آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, June 02, 2005

 

(1) بزنگاه سرنوشت رژيم ايران

حزب ميهن
امير سپهر


بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست


به نظر می رسد که جهان در حال پوست اندازی است. هر آنچه در هفته های گذشته در سطح جهان اتفاق افتاده، همه در جهت عکس آمال رژيم تهران بوده است. از داخل ايران نيز آنچه بگوش می رسد ديگر نه فغان و ناله بلکه صدای شورش و فرياد است. همه ی شواهد حکايت از اين دارد که کشور ما از تبعات اين دگرگونی های بيرونی و درونی مصون نخواهد ماند. اين که ايران آبستن حوادث بزرگی است را ديگر به وضوح می توان مشاهده کرد. ابتدا فهرست وار به تحولات اخير جهان بپردازيم، وسپس اوضاع درونی و در نهايت تآثير اينهمه بر سرنوشت آينده کشورمان.1
رخداد های چند هفته گذشته در منطقه شرق ميانه، اروپای خاوری و باختری و آمريکای شمالی بطور حتم بزودی بسياری از معادلات جهانی را بر هم خواهد زد، پيروزی دوم حزب کارگر تونی بلر در انتخابات سراسری انگلستان، شکست سياستهای داخلی دولت ائتلافی سوسيال دموکرات گرهارد شرودر در آلمان، عدم پذيرش قانون اساسی اروپای يکپارچه در رفراندومی از سوی مردم فرانسه (و بزودی بطور يقين از جانب هلندی ها)، سياست جديد خارجی و کاملآ کار آمد ايالات متحده، توفيق محمود عباس در پيش برد برنامه صلح با اسرائيل، تخليه تدريجی مناطق فلسطينی از طرف دولت اسرائيل، آزاد سازی زندانيان فلسطينی بوسيله دولت شارون، خروج کامل سوريه از لبنان، پيروزی تقريبآ صد در صدی گروه فرزند رفيق حريری در انتخابات منطقه مهم بيروت، اقدامات بيسابقه سوريه در دستگيری آدمکشان نفوذی به داخل عراق، اقدامات قاطع دولت جديد عراق در راستای ريشه کن کردن تروريسم و بالاخره تعويض حقيقی قدرت در سعودی همه و همه تحولاتی هستند که از تغييرات عمده در سياست آتی جهان خبر می دهند.1
بررسی تآثيرات اينهمه تحول بر سياست آتی جهان در يک نوشته کوتاه نخواهد گنجيد، همانطور که نوشتم مقصود اين قلم محدود کردن تأثير اين دگرگونی ها بر روند اوضاع کشورمان است. می دانيم که آمريکا در جهت پيش برد سياست جهانی خود رژيم ايران را بزرگترين مانع دانسته و خواستار برانداختن آن است. با توجه به همين اصل تحليل را ساده کرده و با قرار دادن سياست خارجی ايران در مقابل سياست جهانی آمريکا، سود و زيان هر يک و يا تقويت و تضعيف هر کدامی از اين دو کشور در برآيند عينی اين رخداد ها را بررسی و نتيجه گيری خواهيم کرد. نا گفته پيداست که امروز اروپا در مقابل آمريکا ازرژيم ايران حمايت می کند. علت آن هم اين است که حاکمان تهران در حال حاظر از ترس آمريکا با فروش ارزان همه چيز ايران در پشت اروپا برای خود جان پناهی خريده اند، اين وضع اما موقتی بود و هست، چرا که اروپا از بسياری جهات نمی تواند که تکيه گاه قابل اعتمادی برای کشوری باشد، بويژه در مقابل آمريکا که خود نيز سخت بدان محتاج است.1
گذشته ار اين، تنوع مليتی و ساختار اقتصادی اين قاره اجازه نمی دهد تا سياست کل اروپا در تعامل با جهان بيرون واحد و حتی هماهنگ باشد. با اين وجود اروپا در برخورد با مسائل بغرنج جهانی برای خود قواعدی دارد. طق همان قواعد بطور سنتی و بر اساس قانونی نانوشته، پس از جنگ عالمگير دوم پيوسته دو کشور فرانسه و انگليس بودنده اند که به دليل داشتن حق وتو، بنيه بالای اقتصادی و توان برتر نظامی خود اين تکه بسيار مهم از جهان را در بحرانهای بزرگ نمايندگی کرده اند، بتازگی آلمان، غول صنعت و اژدهای اقتصاد نيز به جمع اين دو پيوسته و حال هم همين سه کشور به نمايندگی از جانب کل اروپا در حال مذاکره با رژيم ايران هستند. بنا بر اين هر گونه تحول سياسی مثبت و منفی در اين سه کشور بطور قطع بر تقويت و يا تضعيف موضع هر يک از دو کشور متخاصم يعنی ايران و آمريکا تأثير سرنوشت ساز خواهد داشت
با انگليس شروع می کنيم، چنانچه به هر يک از کتابهای « تاریخ مناسبات سیاسی ایران و انگلیس » از دکتر محمود، «سیاستگران دوران قاجار» از خان ملک سا سانی، « بازیگران عصر طلایی » از ابراهیم خواجه نوری، « حقوق بگیران دولت انگلیس» از اسماعیل رائین و هم چنين به ديگر مقالات وی و علی آذری و ابوالفضل قاسمی ... و تحليلها و کتابهای پژوهشگران خارجی نگاه کنيد در تمامی آنها اين نظر واحد را خواهيد يافت که انگليس کشوری است که از روز ازل سياستی چند گانه داشته است. اين کشور حتی در هنگامه جنگ با کشور ديگری نيز هميشه با جناحی از دشمن مراوده و بده بستان داشته. چه در طول حنگ اول که با عده ای از پاشا ها و پايوران عرب درون خليفه گری عثمانی رابطه داشت، چه با چند ژنرال نازی در جنگ عالمگير دوم، چه در جنگ ظفار و ماجرای جزاير فالکند ... و چه حتی در دو جنگ اخير به همراه آمريکا با طالبان و رژيم صدام حسين.1
علی رغم همه ی اينها اما اين کشور بدلايل تاريخی و حتی قومی پس از جنگهای استقلال آمريکا هرگز به سود هيچ دولتی در منازعه ای مستقيم وارد نشده است که طرف مقابل آن دولت ايالات متحده باشد. من خود در مقاله ای ادعا کرده ام که انقلاب ايران را می توان بنوعی انتقام انگليس از آمريکا دانست، هنوز هم همان اعتقاد را دارم. انگليس دولتی است طمعاع با بلند مدت ترين و سنگين ترين پرونده استعماری. اين کشور در رقابت مرزی نمی شناسد، کمک به انقلاب ايران را هم بايد در همين چهار چوب رقابت اقتصادی دانست، زيرا که پس از سقوط دولت زنده ياد دکتر مصدق که هر دو کشور در آن نقش داشتند، آمريکا بطور کلی آن کشور شريک را کنار گذارد و به مدت بيست و پنج سال خود به تنهايی بازار ايران را قبضه کرد. منظور نويسنده از بيسابقه بودن تقابل انگليس با آمريکا در قالب برخوردی نظامی است نه بر خوردی بازرگانی. اطمينان داشته باشيد چنانچه کار آمريکا برای حذف رژيم تهران به تهاجم نظامی کشد، بدون شک انگليس در کنار آن کشور خواهد بود.1
چنانکه احزاب مخالف تونی بلر نيز در رقابت های انتخاباتی بار ها بطور عريان به اين واقعيّيت اشاره کردند. از اينروی پيروزی بلر، که دوستی نزديکی نيز با بوش دارد در انتخابات اخير انگليس يک پيروزی کليدی برای سياست خاورميانه بزرگ پرزيدنت بوش نيز محسوب می شود. علی رغم هو و جنجال و اينکه بسياری انگليس را بزرگترين حامی رژيم ايران می دانند، نويسنده با توجه به فاکتهای مختلف اين تحليل و برداشت را قبول ندارم. معتقدم انگليس در تعامل با رژيم ايران بيش از آنکه اروپا را در نظر داشته باشد، خواست آمريکا را راهبری می کند، اما با برنامه ای حساب شده و قدم به قدم. نفس وجود انگليس در ميان مذاکره کنندگان اصلی با نمايندگان رژيم ملا ها خود امتياز بزرگ ايالات متحده در رقابت با اروپا بر سر آينده ايران است. هم امروز اگر انگليس مجبور باشد از دو جبهه اروپا و آمريکا يکی را انتخاب کند، بلا درنگ در کنار آمريکا خواهد ايستاد، با وجود اينکه بلحاظ جغرافيايی خود در اروپا قرار دارد ! / ـ نا تمام

چهار شنبه 11 خرداد 1384 [2005.06.1]1

www.hezbemihan.org

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker