آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Monday, February 25, 2008

 

باز گشت به آيين بهی

زاد گـــاه
امير سپهرباز گشت به آيين بهی


از پاداشی که تو ای اهور مزدا، برای کردار نیک می بخشی آگاهم و آماده ام تا هنگامی که تاب و توان دارم به مردم بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیشه سازند

! بچرخ تا بچرخيم

رژيم ضحاکيان سخت به هراس افتاده. هراس از اينکه چرا ايرانيان طوق بردگی ايشان واهشته، از مسلک آنان روی برگردانده و به آيين نياکانی خويش بازمی گروند. از اينروی هم قانونی را در دست تدوين دارد که بر اساس آن مجازات مرگ در انتظار ايرانيانی خواهد بود که به آيين دستاربندان ضحاکی پشت می کنند

من به سهم خود بسيار از اين بابت خرسندم. آرزو می کنم که اين لايحه هر چه زودتر به قانون بدل گشته و به مورد اجرا گذارده شود. زيرا از آنجا که اصلی ترين دليل رويگردانی مردم از اين مسلک زورگويی و ستم است، اجرای اين قانون ديگر پاک چهره ی اصلی اين مسلک ضحاکی را به همگان نشان خواهد داد

اينان خيال می کنند که هر غلطی دلشان خواست می توانند انجام دهند و مردم هم هيچ کاری نخواهند کرد. براستی که بايد گفت...! اين اوباش نمی دانند که مقاومت منفی و لجبازی از آن ويژگی ها است که اگر ايرانی آنرا نداشته باشد ديگر اصلآ ايرانی نيست. همين است که در ميهن ما همواره در درازای تاريخ، بزرگترين بازندگان اتفاقآ همان بزرگترين پيروز ها بوده اند

چنانچه نمی توان اين را حدس زد که ايران در آينده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، ليکن اين يکی را خوب می توان حدس زد و بی هيچ ترديدی هم گفت که ملا بازی ديگر در ايران برای هميشه تمام شد. و ما اين رهايی بزرگ تاريخی را مديون روشنگری های روح الله خمينی هستيم که آفرين بر او باد. نگارنده که آن ضحاک را بزرگترين روشنگر سراسر تاريخ ايران می دانم

آيين ايرانيان
ای مزدا، ... به پيروانم شادی فزون از اندازه بخش. آن شادی و خشنودی که در پرتو راستی بدست آيد و در پرتو شهرياریِ توست

در متون کهن آيين بهی آمده است «هنگاميکه اشو زرتشت ديده بر گيتی گشود، شاد و خندان بود». اين سخن براستی يک معجز است. زيرا اين کوتاه، جز اينکه بی اندازه لطيف و زلال و زيباست، جز اينکه با سحر خود آدمی را به دنيای پاک و معصومانه کودکی باز می گرداند و دل و جان او را نوازش می هد، جهانی از معنا را نيز در خود نهقته دارد

پيامبری به هستی ديده می گشايد که لبخند بر لب دارد و شاد است! معنای اين سخن چه می تواند باشد جز اينکه او رسول مهر و دوستی و شادکامی است. اساسآ بن مايه فلسفه ی ژرف آيين بهی هم در همين يک سخن کوتاه است

چنين بود که زرتشت بزرگ از پيروان خود می خواست که سرور و خوش زيستی را پيشه ساخته، از اندوه و سوگواری ‌پرهيز کنند، از دروغ و کژی و دشمنی بپرهيزند و يکدگر را دوست داشته باشند

زرتشت خود پيوسته شاد بود و همگان را نيز به شادمانی فرا می خواند. چه که اين شادی و شادمانی نه تنها مهر انگيز و دوستی زا است، بلکه انسان از رهگذر آن حتی برای مقابله با دشمنان خود نيز نيرو می گيرد: «ای هستی بخش دانا، به زرتشت و همه‌ی دوستانِ او نيرویِ مينوی و شادمانی بخش، تا بر کينه‌ی دشمنان خود چيره گردند». بر اساس همين آموزه ها است که فسردگی و اندوه و خمودی در آيين بهی از انديشه های ناپاک اهريمن سرچشمه می‌ گيرد و شادمانی و مسرت و نشاط از انديشه های زيبا و زلال يزدان پاک. پروردگاری که چون شادی گستر است و بخت خوش و روزبهی را دوست می دارد، نيايش و راه نزديکی به خود را هم در هر چه شاد زيستی و شادکامی می داند

مسلک ضحاکيان
ضحاکيان چون خود گوهری پرکين و درونی چرکين دارند، از شادی و روزبهی بيزارند. آنان نيکبختی و شادخواری های ما را خوش نمی دارند. سور ضحاکيان در ماتم و ماتمشان در سور ما است. در آيين آنها، نکبت و فقر و ندبه و شيون و زاری است که نشان مؤمن بودن است نه نيکبختی و نشاط و شادکامی

خوشی و شادکامی و شادخواری در مرام ضحاکيان نشانه های کفر است. در کيش آنان افيون و بنگ و چرس و ترياک حلال است چون نکبت زا و خانمان سوز و غم فزا است. شراب و ساغر و می را ضحاکيان از اينرو حرام می دانند که چون شادی زا و نشاط آور است

ضحاکيان شادی کشی و خرد ستيزی کرده، به جنايت دست آلوده، ماتم گستری نموده، تخم نفرت و کين در ميان مردمان پراکنده و خلاصه تمام زندگی آدميان را تيره و تار ساخته و بدانان وعده ی بهشتی در دنيايی پس از مرگ می دهند. در دنيايی ناپيدا و مجهول که تاکنون حتی يک تک انسان هم آنرا به چشم نديده و از آنجا خبر نياورده. ضحاکی می گويد بد شو و زشتکاری کن تا به جنت روی. جنتی که بر اساس گفته ی او، بايد ميعادگاه همه ی پست ترين و نادان ترين و خونخواران موجودات دوپا باشد

بهشتی که در آن اين قاتل های خونخوار و بی شعور و زشت روی و ريشو و زنان و دختران چادر چاقچوری و بد ترکيبشان مرتبآ شراب کوثر می خورند و با حور و غلمان همخوابگی می کنند. جنتی که لابد بزرگ اين ضحاکيان، آيت خمينی در آن هم همه کاره است، باز هم خلخالی را حاکم شرع کرده، اسد الله لاجوردی را معلم اخلاق و سعيد امامی را مروج معنويّت. آيا با شناختی که ايرانی ها از اين بزرگان و صالحان و مؤمنان راستين دارند، نبايد از رفتن بدين جنت بر خود بلرزند و به آيين اجدادی خود بازبگروند!؟

درخواستی دوستانه از جوجه ملا ها
برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را ----------- بر باد قلاشی دهیم این شرک تقـــــوا نام را

در فرجام اين نوشته، نگارنده نه تنها از مردم عادی، بلکه حتی از جوانان شريف ايرانی هم که خود را به هئيت اين دلقکان دشمن ايران و ضد خداوند در آورده اند درخواست می کنم که هر چه زود تر دستار و عبا بر باد داده و به انسانيّت و ايرانيّت خويش باز گردند. چه که حال ديگر دستار و عبا و نعلين در نزد ايرانی نه نشان روحانيّت، که نشان ضحاکی بودن و دشمنی ريشه ای با ايران و ايرانی است. رخت ملايی اينک برای ايرانی به مثابه يونيفرم لشکر بی خدايان، وطن فروشان، پست ها، نفرت پراکنان، زورگويان، فحاشان، دروغگويان، فتنه انگيزان، شادی کشان، خرد ستيزان، دزدان و متجاوزان و بی شرافت ها و بی معنويّت ها است. ما ايرانی هستيم، و فقط هم ايرانی. همين

بيا ای شيخ و از خمخانه ما ---------- شرابی خور که در کوثر نباشد

www.zadgah.com|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker