آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, April 29, 2005

 

ايران، گارگاه بی کارگر

حزب ميهن
امير سپهر

ايران، گارگاه بی کارگر


چون بشقاب ماهواره ای ندارم طبعآ قادر به تماشای هيچيک از تلويزيون های لس آنجلسی هم نيستم. تصور می کنم چيز زيادی را هم از دست نمی دهم، صرف نظر از معدودی برنامه ساز و مجری چون آقايان ميبدی و ناصر انقطاع و نوری زاده و مشيری و يکی دو تن ديگر که دانشی دارند و حرفی برای گفتن، باقی اين تاک شو تی وی ها جدآ "حيف از چشم و گوش" هستند. برنامه اين بنگاه های تکنفره يا گريه و زاری و گدايی است و يا غيبت و تهمت و فحاشی. اگر تا ديروز هر ايرانی با بهم بافتن هر رطب و يابسی و يا با آزار گوش مردم با صدای انکرالاصوات خود حتمآ می بايستی شاعر و يا خواننده می شد، کم کمک تلويزيونچی شدن هم در حال افزايش به ليست اين بيماری های ملی ما است. بدبختی در اين است که هر کدام از اين تلويزيونچی ها هم خود را يک پا رهبر اپوزيسيون می داند
تا آنجا که به خودم مربوط می شود، ترجيح می دهم که هيچ سر و کاری با اين گونه رسانه ها نداشته باشم. بعد از چند مصاحبه ای که با يکی از اين تلويزيون ها داشتم و مشاهده تبعات آن که هنوز هم دست از سرم بر نمی دارد، حدود دو سالی می شود که بطور کلی عطای هر چه مصاحبه و گفتگوی راديو تلويزيونی و جلسه پالتاکی است را به لقايش بخشيده ام و به نوشتن روی آورده ام. البته هيچ رسانه ای هم برايم سر و دست نشکسته، اما همان معدود درخواست مصاحبه را هم رد کرده ام. به دلايلی چند نوشتار را خيلی مفيد تر از گفتار می دانم ولو اينکه پوشش کمتری داشته باشد . اول اين که اگر مردم ما رغبت چندانی به خواندن نشان نمی دهند علت در اين است که در درازنای سده ها به موعظه شنيدن خو گرفته اند. پس طبيعی است که در ميان اين مردم نوشتن برد کمتری خواهد داشت. اما اين اهميّت ندارد، مهم اين است که نبايد بخاطر ييشتر مطرح شدن اين عادت مطالعه کش را ادامه داد. در ثانی معمولآ گفتار بيشتر از احساس و قلب مايه می گير تا مغز و خرد. بعضی اوقات يک تپق و يا سخن ستايش آميز و يا نا بجای کسی در روان گوينده تأثير گذارده و مسير و موضوع خطابه را منحرف میسازد. شنيدن شعر شاعر از زبان خود وی زيبا تر از خواندن آن در دفتر و ديوان او است، اما روشنگر و سياسی نگار که نمی خواهد مقاله خوانی کند، همان به که بنشيند و سعی کند موضوع مقاله خود را با مطالعه و بررسی هر چه دقيق تر با نثری ساده وهمه فهم بر روی کاغذ آورد
باری، ديروز تلفنی داشتم، از يکی از همين تی وی ها، آقای محترم صاحب تلويزيون می فرمودند که قصد دارند رهبران اپوزيسيون را گرد هم آورند و به اتحاد رسانند! هر چه صادقانه و بدون شکسته نفسی به ايشان عرض میکردم که بنده نه خود را فرد مهمی می دانم و نه ادعايی دارم، به خرجشان نمی رفت که نمی رفت. ايشان نه تنها خود را غير مستقيم از رهبران طراز اول اپوزيسيون قلمداد می کردند، بلکه به هر ترتيبی شده قصد داشتند که از بنده کم سواد هم يک رهبر اپوزيسيون بسازند، آن هم در کشوری که پس از نفت بيشترين توليداتش رهبر و روشنفکر و شاعر و اديب و هنرمند... است. وقتی به نتيجه نرسيديم ايشان با عصبايّت پرسيدند شما اگر واقعآ ادعايی نداريد پس به چه منظوری کار سياسی می کنيد؟ گفتم می خواهم کشورم آزاد شود و لااقل بتوانم بر سر گور پدرم بروم. پدری که پس از چهارده سال که نتوانستم ببينمش و شش سال پيش مرد! ايشان اما همچنان معتقد بودند که تا رهبران جمع نگردند کشور آزاد نخواهد شد. وقتی گفتم که تا اين رهبران نپذيرند که رهبر نيستند کشور آزاد نخواهد شد تلفن را با حالتی غير عادی قطع کردند
بعد از اين گفتگو به فکر فرو رفتم که يا رب، چگونه ميشود به اين عزيزان با صميميت فهماند که ای بزرگواران! آخر نميشود که در يک کارگاه همه کارفرما باشند، اين کارگاه لعنتی برای چرخش و توليد گارگر هم لازم دارد. بعد يادم آمد ظريفی که چندی پيش از آمريکا به سوئد آمده بود می گفت فلانی ما فقط در لس آنجلس بيش از چهار هزار خواننده داريم و سه برابر اين تعداد روشنفکر و پژوهشگر و اديب و کارشناس امور سياسی و مورخ و... گفتم شما به گرد پای ما در اين استکهلم نمی رسيد، چرا که اگر شما با داشتن نزديک به يک ميليون ايرانی اين تعداد هنرمند و متفکر داريد، ما استکهلم نشينان که تعدادمان به بيست و پنج هزار هم نمی رسد طبق آمار اداره ثبت اينجا فقظ هفتصد حزب و سازمان سياسی ثبت شده داريم و سه برابر شما روشنفکر و اديب و انديشمند، تعداد خوانندهامان هم اگر بيشتر نباشد يقينآ کمتر از شما نيست! اصلآ به هر کسی در اينجا روشنفکر نگوئيد سخت از شما خواهد رنجيد. تصور کنيد اگر هر کدام از اين سازمانهای ما فقط يک رهبر داشته باشد که لابد هم دارند، ما فقط در همين يک شهر هفتصد رهبر اپوزيسيون داريم. با همين مختصر آيا باز هم شگفتی آور است ديدن تاريک انديش ترين نظام جهان در پرروشفکر ترين کشورجهان!؟
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker