آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Tuesday, June 15, 2004

 

انقلاب سوسول ها


حزب ميهن
امير سپهر


! سوسول ها، انقلابتان فرخنده باد


گرچه انسان در دوران غارنشينی و شکار و حتا پيش از آن نيز بی نياز از قابليتهای فکری خود نبود ، ليکن تکيه بر توان عضلات و قدرت بازو برای تنازع بقا تا قرون ميانی يک اصل و ارزش بشمار ميرفت. چابکی اندام برای تعقيب و بدام انداختن شکار در دوران ما قبل تاريخ ؛ خرد کردن صخره و سنگ ، سوار کاری و جنگاوری ، توان بکارگيری خيش و گاوآهن و داس ، و کوبيدن پتک و چکش بر سندان در ادوار بعدی ،همگی نشانگر تکيه انسان به نيروی جسم بود. که البته بهره وری اندک از نيروی دماغی نيز در ساخت ابزارهای اوليه و ساده در ايندوران طولانی نقش کوچکی در بهبود شرايط زيست انسان داشت. ليکن درهمه اين ادوار قدرت فيزيکی جسم اصلی ترين نقش را در حيات انسان ايفا ميکرد
عصر روشنگری که دو تحول بنيادين يعنی رنسانس " رها شدن فکرازمحبس کليسا" و انقلاب صنعتی را نيز بدنبال آورد دگرگونی شگرفی را در حيات اجتماعی انسان و بويژه مبحث بکار گيری زور پديد آورد. اين دگرگونی زمانی معادله و جدول تعريف زور را از بن و پايه بهم ريخت که يک مهندس لاغر اندام و رنجور انگليسی در بريستول با مدد انديشه خود موفق بساخت يک ماشين بخار نخ ريسی گرديد که قادر بود روزانه معادل قدرت بازوی پانصد کارگر سالم و قوی بازدهی داشته باشد
اين خود اساسی ترين دستاورد تاريخ بشری از پس رويکرد به مدنيت بود. يعنی چيرگی و تفوق کامل خلاقيت و قدرت انديشه بر بازوی ستبر و کلفتی گردن. گرچه نسيمی ملايم از آن طوفان تحول به سرزمين ما نيز رسيد که زمينه های نهضت مشروطيت را فراهم آورد ، اما آن نسيم کم جان نتوانست تکانی جدی در ديوار بافت فرهنگ مذهبی ما بوجود آورد. بويژه در ديوار ذخيم فرهنگ شيعی که ذوالفقار خونريزعلی بهترين گردن آويز مؤمنان قداره بند آن است. همان فرهنگ متکی بزوری که در آن کشتن و کشته شدن تنها شرط وصال با حور وغلمان است. با اينهمه آن باد ملايم پس از نهضت ناقص مشروطيت موجبات برآمدن استبداد تجدد طلب پهلوی اول را فراهم آورد. که چادر از سر بانوان ايرانی برگرفتن ، نوسازی کشور، عرفی کردن قوانين و بويژه فرستادن محصلين به فرنگ از بزرگترين دستاوردهای آندوران بود
اين تغييرات در قرن نوزدهم موجب گرديد که در ايران طبقه اجتماعی کوچکی پديدار گردد که درابتدا عوام آنها را شازده قراضه، مفرنگ ، ميرزا و سپس سوسول يا فوفول ميناميدند. مدتی بعد يعنی درعصر پهلوی دوم واژه ژيگول نيز برای ايندسته بکار گرفته شد. تفاوت اين گروه با ديگران در آن بود که اولا نسبت بسايرين بسيار شيک و اطو کشيده بودند ، دوماَ اهل نزاع وزدو خورد نبودند، و بالاخره اينکه رفتاری توأم با ادب و نزاکت داشتند. بسياری از آنها هم افرادی درس خوانده و آگاه و حتا بعضاَ تحصيلکرده خارج بودند. سوسول جماعت نه تنها اهل زنجير و سينه و قمه زدن نبودند بلکه کلاُ با مذهب و بويژه با آخوند جماعت ميانه خوشی نداشتند. سوسول ها نقطه مقابل باج خورها وچاقو کشها بودند و الوات هيچ ميانه خوشی با اين طايفه نداشتند. چنانچه سرآن داشته باشيم که چند نمود عينی از سوسول بدست دهيم ،هيچ چهار انسانی را سوسول تراز شازده ايرج ميرزا،ابوالقاسم قزوينی ( عارف قزوينی ) ، صادق هدايت و فريدون فرخزاد نميتوانيم پيدا کنيم.همگی فرهيخته، هرچهارنفر نوانديش ،هرچهارآنها هم گريزان ازمذهب و منفورملايان و مورد تمسخرگردن کلفت ها
گرچه ايرج ميرزا بدوران قبل ازسلسه پهلوی مربوط ميگردد و عارف نيز در سالهای ميانی سلطنت رضا شاه مرد ، ليکن تحولات متأثرايران از دگرگونيهای جهان متمدن در سالهای پايانی قرن هژده و اوايل نوزده به شخصيت اين افراد شکل داد. بهرروی اگر روزی در ميهن ما واژه سوسول بقصد توهين بکار ميرفت ، امروز بار معنايی آن برای همگان تغيير يافته. سوسول بالاخره در فرهنگ ما مفهوم عينی وغيرمجازی خودرا باز يافت.آنهم بوسيله روضه خوان بيسروپايی بنام هاشمی رفسنجانی. او جوانان برومندی که با اين نظام انسانکش و خردستيز مبارزه ميکنند را مشتی سوسول ناميد. او درست ميگويد،اين رعنا قامت جوانان ما سوسول هستند نه لاتهای بی سروپا و تيغ کش. حرجی نيست ! ما بسياری از جلوه های دلربای فرهنگ خودی را نيز در فرومايگی و بی فرهنگی اين خيل دستاربند باز يافتيم. هرچه مورد نفرت آنهاست برای ماعين زيبايی است
باری ! آنچه هم اينک در سرزمين ما در شرف تکوين و تکميل است يک انقلاب تمام عيار است. انقلابی سوسولی. انقلابی هوشمندانه ، بدور از خشونت و يک جهش متمدنانه به سوی دنيايی که درآن قدرت در سيمای منورعقل و خرد از مغز و انديشه انسان هزاره سوم برون ميتراود. دنيايی که زورگويی و چاقوکشی را بر نميتابد و باج خور و غداره کش در آن طفيلی و انگل ناميده ميشوند. جوانهای ما آگاهانه آهنگ آن دارند که خود و ميهنشان را از منجلاب فرهنگ زورمداری و قلدری به جهان عقلانيت رهنمون شوند. چه باک اگر در اين مسير پسماندگان از کاروان تمدن و مزدوران اوباش و يا دلبستگان به معجزات غيبی برای مدتی با داغ و درفش راه را بر سوسول های ما سد نمايند. رخدادهای کشورمان را بدقت زير نظر بگيريم. رنسانس آغاز شده. اين خورشيد حقيقت است که بر ديار ما تابيدن آغاز کرده و کراهت چهره و شقاوت يک حکومت تمام عيارمکتبی ( ايدئولژيک) را بما مينماياند. ما با چشمان خود نظارگر تحولی ژرف و بيمانند تاريخی هستيم که در حيات هر ملتی فقط يکبار بوقوع می پيوندد. آنهم به بهايی بسيارسنگين. ما برای رسيدن به اين مرحله نزديک به يک ميليون قربانی داده و گزافترين هزينه تاريخ هفت هزار ساله خود را پرداخته ايم. ايران امروز صحنه واپسين جان کندن زور بازو و داغ و درفش درمقابل انديشه و خرد است. اگر بدقت گوش کنيم صدای خرد شدن ستون فقرات ديو جهل را با گوش خود خواهيم شنيد
در اين چهار قرنی که از اختراع آن ماشين پانصد بازوی بخارسپری ميگردد ، انديشه انسان آنچنان به بالندگی رسيده که ديگر حتا ايجاد هر ساعته قدرتی معادل هزاران زور بازو هم او را خوشنود نميسازد. هر جوان ما امروز چند ده برابر آن مهندس انگليسی دانش و آگاهی دارد. سوسول هايی که امروز در مقابل قبرکن ها و روضه خوانها صف آرايی کرده اند نسل انقلاب هستند اما نه انقلاب اسلامی. اينها نسل انقلاب درنوآوری و سرعت و مغزهای کامپيوتری هستند. چاقو و دشنه در برابراين جوانها بکارنمی آيد. آن شعله ای که در سينه و دل اينهاست خاموش ناشدنی است. نا اميد نباشيم ، هر عقب نشينی اين بچه ها بمثابه دورخيزی برای پرشی بلند تراست. در پيروزی اين نو نهالان ايرانزمين براهريمن جهل و تباهی ترديد بخود راه ندهيم. از هم اينک برسم ادب کلاه ازسر برداريم و بگوييم : سوسول های خوب انقلابتان فرخنده باد
...به طرف مقابل هم بگوييم : ای نفرين شدگان ! اگر ذره ای شرف و انسانيت داريد اين دخترها و پسر های نازنين و دوستداشتنی را بيهوده به کشتن ندهيد. حتا اگر شرف هم نداريد که نداريد ، برای حفظ جان پلشت خودتان هم که شده ، آتش کين جوان از دست دادگان را مشتعلتر نسازيد. سوسول های ما دو راه پيش پای شما خيل باج خور و دزد و چاقوکش نهاده اند ، يا به خواست آنان برای رفراندوم ساختارشکن گردن نهيد و بصورت متمدنانه دريک دادگاه سوسولی محاکمه شويد، يا آنکه با سرکوب و کشتن بازهم بيشتر فرزندان بيگناه مردم منتظر طوفان سهمگينی بمانيد که در راه است. گرچه سوسول های نازنين ما دلهاشان خالی از کين است و خواهان انتقام کشی نيستند ، ليکن آنزمان که طوفان خشم اين ملت وزيدن آغازد ، اطمينان داشته باشيد که فرزند مردگان و برادر و خواهر و همسراز دست دادگان شما را قطعه قطعه خواهند کرد. زيرا که متاسفانه بسياری ازاين داغدارن ميانسال و کهنسال که بدست خود فنا شدند، مانند اين نسل نو رسيده نتوانستند به مرتبه والای سوسولی دست يابند، ورنه در سال پنجاه و هفت دست تطاول اوباش و اراذل را برسرنوشت خود و ميهنشان دراز نميکردند

www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker