آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Friday, April 04, 2008

 

مانيفستزاد گـــاه
امير سپهر


! من سخت انقلابی هستم، درود بر انقلابتو می گويی انقلاب بد است، چون بيجا انقلاب کردی، بد انقلاب کردی، برای اهريمن انقلاب کردی. تو همه چيز داشتی و از سر سيری انقلاب کردی. نابخردانه آشيان سوزی کردی. تو اهورايی بودی و برای پليد شدن انقلاب کردی

تو با انقلابت خودت را به نيستی کشيدی. انقلاب تو آنچنان از سر نادانی بود که خود نيز نتوانستی پس از پيروزی آن در ايران بمانی. يا فرار کردی، يا کشته شدی و يا اسير و زندانی. چون زندانبانان و قاتلان خودت را بر سر کار آوردی

من اما به انقلاب درود می گويم. انقلاب را دوست می دارم. من انقلاب می خواهم که به خانه باز گردم. انقلابی شدم چون آبرويم را برده اند، غرورم را شکسته اند، آشيانم را از من گرفته و دربدرم کرده اند. اين انقلاب اهريمنی تو نه تنها من سرکش و فراری، که حتا آن ايرانيانی را هم که از بره رام تر هستند، در درون خانه ی خود غريب و بی کس ساخته

تو خود نيز نمی دانستی که برای چه انقلاب می کنی. برای همين هم فقط هيزم سوزاندن ايران و هر آنچه داشت شدی. من اما نيک می دانم که برای چه انقلاب می کنم. انقلاب من برای ساختن و پاکيزه کردن دوباره ی ميهنم ايران است

تو انقلاب کردی که نکبت و سيه روزی و شيون را جايگزين شادی و نشاط و نيکبختی سازی، من اما برای پس گرفتن نيکبختی و شادمانی و شادابی و جوانی به يغما رفته ام انقلاب می کنم. تو انقلاب کردی که ضحاکيان را بجای فريدونيان نشانی. من اما برای راندن ضحاکيان از سرزمينم و فريدونی شدن انقلاب می خواهم

پس، سرنگون باد انقلاب پليد و اهريمنی و نکبت بار تو و پيروز باد انقلاب اهورايی و شاداب ميهنی من


--------------------------------------------------------------------------------

پيگيری مانيفست برای رهايی ميهنبردلها مهر است، بر زبانها مهر است و بر گوشها مهر است ... چون گفتني باشد و همه عالمي از ريش من درآويزد كه مگر نگويم، (من آن خواهم گفت) اگرچه بعد ازهزارسال باشد، اين سخن بدان كس برسد كه من خواسته باشم
(شمس تبريزی)

اگر نوشتن مانيفستم را ادامه ندادم، تنها به سبب برخورد با نوروز جمشيدی بود، نه اينکه آن انديشه را به کناری نهاده باشم. من به آنچه می نويسم سخت باورمندم. در انجام پذير بودن آن نيز شک ندارم

من هيچ بسان کسانی نيستم که در بهترين شکل هم به دنبال يک رفرم هستند، باور من به يک بن دگرگونی (انقلاب) ژرف ميهنی است. يک دگرسازی بنيادين با نام زرتشت اسپنتمان، آن روح پرفروغ و تابناک ايران و کوروش هخامنشی نماينده داد و دهش ايرانی و داريوش بزرگ، آن سمبل اخلاق و راستی اين ملت کيستی باخته و آلوده گشته

چه که باور دارم اگر ما خواهان رهايی يکباره و ريشه ای از دست اين بختک سياه و ايرانکش هستيم، تنها راه آن همين دگرسازی سرتا پا ميهنی و اهورايی است. پس اين کار را هم ادامه خواهم داد، ولو تا پايان زندگيم باشد. چون نيک می دانم که اگر هم سال من به ديدن پيروزی اين رستاخيز ميهنی نرسد، بی گمان اين کار سترگ روزی به دست ايرانيان راستين در ميهنم به انجام خواهد رسيد

و من به همين هم دلشادم و انجام اين خويشکاری خود به ميهن و مردمم را بزرگترين خوشبختی می پندارم. زيرا به اين گفته ی آشو زرتشت اسپنتمان ژرف باور دارم که «خوشبخت راستين کسي است که خوشبختي ديگران را فراهم سازد». اينکه پاره ای در اين روز های اندوهبار ميهن، خوشبختی را تنها در بخود انديشيدن و حتا پشت کردن به ميهن و مردم خود می دانند، به باور من از همان خود فراموشی و کيستی باختن است، ورنه ايرانی راستين هرگز نمی تواند در اين روزگار تباهی اينچنين به ميهن و مردم خود بی وفا و نامهربان باشد

اين نيز بياورم که مپنداريد اين به ميهن پشت کردگان تنها به ديگر ايرانيان بی مهری می کنند، که اين به مهری نه به ديگران، که زشت ترين شکل پشت کردن به کيستی خود و بد ترين اهانت و خيانت به خويشتن خويش است. هيچکس که ايرانی به گيتی چشم گشوده، تا پايان عمر نتواند که انيران گردد، حال هر کاغذ پاره ای بنام پاسپورت از هر دياری هم که در جيب داشته باشد

اگر ايرانی زاد شدی، چه بخواهی و چه نخواهی پاره ای از آن کشور هستی که امروز پسمانده ترين کشور جهان است و مادرخونی تروريسم جهانی. رهبرت خامنه ای و رئيس جمهور اصلی ات هم همين احمدی نژاد است. رجال سياسی کشورت هم جنتی و الله کرم و انبارلويی و خزعلی و رفسنجانی و هاشمی عراقی ... تو چه بخواهی و چه نخواهی پاره ای جدايی ناپذير از اين تروريسم و پسماندگی و بدنامی ننگ و وحشيگری هستی

برای همين هم هست که حتا با در دست داشتن پاسپورت آمريکايی و فرانسوی و سوئدی و آلمانی... و هر پاسپورت ارزشمند ديگری هم، بايد در هر فرودگاهی تحت مراقبت ويژه قرار گيری. چون مهر پسماندگی بر کيستی ات خورده و وحشی و خطرآفرين به شمار می آيی

تو در جهان حقيقی و پيدا و بر روی کره ی زمين، در ديدگاه جهانيان، پست تر از احمدی نژاد و جنتی و احمد خاتمی و فلاحيان و ديگر بزرگان کشورت هستی. اين سخنان خنک که مردم ايران حسابشان از اين رژيم جدا است و ايرانيان به گروگان گرفته شده اند و ما برای فرهنگ ايرانيان احترام قائليم و... همه تعارف و سخنان بی پشتوانه و دلخوشکنک است

پس من، بيش و پيش از اينکه اين رژيم تازی نهاد و بربرمنش را افشا و نقد کنم، خودمان را افشا می کنم. ما بد هستيم که اينان بر ما مسلطند. شک نکنيد که حتا ده ـ پانزده درصد از ما ايرانيان هم در دنيای حقيقی از اين سربران و سفلگان بی وطن پست و دروغزن هيچ بهتر نيستيم. اگر بوديم که هرگز اينهمه ننگ و رسوايی و اهانت و بی شخصيّتی را نمی پذيرفتيم، آنهم به درازای سی سال

با اين پيش آگاهی است که من مانيفستم را برای همه نمی نويسم. مخاطب من در ايده آل ترين شکل هم تنها پنج درصد از مردم هستند. آن ايرانيان راستين و کيستی نباخته. آنان که سرباز راستين ايران هستند. آنان که براستی در پی رهايی ايران هستند نه به دنبال شهرت طلبی و رهبر و فرمانده شدن. باور ژرف هم دارم که در شروع با همان پنج درصد ايرانی راستين هم می توان با رژيم وارد کارزاری راستين شد و در پايان آنرا به گور سپرد. فرجام اينکه، من به دنبال يار و انسان آگاه و درستکردار هستم نه گوسفند خويانی که به دنبال گله می روند

http://www.zadgah.com/

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker