آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, January 30, 2009

 

ملتی بی معنويّت وآبروباخته


زاد گـــاه
امير سپهر

روحانيتی بی حيثيت + نخبگانی بی وجدان + حکومتی بی شرف = ملتی بی معنويّت وآبروباخته

نگارنده زبان عربی را زياد دوست نمی دارم که شايد اين، منشآ روانی داشته باشد و به بيدادی که اعراب وحشی با ما کردند باز گردد. در حال حاضر هم فقط تا اندازه ای آنرا می فهمم، با اين وجود، از آنجا که گاهی نقد معرفت شناسی هم می کنم، برای هر چه بهتر شناختن آيين اسلام، به فراگيری اين زبان روی آورده ام. از اينروی هم چندی است که به تماشای برنامه های عربی می نشينم. بيشتر هم بحث های جدی را دنبال می کنم. 1

آنچه که برای من در همين کوته زمان روشن شده اين است که وارون آن پنداری که ما داريم و جهان عرب را دنيايی فسيل شده، فاقد تحرک و غرق در پسماندگی های باديه نشينی هزار و چهار صد سال پيش می دانيم، اتفاقآ اکنون اصلی ترين کانون روشنگری های ريشه ای در مورد اسلام، همان رسانه های جهان عرب و خود اعراب هستند. 1

فراموش نکنيم که امروزه نامور ترين و دلير ترين روشنگر اسلامی، يعنی بانو دکتر وفا سلطان، يک عرب سوری تبار است نه دشمن اعراب و يک نژاد پرست. تلويزيونی هم که برای نخستين بار به او امکان داد که بدون کوچکترين محدوديتی روشنگری ها و ديدگاههای عقلی خود را در مورد اسلام خردسوز و انسانکش بيان کند، يک تلويزيون عربی بود نه عجمی. 1

بگونه ای که اين زن خردمند و شيردل، اصولآ عالمگير شدن آوازه ی شهرتش را مديون همان تلويزيونهای عربی است. اتفاقآ بيشتر هم وامدار آن کانالهای تلويزيونی که دستکم ما ايرانيان آنها را سخنگويان القاعده و گسترش دهندگان انديشه های پليد و جنايتکارانه ی بن لادن و الظواهری و ملا عمر و ديگر تروريست های اسلامی می دانيم. 1

اين تحول شگرف رسانه ای در جهان بسيار پسمانده و محافظه کار عرب ميسر نشده مگر با مديريّت درست، مگر با حفظ بيطرفی رسانه ای و از همه مهم تر، مگر با مديريت بسيار جسورانه ی رسانه های جهان عرب. اين در حاليست که برنامه سازان و مديران رسانه های عربی، نه تنها هيچکدام چون ما ايرانيان نابود اسلام و مسلمانان جانی نشده و از اسلام نفرت ندارند، بلکه خود از مسلمان دوآتشه و نمازخوان و حتا بعضآ مردان و زنانی ريشو و لچک برسر هستند. 1

و حال اينسو را بنگريد که اسلام لعنتی، نه تنها همه ی دار و ندار ما را به يغما برده، نه تنها آب دهان بر تاريخ و آموزه های ملی و ارزشهای فرهنگی و دلبستگی های ما انداخته، نه تنها بهترين فرزندان ما را با دار و داغ و درفش و گلوله و چاقو در زندانها کشته و حتا در تبعيد هم دشنه آجين و ترور کرده، نه تنها چند ميليون از جگرگوشگان ما را پامنقلی و خاکستر نشين کرده، نه تنها کشورمان را بر لبه ی پرتگاه نيستی کشاند... بلکه حتا به نواميس دختران مان هم کوچکترين شفقتی نکرده و ايرانی را به بی ناموس ترين ملت جهان مبدل ساخته. 1

در برابر ما قربانيان اصلی اسلام چه می کنيم، آنهم مثلآ بخش اليت جامعه ی ما که تمامی ميکروفون ها، دوربين ها، نشريات و مديريّت رسانه های جمعی خارج از کشور را در اختيار دارند؟ به محض اينکه صدای تظلم خواهی يک ايرانی فناگشته از بيداد اسلام از حلقومش در می آيد که ای داد! بنگيريد که اين آيين و بيضه داران آن با ما چه کرده اند! فورآ تمامی رسانه ها بر دهانش می کوبند که، خناق گيرد و دم فروبندد و به اعتقادات مردم توهين مکند! 1

حتا مثلآ روشنفکران ما هم که بايد خود برای نجات اين ملت نابود گشته دليرانه پيشاهنگان روشنگری باشند، تازه، برای ما از «ملای ناز» و «ملای خشن و بی تربيت» سخن می گويند. تمامی رسانه های کشور های خارجی هم که مديريّت آنها به دست همين مثلآ نخبگان رسانه ای ما است، بجای فرصت را غنيمت شمردن و هدايت اين رسانه ها در خط روشنگری و فرهنگسازی، اصلآ آن رسانه ها را تبديل به باند های مافيايی کرده و تريبون طلبه های فيضيه قم و لمپن ترين و طفيلی ترين عناصر ضد ايرانی ساخته اند. 1

بنگريد که چه وضع شرم آوری دارند راديو های فارسی زبان آلمان و فرانسه و انگليس و آمريکا«بويژه راديو فردا» و هلند. در گذشته دشمنی با شرف و آبرو و امنيّت آسايش ملت ايران بر عهده ی راديو تيرانا و راديو پکن خانبابا تهرانی و راديو توده ای ها«ايران آزاد» از شوروی و راديو برلين شرقی... بود، امروزه اين مأموريّت را راديو های جهان مثلآ آزاد و طرفدار حقوق بشر به دست گرفته اند. آنهم نه خود اين کشور ها، بلکه ايرانيان شرف فروش يا پوفيوز و بزدلی که خود را آزادی خواه هم می نامند. 1

درست است که هدف از راه اندازی اينگونه رسانه ها، تامين منافع خود کشور های غربی است که هزينه آنها را می پردازند، ليکن به شرافت سوگند که اگر مديريّت اين رسانه ها به دست خود غربی ها بود، ترديدی نداشته باشيد که آنان اينگونه به مردم ما ضربه نمی زند. بی هيچ ترديدی هم مردم مظلوم و هستی باخته ما مجال بيشتری برای تظلم خواهی در آن رسانه ها می يافتند. 1

زيرا خارجی ها بويژه غربی ها، نه به اندازه ی ايرانی ها خودفروش هستند، نه رفيق باز و باند ساز و نه تا اين اندازه پوفيوز و ترسو و انحصارطلب. حتا اگر همين بی. بی. سی رسوا و بی آبرو هم به دست خود انگليسی ها مديريّت می شد، براستی سوگند که آن انگليسی ها، هرگز با اين بيشرمی و روشنی يهود ستيزی و ايران ستيزی نمی کردند. 1

همه ی ايرانيان احمدی نژاد بی چاک دهان و لمپن را ضد يهود ترين در ميان اوباش اشغالگر ايران می پندارند، در حاليکه آن مرد مسخره، با آن رخت و ريخت و شيوه ی سخن گفتن چهارپاداری خود، اصلآ حتا برای يهوديان محبوبيتی بيشتر هم در جهان کسب کرده است. اگر يکهفته تيتر زدن های سايت فارسی «بی. بی. سی» به دست کارکنان ايرانی آنرا دنبال کنيد، آنگاه درخواهيد يافت که آنتی سميتيسم يا يهود ستيزی بسيار علمی و برنامه ريزی شده و دقيق و بيشرمانه يعنی چه. بی . بی. سی ديگر اصلآ بگونه ای آشکار به اصلی ترين پايگاه دشمنی با ناسيوناليسم ايرانی و يهودی مبدل گشته. 1

يا مثلآ همه ايرانيان عناصری چون جنتی و مصباح و ری شهری و دری نجف آبادی و محمدی گيلانی را پست ترين آخوند های مدافع اسلام و مدرسه حقانی می داند، لطفآ چند برنامه ی «پنجره ای رو به خانه ی پدری» مسلم ابن عقيل کراواتی را ژرف و با دقت تماشا کنيد تا بفهميد که آخوند حقيقی چه ويژگيهای دارد و دفاع از اسلام انسانکش و انديشه سوز، بويژه دفاع بسيار ظريف و هوشمندانه از آخونديسم ضد ايرانی و حوزه های خردکشی چگونه است. 1

حاصل سخن اينکه، بنيان خرد و معنويّت و آبرو و اعتبار هر ملتی بر شالوده ی نيکوکاری ها و افکار انساندوستانه و مسئوليّت پذيری چند قشر از مردم آن استوار است. بر افکار بلند انديشمندانی که خرد گستری و فرهنگ سازی می کنند، بر خداپرستی روحانيانی که حال بظاهر هم که شده نقش پاسداران و مروجان اخلاق و معنويّت را در ميان مردم دارند، بر مسئوليّت پذيری و وجدان نخبگان رسانه ای و اهالی قلم و بالاخره بر تخصص و ميهن دوستی دولتمداران و مسئوليت پذيری و پاسخگويی آنان. 1

و حال ملتی که روحانيان آن ديگر بگونه ای آشکار به جاکشی روی آورده باشند«ساختن نجيب خانه حتا در درون صحن زيارتگاهها»، ملتی که پيش آهنگان انديشه ای آن، خود احمق ترين و نابخرد ترين و خائن ترين ها از آب در آمده باشند، ملتی که نخبگان رسانه ای آن بجای کمک به روشنگری و روشنگران، خود پاسداران جهل و ظلمت شده باشند و بالاخره ملتی که اعضای دولتش همه از چاقوکش های فاحشه خانه ها و باجخور های ميدان تره بار و مالفروشان باشند، اينجنين ملتی کجا می تواند غرور و شرف و آبرو و نيکنامی داشته باشد! امير سپهر.
1www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker