آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, April 08, 2006

 

! دموکراسی مقام منظم عنتری

حزب ميهن
امير سپهر

! دموکراسی مقام منظم عنتری
يک شوخی جدی

آزادی خواهی را از مجمع روحانيون حزب توده بياموزيم
ما ملتهای دموکراسی نديده حق آزادی خود را جدای از حق آزادی رقبای خود می دانيم. ايرانی اگر ببيند که چماقداری بر سر رقيب سياسيش می کوبد، اين را به نفع خود می داند و حتی به آن چماقدار کمک هم می کند، که بزعم خود رقيبی را بی اينکه خود زحمتی کشد و هزينه ای پردازد از ميدان بدر کند. کاری که الحق از ابداعات مدرن و بی همتای حزب نماز خوان توده است، و اين جريان پيشرو بود که اين شيوه مترقی سياست ورزی را به ديگر گروه ها هم آموزش داد. يعنی تشکيلاتی که در عين اينکه کمونيست بود، اما سخت هم مذهبی و خط امامی بود! اين کار مترقی چيزی بالا تر از اپورتونيسم سياسی است. اين روش يقينآ ريشه های مذهبی هم دارد. چون بيشتر به تقيه می ماند. بهر روی مقصود از آن تقيه های اسلامی که با فتاوی حجج اسلام و علمای اعلام آن مجمع روحانيون کمونيست طرفدار اتحاد جماهير اسلامی شوروی انجام می شد هم چيزی نبود جز سرکوب تمام جريانهای غير خودی (غير کمونيست های ضد خدا!) به دست رژيم

غافل از اينکه چماقداری که امروز رقيب بيچاره را سرويس می کند، بطور يقين فردا به سراغ ما هم خواهد آمد، و ديديم که چه خوب هم آمد! رژيم پس از استفاده ازعوامل مترقی مذهبی برادران حزب اسلامی توده بعنوان فالگوشچی و آدم فروش برای قلع و قمع ديگر گروهها، پس از فراغت آنچنان دماری از روزگار اين گروه خيلی خوشنام و با آبرو در آورد که همگی مجبور شدند شوهر خاله خود را خان دايی جان خطاب کنند! نتيجه اينکه، اين مؤمنان عاشق امام امت ندانستند دزدی که اموال مخالف ما را به يغما می برد، تمام شهر را نا امن می کند.نفهميدند که اگر آن نابکار دستگير نشود، دير و زود به سراغ خودمان هم خواهد آمد. وقتی هم آمد، چون ديگر خيلی استاد و جری تر شده، به دزدی اکتفا نکرده، پس از سرقت سراغ بعضی از نرم تنانمان هم خواهد رفت

دموکراسی مقام منظم عنتری
بقول افغانی ها در پهلوی ما همه ی دسته ها تا آنجايی به دموکراسی و عدالت پايبند هستند که با گوشه يکی از کوچکترين اصول اعتقادی آنها برخورد نکند. چون عينهو ديانت ما که عينهو سياست ما است، ايدئولژی ما هم آخر عين دموکراسی ما است، يا بر عکس. پس چون ما خودمان بهتر از هر گروهی ايدئولژی خودمان را می شناسيم، معلوم است که ازهر کسی هم بهتر ره و رسم دموکراسی را بلديم. اين عين دموکراسی است که ما همه ی ايرانی ها به آن اعتقاد داريم. نه آن دموکراسی غربی که در آن هر ننه قمری حق اظهار وجود دارد

آن دموکراسی که به درد ايرانی نمی خورد! اصلآ آن نوع دموکراسی مال بی غيرت هايی است که تعصب و غيرت دينی ندارند تا با پنج بکس و زنجير و فحش خواهر و مادر و تهمت از مرام و ايدئولژی خودشان دفاع کنند. راستش را بخواهيد هيچکسی مثل مقام منظم عنتری و رئيس جمهور محترم ما جناب دکتر عنتری نژاد به دموکراسی ايرانی اعتقاد ندارد. اگر گروههای ديگر آن ننه مرده ها را مسخره می کنند، به خدا فقط از روی حسادت است. آنها گاو پيشانی سفيد شدند چون بر سر قدرت هستند و دموکراسی اصيل ايرانی را در عمل نشان می دهند. سايرين اگر به اندازه اينها قدرت داشته باشند، خدائيش اگر همين اندازه دموکراسی ايرانی را هم رعايت کنند
دموکراسی داخل و خارج ندارد و فقط هم مال جمهوری اسلامی نيست. اين دموکراسی کل جريان های مترقی ايران است. مقصود همه از دموکراسی همين نوع آن است

به خاطر اعتقاد عميق به همين دموکراسی اصيل هم هست که "نه شاه نه شيخ" ها (آنهم در حاليکه خودشان اين هر دو، يعنی شاه و شيخ = اقتدار و اعتقاد را در يک نفر بنام رهبر عقيدتی جمع آوردند)، بدون اينکه ديگران را اصلآ داخل آدم بدانند در ساحل دور افتاده ای وزير و وکيل برای هفتاد و اندی ميليون ايرانی بر گزيده و ماه تابان را هم به رياست جمهوری منتصب کرده اند، آدم خل و چلی بنام سلطنت طلب تجارت صادرات و واردات خائن براه انداخته و به جز چهار نفر همه و حتی خود شاه موعود را هم خائن و ضد سلطنت و وطنفروش می داند، سومی های مادر مرده که خودشان هيچ (پ) نيستند، از عقل خدادادی هم بهره نبرده اند و در ميان هفتاد و اندی ميليون مردم ايران هم حتی يکی و نصفی هم هوادار ندارند، مصدق را پشت قباله ای والده مرحوم خودشان کرده و خواست خود را از زبان يک مرده بيان می کنند و از قول او ايدئولژی و روش جعل می کنند

بچه های ناز جمهوری خواه و امام پسند
و اما گروه چهارم، دم اين چهارمی ها گرم که بالاخره به ما نشان دادند بچه پر رو که می گويند يعنی چه! اين بچه های ناز و دوست داشتنی که باقی مانده همان چپ های مؤمن توده خط امامی هستند که شرح آزادی خواهيشان در بالا رفت، يکبار با عشق امام و ملا بازی و يک هشت سال ديگر هم باز با يک ملا بازی ديگر (خاتمی جان) ملت را خانه خراب کرده، بعد از آوردن امام راحل هم تمامی رقبای غير خط امامی را به دست جلادان او داده اند، و هنوز هم همه ساله سالروز آن انقلاب شکوهمند آخوندی را با دايره و تنبک و رقص بابا محرم جشن می گيرند، همچنان خود را آگاه، پيشرو و ولی فقيه مردم می دانند. از جانب آنها هم از هم اکنون ايران آتی وجود نداشته راهم جمهوری اعلام کرده اند. تا مبادا اين سلطنت طلب های لومپن رويشان زياد شود

چون اين جماعت سلطنت طلب آنقدر نا آگاه هستند که نه يک خدمت کوچک برای شوروی انجام دادند، نه يک روز هم حضرت امام را دوست داشتند، نه مجاهدين را به ملا ها لو دادند و نه حتی دستکم اين خاين ها اقلآ مثل مترقی ها برای رژيم در خارج جاسوسی کردند. سلطنت طلب اين اندازه لومپن است که هفت ـ هشت سال همه گفتند اصلاحات، خاتمچی که نشد هيچ، از اول هم از روی نا آگاهی گفت اين نظام اصلاح پذير نيست. به هر حال اين گل پسرها با تکرار مرتب جمهوری جمهوری می خواهند روی سلطنت طلب های نا آگاه را کم کنند، چون رژيم ملا ها که جمهوری هست. اين گروه امام دوست کميته ياور لاجوردی نژاد خاتمی نسب اصلاحات نشان، اين روز ها هر سه شنبه در برلين، هر جمعه بعد از طهر در زوريخ و هر شب جمعه هم در سانفرانسيسکو شب شاعرانه جمهوری خواهی برگزار می کند، آنهم با وجود اينکه همان رژيم جمهوری اولی که آوردند، روی دست مردم دنيا مانده و برای هفتاد و هفت پشت ملت بيچاره ايران هم کافی است. هزار ماشا الله با کمک همين رفقای گروه چهار هر روز هم چاق تر و سر حال تر می شود

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker