آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, August 27, 2008

 

احمدی نژاد، رهبر راستين اصلاحات

زاد گـــاه
امير سپهراحمدی نژاد، رهبر راستين اصلاحات

با پوزش اما فاش ـ ايران امروز در دست مشتی بی حيثيّت ديوس و بی خانواده و فاحشه خانه دار است...از اينروی هم هست که جمهوری اسلامی، امتی از فواحش و ديوس های خانم بيار و پاپتی ها و گرسنگان و عقبمانده ها و بنگی ها و بی اراده ها می خواهد نه يک ملت سرفراز... 1

رفرم و اصلاح در عرف سياسی، يعنی بازنگری در شيوه های اعمال حاکميت از سوی دولت و يا حکومت. بدين شکل که چنانچه موانعی بر سر راه اجرای درست قانون اساسی يا مفادی از آن وجود داشته باشد، برداشتن آن سد ها و هموار ساختن راه برای اجرای کامل قانون اساسی يا آن مواد تعطيل شده. 1

يازده سال پيش از اين که حکومت ملا ها به دنبال رای دادگاه ميکونوس و ديگر تحولات جهانی در انزوا و سراشيبی سقوط قرار گرفته بود، مشتی حقه باز و شياد با برنامه ای از پيش تدوين شده برای نجات رژيم، رايت اصلاحات برافراشته و مدعی اصلاح حکومت اسلامی شدند. عده ای منگل روشنفکر نام هم که همچنان دل در گرو ملا ها دارند، فورآ دل و دين از کف داده و عاشق سيد محمد خاتمی و اصلاحاتی که وی وعده می داد شدند. 1

سرانجام کار را هم ديديم که چگونه سيد محمد خاتمی رهبر اصلاحات، پس از هشت سال که دولت و مجلس را در اختيار داشت، پس از دو دوره رياست بر قوه ی مجريه، دست احمدی نژاد دلقک و فحاش و مسخره را گرفت و او را به کاخ رياست جمهوری آورد. 1

بسياری که پس از سی سال هنوز هم گوهر اين حکومت را نشناخته اند، تمامی آن رخداد های اين يازده ساله و برآمدن احمدی نژاد را به شکست اصلاحات تعبير می کنند. ليکن راستی اين است که آن اصلاحات نه تنها شکست نخورد، بلکه با توفيق زياد هم به بار هم نشست. آنان که اصلاحات را شکست خورده می پندارند، از ظن خود يار آن اصلاحات شدند. به ديگر سخن درک منگل های ما از واژه ی اصلاحات، درکی متعارف از اين واژه بود نه درکی از زاويه ی ديد حکومتگران و اسلاميون. زيرا رژيم اسلامی ملا ها که يک رژيم متعارف و عادی بسان ديگر حکومت ها نيست که واژگان سياسی آنهم معانی متعارف بسان ديگر نظام ها داشته باشد. 1

برای مثال واژه ی مرکب «اصولگرايان» در تمامی فرهنگ ها به کسانی با فرهنگ و شرف و شعور اطلاق می شود که سخت به پرنسيپ های اخلاقی پايبند باشند. به افرادی شريف و پاکدامن که حاضر نباشند به هيچ بهايی و تحت هيچ شرايطی، ارزشهای والای انسانی و شرافت و اخلاق و دادگری و آزادگی را به زير پای نهند. 1

در حاليکه اصولگرا در قاموس جمهوری روضه خوانها، يعنی فردی فاقد شرف، بی حيثيت، دروغگو، بی وجدان، متجاوز و ضد فرهنگ. يعنی عنصری پليد و لمپن و ضد اخلاق و دزد و متقلب و سربر، که برای نگهداری از حکومت جمهوری اسلامی، حاضر است بر هر ارزش انسانی و اخلاقی آب دهان اندازد. کسی که برای تآمين منافع خود حتا حاضر است که ناموس خود را هم بفروشد چه رسد به ميهن و مردم خود. 1

مسخره اما بسيار درد آور است که منگل های ما (مثلآ روشنفکران ما) هم بسان خود سربر ها، اين لمپن ترين و بی پدر و مادر ترين عناصر رژيم اسلامی را اصولگرايان می نامند. هم چنين اهالی رسانه های مثلآ اپوزيسيونی که خود را پيشگامان گسترش فرهنگ ايران هم می پندارند. پس، شگفت انگيز نيست که پای خر لنگ اين اپوزيسيون پخمه و بی لياقت، سی سال است که در گل مانده. وقتی فرهنگ اپوزيسيونی تا اين اندازه نازل باشد که فرهنگ ضد سياسی مشتی لمپن و بی سواد بر آن غالب گردد، چه جای شگفتی که ايران سی سال در دست مشتی اوباش بی سواد و چاقوکش بماند که کوچکترين کفايتی برای اداره ی يک حکومت ندارند. 1

بنا بر اين معنای اصلاحات برای ملا ها و شخص سيد محمد خاتمی، اساسآ آنی نبود که منگل های ما می پنداشتند. اصلاحات مورد نظر خاتمی، اصلاح چهره ی خوفناک رژيم در جهان در آن مقطع تاريخی بود که جمهوری اسلامی بيش از هر زمانی در دنيا بی آبرو شده بود. که وی اين بزک کاری و اصلاح چهره ی اين عجوزه ی نفرت انگيز در نزد جهانيان را هم با موفقيّت تمام به انجام رسانيد. تاکتيک اصلاحاتی او هم سخنانی بی محتوا اما قشنگ بر زبان آوردن بود، براه انداختن مهملی به نام گفتگوی تمدنها، لبخند زدن بر جهانيان و فريب افکار عمومی دنيا. 1

کسی که خيال می کرد مراد خاتمی از اصلاحات مثلآ دموکراتيزه کردن رژيم، برگزار کردن انتخابات آزاد، احترام به رای و خواست مردم است، اصلآ بايد از سر کوچه ی شعور هم يک بار رد نشده باشد. ملا اگر به رای مردم گردن نهد که ديگر لباس ملايی بر تن نمی کند. چنانکه اگر حکومتی هم اين اصول را بپذيرد ديگر اصلآ يک حکومت تئوکراتيک «مذهبی» نيست. 1

اصولآ تنها و بزرگترين وجه تمايز يک نظام دموکراتيک از يک حکومت تئوکراتيک اين است که نظام دموکراتيک مشروعيت خود را مرهون خواست و رای مردم است، اما حکومت تئوکراتيک، نه تنها نيازی به رای مردم ندارد، بلکه رسالتش اصلآ بر سر مردم کوفتن و تنبيه آنان و ديندار کردن ايشان است. او خود را نماينده خداوند بر روی زمين می داند. مشروعيت خود را هم از آسمان و خدا می گيرد نه مردم. 1

همه هم بايد از فرامينش اطاعت کنند. ورنه کافرند و حکومت حق دارد حتا خون ايشان را هم بر زمين ريزد. همچنانکه ملا هم بدين سبب ملا شده که مروج و پاسدار قوانين به قول خودش "آسمانی و الهی" باشد. بنا بر اين خاتمی اصلآ تقصيری نداشت. کج فهمی از منگل های ما بود و همچنان هم هست که هنوز هم گوهر اين رژيم و منشأ مشروعيت جمهوری اسلامی و رسالت اصلی ملا را نشناحته اند، نه از حکومتيان و اسلام پناهان. 1

احمدی نژاد، رهبر راستين اصلاحات
اگر مراد از «اصلاحات» اجرای درست و تام و تمام اصول بنيادين حکومت و قانون اساسی آن باشد که در عرف سياسی نيز چنين معنايی دارد، در اين صورت اخلاقآ بايد پذيرفت که دولت احمدی نژاد يک دولت اصلاحات راستين است. خود وی هم، رهبر راستين پروسه ی يک اصلاحات بزرگ و اسلامی کردن کامل حکومت روضه خوان ها در ايران. 1

از اينروی هم هست که علی خامنه ای در آخرين سخنرانی خود در (بيست و سوم اوت دوهزار و هشت ميلادی) با حمايت از احمدی نژاد و دولت او می گويد که: «این دولت، در تعاملات جهانی وفاداری به گفتمان انقلاب را افتخار خود می داند و روند بسیار خطرناک غربزدگی و گرایشهای سکولاریستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مدیریتی کشور بود، سد کرده است». 1

خامنه ای کاملآ درست می گويد، زيرا که دولت احمدی نژاد، اسلامی ترين دولت اين سی ساله ی حيات رژيم روضه خوان ها در ايران اشغالی است. با سرعت و به شکلی ريشه ای هم در حال اصلاح رژيم و اسلامی کردن آن است. برای مثال اگر امروز مأموران و کماشتگان حکومتی در دانشگاهها به دختران دست درازی می کنند، اين امر، کاملآ برنامه ريزی شده است. زيرا در يک حکومت اسلامی اصلآ معنا ندارد که دختران تحصيلات دانشگاهی داشته باشند. هدف از اين بی شرافتی های اسلامی مآموران الله، ترساندن خانواده ها از بی آبرويی و جلوگيری از فرستادن دخترانشان به دانشگاه و خدمت به اصلاحات است. 1

کما اينکه اخراج اساتيد و به کار گماردگان ملا ها در دانشگاهها، افزايش اعدام، جمع آوری بسياری از کتابها، تدوين قانون خانواده ی اسلامی، شکل قانونی بخشيدن به عمل چندش آور چند همسری، گسترش فحشا بنام صيغه، ساختن اطاقهای سيگارکشی به سبک شهرنو پيشين تهران ( اطاق همخوابگی با فواحش) در املاک و موقوفات امام هشتم شيعيان و در اطراف آن، ازدياد صدور بکارت دختران نگونبخت ايرانی، سرکوب و بگير و ببند گسترده تر، باز هم زشت تر و عبوس تر کردن چهره ی اجتماع، فحاشی و بدهانی به همه ی جهانيان، ساخت بمب و موشک برای نابود ساختن تمام تمدن بشری و مظاهر پيشرفت و تجدد ... همه و همه در راستای اسلامی کردن ايران و جهان است. 1

برايند سخن
حاصل اينکه، هر کسی حتا با نيم نگاهی به پيشينه ی پايوران جمهوری اسلامی هم اين راستی را در خواهد يافت که اينان تا پيش از انقلاب، مشتی لمپن بی خانواده، عاری از شرف، بی وجدان، دزد و دروغگو و فاقد هرگونه شخصيت و آبرويی بودند. ناکسانی که حتا پاره از آنها در قلعه ی شهرنو تهران به دنيا آمده اند. مشتی بی سر و پای پست و چاقوکش و باجخور، و يا گدای قبرستان و روضه خوان پنج تومانی که حتا به نان شب خود هم محتاج بودند. 1

برای همين هم هست که حال برای حفظ نظام اهريمنی خود و پست و مقام شان، از دست يازيدن به هيچ جنايت و بی شرافتی دريغ ندارند. همان جايگاه سياسی و پست و مقامی که تنها و تنها هم آنرا در اثر يک انحراف فاجعه بار تاريخی ايرانيان به چنگ آورده اند. در راه کسب مال و ثروت اندوزی هم، حال ديگر رسمآ به دلالی محبت، صدور بکارت، فاحشه خانه داری و افيون فروشی روی آورده اند. 1

بنا بر اين ـ با پوزش اما فاش ـ ايران امروز در دست مشتی بی حيثيّت ديوس و بی خانواده و فاحشه خانه دار است. از اينروی هم هست که جمهوری اسلامی، امتی از فواحش و ديوس های خانم بيار و پاپتی ها و گرسنگان و عقبمانده ها و بنگی ها و بی اراده ها می خواهد نه يک ملت سر فراز، و جامعه ای بی رمق و مرده و پسمانده و پر از لجن و آلودگی های اخلاقی بنام جامعه ی توحيدی. زيرا انسانهای باشرف و دارای غرور و شخصيّت که به چنين اوباش بی سر و پای دزد و چاقوکش باج نمی دهند. 1

و اين همان مدينه ی فاضله ای است که در روزگار محمد ابن عبدالله و خلفای راشدين وجود داشت و ملا ها هم در راه احيای آن در ايران هستند. علی خامنه ای هم پيامبر اين نظام است و محمود احمدی نژاد هم علی ابن ابيطالب و مالک اشتر راستين اين حکومت ناب اسلامی، همين. امير سپهر


www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker