آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, November 01, 2004

 

! عنکبوت و عقرب

حزب ميهن
امير سپهر

! عنکبوت و عقرب


سياست بی پدر و مادر فن عجيبی است که در آن از نفرت نيز ميتوان بهره گيری کرد، و رژيم جمهوری اسلامی تنها رژيم در تاريخ است که مشروعيّت خود و ادامه حياتش را فقط مرهون نفرت مردم از خود است
چون سايت عنکبوتی گويا دست پرورده انگليسها، همكار امنيتي رژيم و... برای جمهوری اسلامی ملا ها بسيار بسيار خطرناک بود، بدين دليل سايت عقرب بی خطر حزب ميهن بدستور وزارت اطلاعات رژيم طالبان آنچنان بلوک شد که حتی يکنفر هم از داخل ايران ديگر نميتواند از فيلترينگ عبور کند ! آيا اين وزارت اطلاعاتی که خطر ساز ها و اصلی ها را رها کرده و بسراغ بی خطر ها ميرود وابسته به استکبار جهانی و رژيم صهيونيستی اشغالگر قدس شريف نيست !؟
پس از آنکه سايت گويا مقاله ای از شريعتمداری را بر روی سايت خود قرار داده و اصلاح طلبان شروع به جار و جنجال نمودند، طی مقاله ای نوشتم که هدف از طرح به اصطلاح کشف توطئه عنکبوت، خود يک توطئه اطلاعاتی است! و نوشتم که سايت گويا و کسانيکه شريعتمداری در مقاله خود از آنها بعنوان خطر ساز نام برده نه تنها در مقابل بلکه در کنار کيهان تهران و شريعتمداری جای دارند و اين يک توطئه مشترک است که شريعتمداری فقط نقش کوچکی در آن دارد. ديگر حتی کند ذهن ترين افراد نيز ميداند که نه اصلاحاتی در ميان است و نه گشايشی در راه، ولو اينکه حتی بازهم آنها بتوانند مانند دوره پيشين تمامی کرسی های مجلس را از آن خود ساخته و رئيس جمهور بی اختيار ديگری را نيز در آستين ملت فرو کنند
هدف رژيم آن بود که پيش از موعد انتصاب جانشين خاتمی تحرکی در فضای گورستانی سياست داخلی ايران بوجود آورد. رفقای اصلاح طلب برادر حسين ديگر هيچ حرف و ادعايی برايشان باقی نمانده بود. آنها پيش از انتصاب جانشين خاتمی نياز به سوژه و محلی داشتند تا بتوانند با از نو مطرح ساختن و مهم جلوه دادن خويش و نمايش دو جناحه بودن رژيم بار ديگر دکان از رونق افتاده شمس وزيری و قمر وزير را آبی پاشيده و جارويی کشند. سياست بی پدر و مادر فن عجيبی است که در آن از نفرت نيز ميتوان بهره گيری کرد، ملا ها که در اين سالها به خوبی به خلق و خوی لجوج و انتقام گير ملت ما آشنايی پيدا کرده اند، استادانه از اين روحيه بهره برداری ميکنند، چنانکه در دو دوره قبل توانستند با سود بردن کامل از سلاح نفرت عمومی از ولايت فقيه و فرد منتخبش ميليونها نفر انسان اسير بيزاری را به پای صندوقهای رای آورده و با آنچنان ميزان بالايی از مشارکت مردم در رأی گيری مشروعيّت در جهان کسب کنند که حتی دموکرات ترين کشور ها نيز از جلب ايچنين مشارکتی عاجز هستند
نويسنده حتی اگر تمامی بغض و نفرت خود را هم از رژيم بکناری نهم و بيطرفانه به ساختار اين اعجوبه آمخوار که جمهوری اسلاميش مينامند و عناصر تشکيل دهنده آن نگاهی افکنم، وجدانآ در کل اين نظام نميتوانم نشانی کسی را بدهم که حتی سه در صد هم در ميان ملت و جاهت و مقبوليّت ملی داشته باشد. خود رژيم مدتها است که اينرا ميداند، به همين علت هم پايه های خود را بر روی نفرت مردم بنا کرده است. برنامه کشف عنکبوت هم يکی از همين ترفند های بهره جويی از بيزاری مردم بود. لاشه متعفن اصلاحات را تنها نفرت مردم ميتوانست کمی حرکت دهد و در اين ميان چه کسی منفور تر از شريعتمداری است! او با نوشتن متنی کمدی ومتهم کردن عده ای از صديق ترين ياران رژيم به خطر ساز بودن جوی را بوجود آورد که ياران اصلاح طلبش بتوانند مجددآ خود را مطرح سازند. برادر حسين نقش کوتاه خود را ايفا کرد و از صحنه خارج شد، سپس نوبت به کروه کر برادران متعهد اصلاحات فروش رسيد. در اين پرده از نمايش مقاله است که بدنبال هم نوشته ميشود، تحليل است که پشت تحليل ارايه داده ميشود، همگی هم در مدح و ثنای اصلاحات و اينکه اگر بتوانيم جناح تند رو را عقب زنيم ما کندرو ها ايران ولی فقيه دار را به عالی ترين نمونه از دموکراسی جهان مبدل خواهيم ساخت
هر روز هم شکايت است که پشت شکايت طرح ميگردد، شکايتهايی بی ارزشی که خود شاکيان قلابی هم ميدانند که در بيداد گستری جمهوری ملايان هرگز به آنها رسيدگی نخواهد شد. مشخص نيست که اگر اين اتهامات دروغ است و شريعتمداری جفنگ مينويسد، پس اينهمه هو و جنجال ديگر بر سر چيست! يکماهی از نگارش آن کمدی گذشته، جناب ابطحی يکباره متوجه ميشود که از آن خوان گسترده بی بهره مانده است، لذا وی نيز که از اصلاحاتچی های نامدار است جبران مافات کرده و با يک تير دو نشانه را هدف ميگيرد، و تا تنور از حرارت نيافتاده بتازگی ازشريعتمداری شکايت کرده و چامه بلند بالايی هم از جنبش زالو وار اصلاحات را ضميمه آن می سازد
برای اينکه اين ترفند درجه هفت اطلاعاتی کمی باور کردنی گردد، بايد که چند قربانی می داشت، که آنرا هم از ميان جوانان بيگناه وبلاگ نويس انتخاب کردند، ازبين جوانانی که طفلکی ها اصلآ نميدانند که اصلاحات خوردنی است يا پوشيدنی ! جالبست که بدانيد حتی نام يکنفر از ليست طولانی شريعتمداری در مقاله اش در بين دستگير شده ها وجود ندارد. بنده با اين شعور اندک خود هنوز نتوانسته ام جوابی برای اين سئوال پيدا کنم که چگونه درست از فردای انتشار مقاله روشنگرانه اينجانب در ارتباط با آن مقاله (توطئه در لباس کشف توطئه) سايت حزب ميهن بطوری از درون ايران فيلتر گذاری شد که حتی يکنفر قادر به عبور نيست، ليکن هيچ محدوديت و فيلترينگی برای سايت گويا وجود ندارد
آنهم در حاليکه تعداد مقالات آن خطر ساز ها در اين سايت به چهارصد در صد افزايش يافته و حتی عنکبوت های نيمه جان اصلاحاتچی نيز دوباره جانی پيدا کرده اند و سايت خطر ساز گويا را مقاله باران کرده اند، مردم ما هم آن مقالات را بيش از مطالب مخالفان جدی رژيم ميخوانند و آنها را تعبير و تفسير ميکنند. در حاليکه اپوزيسيون بايد بدنبال عناصر آگاه و برنامه دار خود باشد و ديدگاههای آنان را تفسير و انتشار دهد ، بيش از هرکسی راجع به شريعتمداری و حزب خائن توده و شيخ و ملا و شکنجه گر و حسين الله کرم و لباس شخصی ها و زندان و کشتن اطفال بدست رژيم و خنديدن به ملا حسنی بحث کرده و وقت خود را با اين لاطائلات تلف مينمايد. رژيم جمهوری اسلامی هم که در جای خود مستقر است و خيالش از جانب چنين مردمی ... راحت است. تمامی اينها از معجزات نفرت است که نزديکترين نسبت خونی را با عشق دارد
کره از آب گرفتن و عشق از نفرت آفريدن فنونی است که فقط در رسالات شرعيه نگاشته شده و مردم حوزه نديده و نعلين نپوشيده را هم فهم و درک اين معجزات حوزوی نيست. نتيجه اينکه رژيم جمهوری اسلامی تنها رژيم در تاريخ است که مشروعيّت خود و ادامه حياتش را فقط مرهون نفرت مردم از خود است. مردم ما بطور کامل در اين تار عنکبوت رژيم گير افتاده اند. رژيم از اين تنفر عمومی چند جانبه استفاده ميکند، در داخل قصد مطرح کردن هر کسی را داشته باشند از اين نفرت سود برده و با زندانی کردن و يا ممنوع الخروج کردن وی، به او وجاهت و اعتبار می بخشند، عمادالدين باقی را مخصوصآ و بطور پر سر و صدا ممنوع الخروج ساختند تا رسانه ها بسويش هجوم برند و او فرصتی پيدا کرده و در 27 مصاحبه ای که پس از آن حقه بازی انجام داد در تمامی آنها از زنده بودن اصلاحات دفاع کرده و ضمن رد هر گونه تفکر سرنگونی، بگويد که نظام در حال اصلاح و حقوق بشر در جمهوری اسلامی در حال پيشرفت است (لطفآ در اين مورد حتمآ متن مصاحبه های وی را بويژه با راديو فردا مطالعه کنيد
ملا ها به نيکی آگاه هستند که مردم از بس از رژيم و ارزشهايی که سران آن بدروغ تبليغ ميکنند نفرت دارند که دچار دوران و منطق گريزی شده اند، و اين ضعفی است که جمهوری اسلامی از آن به بهترين نحو استفاده ميکند، نظام ملا ها با عناصر غير سياسی شعر خوان و ترانه ساز و يا افراد احساساتی که وعده ميدهند يکشبه نسل ملا را از ايران بر انداخته و نماز خوان و روزه گير را خلع مليٌت نمايند هيچ کاری ندارند. آنها با کمونيست های هپروتی هم که گفته هايشان نا شدنی است، نه تنها کاری ندارند، بلکه برای سفيه جلوه دادن و تمسخر کردنشان به آنها پر و بال و مجال خود نمايی نيز ميدهند. نمونه های آن هم هرگز توليد اشکال نکردن در برنامه تلويزيونی کمونيست کارگری و برنامه های جيغ و دادی و يا يار و دلبری چند راديو ماهواره ای است، همينطور با آن دلالی که قصد داشت با برنامه های سفيهانه خود و چاکرم ـ نوکرم تلفنی در ايران انقلاب کانال يک راه بياندازد. وزارت اطلاعت آخوند ها را غمی از آن مرد ساده نيست که با هفته ای 6 ساعت موعظه خوانی سراسر گريه و گلايه خسته کننده در جلوی دوربين ميخواهد بر رژيمی غلبه کند که هژده جور سپاه و ارتش و ضد اطلاعات دارد. جمهوری اسلامی نقش مخالف و اپوزيسيون را در اذهان عمومی داخل آنچنان جا انداخته که در حد همان گله گذاری و عقده گشايی و يا چهار افشاگری و نقل اخبار سنگسار و سرکوب خلاصه شود
آنها عمدآ کاری کرده اند که مردم ما به هيچ عنصر آگاه و خردمندی اقبال نشان ندهند. مردم بدنبال کس و کسانی هستند که تند ترين و برنده ترين مواضع و سهل ترين راه ارايه داده و فقط دلشان را خوش و خنک کنند، ولو اينکه آن وعده ها سفيهانه و نا شدنی هم باشند. رژيم هم همين را ميخواهد که قدرت نداشته خود را در برخورد با همين آسمان قربمه های بی باران و زود گذر به رخ مردم کشد. نمونه آنرا به تازگی در جريان کمدی هخا شاهد بوديم، که چگونه رژيم با نمايش تسلط مصنوعی و چيرگی خيره کننده خود بر اوضاع حتی با انعکاس حرفهای آن مرد کم عقل و خبر تجمع طرفداران بی برنامه و خوشخيالش، ضمن نمايش ماهرانه در کنترل و خنثی کردن به اصطلاح يک حرکت براندازانه، اپوزيسيون را کم عقل جلوه داده و مردم را بازهم دلسرد تر و گوشه نشين تر کرد. افسوس که مردم ما هميشه دشمن خادمين خود بوده و در حالی که ساده ترين ملت جهان است خود را هشيار ترين و بقول خودمان زبل ترين مردم جهان ميداند
ملتی که روشنفکرانش گول يک روضه خوان بيسواد را بخورند و در آستانه هزاره سوم با دست خود رژيمی بر سر کار آورند که انگشت و دست و زبان ببرد و سنگسار کند هيچ شباهتی به يک ملت زبر و زرنگ ندارد. نجات از دست اين رژيم در گرو کمی همت و قدری خرد است نه بيشتر، اما کو آن همت و کجايند آن خردمندان. اينجانب ديگر جانم بلبم رسيده و از املاء و انشاء نويسی برای حفتگان و مردگان به تنگ آمده ام، فقط يک تلاش ديگر، اگر همراهی نديدم ديگر وقت کسی را ضايع نخواهم کرد و مزاحم عيش و عشرتشان با ملا ها بويژه ملا حسنی و (حضرت سيّد) ابراهيم نبوی و تعجب های بی پايان نوری زاده از خاتمی نخواهم شد. شايد آنچه تا کنون نوشته ام برای نسلهای بيدار بعدی مفيد باشد، شايد
( : برای مطالعه اولين مقاله در ارتباط با اين توطئه ، لطفآ در آرشيو جستجو کنيد )
!توطئه مشترک حسين شريعتمداری و اصلاح طلبان دروغين
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker