آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Thursday, June 04, 2009

 

! ...ای بسا که حاج محسنزاد گـــاه
امير سپهرای بسا که حاج محسن...! و

با نگاهی به اوضاع درون و برون ايران، چنانچه رخدادی غير قابل پيش بينی رخ ننمايد، نگارنده بر اين باورم که شمار مردم شرکت کننده در اين دوره از نمايش انتخاباتی خامنه ای برای انتصاب رئيس جمهوری، بالا ترين رقم شرکت کننده در يک نمايش رژيم در سی سال گذشته خواهد بود. يعنی حتا بسی بيش از آن دوم خرداد کذايی که خاتمی را بر سر کار آورد

با اينهمه و حتا با آگاهی کامل از اين امر که موضع گيری همچو منی، اندکی هم از سرعت اين قطار سريع السير شعبده و سالوس نخواهد کاست، من يکی، باز هم اين نمايش مهوع را بايکوت کرده، رفتن مردم به پای صندوق ها را ناشی از ناآگاهی آنان دانسته و به تبع آنهم، اين نمايش رژيم و اين جهل مردم را يکجا و يکسره محکوم می کنم که دلايل آنرا هم در نوشته ای جداگانه خواهم آورد

ليکن آنچه بدين متن مربوط می گردد، من اين نوشته را تا پايان يافتن اين مضحکه ی انتخاباتی در برگ نخست سايت خودم نگهداری خواهم کرد که در برابر شما خوانندگانم، کمی فراست و شناخت خود از اوضاع ميهنم را بيازمايم. اگر هم اشتباه کرده باشم که گمان نمی برم که اينگونه بشود، نه خود را شرمنده احساس خواهم کرد و نه از کسی پوزش خواهم خواست

شرمنده نخواهم شد از اينروی که چون من در کار خود خيلی باز و بی ريا هستم، اخلاقآ هم هرگز در پی فريب کسی نبوده و نيستم، اگر اشتباه کردم، پس همان به که در برابر خوانندگانم باشد. حسن اينکار اين خواهد بود که هم خود به کم هوش و حواس بودن خويش پی برده و حتمآ به دنبال بيشتر آگاه ساختن خويش خواهم رفت و هم اينکه خوانندگانم خواهند دانست که من نگارنده، چندان هم انسان با هوش و فراستی نيستم و زين پس هم، ديگر نبايد نوشته های مرا زياده از اندازه جدی انگارند

پوزش هم از اينروی نخواهم خواست، زيرا که من با اين گمانه زنی خطای خود که به کسی آسيب نخواهم رساند. تازه، من اگر خطی هم به کسی داده باشم، آن خط بايکوت کردن اين سيرک است که وارون گمانه زنی من است. يعنی من می خواهم که هيچکس در اين نمايش مهوع شرکت نکند که شمار شرکت کننده کمتر باشد نه بيشتر که نتيجه ی آنهم به ضرر اين گمانه زنی است نه به سود آن

ليکن اين نکته ی بسيار مهم را از هم اکنون فراچشم داشت باشيد که من در اين نوشته، تنها از مشارکت بسيار بالای مردم سخن می گويم، نه اينکه رژيم چه ها خواهد کرد و در نهايت کدام يک از اين عنتر های دست آموز خود را برنده ی اين نمايش اعلام خواهد کرد و با چه ميزان از آرای اخذ شده و يا ساخته شده. زيرا که در تمامی اين شو ها، شرکت مردم تنها يک بعد مسئله است، آنهم کم عرض و طول ترين و کم عمق ترين بعد آن

ابعاد اصلی اين شعبده بازی ها عبارت از چيده مان مآموران بر سر صندوق ها، چگونگی رای گيری آن مأموران، شعبده بازی های اطاق های پشتی لوکال های رای گيری، انتقال آرا به وزارت کشور، جابجا کردن صندوق ها، چگونگی شمارش آرا و اعلام نتايج رای گيری است. يعنی اصلی ترين مؤلفه های يک رای گيری که در جمهوری روضه خوان ها، هيچ فرد و نهادی خارج از دولت و حکومت، حق دخالت و حتا نظارت بر اين روند پيچ در پيچ را هم ندارد

پس با آنچه آوردم هيچ بعيد ندانيد که در پايان اين ماراتن سالوس و ريا، سردار سرلشگر چوپان، دکتر حاج محسن رضايی برنده ی اين بی مانند ترين انتخابات دنيا اعلام شود. به ويژه که حاج محسن، يک بار اعلام کانديداتوری کرد و يک روز بعد آنگونه که گفته شد، به فرمان خامنه ای اعلام انصراف کرد و پس از چند روز دوباره خود را کانديد کرد. يعنی اگر آن گفته درست باشد که رضايی با کيش خامنه ای کنار کشيده باشد، پس دوباره آمدن او هم بايد به اشارت سرانگشت همان ارباب صورت گرفته باشد

من البته هرگز باور ندارم که مردم حتا از ميان همين چهار تن دست آموز خامنه ای، به محسن رضايی بيش از آن سه تن ديگر اقبال نشان دهند. ليکن مگر حتا همين رای تصنعی مردم هم اثری در انتخاب خامنه ای دارد. از ديد من او خيلی بيش از اينها تدارکاتچی خود را انتخاب کرده. باقی اين قضيه هم همان رقصاندن و چرخاندن عنتر ها به وسيله ی لوطی عنتری است. پس اگر او رضايی را انتخاب کرده باشد، در پايان همين عنتر از زير عبای او بيرون خواهد جهيد

مگر چهار سال پيش اصلآ کسی حتا تصور اينرا هم می کرد که او فردی کاملآ گمنام مانند احمدی نژاد را از زير عبای خود بيرون آرد. يعنی در آن زمان تا يکی ـ دو ماهی پيش از شروع نمايش، نود درصد از مردم ما اصلآ حتا نام او را هم نشنيده بودند. آنهايی هم که احمدی نژاد را می شناختند، تنها از راه ديدن گهگاه عکس های وی در لباس رفتگران در روزنامه ی همشهری بود

حال که سخن از انتصاب احمدی نژاد است، خوب است که اينرا نيز آشکارا بنويسم که خود من هم جزو همانانی بودم که کمترين شناخت را از احمدی نژاد داشتم. هرگز هم گمان نمی کردم که خامنه ای در پايان کار او را برنده ی آن نمايش اعلام کند. وارون ديگران هم که هميشه برای اشتباهات خود توجيه می آورند، پس از پايان آن نمايش، با پذيرش اشتباه خود، از بابت آن گمانه زنی، پوزش خواهی هم کردم. زيرا که من رفسنجانی را برنده ی آن نمايش می دانستم که پاک اشتباه از آب در آمد

اين بار اما بی اينکه در مورد شخص ويژه ای گمانه زنی کنم، جز آن که نوشتم مشارکت اين بار، بی سابقه و رکورد اين سی سال خواهد بود، در مورد تدارکاتچی بعدی تنها اينرا می نويسم که از کيد و مکر دکانداران آيين محمدی غافل مباشيد که اين خداوندان ريا و سوداگران شرف، هزاران هزار حقه در زير دستار پيچ در پيچ خود دارند و بی شمار شعبده در آستين گشاد عبای خويش. از همين روی هم در تحليل های خود، از کنار نام حاج محسن چوپان بی تفاوت گذر مکنيد که ای بسا منتخب ولی، همين حاج محسن رضايی باشد، همين. امير سپهر


www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker