آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, April 04, 2005

 

ايرانی در انتقام کشی

حزب ميهن
امير سپهر

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است، خيلی !1
در رساله دلگشای مولانا عبيد زاکانی می خوانيم که : 1
اعرابی يی را گفتند همانا پير شدی و عمر خويش به بطالت گذرانيدی، توبه کن و به حج رو . 1
گفت : مرا سيم (پول) دربساط نيست تا بدان حج گزارم .1
گفتند : خانه ات را بفروش . 1
گفت : چون باز گردم کجا بنشينم ؟ و اگر باز نگردم و مجاور شوم؛ خدا نخواهد گفت ای ابله احمق؛ چرا خانه ی خود را فروختی و به خانه من فرود آمدی !1
حديث شيرين وعبرت انگيز مولانا عبيد را در ابتدا با اين قصد آوردم تا بگويم سفلگانی که شرف و انسانيّت و ملت و وطن خويش به جاه و مال می فروشند به يزدان سوگند که خون خود سودا می کنند. کسی که خانه خود را بفروشد و به مردم خويش پشت کند کجا درخانه اغيار و غربت روح آزار امنيٌت و آسايش خواهد داشت. حتمآ شما نيز افشاگری های دکتری که پيکر شکسته و له شده زهرا کاظمی را معايته کرده بوده را خوانده ايد. ميشود آيا آدمی حتی سر سوزنی شرف انسانی داشته باشد و بتواند برای اينچين رژيمی کار کند! رژيم میگويد اين دروغ است، گيريم که اين يکی از بيخ دروع باشد، اما خانم کاظمی که اولين و تنها طعمه اين کفتارها نبوده، اين بی خدايان بی خرد چه خانمانها که برباد نداده و چه جگرها که آتش نزده اند.1
اين رژيم سينه ها دريده و يتيم ها گريانده، مادر ها و پدرها سيه پوش کرده، همسر ها و فرزند ها به سوک نشانده و کمر ها از داغ خواهرها و برادر ها شکسته است. آن دکتری که در بيمارستان مخصوص قربانيان اين خيل بی وجدان کار ميکرده و حال به افشای جناياتشان پرداخته البته که می دانسته برای چگونه سيستمی کار می کند، وی اما اينک به هر دليلی به رژيم پشت کرده و با اين اقدام شايسته خود سندی معتبر بر اسناد مظلوميّت و اسارت ملت خود در نزد افکار عمومی مردم دنيا افزوده است. اين پزشک اگر دست بخون نيالوده باشد که دير يا زود اين نيز معلوم خواهد شد، با اين عمل خود حداقل اين است که آينده خود را بيمه کرده است، دکتر اعظمی اين مقدار معال انديشی و يا شرافت داشته که قبل از سقوط رژيم ادعای انسانيّت و ايرانيت کند.1
ژرفای ظلم و جنايت هر رژيم سرکوبگر و خونريزی معمولآ پس از سقوط آن است که آشکار می گردد. آنچه قبل از سرنگونی محتوم اينچنين سيستمهايی به بيرون درز پيدا ميکند يک از هزار و صرفآ قسمتهايی کوچک است. جمهوری اسلامی نيز از اين قاعده کلی مستثنی نيست. اما اين نظام آنچنان وحشی و دور از معنويت و جنايتکار است که حتی آنچه هم که تا بحال از پرده برون افتاده لرزه بر پشت هر انسان با وجدانی می اندازد. رژيم بی آزرم ملا ها آنچنان رسوا و بی آبرو شده که تا کنون هيچ رژيمی در دنيا نبوده است. همه ی جهانيان بويژه تک تک خود ما ايرانيان ديگر بخوبی از اعمال ننگين و جنايات بيشماراين هيولا اطلاع داريم.1
انتظاری از فلان پاسدار و يا بسيجی و کارمند وکارگر ساده و فلکزده نيست که از فرط بيکاری و درماندگی تن به همکاری با اين رژيم اهريمنی داده است، اما پسين روز سرنگونی که آن نيز دور نيست هيچ پزشک چشم درآر و يا وزير و وکيل و فرماندار رژيم ديگر نميتواند ادعا کند که بی تقصير بوده زيرا خبر نداشته تحت سلطه اين رژيم چه ها که بر مردم کشورش نرفته است. کسانی که امروز دانسته با خدمت به اين رژيم ملت و وطن خود را می فروشند بهوش باشند که کارشان بی عقوبت نخواهد بود. اولآ که حکم جنايتکاران عليه بشريت را دارند و برای چنين مجرمينی در هيچ کشوری پناهندگی واجازه اقامت وجود نخواهد داشت. ثانيآ اگر هم به فرض محال قادر به اقامت در جايی شوند از دست مردم داغديده و هستی باخته آرامش نخواهند داشت. هيچ نقطه ای از دنيا برايشان گوشه دنجی نخواهد بود، هيچ جا! بنده مانند بعضی اهل تعارف و شعار نيستم، گرچه شخصآ از خون و خونريزی بيزارم ليکن بی پرده و بدون شعار مینويسم که مردم ما در انتقام کشی خيلی بی رحم هستند.1
نميدانم، شايد اگر من ايرانی نيز برادر وخواهر و يا فرزندی اعدامی داشتم و حتی حق گريستن و رفتن بر مزار کشته ام را نيز از من دريغ کرده بودند، برای تسکين عطش جگر سوخته ام خون اين اراذل جانی را ريخته و می نوشيدم. ما که هيچ جنايتی مرتکب نشده ايم و تحت تعقيب هم نيستيم و فقط بجرم وطن دوستی آواره شده ايم کارمان در غربت به جنون کشيده است، وای بر حال اين تبهکاران بی وطن!1
www.hezbemihan.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker