آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, December 13, 2004

 

...چند فرمانده ارشد

حزب ميهن
امير سپهر

!سپاه پاسداران در به سقوط کشيدن رژيم ملا ها، رقيب يا شريک آمريکا
چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران بازداشت شدند
بقرار اطلاع چهار تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که با آمريکا در ارتباط بودند دستگير گرديده و در نقطه نا معلومی با شکنجه های وحشيانه تحت بازجويی و تخليه اطلاعاتی هستند. رژيم از مدتها قبل به تماسهای مکرر اين افراد با دولت آمريکا پی برده بود، اما از آنجا که توانسته بود يک نيروی نفوذی را در بين آنها جای دهد، کاملآ در جريان تماس آنها قرار داشت. شخصی که رابط اين فرماندهان بود بار ها در کربلا با فرماندهان ارشد آمريکايی مستقر در عراق تماس گرفته بود. اگر به خاطر داشته باشيد ارتش آمريکا در جريان پاکسازی فلوجه اعلام نمود که پانزده تن ايرانی نيز در آن عمليات به اسارت در آمده اند، تا اين ساعت آمريکا و رژيم ملا ها هيچ يک سخنی از چگونگی و پيگيری اين امر بميان نياورده اند.حربه رژيم برای ضربه زدن به آمريکا در مقاطعی به ضربه بخود بدل گرديده است. بسياری از افراد که برای تخريب فرستاده ميشوند در اثر بر خورد با آمريکاييان تغيير روش داده و بر ضد خود رژيم عمل ميکنند. جمهوری اسلامی از سپاه سلب اعتماد کرده و مدتها است که ديگر افراد آنرا چون دهه آغازين انقلاب لشگری از غلام های حلقه بگوش به حساب نمی آورد، از اينروی سخت اين نهاد پر اهميت را تحت نظر داشته و پروژه های مختلفی را در جهت مواجهه با خطرات احتمالی آن در آتيه به اجرا ميگذارد. اين نيروی نظامی که روزی صم و ان بکم در اختيار سران رژيم بود بسرعت در حال پوست اندازی و تبديل به نيرويی تشنه قدرت و سهم جو است. علاوه بر اين با تأثير پذيری از تحولات فرهنگی جامعه جوان ايران، روحيه گرايش به آموزه های ملی در نزد سپاهيان به سرعت در حال گسترش است.اين مسئله بيش از هر معضل داخلی ديگری سران رژيم را نگران ساخته. آنها به نيکی ميدانند که چنانچه روزی درگيری جدی بين مردم و نظام بوجود آيد بدون شک دستکم بخشی از سپاهيان در کنار مردم سنگر خواهند گرفت، امری که منجر به بر هم زدن فوری توازن قوا به نفع ملت را در پی خواهد داشت و به سقوط رژيم منجر خواهد شد.علی رغم اينکه ملايان در درگيری های لفظی با آمريکا و اسرائيل مرتب از نيروی سپاه دم ميزنند و آنرا به رخ ميکشد، ليکن در باطن نميتوانند به عنوان يک نيروی مطمئن روی آن حساب کنند. با اينکه رژيم در حال حاظر بيش از هر زمان ديگری به نيروی سپاه نيازمند است، در عين حال هم از آن بشدت بيم دارد. فربه کردن کمی بسيج ناشی از همين ترس است.
برنامه ريزان نظامی جمهوری اسلامی که روزی خواستار ادغام بسيج در درون سپاه پاسداران بودند، امروز بقدری نسبت به سپاه بی اعتماد و ظنين شده اند که خواستار استقلال کامل بسيج از سپاه هستند. افزون بر اين اعضای بلند پايه و کاملآ مورد اعتماد سازمان اطلاعات اصلی رژيم که متشکل از عناصر بيت رهبری چون علی اکبر ناطق نوری، دکتر ولايتی و احمدی نژاد ... ميباشند در حال اجرای طرحی به نام خلسه هستند که هدف از اجرای آن گسترش اعتياد در بين جوانان کشور به منظور مصون نگاه داشتن رژيم است که بخشی از اين پروژه ويرانسازی انسانی هم به سپاه پاسداران مربوط ميگردد. شيوع بيماری مهلک اجتماعی اعتياد در دو سال گذشته بيش از هر زمانی بوده است. آلوده شدن به مواد افيونی در کردستان آنچنان در حال رشد است که در هيچ کجای ايران سابقه نداشته. تعداد جوانان آلوده اين منطقه که در مقايسه با ساير نقاط ايران تا سال گذشته کمتر از همه جا بود، در حال حاظر تقريبآ از همه استان های کشور بيشتر شده است. زيرا رقم افراد معتاد در آن از هفت به هفده درصد افزايش يافته، آن هم فقط در طول مدتی کمتر از دوسال. اين تشکيلات جهنمی بسياری از جوانان پر شر و شور سپاه پاسداران رانيز به عمد به مواد افيونی معتاد کرده است. واحدی در حفاظت اطلاعات سپاه وجود دارد که وظيفه آن شخصيت کاوی و انتقال اخبار نتايج حاصله آن به تشکيلات رهبری است.اعضای تخريب اطلاعات وابسته به شخص خامنه ای برنامه هايی دارند که عبارت از مقروض و يا آلوده کردن آن دسته از اعضای سپاه است که تمايلات ملی دارند، سپاهيانی تعليم ديده و ورزيده که رژيم احتمال ميدهد در آينده ممکن است خطر ساز باشند. به هر حال با توجه به وضعيّت مستعد انفجار داخلی، منطقه خاورميانه، صلح اسرائيل و فلسطين و بطور کلی اوضاع جهانی، به همان اندازه که حدس فروپاشی نظام آسان به نظر ميايد، گمانه زنی چگونگی آن مشکل به نظر ميرسد. اما از نظر نبايد دور داشت که تلاش برای برونرفت از جهنم جمهوری اسلامی بوسيله بعضی از ايرانيان بخود آمده حتی در درون کانون های قدرت خود اين رژيم نيز ادامه دارد و موتور جنبش ملی همه جا فعال است، ايران سرزمينی است که هميشه حوادث بزرگ در آن زمانی رخ داده است که هرگز تصور آن نميرفت، بوسيله کسانی که ابدآ قابل پيش بينی نبود و از راههايی که آخرين و غير ممکن ترين گزينه ها و احتمالات به نظر ميرسيدند. در سرزمينی که مشتی روضه خوان (بيسواد بتوانند نظامی دو هزارو پانصد ساله را به سقوط بکشانند چرا جوانان رزم ديده و زبده نظامی نتوانند رژيم همان بيسوادان را بزير کشند! (سپهر

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker