آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, February 16, 2005

 

عقل شرعی و شرع عقلی

حزب ميهن
امير سپهر

عقل شرعی و شرع عقلیآقای خمينی دوست نادانی که اسلام را بر زمين زد ! 1
درست است که تروريسم سنی وهابی و آخوندی شيعی برداشت تروريستيشان هم از دين اسلام همانند فروع دين يکسان نيست و اين دو نحله حتی به نوعی دشمن يکديگر نيز محسوب می شوند، ليکن اين هردو شاخه ترور از يک ريشه روئيده اند. پياز زهر آگين و کشنده ای که در ايران بوسيله آقای خمينی کاشته شد دو شاخه داد که اولی در ايران و آن ديگر در افغانستان رشد کرد. آنکه در ايران بود با آبياری و مراقبت اروپا و اشتباهات مکرر آمريکا شاخ و برگ داد، و آن ديگری با فرصتی که شوروی با حمله به افغانستان بدانان هديه کرد با بيرون راندن کمونيستها از افغانستان، با خون سربازان مهاجم اتحاد جماهير شوروی آبياری شده، فد کشيد، اتکاء به نفس پيدا کرد و تنومند شد. اما بايد توجه کرد که جهادی های چند مليتی افغان که شوروی را شکست دادند انگيزه خود را از ايران گرفتند، چرا که اساسآ مبداء تاريخ نوين اسلام سياسی و حکومتی که تروريسم هم يکی از عوارض آن محسوب می گردد، به ايران مربوط می گردد. پيروزی انقلاب اسلامی و "قدرت اسلام" که دايم ورد زبان آقای خمينی بود بزرگترين و اصلی ترين منبع الهام جهادی های افغانستان بود. اما اينکه چگونه زمينه های ظهور اسلام ايدئولژيک در کشور ما مهيّا گرديده و منجر به ظهور حکومتی اسلامی در ايران گرديد، بحثی طولانی و چند بعدی است که در حد حوصله اين مقال نيست
همين اندازه اشاره مينمايم که اسلام مدعی دولتمداری همانند مسيحيّت اين پروسه را طی نکرده بود که در نتيجه درماندگی در پاسخگويی به نياز های بشری بدست خود باورمندان آن به امری شخصی تبديل گردد، اسلام را غير مسلمانان از کار کشورداری بر کنار کرده و به نوعی به آتش زير خاکستر مبدل ساختند. آخرين امپراتوری اسلامی (عثمانی) در سال 1918 بسختی از مسيحيان شکست خورد و ميراث عظيم آن در کنفرانس ورسای بين فاتحان جنگ عالمگير اول تقسيم گرديد مسلمانان از آن تاريخ هميشه در رويای تجديد حيات بودند، بالاخره هم درست در شصتمين سال شکست خليفه گری عثمانی انقلاب ايران به پيروزی رسيد. گذرا بنويسم که در طی اين شش دهه همه چيز از بيخ و بن تغيير کرده. مسلمان امروزی تفاوت های فاحشی با مسلمان آنزمان دارد. اگر اسلام دوران عثمانی ميتوانست به نياز های اندک ملتهای عقبمانده تحت سيطره خود پاسخگو باشد، اما امروز حتی از پاسخگويی به ابتدايی ترين و سهل ترين آن ملزومات نيز کاملآ عاجز است. به روی کار آمدن جمهوری اسلامی نشان داد که پيشرفت سريع مردم بويژه در ايران از يکسو و درجا زدن و عقب گرد فقه اسلامی از جانب ديگر فاصله نياز مردم از اسلام حکومتی را از زمين تا به آسمان کرده است
در حاليکه ما در عصر تسخير فضا و ماهوار و اينترنت و سرعت سرسام آور شکوفايی ابتکارات بشری هستيم، فقه شيعی هنوز هم در شک ميان دو و سه رکعت گير کرده و هيچ برنامه ای جز طهارت و غسل جنابت و جماع با اسب و قاطر را ندارد. 26 سال قبل انقلاب ايران با تخريب و شکست نظام شاهنشاهی کم و بيش نظر همه مسلمانان را به قدرت اسلام جلب کرد، تأثير پذيری از نتيجه آن حرکت قاطع و کوبنده باعث پيدايش و رشد بسياری از گروهها اسلامی گرديد. اما هر چه جلو تر رفتيم عجز و نا توانی آن حرکتها در حوزه انديشه فلسفی و در پاسخگويی به نيازمندی های بشريّت امروز بيشتر و بيشتر از پرده برون افتاد. اسلام حکومتی تجديد حيات يافته ميتوانست با رويکرد به تعقل خود را با پيشرفتهای شگرف هماهنگ سازد. اينکار موجب می گرديد که تا حدی فاصله نوری خود با دنيای مدرن را کم کند. اما اين عجز و ناتوانی بويژه در رقابت با انديشه های مادی بيشتر آن جريان ها را به ترور و آدمکشی سوق داد
آنها نتوانستند خود را با نرم های زمان هماهنگ سازند، زيرا دين و خدايشان چنين اجازه ای بدانها نميداد. انديشه دينی برخلاف افکار سياسی که بنا به مصلحت و منفعت هميشه قابل تغيير است، هيچ دگرگونی را به فرد مؤمن اجازه نميدهد. اينگونه انديشه ذاتآ ناشی از ايمان مطلق است که هرگونه تعبير و تأويل در آن به معنای خروج از فرمان خدا و کفر و الحاد است. از ديد يک دين باور مطلق انديش خواست و اراده خداوند، حق و ره رستگاری همانی است که او بدان ايمان آورده، پس ديگران هستند که خود را بايد با افکار او هماهنگ سازند. اگر چنين نکردند پس کافر هستند، در اسلام هم که حکم کافر معلوم است. اينجاست که حتی ريختن خون زن و کودک و سر بريدن نه تنها عملی زشت و سبعانه نيست، بلکه کاری صواب و در حکم عبادت است
شريعت اسلام بجای اينکه از عقل و خرد فرمان گيرد به آن دستور ميدهد، شخصآ يکبار از دهان آقای خمينی شنيدم که گفت (من کاری به خوش آمد اين و آن يا بر خلاف حقوق بشر بودن اعمالم را ندارم، من بايد به وظيفه شرعی خود عمل کنم). اينکه ملا ها کودک معصوم نه ساله ای که هنوز دهانش بوی شير ميدهد را بالغ ميدانند ناشی از بی عقلی نيست، حتی عقل آنها هم ميداند که اين افکار ضد انسانی و مضحک است (شرع عقلی)، اما چون دستور شرع است (عقل شرعی) پس عقل اصلآ حق دخالت در اينچنين مقولاتی را ندارد. اينک 26 سال از فتنه آقای خمينی سپری می شود. او به خيال خود خواهان برپايی يک امپراطوری جهانی اسلامی بود، غافل از آنکه عمل وی بزرگترين صدمه را به اسلام وارد خواهد کرد. وقتی در پايگاه اصلی تشيع حتی با سرمايه گذاری 26 ساله هم همگان از ترس بی آبرو شدن مرتب اعلام نمايند که (ما به هيچ وجه خواهان داشتن حکومتی چون جمهوری اسلامی نيستيم) حکايت از آن دارد که اسلام حکومتی برای هميشه بگور سپرده شده است
با آرامش نسبی در عراق که دير يا زود حاصل خواهد شد و با صلح ميان اسرائيل و فلسطين که آن نيز در راه است آتش تروريسم اسلامی نيز رو به طرف خاموشی و سردی خواهد رفت . در اين ميان حتی اگر حکومت ايران ساقط هم نشده باشد که بعيد به نظر ميرسد، به خودی خود بی معنا و به بواسير کشور های اسلامی مبدل خواهد شد. جهانيان، بويژه خود مسلمانان کنار زدن پرده از رخسار چرکين و خوفناک اسلام حکومتی را مرهون آقای خمينی هستند. او بدون اينکه خود بداند مهم ترين شخصيّتی بود که نا کار آمد بودن اسلام را به خود مسلمانان نشان داد، آنچه که وی آنرا قدرت اسلام می ناميد، قدرت در و يرانگری بود که به سرعت با ويران کردن نظام سياسی ايران اقتصاد، فرهنگ، صنعت نوپا، و خلاصه همه چيز ايران و منطقه مسلمان نشين خاورميانه را ويران کرد که تا به حال باعث بروز چند جنگ و کشته شدن چند مليون مسلمان گرديده است و از افغانستان تا سودان در افريقا را در فقر و نفاق و ترور و نا امنی و بدنامی و گرسنگی غرقه ساخته است. دولتهای اسلامی هم که قبل از فتنه او از ثروتمند ترين ممالک جهان بودند همگی دهها ميليارد دلار بدهی خارجی دارند. عرصه هم به همه مسلمانان تنگ شده و داغ ننگ تروريست بر پيشانی همه خورده است
با اينهمه اما جهان اين فتنه را تقريبآ از سر گذرانده و وضعيّت جهان منبعد رو به بهبود خواهد گذارد. آقای خمينی نا دانسته با شکست دين خود طلوع و با جام زهر غروب کرد. او در هيچ چيز پيروز نشد، هيچ چيز! زيرا حرکتی که وی 26 سال قبل انجام داد و آنرا پيروزی ناميد، به مثابه پيروزی در شکست و پايانی در آغاز بود

چهار شنبه، 28 بهمن، 1383
شانزدهم فوريه دوهزاروپنج ميلادی
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker