آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, June 20, 2009

 

اينان ضحاک بچگانند، نه رهبرانزاد گـــاه
امير سپهراينان ضحاک بچگانند، نه رهبران

اکنون نه تنها ايران، بلکه هر نقطه ای از اين گيتی که در آن چند ايرانی می زيند، شاهد جوش و خروش ملت ما است. تيتر نخست تمامی رسانه های بزرگ بين المللی هم مربوط به اين حرکت بی همتای ايرانيان است که می تواند تاريخ ساز باشد. از اينروی هم بی گمان بيش از نود در صد از هم ميهنان ما به اين خيزش تاريخی اميد بسته اند

ليکن راستی اين است که من هر چه هم که کوشش می کنم اما نمی توانم شادمان باشم. حالتی که من دارم بيشتر به دلشوره و يگ نگرانی ژرف می ماند. زيرا که نگاه من به اين خيزش ملی نه مانند ديگران از پشت پنجره هيجان و احساس، بلکه از دريچه ی عقل و منطق است. از دريچه ای تنگ و بسيار باريک که از آن، هيچ افق روشنی را نمی توان ديد

نه تنها اين، بلکه باز هم با همان نگاه منطقی، من اصلآ پايان خوشی را هم برای اين خيزش ملی نمی بينم. کما اينکه تا کنون هم خون دستکم پانزده تن از جگرگوشگان ما در پای نهالی ريخته شده که مردم هيجان زده ی ما، اصلآ خود نيز نمی دانند که آيا اين نهال ثمری هم ببار خواهد آورد يا خير؟ و چنانچه ثمری هم ببار آورد، آن ميوه تلخ و مسموم خواهد بود يا چون شهد و شکر

افزون بر اينها، نگارنده نه رهبريتی مقتدر و يکپارچه در ميدان می بينم که مهار اين کارزار ملی را در دست داشته باشد، نه يک هدف ملی از پيش تعيين شده ای را، نه راهی کوتاه و کم هزينه برای نيل به آن هدف را و نه اساسآ اين نيمچه رهبران موج سوار را انسانهايی سزاوار و آزادی خواه و مردم دوست و ميهن پرست می دانم

وارون تعريف و تمجيد انديشمندان انقلابی ديروز از اين حرکت و بسيار خردمندانه و متفاوت دانستن آن هم جدای از بحث کيفی، من اتفاقآ از نظر مکانيزم کار، شباهت های زيادی را ميان اين خيزش برحق و آن انقلاب اهريمنی و ناحق مشاهده می کنم

نخست اينکه از ديد من باز صرف«خيزش» با«نبرد برای آزادی و نيکبختی» يکسان شده است، دوم اينکه باز هم احساس و شعار چشم شعور و دورانديشی را کاملآ نابينا ساخته و سرانجام هم اينکه، بسان دوران همان انقلاب اهريمنی، مردم ما باز هم از سر شور و هيجان هيچ توجه ندارند که آيا اهداف راستين کسانی که در رأس اين جنبش هستند با هدف های ملی ما تطابق دارد يا خير

اين سومی را به ويژه از اينروی آوردم که موسوی و کروبی و خاتمی و کرباسچی و بهزاد نبوی و ابطحی... صرف نظر از گذشته ی ننگين و دستان خون آلودی که دارند، همچنان هم بخشی از اين حاکميت ضد ايرانی جمهوری اسلامی بوده و کماکان هم از امام گوربگور شده خود دم می زنند

بويژه موسوی که حال بعنوان رهبر اينان شناخته می شود. چون نامبرده همچنان هم هر اعلاميه ی خود را با بسمه تعالی آغاز کرده، با آيه و حديث و نقل قول از خمينی ضحاک به پايان می برد و همچنان هم مرتبآ از علما و آيات اعظام و حجج اسلام و انحراف از خط خمينی سخن می گويد. بنابر اين، اينان نه ايرانی و از ما که فرزندان خلف همان ضحاک ضدايرانی و جوان کش گوربگور شده هستند

از همه ی اينها مهم تر، کسی که در پس پرده مهار اين رهبران صوری را در دست دارد شخص هاشمی رفسنجانی است. يعنی بزرگترين فرزند معنوی آن ضحاک جماران که پيشينه ی خودش آنچنان خونين و ننگين است که در جنايت و خيانت و غارت و چپاول، به يک تن خويش پرونده اش از همگی اين شبه رهبران ضحاک بچه، روی هم نيز ده بار قطور تر و سنگين تر است که فعلآ در جلو پرده نمايش هستند

از همگی اينها مهم تر هم اينکه، من هنوز هم گمان ندارم که علی خامنه ی اوباش، کاملآ مسلط بر اوضاع باشد. بويژه استيلايی مقتدرانه بر آن بخش از سرداران سپاه پاسداران که از دولت سر رياست جمهوری احمدی نژاد دلقک، در چهار سال گذشته ديگر همه ی هستی ما را در چنگ گرفته و مسلط بر ايران و نيرو های سرکوبگر و آدمکش هستند

با چنين باوری هم ترس بزرگ و نگرانی اصلی من از سوی کسانی است که فعلآ خامنه ای سفله و دريوزه را جلو انداخته اند نه خود آن ملای مسخره تر از احمدی نژاد. کسانی که بقول همان داخلی ها "فعلآ با چراغ خاموش در حرکتند" و زمانی که سلطه ی خود بر همه دارايی های ايران را در حال از بين رفتن ببينند به ميدان آمده حتا خود اين ملای اوباش و عقده ای را هم سر ببرند

نانوشته نماند که بخشی از ايرانيانی که امروز به خيابانها آمده اند هم البته بسياری از نکاتی را که آوردم را به نيکی می دانند. ليکن اين مردم به جان آمده ديگر چاره ای جز توسل به همين بخش از رژيم را ندارند. من ترديد ندارم که دستکم بيشتر دانشجويان و تکنوکرات ها به خوبی می داند که ميرحسين موسوی در وادی انديشه و باور، همان خامنه ای و احمدی نژاد و رفسنجانی است. از اينروی هم با وجود سر دادن شعار موسوی، موسوی، در دل هيچ باوری به انديشه ها و اهداف او ندارند. آنان اما جان پناهی جز پشت نام موسوی برای تداوم مبارزه ندارند

هر چه هست، در اين مورد نبايد کوچکترين ترديدی به خود راه داد که ملت ايران امروز برای به زير کشيدن تماميت اين نظام و دستيابی به دموکراسی به ميدان آمده اند. برای رسيدن به اين آمال تاريخی خود نيز آماده ی پرداخت هر هزينه ای هستند. ليکن دردا و دريغا که يک سازمان و نهاد ملی وجود ندارد که هدايت اين حرکت را در بيرون از ايران به دست گرفته، سخنگوی آنان باشد، به اين حرکت جهت درست داده و نگذارد که اين تن های عزيز در خاک افتند و اين خونهای برخاک ريخته هدر شود و اين جانفشانی ها تنها موجب سرکوبی وحشيانه تر و روزگاری تيره تر گردد

آری آن مردم در قفس، حتا بی آب و دانه و با پر و بالی شکسته و خونين هم، اميد رهايی از کف نداده و برای پرواز در آسمان آبی ايران، براستی همچنان هر آنچه را که می توانند انجام می دهند. اما آنان که بايد در اين روز های سرنوشت ساز و طوفانی به داد آن پرندگان اسير برسند، کجايند؟ ای داد بيدا! و

در پاسخ اين پرسش همين را بنويسم که من وقتی موسوی و همسر کثيف و متحجر او را در ميان ميليونها ايرانی بپاخاسته می بينم، شرافتآ جگرم آتش می گيرد. چرا که امروز بايد کسی در جايگاه او بوده و فردی در بالای آن وانت و در ميان ميليونها ايرانی دست بالا می برد و سخن می گفت که مبشر آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و تساوی زن و مرد و بهايی و مسلمان و يهودی و زرتشتی و مسيحی و بی دين و کافر و کرد و بلوچ و عرب و لر و آذری و بزرگ و کوچک ايرانی باشد

اگر هم قرار بود تحصنی اختيار کند، آرامگاه کوروش بزرگ را نام می برد که يگانه رسول داد و دهش و حقوق بشر و مساوات در تاريخ جهان و مورد پذيرش همگی جهانيان است. يا آرامگاه حکيم بزرگ توس را که پدر معنوی و فرهنگی اين ملت کهنسال است. بويژه و باز هم بويژه همان کس که تاريخ ايران و حتا جهان اين بخت بی همتای تاريخی را به او ارزانی کرده که ميراث دار کورورش و داريوش هخامنشی باشد و نام خود در تاريخ ورجاوند سازد

نه يک تازی زاده که تهديد کند می خواهد به حرم آن حرامی ضدايرانی رود و در آنجا بست بنشيند، يا به حسينه جماران که آن ضحاک ماردوش معدوم از همان مکان فرمان ذبح راست قامت ترين و شيردل ترين فرزندان اين آب و خاک را صادر می کرد. اما کجاست آن وارث هخامنشيان؟ "شهروند معمولی" شده است و رفته است در پی گل چيدن. يعنی همان کاری که سی سال است بدان مشغول است و همه ی بخت های رهايی اين ملت طاعون زده را يکی پس از ديگری سوزاند و هنوز هم می سوزاند. همين. امير سپهر


www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker