تن از والدين اين معصومان در مصاحبه با راديو فردا اين امر را تأئيد کردند. اينرا نيز گفتند که باند فروش اعضای بدن متعلق به فرزندان ملا های حکومتی است. 1
جنايت غيرقابل تصور پاکدشت اولين و تنها مورد نبوده و نيست. هم اينک در نيروی انتظامی و بيدادگستری ملايان هزاران پرونده مربوط به اطفال مفقود الاثر مفتوح است. پليس از هر هزار کودکی که دزديده ميشوند حتی يکی را نيز نمی يابد. تيم تحقيق باند سرقت کودکان بعمد اطفالی را شناسايی و می ربايند که بيشتر آنها يا از خانواده های نگونبخت افغانی هستند که از ترس دستگيری و اخراج از ايران بطور مخفی و غير قانونی زندگی می کنند، و يا از ميان فقير ترين خانواده های بی سرپرست حاشيه نشين که از حقوق شهروندی، پليس و قانون و کيفر هيچ اطلاعی ندارند، و دستشان هم به هيچ جايی بند نيست، بيچارگان و بی پناهانی که با يک تشر و تهديد از ترس جان خود و ساير کودکانشان لب از اعتراض فرو می بندند. 1
تا بحال چند بار جسته و گريخته در روزنامه های داخلی آمده که اعضای بانک ارگان که مربوط به عوامل رژيم ميشوند در ترکيه و قبرس تشکيلات عظيمی دارند و اعضای بدن را به آنجا منتقل کرده و از طريق اين دو کشور بفروش می رسانند. در ايران از اين عمل شنيع و سبعانه بی سابقه در جهان، با نام (اوراق کردن) ياد می کنند. مددکاران اجتماعی مستقل داخل کشور بار ها راجع به اوراق کودکان در ايران با رسانه های برونمرزی مصاحبه کرده اند. کار گوسفند سازی ملت ايران يک دم تعطيل نميگردد و هر روز هم ابعاد جديد تری بخود می گيرد. اين گله داری ديگر فقط زندگی اجتماعی مردم ما را در بر نميگيرد. فقط در طول مدت زمانی کمتر از دو ماه لوايحی در مجلس سرتا پا فرمايشی ملا ها طرح و به تصويب رسيده و يا در حال شور است که حيرت آور است. اولين لايحه مربوط به پوشش ملی؟! زنان مربوط ميگردد. رژيم ملا ها قصد دارد که يک کفن گشاد آستين دار را بعنوان لباس ملی خانمها به تصويب رساند. آقای خامنه ای هم دستور فرموده اند که حتمآ برنگ مشکی باشد. در اينباره هم تصميم اتخاذ گرديد که از تاريخ تصويب اين طرح زنان فقط سه ماه فرصت داشته باشند که اين کفن را تهيه و بتن کنند.1
در فاز اول اجرای اجباری اين طرح، متخلفين کارمند و کارگر دولتی از کار اخراج خواهند شد. به کارفرمايان بخش خصوصی نيز تکليف خواهد شد که خانمهايی را که با آن پوشش ملبس نباشند را از کار بيکار نمايند. مشتريان و ارباب رجوع متخلف هر دوبخش دولتی و خصوصی نيز حق ورود به هيچ مکانی را نخواهند داشت و به کارشان رسيدگی نخواهد شد. در مراحل بعدی هم متخلفين در سطح شهر نيز ابتدا جريمه و در مرحله بعد به شلاق و زندان محکوم خواهند شد. بدنبال اجرای طرح مزبور، بلافاصله موضوع طرح پوشش آقايان نيز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. مورد بعدی قانون چندش آور و توهين آميز کنيز داری و برده فروشی است که تحت نام تلطيف شده و دروغين نرخگذاری رسمی مهريه بر اساس منطقه سکونت برای دختران است. به اينصورت که دختری که پدر و مادری زحمتکش دارد و خانواده اش در يک شهر کوچک ساکن است، نرخی بسيار ارزان تر از دختر مشابهی خواهد داشت که پدرش متمول و ساکن شهر بزرگتر است! 1
و اما از اين دو طرح توهين آميز تر قانونی است که بر اساس آن ازدواج زن ايرانی با مرد دلخواه اما خارجی ممنوع ميباشد مگر باکسب موافقت دولت! محمود بقال شيروان! رييس يكي از شعبات دادگاه ويژه دعاوي خانوادگي تهران در گفتگو با خبرنگار(ايسنا) گفته است: با استناد به موارد قانوني در بررسي آسيب ‌شناختي تبعات حقوقي ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجي ... هرگاه زن ايراني بخواهد با مرد بيگانه ازدواج كند بايد از دولت اجازه بگيرد، ماده يکهزارو شصت قانون مدني نيز در اين زمينه چنين مقرر مي‌دارد كه «ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه‌ي مخصوصي از طرف دولت است»، اين اجازه «پروانه‌ي زناشويي» ناميده مي‌شود. 1
آنچه در خاتمه ميتوان نوشت اين است که در مصاف با ملت ما برندگان بزرگ هميشه مفتضح ترين بازندگان تاريخ بوده اند. هيچ استثنايی هم وجود نداشته. سکوت و بی تفاوتی مردم را به پيروزی بزرگ و نهايی خود تعبير کردن، اشتباه غير قابل جبرانی بوده که همه متجاوزين به ايران مرتکب آن شده اند. تا کنون چند ده بار تجربه شده هر زمان مردم ما کاملآ مرعوب شده به نظر آيند، زمان مرگ دشمنانشان فرا رسيده. اگر کسی ملت ما را بشناسد ميداند که سکوت ايرانی يعنی بلند ترين فرياد. اين ويژگی ما است! ملا ها نيز بزودی خواهند فهميد که توهين به ايرانی چه عقوبتی دارد و کدام طرف گاو و گوسفند زبان نفهم است، ملت و يا کسانی که آنها راچنين می پندارند!1
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker