آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, June 25, 2008

 

! با شرف فروشان؟ سازش هرگززاد گـــاه
امير سپهر


با شرف فروشان؟ سازش هرگز! 1


وقتی شرف در حال به تاراج رفتن است، بايد اصلآ هزار در صدی شد، چون در اين حالت حتا نهصد و نود و نه در صدی بودن هم عين بی غيرتی و بزدلی است، چه رسد به صد در صدی بودن...1

من اين جمله خنک «روابط سالم دختر و پسر» را از بيخ يک دروغ و تعارف دانسته و رد می کنم. مراد از اين دروغ، روابط دختر و پسر، مثلآ بی داشتن سکس است. در حاليکه از ديد من، سکس اساسآ بخشی از يک رابطه ی سالم و با نشاط است، و حتا زيبا ترين بخش آن...1

آنگاه که مشتی دزد و جنايتکار نامرد و متجاوز به خانه ی يک شرافتنمد هجوم آورده و حتا به ناموس دخترانش هم رحم نکنند، ديگر شکيبايی و اعتدال و آرامش برای فرد مورد هجوم قرار گرفته بی غيرتی و بی ناموسی و پستی و بی سر و پا بودن معنا می دهد نه بزرگی و فرزانگی ...
1
...........................................................................

در اين سه دهه ی پس از سقوط ايران، عده ای سازشکار و يا ترسوی مموش (که شوربختانه تمامی امکانات و تريبون ها هم در دست ايشان بوده)، آن اندازه مردم ما را به بزدلی و سستی معتاد کرده اند که اينک اين مردم، هر کسی را که حتا اندک دلاوری هم داشته باشد تندرو و صد در صدی و حتا فحاش می پندارند. 1

اين گفته از اينروی آوردم که پاره ای، ما چند تن انگشت شمار از جان گذشته که بدون ترس از مرگ خيلی روشن به اين نظم نجس و نامردمی می تازيم را به پرخاشگری متهم می سازند. يعنی مايی را که بی استخوان لای زخم گذاردن و چپ و راست زدن، يکراست به سراغ دشمنان ايران رفته و ايشان را با شدت تمام رسوا کرده و می کوبيم. 1

در پيوند با خودم، نگارنده گر چه ممکن است که در پاره ای زمينه ها انسانی زياد نرمخو نباشم، ليکن هرگز در زندگی خود، آدمی پرخاشگر و تهمت زن و فحاش نبوده و نيستم. اين تندی که من در نوشتن دارم، انگشت مستقيم نهادن بر روی نام آن نازنان و نامرد هايی است که به هزار حقه بازی و دوز و کلک، از اين« ابرننگ تاريخی» جمهوری اسلامی نام پاسداری می کنند. يعنی اشاره به بيدادگری های اين نظم ايران کشی و پلشتی های نگاهبانان آن بدون خودسانسوری، بدون رفيق بازی، بدون سمبل کاری و بی هيچ پروايی از سربران جمهوری اسلامی. 1

و اما اينکه چرا و چگونه می شود که من گاهی از هميشه هم تند تر شده و مهار قلم را ديگر پاک رها می سازم، ناشی از حساسيت به دردی ويژه است که آن درد، شايد و شايد، روح من يکی را ژرف تر و جانم را خيلی بيشتر از ديگران خراشيده و آتش می زند. دردی از يک ننگ، اما ننگی ننگين تر از همه ی اين ننگ ها که اين رژيم رزل و دنی و نامرد پرور در اين سالهای تباهی برای ما به ارمغان آورده. آتشی جگرسوز تر از همه آتش های عالم دستکم برای شخص من، که در پی آمد اين نوشته بدان اشاره خواهم کرد. 1

اين اتهام تندروی که به ما زده می شود البته تنها از سوی سازشکاران و عوامل پنهان رژيم نيست. چه که شوربختانه حتا پاره ای از ايرانيان ميهن پرست هم در داوری در مورد کار ما گاهی دچار اشتباه شده و خيال می کنند که ما بيش از اندازه تند هستيم. ناراحتی اين گراميان اين است که ما با اين تند خويی های خود، بجای کمک به ايجاد اتحاد و وفاق، به آتش اين افتراق و نفاق و چند پارگی مثلآ اپوزيسيون دامن می زنيم. اين خوبان اما توجه ندارند که کسانی که ما به ايشان می تازيم، در عمل اساسآ دشمن اين رژيم و رفيق راستين ملت ايران نيستند که ما آنان را از سنگر ملت دور سازيم. 1

آخر چگونه می توان کسانی را همپای ملت ايران انگاشت که همچنان هم به اصطلاح، ادای اصلاحاتچی ها را در می آورند و به هزار فسون و حيله گری، سعی دارند که به مردم ما حقنه کنند که حساب اين رژيم از اسلام و آخونديسم تاريخی جدا است. چگونه می شود پذيرفت که حساب اين طفيلی های دزد و دروغزن و سربر از اسلام جدا است در حاليکه شرارت و غارت و جنايت و تجاوز اصولآ چهار ستون اصلی آن آيين است و دشمنی با فرزانگی و بزرگی در ذات و گوهره ی آن. 1

همان اسلام که هزار و چهارصد ها سال است بلای جان ايران و ايرانی شده و متوليان و نمايندگان راستين آن هم که همين شيخ و ملا ها باشند، سده ها است که به پيروی از احکام آن، جلو هر گونه پيشرفت ما را سد کرده و در درازی عمر نکبت بارشان هم تنها و تنها برای ما پسماندگی و ننگ و بدنامی و سرافکندگی به ارمغان آورده اند. 1

اين تعريف خيلی کوتاه و تلگرافی که من از اسلام به دست دادم هم نه اظهار نظر شخصی در مورد اين آيين، نه اهانت کردن و تهمت زدن بدان، نه نشان دادن دشمنی با اسلام، بلکه بيان يک واقعييت مستند به هزاران هزار شاهد تاريخی است که آنرا با هيچ استدلال و توجيه و تفسيری نمی توان رد کرد. زيرا که حتا تمامی شواهد تاريخی خود اسلام، سيره ی خود آورنده ی اين آيين و جانشينان وی، به بهترين و روشن ترين شکلی آن را تأييد می کنند. 1

يعنی عملکرد ها و جنگها و زنبارگی ها و زورگويی ها و خشونت ورزی ها و جنايات سبعانه و باجگيری ها و دزدی های خود پيامبر و ابوبکر و عمر و عثمان و علی. مگر اينکه ما از پيش خود يک اسلام متفاوت بوجود آوريم و ادعا کنيم که اصلآ خود محمد و خلفای راشدين هم غير مسلمان بوده اند و اسلام ما دين رحمت و بخشش و رأفت و زن دوستی است! 1

پس اين يک دروغ رزيلانه و فريبکاری است که اعمال آخوند ها و اين نظام ربطی به اسلام ندارد. اتفاقآ تمامی آن پستی ها و دنائت ها و جناياتی که متوليان جمهوری اسلامی انجام داده و می دهند حتا به اندازه ی نيمی از احکام روشن و درست اسلام هم نيست که بايد انجام بشود. يعنی تا بحال زورشان به ملت ايران نرسيده که قوانين اسلام را تمامآ و به درستی و موی به موی به اجرا گذارند ور نه خواست و هدفشان همين بود و هست. 1

اينان وقتی در عمل ديدند که نمی شود ايران را به يکباره اسلامی کرد، تصميم گرفتند که اين کار را رفته رفته و به تدريج انجام دهند. اينکه مشاهده می شود جمهوری اسلامی روز به روز هار تر و وحشی تر می گردد، درست در راستای رفتن بيشتر به سوی اجرای قوانين اصيل اسلام و ايجاد يک جامعه ی کامل اسلامی بسان جزيرت العرب روزگار خود محمد و جانشينان او است. 1

بنا بر اين ما دروغزنان و سازشکاران و سفلگانی را مورد عتاب قرار می دهيم که با هزار ترفند اين مردم را به اشتباه می اندازند و زيرميزی از اين نظام پدافند می کنند، و يا در بهترين حالت هم، چون خود نيز اين آيين را درست نمی شناسند، خيال می کنند که ملا ها بدعت آورده و از اسلام خارج شده اند. که به هر حال هم اين انديشه، دانسته يا از سر جهل، بزرگترين دشمنی در حق اين ملت اسير است که چهارده سده است که روی سعادت و نيکبختی و شادکامی را نديده است. پس اين استدلال که کار ما پريدن به بخشی از دوستان ملت ايران و رنجاند آنان است، يکسره باطل است. 1

تاسف خود را از اين امر مپوشانم که پاره ای از هم ميهنان ما پس از سی سال فريب و فسون و انحراف و هزار اميد واهی بستن و صبر و انتظار بيهوده هم هنوز به اين راستی نرسيده اند که همين مماشات گران و سازشکاران و بزدلان هستند که تا کنون نگذاشته اند که ما از چنگ اين نظام انيرانی نجات پيدا کنيم. کسانی که به صد گونه شيادی و رمالی و زير دهها نام فريبا چون دموکرات و معتدل و اصلاحات چی و واقع بين و، و، و، در اين سی ساله بهترين ياری رسانهای جمهوری اسلامی بوده اند. 1

من که شخصآ اينک به هر کسی که پس از سی سال ننگ و خفت هم حاضر نيست که روشن و بی لکنت از سرنگونی اين نظام سخن گويد می تازم، به هر کسی که بخواهد حتا يک در صد هم حساب اين رژيم را از آخونديسم جدا سازد، حمله می کنم و به هر آدمی که سخنی از سازش به ميان آورد سخت می پرم. زيرا که چنين آدمهايی دشمن هستند، ناکس هستند، پست هستند، دروغزن هستند، نازن و نامرد هستند و در بهترين حالت هم، زيرا که اين دسته، ايرانيانی کيستی باخته و موالی شده و بی دل و جرأتی هستند که جان ننگين شان را از غرور و ميهن و حتا شرف و ناموس دخترانشان هم بيشتر دوست می دارند. 1

من حتا به هر کسی هم که خود را مبارزه بنامد اما تخم يأس و رخوت و کاهلی و ترس در ميان مردم بپاشد هم می تازم. به آن بی بته ها که چون خود دليری و شرف پدافند از کرامت انسانی و مُلک و ملت خود را ندارند، پس می خواهند ديگران را هم چون خود به پوفيوزی و بی غيرتی و بی تفاوتی عادت دهند. 1

اگر کسی جربزه ی مبارزه و اجرای برنامه راديو تلويزيونی و يا حتا تفسير و مقاله نويسی سياسی و ميهنی ندارد، بسيار خوب، برود به دنبال خوشباشی های خودش، ما را که کاری با او نيست. چون اصلآ حق دخالت در چگونه باشی شيوه ی زندگی افراد را نداريم. ضمن اينکه اساسآ پرداختن به اين«دو پايان چهار پای خو» هم اصلآ کاری کاملآ بيهوده است. زيرا با حمله و زير فشار قرار دادن که نمی توان از يک انسان لاابالی و تسليم شده و موالی گشته، يک مبارز دلير و ميهن پرست ساخت. 1

اما آنان که بنام سياسی، ميهن پرست، حقوق بشرچی، ملی، آزادی خواه، سکولارچی و«راست آسته رو» و «چپ کند رو» و« ميانه ی يواش رو» و، و، و، اگر بخواهند حتا کوچکترين پدافندی هم از آخوند های نامرد و کثيف و دلال بکارت دختران ايران به عمل آورند، يا باز هم اصلاحات بازی در آورند، من که به سهم خود، با تمام توان در مقابلشان می ايستم، نقدشان می کنم، ازيتشان می کنم، افشايشان می کنم و می کوبمشان. زيرا از ديد من، اين قبيل آدمها دشمنانی هستند که خود را به شکل دوست در آورده و از اينروی هم، هزاران بار از خود اين اوباش سربر خطرناک ترند. 1

بنا بر آنچه آوردم، اين آن ديد و تعريفی است که من از ميهن پرستی و مسئوليت ملی دارم. بر شالوده همان ديدگاه و باور هم می نويسم و عمل می کنم. حال هر کسی هر نامی که می خواهد به من بدهد و هر اندازه که دلش می خواهد از من نفرت داشته باشد. چه که در اين راستا، نه خوش آمد و بد آمد کسی مرا عوض خواهد کرد و نه اصلآ اين تقدير ها و بد آمد ها برايم اهميّت دارد. 1

اصلآ يعنی چه که نبايد تند بود وخشمگين شد و صد در صدی بود! ميانه روی و متانت و شکيبايی البته از والا ترين ويژگيها برای يک انسان شرافتمند و با شخصيّت است، ليکن آنگاه که مشتی دزد و جنايتکار نامرد و متجاوز به خانه ی يک شرافتنمد هجوم آورده، فرزندانش را کشته و دار و ندار او را تاراج کرده و حتا به ناموس دخترانش هم رحم نکنند، ديگر شکيبايی و اعتدال و آرامش برای فرد مورد هجوم قرار گرفته بی غيرتی و بی ناموسی و پستی و بی سر و پا بودن معنا می دهد نه بزرگی و فرزانگی. 1

وقتی خانه در حال سوختن و و فرزندان در حال پرپر زدن و شرف در حال به تاراج رفتن است، بايد اصلآ هزار در صدی شد، چون در اين حالت حتا نهصد و نود و نه در صدی بودن هم عين بی غيرتی و بزدلی است، چه رسد به صد در صدی بودن. 1

و اما آن حساسيّت ويژه من، چه راست است اين سخن ژرف که « واژه ها هرگز ناقل معانی نيستند». يعنی آنچه را که آدمی در نهانخانه ی دل و روح خود دارد، هرگز نمی تواند با گفتن و نوشتن برای ديگران نيز بيان کند. چون واژه ها بسی فقير تر از آن هستند که بتوانند احساسات درون کسی را آنگونه که خود او با روح و روان خود آنرا لمس می کند، به ديگران نيز منتقل سازند. 1

برای همين است که شعر و موسيقی و نقاشی و پيکر تراشی و ديگر آفرينش های هنری پايانی ندارد. اگر می شد که برای يک بار حس را فرمول بندی و تعريف کرد، که ديگر سرچشمه ی هنر می خشکيد. ميليونها انسان هنرمند از روز ازل تا کنون، در باره ی احساس و عشق گفته و نوشته و سروده و رسم کرده و تراشيده اند، ليکن اين قصه همچنان تمام نشده و تا ابد هم خواهند گفت و باز اين قصه همچنان ناتمام خواهد ماند. زيرا که حس، جدای از اينکه به درستی بيان کردنی نيست، در نزد هر انسانی هم متفاوت و بگونه ی ويژه ی خود او است: 1

يک قصه بيش نيست غم عشق و وين عـجب
از هــر زبــان کـه می‌ شنـوم نـامــکرر است

اين ها که آوردم اما همه نرم چون پرنيان و در چهارچوب احساسات زيبا و لطيف بشری بود. حس اما، اندوه و جگرسوختگی و خار در دل داشتن را هم شامل می شود. دانستنی است که هر دردی که بر روح و روان و احساس ما وارد می شود، به همراه خود يک درد بزرگتری را هم مياورد، آن (درد بزرگ تر از خود درد) هم اين است که ما نمی توانيم اصل درد خودمان را آنگونه که خود احساس می کنيم را به ديگران نيز با واژه و کلام منتقل کنيم و بگوييم که ما چه می کشيم. زيرا ما، فقط ما هستيم، با ويژگيهايی که تنها در ما است. 1

يکی می گويد غمگين است، ديگری می پرسد برای چه؟ درمند دليل درد خود را بيان می کند، پرسشگر اما بجای همدردی، شانه بالا انداخته می گويد: ای بابا، اين که نشد درد! نکته همينجا است. او راست می گويد، زيرا درد من هرگز نمی تواند درد او هم باشد، چون او انسانی است با حساسيّت ها و دلبستگی ها و نگرشها و برداشت هايی ديگر. ای بسا که غم او هم برای من اصلآ غم به حساب نيايد، زيرا اگر او چون من نيست، من نيز چون او نيستم. 1

يا انسانی به خاطر خيانت معشوقش، خود را از بين می برد، ديگری اما در برابر چنين خيانتی، بجای انتهار، خود نيز پيمان شکنی کرده، به خيانت می پردازد و با همين هم دلخوش است. کسی هم هست که اصلآ در برابر چنين نارو زدنی از سوی معشوق، فقط می خندد. 1

مراد اينکه، تا کسی دقيقآ و به درستی از نظر شخصيتی و ساختمان احساسی بسان ما نشود، هرگز قادر نخواهد بود آن درد جانکاهی که ما حس می کنيم را او هم حس کند. از آنجايی هم که هيچ دو انسانی درست با ويژگيهای برابر زاده و تربيت نشده اند و هيچگاه هم نمی توانند مانند هم باشند، طبيعی است که هيچکس نمی تواند ما را به درستی خودمان دريابد. و از اينرو است که انسان دردمند، هميشه انسانی تنها است، ولو که در ميان هزاران دردمند ديگر هم که باشد. 1

اين سر رشته آورد که بنويسم من هم انسانی هستم با ويژگيهای خودم. ويژگيها و حساسيت هايی که ای بسا برای ديگران مضحک باشد. ليکن چه کنم، هر چه هست من همينم که هستم. در سن بالای پنجاه و پنج سالگی هم ديگر نمی توانم خودم را تغيير دهم. يعنی راستش، اصلآ علاقه ای هم به تغيير خود ندارم. نوشتم که حس را با واژه نمی توان منتقل کرد، آنهم با اين قلم ناتوانی که من دارم. با اينهمه، کوشش می کنم که کوتاه بنويسم که من چرا در پاره ای موارد خيلی تند خو تر از بسياری ديگر هستم. 1

باری، صميمانه بنويسم که من وارون روزگار جوانی، حال بطور کلی انسانی بسيار شکيبا هستم. چه که گذشت سالها و سپری شدن روزگار، تا اندازه ی زيادی آن شور و شر جوانی را ديگر از من گرفته است، با اين وجود اما، حتا رسيدن به سالهای پيری هم نتوانسته که پاره ای از ويژگيهای مرا دگرگون سازد. سبب آنهم از ديد خودم بسيار روشن است. 1

من سوای اينکه روحيه ای«آذری ايلاتی» دارم که آنرا مادر و پدرم از همان نخستين روز های زاده شدنم تا دوران بلوغ و استقلال در من تزريق کرده اند، زاده محله ی خانی آباد در جنوب شهر تهران هستم، يا بقول عوام، "بچه ی جنوب شهر ". با تربيت و نرم های متداول آن روزگار سرشار از معنويّت و آن محيط بسيار انسانی. 1

از آنجايی هم که خيلی زود پايم به زورخانه باز شد، بخشی از تربيت نوجوانيم را هم از آن محيط گرفتم. از فضايی با صفا که در آن روزگار رفاقت های راستين، براستی برای خود دانشگاهی بود. حاصل اينکه، مجموعه ی آنچه آوردم، باعث گرديده که ويژگيها و نرمهای ويژه ای در وجودم حک شوند. بدانسان که گويی سنگتراشی نقش ژرفی در سنگی سخت زده باشد که از باد و باران هيچ گزندش نباشد و گردش روزگار آن نقش را نتواند که بسادگی محو کند. 1

بر اساس همان ويژگيهای خوب يا بد، مدرن يا پسمانده، زورخانه ای يا روشنفکری و هر کوفت و زهر ماری ديگری است که، من در برابر هر بدبختی و بيچارگی و نکبت و توهين و تحقيری می توانم از ناچاری دندان بر سر جگر گذارده و دم بر نياورم، ليکن اين بی ناموسی و بی شرفی، فروش دختران معصوم ايران، به خود انسانيت و رفاقت سوگند که خارج از تاب من است. 1

اين بی معرفتی و نامردی جگرم را پاره پاره کرده، کمرم را شکسته، طاقتم را طاق کرده و بی رودربايستی، مرا حتا از ايرانی بودن خودم هم سخت سرفکنده ساخته. خبر فروش کليه که سهل است، حتی پاره پاره شدن ايرانی که مانند جگرم آنرا دوست می دارم هم، هرگز نمی تواند اينطور مرا از خود بيخود کند که خبر فروش ناموس دختران هم ميهنم می کند. 1

البته اين بدين معنا نيست که من به روابط زن و مرد پايبندی نداشته باشم. نگارنده هر پسماندگی که داشته باشم، دستکم در اين يک زمينه، انسانی بسيار دموکرات منش هستم، حتا در مورد فرزندان خودم. من حتا اين جمله خنک «روابط سالم دختر و پسر» را هم از بيخ يک دروغ و تعارف دانسته و رد می کنم. مراد از اين دروغ، روابط دختر و پسر، مثلآ بی داشتن سکس است. 1

در حاليکه از ديد من، سکس اساسآ بخشی از يک رابطه ی سالم و با نشاط است، و حتا زيبا ترين بخش آن، بويژه برای جوانان. هر دختر و پسری هم تا اندازه ی زيادی در اثر همين کشش کاملآ انسانی و طبيعی است که به هم نزديک می شوند. پس اين گفته، يک جمله ی بی محتوا و دروغی بيش نيست. 1

اصلآ آرزوی من اين است که تا جان به جان آفرين تسليم نکرده ام، ايران کاملآ آزاد و سرزنده ای را ببينم که تمامی چشم انداز هايش مهر و دوستی و عشق باشد. ايرانی که از لای هر پنجره ی آن صدای دف و نی و تار و چنگ و چغانه بگوش رسد. کشوری که در مدارس و دانشگاه ها و پارک ها و رستوران و ديسکو و سينما و تئاتر ها و حتا کوی و برزن آن، هر دختر جوان و نازنين ايرانی در آغوش يک پسر شاداب و خوب چهر ايران باشد. 1

نه تنها اين، بلکه آرزو می کنم در ايرانی بميرم که ديگر اين بکارت مسخره (فقط برای دختران بيچاره!) و اينگونه چيز ها نشان پاکی انسانها به حساب نيايد. تارک دنيا شدن زنان پس از بيوه گی ارزش شمرده نشود که بسياری را به سوی فريب و ظاهری سازی سوق دهد. هر زن و مردی هم بی پرده و بدون پنهانکاری يار و دلداری داشته باشد و در هزاره سوم ديگراين نرم های دروغين و تعصب های کهنه ی ارتجاعی در ميهن ما هم از بيخ و بن ريشه کن شود

آری من اينها را قبول دارم و آرزو هم می کنم که تحقق آنها را ببينم. اما فروش تن حتا يک پير زن هشتاد ساله ی ايرانی در دبی و پاکستان هم برای من حکايت ديگری دارد. اين دردی است که بيشتر از ديگر درد ها جگر مرا پاره پاره می کند و مرا آتش می زند، نه اينکه دختر خانم و يا بانويی ايرانی خود خواسته دوست پسر و معشوقی داشته باشد. 1

فروش زن و دختر ايرانی در بازار های سکس، برای من در حکم بزرگترين بی شرافتی و بی ناموسی است، آن سان که پنداری من خود نيز در اين معامله ناموسی دست دارم. و وقتی که می بينم پاره ای جان نجس خودشان را از شرف و ناموس خودشان بيشتر دوست می دارند، سخت پرخاشگر می شوم، اين هم دست خودم نيست. 1

من جوان نظام پادشاهی هستم. در محله ای و با فرهنگی رشد يافته ام که چنانچه حتا پسری از محله ی ديگری هم که در پی دختری از محله ی ما برای اذيّت می آمد، قلم پای او را می شکستيم. اينرا که آيا اين ويژگيها در آن زمان بد يا خوب بوده را نمی دانم. راستش دلبستگی زيادی هم به دانستن آن ندارم. چون من که ديگر قادر به تغييرگذشته ها نيستم. آنچه را که من حال بايد بدانم و خيلی خوب هم می دانم اين است که اين ويژگيها، هرچه که بوده، با خونم درهم آميخته و در من نهادينه شده. چون تمامی فضای تربيتی ام آنگونه و نرم های فرهنگ اجتماعی ام آن سان بوده است. 1

به شرافت و انسانيٌت سوگند که تا بحال بار ها از شنيدن خبر فروش دختران هم ميهنم براستی خواسته ام خودم را از بين ببرم. تحمل اين يکی خارج از توان من است. خونم را به جوش می آورد. سرم را به دوران می اندازد و در من حالت استفراغ بوجود می آورد. حال نامش را هر کسی هر چه که می خواهد بگذارد. رگ ترکی، امل بودن، سنتی فکر کردن، لات بودن، مردسالاری، پسماندگی، تعصبی بودن و يا حتا خريت. اگر از شرم و حيا مردن از اين بی ناموسی و بی شرفی ها نامش خريت است، من يکی به اينگونه خريت می بالم و آرزو هم می کنم که اصلآ بنام يک خر از اين دنيا رخت بر بندم. 1

پس بار ديگر هم می نويسم مادامی که اين نظام شرف فروش بر ايران حکومت می کند، با همه ی توش و توان و دل و جانم با اين چاقو کشان ديوس و بکارت فروش اشغالگر ميهنم می ستيزم. برای هر ناکسی هم که کوچکترين سخنی از سازش با اين شرف فروشان به ميان آورد، آبرو و اعتباری باقی نمی گذارم. چون انسانی که حتا مثقالی هم شرف داشته باشد که از مشتی دلال محبت دفاع نمی کند. 1

گريبان آن بی آبرو های پوفيوز را هم رها نمی سازم که می خواهند حساب اين رژيم را از آخونديسم جدا سازند. می گويند نود در صد آخوند ها با اين نظام مخالف هستند. اگر اين گفته درست است، پس چرا اين نود درصد مثلآ با شرف که اين بساط ننگين را قبول ندارند، در برابر اينهمه ظلم و جنايت و بی ناموسی ده درصد از هم لباسی های خودشان هم به خفه خون مرگ گرفتارشده اند آخر! آخوندی که نتواند حتا يک اعلاميه خشک و خالی هم در اين ننگين ترين روزهای تاريخ ايران بيرون دهد، پس اصلآ وجود کثيفش چه ارزشی برای ملت ما دارد. 1

من که تمامی آخوند ها و بچه آخوند ها و آخوند پرست ها و دروغگويان و بزدلان و اصلاحاتچی ها و توجيه گران و سربران رژيم را در يک سنگر می بينم و دشمن خونين ملت ايران. از اينروی هم تا جان در بدن دارم، همگی آنها را با هم خواهم کوبيد و در اين راه هم بدون شعار، حتا از دادن خونم نيز دريغ ندارم. برای آن کشور و تيم ببار می آورند نه محبوبيّتاين آن ارزشی است که من در خانواده ی آذری خود و ميهن شاهنشاهی و محله ی خانی آباد تهران و زورخانه محله مان ياد گرفته ام، همين./ امير سپهر


www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker