آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Saturday, September 01, 2007

 

مبارزان امروز و جانيشنان فردای

زاد گـــاه
امير سپهر


آيا مبارزان امروز و جانيشنان فردای اين نظام جن و پری ها هستند!؟

در حالی که ما با انقلاب و تحريم اقتصادی و حمله ی نظامی و خشونت و تغييرات ناگهانی و کمک آمريکا و مجاهد و مشروطه خواه و رضا پهلوی و جبهه ملی و امير انتظام و چپ و راست و زمين و زمان مخالفيم، پس اين رژيم را با ياری چه کسانی و چگونه می خواهيم از ميان برداريم آخر!؟

اين روز ها شما به هر رسانه ی شنيداری و ديداری که نگاه کنيد و گوش فرا دهيد، مطالب اصلی هر روزنامه و مجله و گاهنامه را که بخوانيد، پای سخن هر مفسر وطنی که بنشينيد خواهيد ديد که بحث تقريبآ همه ی آنها بر سر تمام شدن کار جمهوری اسلامی است. يعنی همه از رفتن اين رژيم می نويسند و سخن می گويند، اما اينکه اين رژيم چگونه و از چه راهی بايد برود و خواهد رفت و مهم تر از آن، اصولآ بعد از رفتن اين رژيم چه بايد کرد، اساسی ترين موضوعاتی است که هيچ کسی بدانها نمی پردازد
طرفه اينکه دسته ای هم که خود را اپوزيسيون مترقی اين نظام می نامند هم سقوط اين رژيم و دستيابی به دموکراسی را در يک قدمی می بينند

اين در حالی است که آن رويا پردازان مثلآ دموکرات که به کمتر از يک بهشت رويايی هم رضايت نمی دهند اين مواضع را هم دارند که انقلاب هيچ خوب نيست، تحريم اقتصادی برای مردم مضر است، ما حمله ی نظامی نمی خواهيم، خشونت خيلی بد است، تغييرات ناگهانی خطرناک است، ما هيچ نيازی به کمک آمريکا نداريم، اصلاح طلبی کاملآ شکست خورده، انتصابات رژيم بايد تحريم شود، مجاهد که بد تر از ملا است، مشروطه که شکست خورده، سلطنت که ديگر در ايران شانسی ندارد، رضا پهلوی ممکن است فردا ديکتاتور شود، جبهه ملی که شريک جمهوری اسلامی است، امير انتظام که تا ديروز از شرکای ملا ها بود، طبرزدی که يک بچه پاسدار بيشتر نيست

منوچهر محمدی که سواد ندارد، سازگارا هم موجودی مانند احمد چلبی است، گنجی که تا پريروز يک پاسدار بود، مردم ديگر بی غيرت شده اند، اين که چيزی نمی فهمد، آن ديگری که کسی نيست ... و در حاليکه بعضی از اين گفته ها هم پر بيراه نيست، آدمی در اين ميان حيران می ماند که يارب پس با وجود اينهمه خائن و عامل رژيم و بی سواد و بچه پاسدار و مردم بی غيرت و موجوداتی بد تر از عوامل اين رژيم ... پس اين رژيم را چه کسانی و چه نيروی بزودی از بين خواهند برد آخر!؟ و اگر هم اين رژيم از ميان رفت، فردا اصلآ کدام يک از اين خائنين و بی سواد ها و بی شانس ها و بچه پاسدار ها ... بايد کار اداره ی امور کشور را تا انتخاب رهبران اصلی به دست داشته باشند

باری، حال از آن گفته های روا و ناروا در گذريم، اين را نيز فراموش کنيم که عده ای همان بيست و نه سال پيش هم از رفتن اين رژيم در چند هفته ی آتی سخن می گفتند که همه پوچ بود، اين بحث را هم فعلآ ناديده انگاريم که حتی برای شروع به مبارزه ی جدی با اين رژيم هم هزار مقدمه لازم است که ما حتی يک از هزار آن را هم آماده نکرده ايم چه رسد به سرنگون ساختن آن، و فرض گيريم و فقط فرض، که اصلآ آمديم و همين فردا اين رژيم به ميل خود و بی هيچ مبارزه و اعتصاب و خشونت و خونريزی کنار رفت، حتی در آنصورت رويايی هم آيا ما هيچ برنامه ای داريم که بتوانيم کشور را از پس فردا بهتر از اين دزدان و آدمکشان اداره کنيم؟ آيا ما حتی يک نيمچه دولت آماده داريم که جايگزين همين دولت مسخره و بی مسئوليت فعلی سازيم؟

آيا ما يک شورای مشورتی و موقت برای چنين موقعيتی تشکيل داده ايم که در نبود همين مجلس مضحک روضه خوان ها بجای پارلمان برای دولت خط مشی تعيين کند و نظارتی بر کار آن داشته باشد ؟ اصلآ آيا ما حتی دويست ـ سيصد نفر نيروی انتظامی را متشکل و آماده کرده ايم که بتوانند در نبود اين نيروی عظيم انتظامی جمهوری اسلامی (نيرويی که حتی با داشتن نيم مليون پرسنل هم از حفظ نظم عاجزاست) اعاده نظم کنند و از غارت موزه ها و بانکها و اموال مردم و قتل و تجاوز جلوگيری کنند؟

کسانی که مردم را به قيام دعوت می کنند آيا هيچ به اين می انديشند که مردم اصلآ به اميد که، به پشت گرمی چه کسانی و برای جايگزين کردن کدامين نيرويی حاظر يراق و بهتر بايد در مقابل اين حکومت بياستند و هزينه دهند؟ و هزار پرسش ديگر که پاسخ هر هزار آنهم منفی است

اينکه مردم ما ديگر آگاه شده اند، اين ملت حال سياسی ترين مردم روی زمين هستند، ما ديگر ملا نمی خواهيم، ما جمهوری اسلامی نمی خواهيم، ما ديگر آزادی می خواهيم؛ ما دموکراسی می خواهيم، ما رژيمی سکولار می خواهيم، ما حکومتی مردمی می خواهيم، ما نظامی منتخب می خواهيم، ما دولتی متعهد به رعايت حقوق بشر می خواهيم، ما رژيمی موروثی نمی خواهيم، ما آنرا نمی خواهيم، ما اينرا دوست نداريم و ما اينطور نمی پسنديم و ما آنطور بيشتر دوست داريم و... همه و همه شعار های پوچ و بی پشتوانه ای هستند که پشيزی ارزش ندارند

کسب آزادی مانند کسب مال و يا سعادت است که همه هم به دنبال آن هستند. بنابر اين پرسش اين نيست که آيا ما خواهان سعادت هستيم يا خير که جواب آن بطور بديهی از پيش معلوم است. پرسش اساسی اين است که مايی که مرتبآ از ايده آل های خود سخن می گوئيم، چگونه و از چه راهی می خواهيم و می توانيم حتی به ده يک اين خواست هامان دست پيدا کنيم؟

آنهم مايی که معتقديم مردم کاملآ بی تفاوت هستند، ما که جز خود همه را خائن می خوانيم، مايی که برای هيچ انديشه ای جز آنچه خود بدان باور داريم ديناری احترام قائل نيستيم، مايی که اصلآ برای هيچ کس جز خود حتی حق اظهار نظر را هم به رسميت نمی شناسيم و بالاخره مايی که نه حمله ی نظامی می خواهيم، نه تحريم اقتصادی، نه خشونت و نه حتی اندک کمک گرفتن از کشوری ديگر را!؟

www.zadgah.com

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسان



This page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker