آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, February 05, 2005

 

مسئوليت


حزب ميهن
سايه سعيدی سيرجانی

مسئوليت


خواستم بنويسم به طراحان همه پرسي مجلس موسسان به منظور تغيير قانون اساسي؛ حيفم آمد اينان مخاطب باشند. مثل هميشه اجازه دهيد با هم سرنوشتانم كلامي گفته باشم و اگر اين جماعت مدعي "خيل عظيم مبارزين حقوق بشر" اصل اول حقوقي را آموخته باشد بار دليل بر آنهاست

دوستان، اگر به نوشته و سخنان مبتكرين اصلي معرف و كم كم معرف شونده شان نظري بياندازيم هماهنگي كلام شان را عليرغم تفاوت آشكاراي سخنان حاميان طرح مي يابيم.1

نوشته اخير آقاي رضا پهلوي را با سخنان آقاي سازگارا كنار هم بگذاريد يكي با توضيح بيشتر و ديگري چكيده اي از آن يكي.1
مي خواهم بگويم اين جنابان كه در مراحل مختلف و خطرآميز به قول خودشان مي خواهند به تدوين نويني از قانون اساسي دست يابند چرا راه راست و عملي احقاق حق را ناديده مي انگارند.1
آيا اينان كه به عنوان آرزوي تغيير شكل به دنبال رفع مسووليت مي باشند با فرزند خويش نيز اينگونه رفتار مي نمايند؟ يا در مورد احقاق حق خودشان در سرزمينهاي آزاد و پيرو قانون فقط به جمع آوري امضا رو مي آورند؟
اگر هدف احقاق حق است و حق طلبي وسيله اش نيز به جاي تخيلي و وهم آلود بودن بايست آشكار صريح و به مصرف باشد.1
اگر در انبرك سوالها به نهادهاي بين المللي دستاويز مي شويد چرا همين امروز روز با همين دستاويز همتي نشود تا همين شواري امنيت را از طريق عملي اعمال نفوذ دولتها به "ايجاد دادگاه ويژه مسووليت جمهوري اسلامي" واداريد
اگر عقيده داريد اصل احقاق حق هميشه زادة تضعيف و نابود كردن آن واقع گشته و بر خود نام حقوقدان و مدافع بشر نهاده ايد كمي دست از اين شعارها برداشته و در عمل اين زمان مناسب را با طرح بي موردي كه همچون هاله اي مقدس به زيركي هر چه حق طبيعي اعتراض است را سلب كرده و با تفسيرهاي نادلنشين جنابعاليان به اهرمي در خدمت " قدرت" مي انجامد ، مصرف نمي نموديد.1
بايست از ابزار نفوذ افكار عمومي و دولتها در جهت محاكمه مسوولين استفاده نمود. مسوولين قتلها و قراردادهاي ننگين؛ مسوولين شكنجه و كشتنار زندانيان، سر به نيست كنندگان و قاتلان دگرانديشان، برهم زنندگان تجمعات اين بيست و شش سال، اقلا اين بيست و شش سال، اگر امروز ياد نگيرند مسووليت خويش را با هيچ تغيير شكلكي آفتاب عدالت بر آن سرزمين درخشيدن نخواهد گرفت.1
براي من يك الف بچه ايراني هيچ ذوقي با خواندن اين كلام كه" آفتاب آزادي و حقوق بشر بار ديگر در آسمان مبارزات مردم ايران درخشيدن گرفت و " رفراندوم" به عنوان اصل راهنماي يك مبارزه ملي از سوي جمعي از هم ميهنانمان در داخل كشور پذيرفته و اعلام شد" ايجاد نشد. فكر كردم معني جمله را نفهميدم باز خواندم و باز خواندم فكر كردم اين موضوع در مورد يوگسلاوي يا ديگر سرزميني است از من بيگانه!1
و مي گويم آقايان شيفتة شعار؛ حق طلبي بايست با صداي حق طلب راه خودش را آغاز كند. اگر بر فراخوانتان نام عملي ملي داديد ابدا براي فرد احترامي قايل نگشته ايد تا به شعار حركت ملي كلام خويش را درز بگيريد
بگذاريد تمرين احقاق حق را كرده باشيم. و اين را عين قدم اول و عملي همه شعارهايي كه مي فرماييد در نظر داشته باشيم.1
يكي از اصلي ترين فريب اين طرح همانا شيفتگي نقش ماري است كه سالهاي استبداد بر شما آورده.1
من دشمنم را مي شناسم، جهل را و دراز دستي صاحبان قدرت را چه سياسي چه اقتصادي. هر چه در اين يكصد سال بر ما آمده حاصل ازدواج نامتمدنانة اين دو قدرت بوده در محيط مناسب جهل: جهل به اعمال حقوق ، عدم اعتماد به نفس و همان احترام لعنتي زادة استبداد
امروز روز شيوه كار مهم است. براي من مطالب ترجمه شده و تحول يافته! در خلال آن ترجمه را به خورد دوباره ندهيد. خوب با اين واژه ها آشنايم و از آن طرف با درد و بغض مردمم نيز. چون يكي از همين قربانيانم. و مي دانم و به خوبي مي دانم اين روزها روز تمرين احقاق حق است. همان ضمانت اجراهاي سند هاي آن چناني دفاع از حقوق بشر. صداي مرا و صداي مردم ايران را با اين سپر تصنعي تدوين قانون اساسي نمي توانيد انعكاس دهيد.1
در جماعتي كه هر يك به تنهايي سه قانون اساسي نوشته شده ظرف يك روز برايت مي فرسند! دلم را به اين شعار نمي توانم خوش كنم.1
به جاي شعار و مراحل رسيدن به آن "عمل" را دريابيد. از ابزار موجود و انجام شده در مورد رواندا و يوگسلاوي استفاده نماييد اگر شيفته مثال آوري از ديگر نقاط اين كره خاكي ايد.1
سايه سعيدي سيرجاني
هيجده دی ماه هزار و سيصد و هشتاد و سه
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker