آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, June 12, 2009

 

کودتا در کودتازاد گـــاه
امير سپهر


کودتا در کودتا
تقلب اين بار بر ضد احمدی نژاد خواهد بود

نگارنده اخلاقآ نه تنها هرگز انسان خود بزرگ انگاری نبوده و نيستم، بلکه اصلآ افتادگی را بزرگترين سرمايه خود می دانم. هرگز هم ادعا نکرده و نمی کنم که از ديگران عاقل تر و دورانديش تر هستم. اما از آنجا که بگونه ی فطری انسانی بسيار تيزبين هستم، و باز هم از آنجا که بگونه ی فطری هرگز اسير موج نمی شوم، نتيجه و برايند هر کاری را خيلی زود پيش بينی می کنم

کما اينکه پيش از بازگشت خمينی می دانستم که آن ملای نفهم و کينه توز ايران را به نابودی خواهد کشيد. به همان خاطر هم حتا پيش از آن انقلاب اهريمنی ضد انقلاب شدم. من وقتی آن شهرسوزان را ديده، شعار های اکثرآ فحش های چهارپاداری را می شنيدم، و همينطور آن اتحاد شوم ارتجاع سياه و استعمار سرخ را، به شرافت سوگند که کوچکترين ترديدی هم نداشتم که آن ره، نه حتا به ترکستان که به جهنم سوزان و گورستان ختم خواهد شد

هر چه هم به دوست و آشنا و فاميل می گفتم که:«اگر اين ملای ... پيروز شود، کار اين ملت، به خوردن گوشت سگ و گربه خواهد کشيد»، همه استغفارکنان و با فرستادن صلوات، لب به دندان گزيده و مرا نامسلمان و کافر و عرق خور و غربزده ... می خواندند. همه هم از من ابراز انزجار می کردند. يعنی در آن دوران اصلآ انسان عاقل و فرزانه ای پيدا نمی شد که بشود با او با منطق و استدلال هم سخن گفت و فحش و نفرين نشنيد! گفتار ها و نوشتار هايم در زمان فريب خاتمی را هم که تمامی دوستان و خوانندگانم شنيده و خوانده اند

باری، با اين مقدمه، خواهش می کنم که نوشته زير (مشکل بزرگ خامنه ای: دستبوسی که دست بوساننده شده) که من آنرا پنج ـ شش ـ ماه پيش انتشار دادم را خوب بخوانيد. مشاهده کنيد که من در اين نوشته، چگونه اوضاع کنونی را پيش بينی کرده ام

آنهم نه بدين سبب که من خيلی روشنفکر باشم، بلکه ديگر به اصطلاح روشنفکران گيج هستند که نتوانستند برايند ساده ی برکشيدن موجودی مانند احمدی نژاد وسيله خامنه ای را حدس بزنند. اتفاقآ بزرگترين بدبختی ما هم همين گيج بودن اين طايفه است. چه که وقتی روشنگران يک ملت خود منگل باشند، گيج و منگ بودن خود ملت که ديگر جای شگفتی ندارد

روشنگر «روشنفکر» يعنی چشم و گوش مردم و پزشک جامعه. پزشکی که همواره بايد مراقب سلامتی فرهنگی و سياسی مردم خود باشد. تنها راه سلامت نگهداشتن جامعه هم اين است که اين پزشک «روشنگر» براستی آگاه باشد و به مردم گوشزد کند که از چه کار هايی بايد پرهيز کنند تا ناخوش نشوند و چه ها بايد انحام دهند که بتوانند سالم و شاداب باشند

در ميان ما اما، روشنفکر خود ابتدا حتا از تمامی سبزی فروشان و پينه دوز های بيسواد هم بيشتر ملاباز می شود، و وقتی ملا ايران و ايرانی را نابود کرد، تازه متوجه می شود که اين پديده چه ضد آزادی ويرانگر بوده، و آنگاه می شود نقد کننده ملا

بهر روی، در باره احمدی نژاد و خامنه ای، مطالب زيادی برای نوشتن هست. اما از آنجا که زمان کافی وجود ندارد، آنچه را که می توانم به نوشته ی زير بيافزايم تنها اين است که حال به جرات می توان گفت که هدف اصلی احمدی نژاد و حاميان او که بخشی از سپاه پاسداران هستند، جارو کردن تمامی ملا ها و خود خامنه ای از دولت و حکومت است. آنان چهارـ پنج سال هم هست که بگونه ی سيستماتيک در پی فراهم آوردن مقدمات اين کار هستند

آن سفر های پی در پی استانی احمدی نژاده و پخش پول و هدايا در ميان مردم هم همه در راستای همين هدف بود. به زبانی روشن تر، احمدی نژاد تبليغات انتخاباتی خود را از همان فردای روزی آغاز کرد که رئيس جمهور شد. البته ظاهرآ تبليغات برای انتخابات اما در اصل، پی ريزی کودتای بخشی از سپاه و يک سره کردن کار

تصور خامنه اين بود که خواهد توانست به کمک سپاه پاسداران، هم رديفان و رقبای احتمالی خود را برای هميشه از ميدان به در کند، بويژه رفسنجانی را. او می خواست که ديگر هيچ ملای هم رديف خود از دوران خمينی را در دستگاه خود نداشته باشند. برای همين هم بود که در نمايش انتخاباتی پيشين، دو ملای همرديف خود و از ياران خمينی، يعنی رفسنجانی و کروبی را با ذلت و خواری به شکست کشانيد و بی آبرو کرد

غافل از اينکه سپاه نه تنها در پی حذف رقبای وی، بلکه حتا کنار زدن کامل خود او هم هست. و حال اوضاع بگونه ای شده است که اگر احمدی نژاد و حاميان پشت پرده ی او مهار نشوند، خود خامنه ای هم قربانی اين توطئه ی کثيف خود بر عليه همپالکی های ديرين خود خواهد شد

حاصل اينکه، به باور من کار احمدی نژاد را بايد خاتمه يافته تلقی کرد. يعنی از ديد من، خامنه ای متوجه اين خريت خود شده است و از هر راه ممکن اجازه نخواهد داد که احمدی نژاد برنده ی اين بازی مسخره و شايد هم خونين بشود. حتا من اين احتمال را می دهم که تقلب اين بار، کم کردن از آرای احمدی نژاد به دستور خامنه ای خواهد بود. مگر که در اين چند روزه اتفاق مهمی رخ دهد که من حتا کشت و کشتار و فروپاشی رژيم را هم دور از انتظار نمی بينم

همينجا هم هست که بايد بنويسم ای ننگ و نفرين تاريخ بر اين اپوزيسيون بی مسئوليت و لاابالی و از مرحله پرت که حتا پس از سی سال هم نتوانست يک دولت جايگزين برای رخداد های غيرقابل پيش بينی چون اوضاع کنونی تشکيل دهد تا فورآ جايگزين اين نظام شود که کشور در گرداب هرج و مرج و جنگ داخلی در نغلطد و يکپارچگی ايران از دست نرود. امير سپهر


www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker