آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, June 11, 2005

 

(3) بزنگاه سرنوشت رژيم ايران

حزب ميهن
امير سپهر

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

به دنبال نه گفتن فرانسوی ها و هلندی ها به قانون اساسی اروپا، دولت انگليس اعلام کرد که همه پرسی در آنکشور را به بعد موکول کرده، آن دولت هيچ تاريخ مشخصی را هم برای اين بعد تعيين ننمود. اين بدين معنا می تواند باشد که انگليس بطور کلی از برگذار کردن اين رفراندوم منصرف شده است. تونی بلر که می دانست مردم کشورش به احتمال قريب به يقين به اين همه پرسی نه خواهند گفت با اعلام به تعويق انداختن همه پرسی با درايّت خود را از يک پرتگاه خطر ناک دور ساخت. بدينسان از سه دولت بزرگ و پيش آهنگ اروپا، حال انگليس است که قوی ترين و با ثبات ترين موقعييت را داراست. زيرا آلمان که در سياستهای داخلی کاملآ شکست خورده و با ميزان بيسابقه ده در صد بيکاری پاييز کارش به پايان خواهد آمد، مردم فرانسه هم به منظور نشان دادن مخالفت خود به نرخ بيکاری دوازده در صدی در داخل و سياست های نادرست بين المللی دست رد به سينه شيراک زده اند
ميزان بيکاری در انگليس کمتر از پنج درصد است و حزب کارگر هم بتازگی برای سومين بار برنده از انتخابات بيرون آمده است. نتيجه اينکه وضع آشفته اروپا و به ثمر نرسيدن آرزوی اروپای يکپارچه و قوی بيش از همه موضع ايالات متحده آمريکا را در داشتن هژمونی بر جهان تقويت و ثبات بخشيده است. در اين ميان بزرگترين بازنده فرانسه است. اما اين تازه شروع کار است، با سوابق و ارتباطات تاريخی که ميان دو کشور آلمان و انگلستان با آمريکا وجود دارد، در نبود چشم انداز روشنی از اروپايی متحد و فوی طبيعی است که فرانسه در آينده از اين هم که هست منزوی تر و ضعيف تر خواهد شد. فراموش نکنيم که از هر پنج آمريکايی يکی آلمانی تبار است و انگليسی ها هم که آمريکايی های صاحب نفوذ و قدرت را پسر عمو های انگلوساکسون خود می داند
اين دو کشور تنها زمانی به فکر کمی خود نمايی در مقابل آمريکا افتادند که پشتشان به تشکيل يک اروپای يکپارچه گرم بود. حال که آن اميد به يأس مبدل شده خواهيم ديد که در آينده اين دو کشور در خوشرقصی برای آمريکا با هم مسابقه خواهند گذارد. همينطور که حال هم شروع شده و تونی بلر و يوشکا فيشر بلافاصله پس از بصدا در آمدن ناقوس مرگ اتحاديه اروپا هر دو بدون برنامه قبلی برای عرض بندگی راهی واشنگتن شدند. اين را نيز بيافزايم که اگر قدرت در آلمان در دست دموکرات مسيحی ها باشد که بزودی نيز خواهد بود، اين کشور را بايد ايالت پنجاه و دوم آمريکا بحساب آورد. برای اينکه بدانيد ميزان وابستگی اقتصادی، تکنولژيکی، فرهنگی و حتی اخلاقی آلمانها به آمريکائيان تا چه حد است يک تکه از مقاله يکی ازمعروف ترين و پر نفوذ ترين نشريات آلمان در ارتباط با رأی گيری برای قانون اساسی اروپا در پارلمان آن کشور (بوندس تاگ) را می آورم. شايد هم برای نشان دادن نا سپاسی ما ايرانيها ! همان ناسپاسی و کينه شتری که سروکارمان را با خامنه ای ها و الله کرم ها و رفسنجانی ها و جنتی ها و حاجی بخشی ها ... انداخت و ما را خاکستر نشين کرد
درحاليکه آلمانها و ژاپنی ها از کمک های آمريکايی که بمدت پنجاه سال کشورشان را در اشغال داشت چنين قدر دانی می کنند، عده ای از هم ميهنان بزرگوار ما که خود را مثلآ فرهيخته هم می پندارند حتی از انسانی خدمتگذار و بزرگ چون رضا شاه پهلوی که ايران را از قعر نکبت و بدبختی بيرون کشيد، به دليل چند خطا به زشتی ياد می کنند. و به علت همان عناد کور وعدم درک مسئوليت تاريخی که امروز هم در مقابل نقش حياتی نوه وی رضا پهلوی دوم نشان داده می شود، شخصيتی که اگر اپوزيسيون با خرد و درک شرايط خطير تاريخی بصورت يکپارچه از وی حمايت کند با کمترين هزينه و در کوتاه ترين زمان ايران را می توان از دست اين ديوانگان جانی و دزد نجات داد. اما کو آن درک مسئوليت و کجاست آن خرد!؟ ای بابا! ... فقط همين را مياورم که
حافظا بازنما قصه ‌ی خونابه‌ی چشم
که بر اين چشمه همان آب روان است که بود
باری، نشريه (بيلد ـ سايتونگ) می نويسد: «معروف است كه حق هميشه با اكثريت دو سوم هر گروه و جمعيت است، ولى اين امر هميشه صادق نيست، چه بعنوان مثال دو سوم جمعيت آلمان نميخواهند كماكان رهين منت آمريكا باشند. ولى انسان نبايد چنين فراموشكار باشد. همه آلمانيها بايد بدانند كه بدون آمريكا احتمالآ امروز نام برلين (خروشچوگراد) ميبود، و باز بدون امريكا هنوز ديوار برلين و سيمهاى خاردار برجا بود. انسان آلمانى ميتواند بدون مك دونالد و كوكا كولا زندگى كند، ولى بدون آزادى و حق ابراز عقيده، و بدون حق انتقاد از هر كس و هر مقامى كه باشد، كه آلمانيها امروز به يمن وجود آمريكا از آنها برخوردار هستند، زندگى ارزش كمترى خواهد داشت. بدون آمريكائيها در آلمان دستور عمومى «سكوت محض» ميبود، حتى براى فكر كردن انسان» 1
پايان نقل نوشته
پيش از ورود به پخش پايانی اين نوشه که مسائل داخلی را شامل خواهد شد، نوشتن چند نکته را بجا ومفيد می بينم، درست است که وقايع اخير اروپا در جهت منافع استراتژيک آمريکا و به نفع مبارزات ما خارج از اعمال نفوذ آمريکا پيش آمد، اما نقش خانم دکتر رايس را در اعتلا و تقويت سياست کشورش نمی بايستی نا ديده انگاشت. از نظر صاحب اين قلم اين زن در حال حاظر خردمند ترين و پر قدرت ترين شخصيت صحنه سياست جهان است. وجود وی در کابينه برای ما نيز تا کنون بسيار سودمند بوده. دکتر رايس از روز اول بدست گيری سکان ديپلماسی خارجی آمريکا رفتاری چکشی و سازش ناپذيری را درمواجهه با حاکمان تهران به اجرا گذارد. اين سرسختی و قاطعيّت وی اگر ديگر کشور ها را ناگزير از حمايت ازمبارزات مردم ما نساخت، دستکم اين مزيّت را داشت که آنها را در حمايت از رژيم لرزان ايران دچار ترديد و مجبور به بازنگری در سياست خود ساخت. اين چرخش در سياست اروپا نسبت به ايران حتی قبل از به حال نزار افتادن اتحاديه اروپا نيز قابل احساس بود
رايس با شجاعت با اشاره مستقيم به خطر ساز بودن رژيم ايران برای امنيّت جهان و همينطور با به چالش گرفتن سياست اروپا با اظهار اين جملات در لندن که (آيا اروپا ايران را متوجه نساخته که در صورت سرپيچی از مقررات سازمان بين المللی اترژی اتمی پرونده اش يکراست به شورای امنيّت فرستاده خواهد شد!؟) و يا اين جمله (وضعيّت حقوق بشر در ايران شرم آور است!) ارو پای غارتگررا بطور جدی متوجه ساخت که ديگر نميشود سر در برف فرو برد و دوران ماه عسل با رژيم ملا ها بسر آمده است
تدابير هوشمندانه او در تعامل با اروپا فقط به اتحاديه اروپا خلاصه نميشود. دکتر رايس که خود متخصص امور سياسی روسيه است و بزبان روسی هم کاملآ تسلط دارد با تماسهای مستمر و چند مسافرت به روسيه آن کشور را هم مجاب به تجديد نظرنموده و عاقبت وادار ساخت که برای نخستين بار رسمآ اظهار کند که (روسيه دليلی نمی بيند که ايران نيازمند چرخه سوخت و غنی سازی اورانيوم باشد!) اينهمه باعث گرديده که رژيم ملا ها آنچنان در صحنه بين المللی بی يارو ياورگردد که تا کنون سابقه نداشته. وضعيّت درون کشور نيز خواهی نخواهی از اين انزوا و بيکسی و در نتيجه ضعف رژيم تأثير پذيرفته و فشار داخلی هم هر روز بيشتر می شود. حال جمهوری اسلامی در لای چکش سنگين بيرون و سندان سخت درون قرار گرفته و در حال بی شکل شدن و خرد شدن است/
1

www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker