آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, February 04, 2005

 

!ايران بدون ملا و اتم، اين است غرور ملی

حزب ميهن
امير سپهر
ايران بدون ملا و اتم، اين است غرور ملی !1

اگر خواهان محيط زيست و زندگی سالمی برای خود و فرزندانمان هستيم مبارزه با اتمی شدن ايران را به پيکاری ملی تبديل کنيم، حتی در ايرانی آزاد
بسياری از هم ميهنان مخالف جدی جمهوری اسلامی، حتی متاسفانه بخشی از قشر دانشجو و آگاه کشور ما هم در اثر القائات دايم رژيم بدون اينکه خود متوجه باشند، شعار هايی داده و موضعگيری هايی ميکنند که دقيقآ خواست و هدف همين رژيم است. برای اينکه موضوع را باز کرده و حرفم را مدلل کنم، به يکی از اين نرم های تزريقی اشاره ميکنم که رژيم بطور غير مستقيم اما سيستماتيک با تبليغ مستمر آنرا جا انداخته و ملکه ذهن مخالفان خود کرده است. اين امر تجهيز ايران به نيروی اتمی است. چيزی که سرتا پا به ضرر ما است. اتم نه در جهت کمک به بنيه دفاعی ما ارزشمند خواهد بود و نه در راه مصارف غير نظامی برايمان سودی خواهد داشت. حتی تصور جنک اتمی هم در حاليکه پشت هر انسان مسئولی را می لرزاند در عين حال تصوری باطل و مسخره است. ما اتم را ميخواهيم برای چه، که با آن بجنگيم ؟ با کدام کشور و اصلآ چگونه؟
اولآ جهان جهانی نيست که در آن جنگ اتمی صورت پذيرد. اگر چنين جنگی شروع شود پس از چند دقيقه ديگر موجودی بر روی کره زمين زنده نخواهد ماند. ثانيآ دستيابی به اتم يک طرف و نگهداری و هزينه مراقبت های ايمنی يک طرف، که هر ساله سر به دهها ميليون خواهد زد. ما اگر اتم داشته باشيم، همسايگانمان هم بطور حتم بدنبال آن خواهند رفت. در مسابقه پر هزينه و پوچی وارد خواهيم شد که پيامد آن فقط روز به روز فقير تر شدن ما خواهد بود و بس، زيرا اين رقابت و مسابقه ای است که انتها ندارد. روسيه عقبمانده ترين و کهنه ترين تکنيک اتمی جهان را داراست. اين همان سيستمی است که در چرنوبيل نتوانست از نشت راديو اکتيو و گاز های سمی جلوگيری کند و ضمن اينکه جان انسان های بيشماری را گرفت و هنوز هم در آن منطقه کودکان ناقص الخلقه بدنيا می آيند، تمام زمين های کشاورزی را نيز آلوده و لم يزرع کرد. محصول ناچيزی هم که در آن زمين های آلوده کشت ميشود و بار ميدهد مسموم و کشنده است. دانشمندان طبق آخرين بررسی ها به اين نتيجه رسيده اند که اثرات آن تا سی نسل ديگرادامه خواهد داشت. 1
اتم چيزی نيست که يک بار با هزينه کردن بدان دست يافت و ديگر آسوده شد. دستيابی به اتم تازه اول بدبختی است. اساسآ در کشوری که نيروگاه اتمی وجود دارد اصلآ آرامش معنايی ندارد. امروزه کشور های مترقی جهان بنا به خواست مردم خود يکی پس از ديگری در حال برچيدن نيروگاههای اتمی خود هستند، آنهم کشوری هايی که فاقد هر گونه منبع سوخت فسيلی از فبيل نفت و گازو ذغال سنگ هستند. مردمان آگاه ميدانند که اتم و بويژه زايده و ذباله آن برای محيط زيست يعنی زهر کشنده! در آلمان و فرانسه و بلژيک تا بحال چند دانشجو خود را زير قطار های حمل ذباله اتمی انداخته و کشته اند تا بساط اتم از کشورشان برچيده شود. آخرين آن دختر دانشجوی 22 ساله فرانسوی بود که در راه سالم نگداشتن محيط زيست و طبيعت و انسان و پرنده و ... از شر و خطر اتم چند ماه پيش در زير قطار جان باخت. آنوقت رژيم اينرا در ذهن دانشجوی ما جا انداخته که داشتن اتم يعنی پيشرفته بودن! حتی عده ای هم اين چرند در مغزشان فرو رفته که اتم با غرور ملی ما پيوند دارد. اين يک فريب است، زيراغروری هم اگر هست بايد از راه خدمت به همنوع تحصيل گردد نه آلوده ساختن جهان و تهديد بشريت.1
بنده آشکارا اعلام ميکنم که شديدآ با اتم مخالفم، حتی پس از آزادی ايران نيز با اينکار در حد توان خود مبارزه خواهم کرد. کشور ما با داشتن يکی از عظيم ترين ذخاير انرژی جهان هيچ نيازی به اتم ندارد. گذشته از اين در کشور مناطقی وجود دارد که در سال 350 روز آفتابی است، همينطورنواحی که در سال بيش از 300 روز باد دارد، طبق برآورد کارشناسان از جمله دکترپاکپور، فقط با يک چهارم بودجه ای که صرف اتم ميگردد قادر خواهيم بود بحدی برق توليد کنيم که صرف نظر از تأمين کامل نياز داخلی، از طريق صدور ماذاد آن در سال چند صد ميليون ارز خارجی نيز کسب کنيم. توليد برق اتمی بيش از هفده برابر گرانتر از بدست آودن برق از انرژی خورشيدی است. در بيش از دو سوم ايران به اندازه کافی خورشيد می درخشد که هر خانه ای بتواند تمام نياز خود را با يک سولاريوم رفع نمايد. در کشور ما نزول باران بقدری کم است که ايران، بويژه شهر های بزرگ آن در حال حاظر هم آلوه ترين و کشنده ترين هوای جهان را دارد، بطوريکه سالمندان و کودکان ما اکنون نيز در معرض ابتلا به بيماريهای لاعلاج تنقسی هستند. آنچه ما نيازمنديم ايجاد فضای سبز و سالم نگاهداشتن اين حداقل اکسيژنی است که موجود است. گل وسبزه و پرنده، اينها ضرورت های آنی ما است نه اتم.1
فريب ملا و غرور ملی ساختن از اتم را نخوريد، رژيمی که دختران ما را برده وار در بازار ها به حراج گذارده ديگر غروری برايمان باقی نگذارده است. تنها راه بدست آوردن غرور دزديده و لگدمال شده ما اين است که خود را از ننگ حکومت چند ملای دلقک و مسخره مانند علی خامنه ای و رفسنجانی و جنتی و ... نجات دهيم. قصد اين رژيم از دستيابی به اتم فقط و فقط ادامه سلطه بر ايران است نه توليد نيروی برق و خدمت. اگر ذره ای شرف و صداقت دارند و در فکر ملت هستی باخته هستند، خود ندزدند و جلوی دزدی اعوان و انصار خود را هم بگيرند که بيش از چهل درصد عايدی ملت بدبخت ايران را به جيب می زنند. با اتم می خواهند به خيال خودشان آمريکا و اسرائيل را بترسانند، که اگر سرنگونی رژيم را از دستور کار خود خارج نسازيد و يا به ما حمله کنيد ما نيز اسرائيل را که در تيررس است با اتم خواهيم زد. وحال آنکه اصلآ جربزه اينکار را نيز ندارند. بدون اغراق ميگويم که رفسنجانی و خامنه اينروز ها از ترس خود هرگز دو شب را در يک مکان به صبح نمی رسانند.آخر ما کی می خواهيم به اين نتيجه قطعی برسيم که بپذيريم اين رژيم فقط و فقط در فکر بقای خويش است نه خدمت، حتی به قيمت نابودی ايران.1
پای عمل بميان آيد خواهد ديد که اينها حتی جرآت و شرف دفاع از خانواده خود را نيز ندارند. چه، بقول همان اعراب که خيلی دوستشان ميدارند: خائن خايف (ترسو) هم ميشود. و سر انجام اينکه اگر هم به فرض محال اسرائيل را با موشک و بمب اتم بزنند، در آنصورت آن کشور نيز آرام نخواهد نشست و باز هم بيچاره ملت ايران. ما را نه نيازی به اتم هست و نه اتم را غرور می دانيم. ملت ايران آنروزی غرورخود را باز خواهيم يافت که پوزه اين رژيم خرد ستيز و ايرانکش را بخاک ماليده باشد. ما وظيفه داريم پس گردن اين اوباش را بگيريم و از قدرت بزير کشم، اينرا به تاريخ و نسلهای آينده ايران بدهکار هستيم. فرزندان آتی ايران بايد پشتوانه مبارزاتی داشته باشند. آنها بايد که در تاريخ خود بخوانند که اجداد آنها آنقدر ها هم لاابالی نبودند که نتوانند دست تطاول يکمشت ملای دز و متحجر و تهی از شرف را از سرزمين خود کوتاه کنند. اين است معنای واقعی غرور ملی برای ما! 1
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker