آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, December 27, 2004

 

نادانی

حزب ميهن
امير سپهر

!نادانی تا به کِی
پس از تحمل بيست و شش سال رنج و پريشانی از دست آخوند ها و حکومت مذهبی که محصول پيروی به اصطلاح روشنفکران ما از ملا ها است، بار ديگر اين متفکرين بزرگ بدنبال همان ملا ها افتاده اند، و اينبار قصد دارند با فتوای مذهبی و فرمان آنان به حکومت غير مذهبی و غير آخوندی دست يابند ؟
گر چه ما با اين رفراندوم گيج وگنگ مخالفيم ، زيرا مفهوم رفراندوم در تمامی دنيا مراجعه مستقيم به رای مردم برای گرفتن پاسخ برای يک سئوال روشن و مشخص است، نه اينکه آنرا هزار جور بيپيچانند که فردا روز بشود هر تفسيری از آن بدست داد. چنانچه موضوع اين رفراندوم (جمهوری اسلامی، آری يا نه) بود، ما خود برای حمايت از آن و تحقق چنين رفراندومی از سر و جان مايه ميگذاشتيم، اما اين بجای خود. افرادی که اين رفراندوم را تنها راه رسيدن به يک حکومت غير شرعی تعريف و تجويز ميکنند، باز بدنبال فتوايی شرعی برای امری غير شرعی هستند!!!. آقای نوری زاده که مهارت عجيبی در از کاه کوه ساختن دارند (در معرفی چيرگی اين فرد محترم در فن مزبور همين بس که از يک قمه زن اسبق بازار دوم نازی آباد و پاسدار سابق بنام سعيد حجاريان، ولتر و روسو ساختند، و از روضه خوان هايی چون نوری و خاتمی مارتين لوتر) آنچنان از استفتاء از فقيه عالی قدر حضرت آيت الله العظمی منتظری و پاسخ مثبت وی با شعف و پيروزی سخن ميگويند که پنداری ما باز هم قصد انقلاب اسلامی براه انداختن داريم و يا ميخواهيم وجوه شرعيه را به صندوق علما در قم و کاظمين واريز نمائيم. اما از ايشان مضحک تر ولی در عين حال تاسفبار تر، يار ديرينشان مسعود بهنود هستند، فردی که يک شبه کراوات از گردن فرو هشت و صحبت شيخ سبزوار و قول پيشنماز مسجد باب الحوائج را از نوشته های ديدرو و دالامبر و سارتر مفيد تر يافت

مسعود خان از حول حليم در ديگ می افتند، اين عاليجناب قول منتظری که به چند سال پيش مربوط ميشود را بر ميدارند و سرخود آنرا به رفراندوم برادر سازگارا می چسبانند و آنرا بعنوان يک خبر تاريخی ! با درشت ترين حروف بر روی سايت بنگاه دروغ پراکنی دولت فخيمه، اينچنين درج ميکنند که بله، حظرت آيت الله العظمی منتظری، مرجع عاليقدر شيعيان جهان نيز به حلقه مريدان رفراندومچی ها پيوسته و جزيی از اصحاب گرديدند. روز بعد فرزند آيت الله ميگويد که پدرش اصلآ چنين حرفی نزده و اين سخن به اين رفراندوم جديد مربوط نميگردد ! جناب نوری زاده هم زمانی سنگ روی يخ ميشوند که يک روز پس از اعلام موافقت آيت الله منتظری با رفراندوم از سوی ايشان، همان احمد آقای منتظری باز بر روی خطوط راديو اعلام ميکند که اين گفته صحت ندارد و پدرشان با چنين رفراندومی موافق نيستند! براستی ما کی ميخواهيم خود را از بند ملا و فتوا و سياست تسبيح و آفتابه آزاد سازيم. چنانچه صادقانه قصد دستيابی به نظامی سکولار داريد پس اين مسخر بازی ها و فتوای شرعی گرفتن ها ديگر برای چيست. در نظام عرفی آقای منتظری فقط يک فرد از سی و اندی مليون جمعيت دارنده حق رای در ايران هستند نه بيشتر. اگر تصور ميکنيد که از آخوند جماعت برای پيش برد مقصود استفاده کنيد که اينکار در تاريخ ايران بيسابقه نيست. تا کنون دو بار اسلاف شما و يک بار هم خودتان دچار اين نادانی شدند و شديد و هر سه بار هم در پايان کار بجای اينکه شما از آنها استفاد کرده باشيد، آنها از شما و اسلافتان سوء استفاده کردند و يک اردنگی هم به قسمت ميانی پشت بدنتان نواخته و از همه جا بيرونتان انداختند

لغو قرارداد رژی (تنباکو)، انقلاب مشروطه و از همه فاجعه بار تر انقلاب ايران برباد ده پنجاه وهفت . نوشته های ميرزا ملکم را بخوانيد، در تاريخ نوين ايران او بود که ملا را به ميدان سياست کشيد، به خيال خام خود ميخواست برای انتقام کشی از ناصرالدين شاه از ملا ها استفاده کند، غافل از اينکه آوردن ملا به ميدان سياست و نشاندادن ميزان نفوذ کلام و قدرتش در ميان توده های نا آگاه يکصد سال بعد چه خانه خرابی هايی برای ملت ايران به ارمغان خواهد آورد. ملا بدون سهم و مزد حتی به عزرائيل نيز جان نميدهد! به نوشته های ميرزا آقا خان کرمانی دقت کنيد، که چگونه اين تصور نا پخته را داشت که (بايد برای پيش برد کار از نفوذ علما استفاده کرد) و در انتها همين استفاده بهايی سنگين چون حق وتو را در قانون اساسی مشروط برای آخوند ها به ارمغان آورد. انقلاب بهمن را هم همه ديديم، در آنزمان هم ميخواستيد برای انتقام گرفتن از شاه فقيد از نفوذ کلام شيخ و ملا استفاده کنيد، اما دم آقای خمينی گرم! ديديد که آن امام راحل با شگرد آخوندی چطور حتی از ضد خدا ها و کمونيست ها نيز برای پی ريزی حکومت مذهبی خود سوء استفاده کرد و در پايان دستمزد آنانرا با حبس و شکنجه و تيرباران داد. يک تيپای جانانه هم نثار شما نابخردان خوشخيال کرده و همگيتان را از ايران بيرون ريخت. از من نرنجيد اگر ميگويم که شما همان نا آگاه هايی باقی مانديد که بيست و شش سال پيش بوديد. شير خام خورده های خود بزرگ بينی که ملت ايران را خانه خراب کرديد. شما ورشکسته هستيد، آنهم به تقصير.هميشه هم خواهيد بود، چون از خطا های پيشينيان و خود نمی آموزيد
(سپهر)
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker