آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, February 11, 2005

 

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

حزب ميهن
امير سپهر

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکادر حمله آمريکا مگر افغان ها در کنار طالبان خود ايستادند که مردم ما چنين کنند ؟ اگر ملا ها ذره ای صداقت دارند و ايران را دوست ميدارند به اين بساط مسخره يايان دهند که حمله ای صورت نگيرد. 1
ديگر حتی هر کودک دبستانی هم قادر است حدس زند که کار رژيم ملا ها با شکل و کيفيّت کنونی خود به انتها رسيده است. حال اگر خود متوليان رژيم هنوز اين موضوع را به درستی درک نکرده اند ناشی از ذات اينگونه نظام های بسته و ضد مردمی در همه جای دنيا و در همه ادوار تاريخ است. در کشوری که نه انتخابات آزاد وجود داشته باشد نه مطبوعات و نه امکان برگزاری ميتينگ و اطهار نظر، طبيعی است که رژيم نميتوانند به ميزان مخالفت و حتی نفرت مردم از خود پی برد. شيخ علی خامنه ای وقتی همه قلم ها را شکسته و تمامی آزاديخواهان را به بند کشيده و اوباش چاقو کشش اجازه برپايی هيچ نشست و سخنرانی ساده و مسالمت آميز، در پاره ای موارد حتی برگزاری مجلس يادبود را نيز به مردم بجان آمده نمی دهند، چگونه ميتواند به عمق نفرت مردم از خود پی برد. او نيز مانند تمامی همگنان خود در طول تاريخ تصور ميکند مردم همان دستمال بدست هايی هستند که در اطرافش دم تکان ميدهند.1

همان عناصر شرف به جاه و مال فروخته ای که آب دهانش را به تبرک می برند و گرد برخاسته از قدوم مبارکش را توتيای چشم ميکنند. در چنين فضای بسته و کدری اگر بعضی از مخالفين رژيم نيز از خواست واقعی مرم بی خبر باشند عجبی نيست، چنانکه هستند. اينکه جسته و گريخته از زبان مخالفين اين رژيم هم می شنويم که در صورت حمله نظامی آمريکا گويا مردم در مقابل آمريکا خواهند ايستاد ناشی از همين جدا افتادن از اميال و افکار مردم داخل کشور است. بنده در اين مورد حتی کوچکترين ترديدی ندارم که مردم ايران هرگز برای حفظ اين رژيم با آمريکا نخواهند جنگيد. طبيعی هم هست، ملت ما چه انگيزه ای دارد که از رژيم جمهوری اسلامی دفاع کند؟ از رژيم در برابر آمريکا دفاع کند که بعد از بيرون کردن آمريکائيان دخترش را به حراج برند و يا اينکه خود را به کشتن دهد که آقای جنتی با فراخ بال در هر نماز جمعه به همه ثروت فرهنگی و آموزه های مليّش آب دهان اندازد ! 1

جدآ بعضی از هم ميهنان ما کلآ از مرحله پرت هستند! درست است که هيچ انسان با شرف و ميهن دوستی خواهان ديدن چکمه پوشی یيگانه در خيابانهای شهر و کشورش نيست، ليکن به شرط آنکه حد اقل بتواند شباهت و سنخيت و علايق مشترکی بين خود و نظام کشورش بيابد. مردم ما چه شباهتی بين خود و رژيم جمهوری اسلامی می يابند که انگيزه ای برای ايستادن در کنارش داشته باشند. مردم از اين رژيم زورگو و وحشی و دزد می ترسند. مسئله را بايد از بعد روانشناختی مورد بررسی قرار داد، طبيعی ترين و انسانی ترين عکس العمل مردمی سرکوب وله شده اين است که به محض يافتن يک حامی قوی که بتواند زورگو را گوشمالی دهد، خود را بسوی وی پرتاب کرده و در پشت آن نيروی قوی جان پناه گيرند. اين مسئه اصلآ پيچيده نيست، حتی کودک کتک خورده از پدر زور گو نيز خود را بسوی همسايه به امداد آمده پرتاب می کند، وحال آنکه متوليان اين رژيم پدر کشته هستند نه پدر. اين رژيم در ضمير ناخود آگاه اکثريّت ايرانيان بعنوان يک دشمن خونين نقش بسته و يک کابوس وحشتناک است. ملت ايران رابطه خود با رژيم را مانند اسير و مهاجم بيگانه حس می کنند. 1

از روز استقرار جمهوری اسلامی تا کنون ما حتی يک خاطره خوش هم نداريم که خود و ملا ها را در آن سهيم ديده باشيم. هميشه نکبت و بدبختی ما بوده که موجبات خوشنودی آنها را فراهم آورده. تصور اينکه مردم ما بدليل احساسات ملی ازاين رژيم دفاع کنند، يکصد و هشتاد درجه وارونه است، مردم درست به دليل احساسات ملی و غرور زخم خورده خود از اين رژيم دفاع نخواهند کرد. اينها 26 سال است به تمام تاريخ، شرف ملی و غرور ايرانيان فحاشی کرده و بر روی همه ی ارزشهای کهن و مورد علاقه هم ميهنان ما آب دهان انداخته اند. شيخ مرتضی مطهری معدوم حتی رسمآ اعلام نمود که گويا تمام اجداد ايرانيان خر و بی شعور بوده اند که مراسم نوروز و چهار شنبه سوری و سيزده بدر را جشن می گرفتند. اينها هرگز در توليد و کار و کوشش نقشی نداشته اند و هميشه هم طفيلی و سر بار برای ايرانی ها بوده اند. صد ها سال است که نان و آب اين مردم را خورده اند و رکيک ترين ناسزا ها را نثار اجدادشان کرده اند. اين توهين ها و تحقير های مداوم باعث گرديده که نفرت از اين رژيم سرا پای وجود همه ی ايرانيان را فرا گيرد. مردم ما مترصد يک فرصت هستند، خواهيد ديد که هم ميهنان ما به محض يافتن مجالی خود به حساب اين رژيم خواهند رسيد.1

اگر درست بررسی کنيم خواهيم ديد که مردم افغان خيلی بيشتر از ما انگيزه برای دفاع از طالبان خود داشتند. آن طالبان عناصری بسيار متحجر و قرون وسطايی بودند، اما هيچ کدام دزد و تجاوزگر نبودند. نويسنده اين واقعييّت را در جای ديگری هم آورده ام که حتی يک وزير و وکيل طالبان را نخواهيد يافت که در دبی ملک و مستقلات و در سويس پول دزدی داشته باشد. هيچ طالبی به هيچ دختر افغان تجاوز نکرد. عمده مشکل آنها پسماندگی بود نه حقه بازی و دزدی و قتل و تجاوز و بند و زندان. به همين علت است که در حال حاظر در برخی ازمناطق پشتون نشين و شديدآ مذهبی گور بعضی از طالب ها به زيارتگاه تبديل شده است. در بين طالبان اصلآ دروغ و دزدی و رشوه خواری وجود نداشت. اگر طالبان افغان را با طالبان ايران مقايسه کنيد بی شک به اين نتيجه خواهيد رسيد که آنها از هر نظر بر طالبان ايران برتری داشتند. با تمامی اين تفاصيل ديديم که مردم افغان در حمله نظامی آمريکا نه تنها جانب طالبان خود را نگرفتند بلکه به همراه آمريکا با آنها مبارزه نيز کردند. 1

دلايلی که مبارزان افغان را در کنار آمريکايی ها بر ضد طالبان قرار داد ايجاد نا امنی در جهان، منزوی کردن کشور افغانستان، فرهنگ ستيزی، تبديل آنکشور به موطن تروريست های اسلامی (در حال حاظر تمامی آن تروريست ها در پناه ملا ها و در ايران هستند) و... بود. از منظر مبارزان حقيقی داخل کشور ما تمامی آن دلايل در مورد طالبان ايران نيز در حال حاظر صدق پيدا ميکند، افزون بر اينکه طالبان افغان اگر فقط با آمريکا دشمنی می کردند، طالبان ايران ازصلح ميان اسرائيل و فلسطين نيز جلوگيری می نمايند، مخالفين خود را حتی در خارج ترور ميکند، در کار ايجاد ثبات در عراق و افغانستان اخلال ميکنند، برای سر نويسندگان حتی غير ايرانی جايزه تعيين می کنند، قصد تجهيز خود به بمب اتم را دارند، داغ ننگ تروريست بودن بر پيشانی ايرانی زده اند، تمامی جهان را تهديد می کنند و می خواهند اسرائيل را از صحنه گيتی محو کنند و ايجاد هزاران فتنه و خطر ديگر که طالبان افغان در پی ايجاد آن نبودند.1

قصد ترغيب و تشويق آمريکا به حمله نظامی به ميهنم را ندارم، که قدرتش را نيز ندارم، اما سخت اعتقاد دارم که در صورت حمله نظامی ايالات متحده مردم ما به مراتب انگيزه های کمتری از افاغنه برای ايستادن در کنار طالبان را خواهند داشت. آقای خامنه ای و ساير ملا ها که باز سخت کارشان گره خورده و به دروغ و صد رنگی شب و روزصدای ايران ايرانشان بگوش می رسد و يکباره همه ملا ها طرفدار غرور ملی شده اند، اگر راست ميگويند و ايران را دوست می دارند و ذره ای شرف ملی سرشان ميشود، اين بساط مسخره شورای نگهبان و مجلس ابلهان و مجمع نا بخردان ... را برچينند، فرزندان بی گناه اين ملت را از زندان آزاد سازند، اجازه دهند که مردم نمايندگان و رژيم دلخواه خود را سر کار آورند. که اين اقدامات خردمندانه و ميهندوستانه نه تنها ايران را ازحمله نظامی مصون نگاه خواهد داشت، نه تنها به اين فقر و فحشا و بی عدالتی خاتمه خواهد داد، نه تنها از اين آبرو ريزی هر روزه جلوگيری خواهد کرد، بلکه نقطه پايانی هم خواهد بود بر اينهمه مشکلات منطقه ای و جهانی که در طول 26سال گذشته بر مردم دنيا تحميل شده، بطوری که از زمان استقرار رژيم منحوس و اهريمنی جمهوری اسلامی خواب خوش بر چشم همه ی جهانيان حرام شده است. 1

وقتی ملا ها اين حداقل انسانيّت را ندارند، مردم چرا بايد از چنين عناصر پليدی دفاع کنند، اين جنگ را با قضيه حمله صدام نبايد مخلوط کرد، گر چه آن جنگ را هم خمينی با دخالت و ترساندن ديگران باعث شد، اما آن حکايت ديگری بود. هر کودک ايرانی هم به نيکی ميداند که آمريکا چشم طمعی به خاک ايران ندارد. آنگونه که در افغانستان و عراق نشان داد آن کشور حتی نوعی از نظام را هم تحميل نمی کند. اينها واقعيّت هايی است که مردم ما ديده اند. چنين مردمی هرگز در مقابل آمريکا از ملا های دزد و تروريست و ماجرا جو دفاع نخواهند کرد، اگر بکنند ديوانگی کرده اند.1

در خاتمه اين را بيافزايم که اولين گروهی که خامنه ای را تنها گذارده و به طرف آمريکا خواهند رفت، دقيقآ نزديکترين کاسه ليسان و دستمال بدستان ايشان خواهند بود، همانهايی که دنيای اين روضه خوان ديروز و رهبر امروز را با مجيز گويی و بی شخصيّتی کوچک کرده اند. سيد علی آقای خامنه ای هم درست همانند اسلاف خود خانه خراب شده. او در دنيای کوچک و مصنوعی که پيرامونش ساخته اند فقط آن خود فروشان را مردم بحساب می آورد، تصور ميکند کسانی هم که دختر و کليه و آبرو و کشورشان به حراج رفته وی را چون آن افراد دلال و تهی از مسئوليت و حيثيّت دوست ميدارند، وحال آنکه همين احترام و دوست داشتن در دنيای حقير و کوچک اطراف ايشان نيز کاملآ دروغ است. آقای خامنه ای هم چون سلطان حسين صفوی تا خصم را در راهرو خانه خود نبيند سر عقل نخواهد آمد، آن زمان هم که ديگر مثل هميشه خيلی دير خواهد بود. با اينهمه اين مرد حقير اما بيش از آنکه سزاوار دشمنی باشد نيازمند ترحم است، کری و کوری و حماقت معايب اجتناب ناپذير و مهلکی هستند که ميکرب قدرت مهار نشده و بی مسئوليت هميشه به همراه می آورد ! 1

دهم فوريه دوهزاروپنج ميلادی
پنج شنبه، 22 بهمن، 1383
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker