آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, October 23, 2004

 

اطلاعيه جمهوری خواهان


حزب ميهن
امير سپهر

! اطلاعيه جمهوری (اسلامی) خواهانرجبعلی ها و انصافعلی های اصلاح طلب درون کشور هزاران بار شرف دارند بر اين ناکسانی که مردم را سر کارگذارده و برای فريب ملت، خود را اپوزيسيون جا ميزنند
اطلاعيه اتحاد جمهوری (اسلامی) خواهان ايران
کشور به تاراج مشتی اوباش عمامه بر سر رفته، دختران ايران برده وار در بازار های عربی بفروش ميرسند، آبرو و حيثيت تاريخی ملتی در دنيا بر باد رفته، جوانانش لب و چشم و زبان ميدوزند که از آن جهنم فرار کنند، در جهانی که حمايت حيوانات حتی تنبيه و کتک زدن سگ و اسب و يابو را هم قدغن کرده، جوان پر غرور ايرانی را فقط بجرم لبخند زدن بر روی همسن و سالش و يا بجرم گوش دادن به موزيک در ملاء عام شلاق زده غرورش را لجن مال ميکنند، نود و دو در صد از ثروت کشور در دست هفت در صد شيخ و ملا و اعوان و انصار آنهاست، مشتی بيسواد پير و خرفت و ابله با افکار گنديده هزارو چهارصد سال قبل هر کسی را که دلشان ميخواهد ميگيرند و ميزنند و ميکشند و چپاول ميکنند و به وی تجاوز ميکنند و ... ا
آنوقت عده ای که 26 سال قبل کشور را دو دستی به ملا ها تقديم کردند، و در حال حاظر هم خود در پاريس و لندن و نيويورک نشسته و از آزادی و رفاه در غرب لذت ميبرند، نه تنها از اين بچه های معصوم و قربانی عذر خواهی نميکنند، نه تنها در صدد جبران خطای فاجعه بار خود بر نمی آيند که ايران و جهان را به بدبختی کشيد و بيش از يک ميليون انسان را به هلاکت داد و نه تنها حتی شرم ندارند که بعد از آن گند کاری لااقل خود را بازنشسته کنند، بلکه امروز هم تحت نام دروغين اپوزيسيون در خدمت اين نظام جانی و ايران بر باده هستند
در حاليکه حتی رجبعلی مزروعی و انصافعلی هدايت، نمايندگان مجلس ملا ها و از دو خردادی های دوآتشه در ايران هم بروشنی ميگويند که اصلاحات ديگر مرده است و رژيم يکدست است، آنوقت گروهی که بدروغ خود را اپوزيسيون جا زده اند، در اروپا و آمريکا هنوز هم زير علم اصلاح طلبی زنجير و قمه زده و همچنان صحبت از جناح تماميّت خواه و نصفه نيمه خواه و کندرو و تندرو ميکنند. قصدشان اين است که به هر ترتيب و به هر قيمتی که شده نگذارند نام جمهوری از بين برود، ( که مبادا، مبادا مجددآ نظام مشروطه باز گردد و شکر خوری 26 سال قبلشان از پرده برون افتد!) تا اينکه اينها بتوانند شايد در يکصد و دوصد سال آينده که ديگر به احتمال قوی ايرانی بر جای نخواهد ماند، با کاستن مقداری از اختيارات ولی فقيه و شورای نگهبان اين رژيم را به يک نظام عرفی تبديل سازند، تا بدينوسيله حماقت و نادانی در پيروی از امام راحلشان را توجيه و حقانيّت انقلاب پنجاه و هفتشان را به ثبوت رسانند ! ا
برای اينکه مبادا خالی نا بجا بگوشه لب اين جمهوری افتد و افکار عمومی و دولتهای آمريکايی و اروپايی ديگر اين جمهوری ملا نشان را تثبيت شده بحساب آورند، انتقادات اين اپوزيسيون حتی چند ده برابر ملايمتر از روزنامه های داخلی جمهوری اسلامی است. شک نميتوان داشت چنانچه اين اپوزيسيون با اين موضع گيريها بداخل ايران نقل مکان نمايد، نه تنها راحت تر از نهضت آزادی و جبهه مشارکت اسلامی قادر به فعاليّت و شرکت در انتخابات خواهد بود که حتی کاغذ و امکانات مجانی هم از وزارت ارشاد شرکای سال 57 خود برای نشر افکار وفادارانه خود نسبت به امام راحل و جمهوری اسلامی دريافت خواهند نمودد؟! زيرا اينها نه تنها مخالف و اپوزيسيون نيستند بلکه ميخواهند به هر ترتيبی که شده اين جرثومه فساد و تباهی جمهوری اسلامی را که فرزند سياسی خودشان است نجات دهند، حتی به قيمت حراج دختران جگر گوشه مردم نگونبخت ميهنمان، که خود سبب ساز اين رسوايی و فاجعه هستند و نابودی کل کشوری بنام ايران
برای اينکه بدانيد درد ايرانی از خود نا ايرانی است و چه کسانی مسسببان اصلی اين همه درد و رنج و بی آبرويی ما هستند، و چه افرادی خود را بدروغ اپوزيسيون جازده اند و نميگذارند مردم از اين نکبت و طاعون جمهوری اسلامی نجات يابند، فقط به چند جمله از اطلاعيه ياران سال 57 روح الله خمينی و خلخالی و حسين الله کرم تحت نام «اطلاعيه اتحاد جمهوريخواهان» توجه کنيد که با چه دلسوزی از رژيم دفاع ميکنند، بگونه ای که حتی حسين شريعتمداری نيز تا اين اندازه برای حفظ رژيم اشک نميريزد و ديگر رجبعلی و انصافعلی هم اينگونه از فرو پاشی رژيم آدمخوار طالبان ايران در هراس نيستند
---------------------------------------------------------------------------

روز پنجشنبه 21 اکتبر 2004 در وين دور تازه ای از مذاکرات نمايندگان فرانسه، انگليس و آلمان با نمايندگان جمهوری اسلامی پيرامون بحران پروژه هسته ای ايران آغاز می شود. برابر گزارش ها، در اين مذاکرات که اجلاس يورو3 نام دارد اروپا پيشنهادات جديدی را برای کمک به فن آوری هسته ای صلح آميز در ايران از جمله با استفاده از تکنولوژی رآکتور آب سبک مطرح خواهد کرد، به شرطی که جمهوری اسلامی نظارت کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی را بپذيرد و درباره عدم ساخت سلاح هسته ای اطمينان دهد. طبق تصميم اجلاس 13 سپتامبر شورای حکام اين آژانس، ايران تا 25 نوامبر امسال فرصت دارد تا به شفاف سازی کامل پروژه هسته ای خود بپردازد و از جمله پروسه غنی سازی اورانيوم را داوطلبانه و موقتا متوقف کند
اتحاد جمهوری خواهان ايران همانگونه که در بيانيه تحليلی 2 سپتامبر خود يادآور شده برآنست که بحران مربوط به پروژه هسته ای که اقتدارگرايان حاکم با سياست های ماجراجويانه خود آن را دامن زده و موجبات انزوای بين المللی بيشتر ايران و تهديد خارجی عليه کشور را فراهم کرده اند، نبايد بيش از اين ادامه يابد و باعث کشيده شدن اين پرونده به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال مجازات های اقتصادی و سياسی نسبت به ايران شود. تجربه ثابت کرد که سياست نادرست مانور بر روی اختلاف نظر قدرت های بزرگ بويژه آمريکا و اروپا بر سر اين مسئله جز تنگ تر شدن حلقه محاصره بين المللی عليه کشور ما نتيجه ای ندارد و اين سياست غلط اساس حق ايران برای بهره برداری صلح آميز از فن آوری هسته ای را نيز بزير سئوال می برد
ما اکنون بار ديگر تاکيد می کنيم که ايران نبايد آخرين فرصت ها را برای پايان دادن به بحران هسته ای و تنش زدائی در سياست خارجی و جلب اعتماد بين المللی از دست بدهد. مذاکرات وين همچنين از اين نظر حائز اهميت است که مضمون پيشنهادات سه کشور اروپائی هفته پيش در اجلاس کشورهای بزرگ صنعتی (گروه 8) در واشنگتن نيز مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه نتيجه اين مذاکرات بتواند خواسته های آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه شفاف سازی کامل اين پروژه را تامين نمايد، در عين حال می تواند مقدمه ای برای تنش زدائی بين ايران و آمريکا و در جهت عادی سازی مناسبات دو کشور نيز باشد. نيازی به تشريح اين مسئله نيست که تخريب مداوم مناسبات ايران با آمريکا و قطع رابطه سياسی دو کشور طی اين مدت طولانی و عدم تلاش جدی برای برقراری اين روابط چه زيان های بزرگی را متوجه ميهن ما کرده است ... ا

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker