آزاد شو


*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***


Wednesday, July 04, 2007

 

! ولايت مطلقه ی فقيه چپ و راستش يکی است


زاد گـــاه
امير سپهر


! ولايت مطلقه ی فقيه چپ و راستش يکی است

قدما گفته اند "هر اقراطی را قطعآ يک تفريط هم به دنبال است". عوام امروز اين گفته را کمی ساده تر کرده اند. شايد هم کمی بی تربيت تر که می گويند "هر عشق خرکی، يک نفرت خرکی هم بدنبال دارد" هر چه هست معنای اين هر دو گفته يکی است. اينکه انسان کم خرد و افراطی در هر موردی از حد اعتدال خارج می شود. اين گفته حاليا دقيقآ در مورد بسياری از انقلابيون چپ ديروز ما صدق پيدا می کند. دستکم در مورد يک دوست قديمی چپ بنده

يادم می آيد که او در سال پنجاه و هفت چطور چشم و گوش بسته واله و شيدای آيت الله خمينی بود. در بهمن پنجاه و هفت روزی او را در چهارراه پهلوی ديدم. به همراه عده ای در حال حمله به مشروب فروشی ها و مشغول شکستن در و پنجره ی دکان کاسبکاران بيچاره. وقتی مرا ديد چهره ترش کرد. چون قبلآ بر سر خمينی حرفمان شده بود

خوب يادم هست که آنروز به او گفتم آقا جان، مگر تو عقل نداری آخر! اين "همه باهم" جناب خمينی برای بدبختی من و توست. لطفآ تو ديگر اينطور گوسفند وار دنبال اين ملا ها نيافت، جوابم داد که تو را جان بجانت کنند طرفدار سرمايه داری هستی! وگر نه می فهميدی که خمينی بعد از لنين و مائو و انور خوجه بزرگترين رهبر ضد امپرياليست تاريخ است و همه هم او را قبول دارند

هفته ی گذشته فرصتی دست داد که پس از سالها من چند ساعتی باز با اين آدم يکجا باشم. به هنگام صحبت در باره ی ديروز و امروز به او گفتم رفيق جان ديروز که اتوپيسم کر و کورتان کرده بود و با آن مطلق گرايی ها ملت را خانه خراب کرديد! اقلآ حالا ديگر دست از تندروی برداريد. آخر آوردن رژيم کمونيستی به ايران، آنهم در اين دوره و زمانه و بعد از مرگ آن در خانه ی اصليش که ديگر يک درصد هم شانس ندارد

وانگهی، مگر همين رژيم ايدئولژيک چه چيزی از يک نظام کمونيستی کم دارد که شما می خواهيد هزينه ی خريد يک روزنامه ديگر از همين شماره را هم به ملت نگونبخت ايران تحميل کنيد. مگر کاسترو و چاوز و کيم ايل جونگ همان ولی فقيه نيستند. مگر نمی بينيد که بهترين حاميان اين رژيم دينی اتفاقآ همين چند نظام ضد دينی هستند. جان جانی ترين رفقای احمدی نژاد حزب الهی هم اتفاقآ همين چند رهبر ظاهرآ آتائيست و ضد الله. تصور می کنم بيجا هم نگفتم، چون نظامهای ايدئولژيک توتاليتر همگی يک گروه خونی دارند. به همين دليل هم بلحاظ گوهری هيچ فرقی با هم ندارند. حال هر نام و شکلی هم که داشته باشند. تفاوت اينگونه رژيمها فقط صوری است

خلاصه در خاتمه با حسن نيت گفتمش دوست گرامی، آخر کی می خواهيد بفهميد که موسم ايدئولژی بازی، آنهم نظام ايدئولژيک آوردن ديگر بسر آمده. بويژه برای ايرانی. ملت ايران جدآ ديگر بايد بی شعور ترين ملت جهان باشد که از پس تجربه ی فلاکت ها و وحشيگری های يک نظام فقاهتی نظام فقاهتی ديگری را پذيرا گردد

گفتمش بياييد فعلآ برای تميز کردن همين کثافتکاری خودتان هم که شده با ديگر گروهها بر سر يک سری اصول توافق کنيد. عقايد خودتان را حفظ کنيد اما با ديگر هم ميهنان خود برای استقرار يک نظام آزاد تلاش کنيد. پس از چنين تجربه ی خونباری حال اصلآ همه بايد خواهان نظامی آزاد از پيشوند و پسوند باشيم، که فرداروز همه بتوانيم با هر عقيده و مرامی آزادی ابراز عقيده داشته باشيم و حق فعاليت سياسی. از ته دل و با صميميت گفتمش ناسلامتی آخر شما قبل از اينکه کمونيست باشيد ايرانی هستيد

می دانيد جوابش چه بود؟ اول که به شيوه ی برادران همخونش در حزب الله يک سری موعظه کرد. سپس هم روضه ای برای زحمتکشان(بخوانيد مستضعفان) خواند. بعد هم باز به سبک همان برادران خونی خود که هر غير حزب الهی را "عامل استکبار" و بی دين می خوانند، اين حزب الکمونيستی هم مرا منحرف و "عامل امپرياليسم" خواند

در خاتمه هم چنين فرمود که (تو هنوز هم همان افکار ناسيوناليستی و عقبمانده سال پنجاه و هفت را داری! چه اتحادی! شعار اتحاد که شد همان "همه باهم" خمينی، مثل گوسفند که نمی شود همه با هم باشيم)!؟

حال آن حرفهای صد من يک غاز به کنار، عبرت انگيز اين بود که اين رفيق هنوز ره گم کرده و سرگردان ما طوری اين حرفها را بر زبان آورد که پنداری من ديروز اشتباه می کردم. گويی من ديروز ملاباز بودم. من بودم که کر و کور گشته و گوسفندی عمل کرده ام. من ملت ايران را به اين سيه روزی و تباهی کشيده ام و او دارد از اين بابت مرا ملامت می کند. گويی من اشتباه کرده ام و بايد از خطای خانمان برباد ده خود پند گيرم! من البته ديگر هيچ نگفتم. چون ديدم فايده ای ندارد و حکايت ما با اينگونه آدمها حکايت همان ميخ آهنين و سنگ است

اصولآ يکی از بارز ترين مشخصه های افراد غرق در مذهب و ايدئولژی همين است که تصور می کنند که به دانايی مطلق رسيده اند و هرگز اشتباه نمی کنند. از اينروی هر که هم جز آنان بيانديشد منحرف و ناآگاه و عامل دشمن است. چون فرد مذهبی و ايدئولژی زده در ذهن اول به يقين می رسد و بعد ايمان می آورد. ايدئولژی همان ايمان است که فقط نامی متفاوت دارد. اصلآ اين ايمان يا ايدئولژی به معنای به خوب مطلق رسيدن و آنرا بعنوان راه و روشی صد درصد خوب باور کردن است

با چنين ذهنيت بيماری است که فرد مؤمن حتی کشتن بزعم خود منحرفين را هم برای دست يابی به بهشت مطلقی که در ذهن دارد مجاز می شمرد. او دگر انديش را نه دگر انديش، که نادان، منحرف، دشمن بشريت و خار راه رسيدن بشريت (کارگران يا مستضعفان) به بهشت مطلق می پندارد و تباه کننده افکار ديگران. برای همين هم کشتن آنانرا را نه جنايت که عين خدمت به خدا، مستضعفان و يا بقول کمونيست ها زحمتکشان بحساب می آورد

تفريطش هم مرا بياد پيری فرزانه انداخت که هميشه می گفت = ايرانی جماعت هميشه شيپور را از سر گشادش فوت می کند. آن والای خوب اينرا هم می گفت که ما آن زمان که بايد خيلی خيلی عاقل باشيم، کاملآ احمق و ديوانه می شويم اما آنزمان که بايد کمی ريسک کنيم، می شويم فيثاغورث و علامه ی دهر

حاصل اينکه، دريغا که ملت ما فقط يک بار به اتحاد رسيد و بی هيچ ترسی شجاعانه دل به دريا زد؛ که آنهم برای آتش افکندن به خرمن هستی خويش بود و اجرای سناريوی خودکشی ملی. حال اما که ايران و ايرانی اصلآ در معرض نابودی کامل است و ضروری ترين زمان بی باکی و دليری و دل به دريا زدن، همگی آنقدر ترسو و حسابگر و احتياط کار شده اند که حال آدمی از اينهمه شيش و بش کردن و چرکته انداختن های بی حاصل بهم می خورد

اين تفريط لعنتی خواهر بد ترکيب و کوچک همان افراط زشت روی سال پنجاه و هفت است که طبق گفته قدما حتما بايد پس از او می آمد، که متاسفانه هم آمده است

جان بازی عُشاق، نه چون بازی نَرد است ------- مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است

http://www.zadgah.com/

|


<< Home

Archives

May 2004   June 2004   July 2004   August 2004   September 2004   October 2004   November 2004   December 2004   January 2005   February 2005   March 2005   April 2005   May 2005   June 2005   July 2005   August 2005   September 2005   October 2005   November 2005   December 2005   January 2006   February 2006   March 2006   April 2006   May 2006   June 2006   July 2006   August 2006   September 2006   October 2006   November 2006   December 2006   January 2007   February 2007   March 2007   April 2007   May 2007   June 2007   July 2007   August 2007   September 2007   October 2007   November 2007   December 2007   January 2008   February 2008   March 2008   April 2008   May 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   April 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010   May 2010   June 2010   July 2010   September 2011   February 2012  


Not be forgotten
! بختيار که نمرده است

بخشی از نوشته های آقای دکتر امير سپهر ( بنيانگذار و دبيرکل حزب ميهن ) :

سخن بی هنر زار و خار است و سست

چرا انقلاب آرام در ايران ناشدنی است؟

! دموکراسی مقام منظم عنتری

نوروز ايرانی در رژيمی ايرانی

بوی خوش خرد گرايی در نوروز

نامه ای به سخنگوی وزارت خارجه

!اصلاح جمهوری اسلامی به سبک آمريکا

!رژيم و دو گزينه، شکست، شکست ننگين

! لاابالی ها شال و کلاه کنيد

اسلام را کشف کنيم نه مسخره

ماندگاری ايران فقط به ناهشياران است !؟

!نه نه، اين تيم، تيم ملی ما نيست

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/پنجمين بخش

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش چهارم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش سوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش دوم

فرهنگ نکبت، فرهنگ عزت/بخش نخست

فرهنگ سازی را بايد از دکتر شريعتی آموخت

دانشمندان اتمی يا الاغهای پاکستانی

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش دوم

راه اصلی ميدان آزادی خيابان شاهرضا است/بخش نخست

مبارزان ديروز، بابا بزرگ های بی عزت امروز

پيش درآمدی بر چيستی فرهنگ

ملتی در ميان چند طايفه رويا پرداز دغلباز

مشکل نه دستار که مسلک دستاربندی است

بی فرهنگی ما، عين فرهنگ ما است

! نابخردی نزد ما ايرانيان است و بس

!خود همی گفتی که خر رفت ای پسر

ولله که کابينه احمدی نژاد حقيقت ما است

است( Oedipuskomplex )رنج ما ازعقده اوديپ

غير قمر هيچ مگو

اين نه گنجی، که عقيده در زندان است

جمهوری خواهی پوششی برای دشمنان ملت

شاه ايران قربانی انتقام اسلامی

کار سترگ گنجی روشنگری است

گنجی اولين مسلمان لائيک

واپسين پرده تراژدی خمينی

انتخابات اخير پروژه حمله به ايران را کليد زد

جنگ آمريکا عليه ايران آغاز شده است

انتصاب احمدی نژاد، کشف حجاب رژيم

حماسه ديگری برای رژيم

برادر احمدی نژاد بهترين گزينه

انقلابی که دزديده شد؟

معين يک ملا است، نه مصدق

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران !/ بخش سوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش دوم

بزنگاه سرنوشت رژيم ايران/ بخش نخست

فولادوند همان جنتی است

اکبر گنجی، ديوانه ای از قفس پريد

دموکراسی محصول انديشه آزاد از مذهب است

تفنگداران آمريکايی پشت مرز هستند

رئيس جمهور اصلی خامنه ای است

!دانشجويان سوخته را دريابيد

دغلبازان ملا مذهبی

!خاتمی خائن نبود، رفسنجانی هم نيست

فندق پوست کنده

خيانتی بنام انقلاب اسلامی

ايران، کارگاه بی کارگر

آزادی کمی همت و هزينه می طلبد

نمايش لوطی عنتری در ملک جم

نخبگان نادانی

بوی باروت آمريکايی و رفسنجانی

آقای خمينی يک پيغمبر بود نه امام

انديشه زوال ناپذير است

اپوزيسيونی ناکارآمد تر از هخا!

زنهار که ايرانی در انتقام کشی خيلی بی رحم است!

سخنی با امضا کنندگان بيانيه تحليلی 565

...بر چنين ملت و گورپدرش

واپسين ماههای رژيم يران

اصول اعتقادی دايناسورها، طنزنوروزی

يادت بخير ميسيو، يادت بخير

امتيازی برای تسخيرايران

اشغال نظامی ايران وسيله ايالات متحده

چهارشنبه سوری، شروع حرکت تاريخی

بد آگاهی و فرهنگ هفت رگه

جرج دابليو بوش، آبراهام لينکلنی ديگر

روحانيّت ضد خدا

استبداد خاندان پهلوی بلای جان ملا ها

آمريکا در خوان هقتم

عقل شرعی و شرع عقلی

واکنش مردم ما به حمله نظامی آمريکا

عشق های آقای نوری زاده

به هيولای اتم نه بگوئيم

موشک ملا حسنی و اتم آخوند نشان بزبان کوچه

رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

آيا مخمل انقلاب به خون آغشته خواهد شد؟

کاندوليزا رايس و بلال حبشی

سکس ضرورتی زيبا است نه يک تابو

نام وطنفروشان را به خاطر بسپاريم

طرح گوسفند سازی ملت ايران

آب از سر چشمه گل آلود است

رژيم ملا ها دقيقآ يک باند مافيا است

نوبت کشف عمامه است

فرهنگی که محشر می آفريند - دی جی مريم

ملا ها عقلمان را نيز دزديده اند

فقدان خرد سياسی را فقدان رهبريّت نناميم

ابطحی و ماری آنتوانت ـ وبلاگ نويسان تواب

نادانی تا به کی !؟

آزادی ايران، نقطه شروع 1

آزادی ايران، نقطه شروع 2

هنر سياست

ايران و ايرانی برای ملا ها غنيمت جنگی هستند

شب تيره، نوشته ای در مورد پناهندگی

انقلاب ايران، آغاز جنگ سوم بود

اين رفراندوم يک فريب است

سپاه پاسداران، شريک يا رقيب آمريکا

خامنه ای پدر خوانده تروريسم

فرهنگ پشت حجاب

کمونيسم همان حزب الله است

داريوش همايون چه ميگويد؟

اينترنت دنيای روانپريشان

خانه تکانی فرهنگی

فردا روشن است

عين الله باقرزاده های سياسی

آن که می خندد هنوز

اپيستمولژی اپوزيسيون

انقلاب سوسول ها

درود بر بسيجی با و جدان

روشنگران خفته ونقش چپ

فتح دروازه های اسلام

حزب توده و نابودی تشيّع

جنگ ديگر ايران و عراق

درد ما از خود ما است

يادی ازاستبداد آريا مهری!؟

ابر قدرت ترور

کدام مشروطه خواهی؟

برای آقای سعيد حجاريان

تراژدی ملا حسنی ها

مارمولک، سری 2

پهلوی پرست ها

هخا و تجمع اطراف دانشگاه

هخا و خاتمی، دو پسر عمو

تريبونال بين المللی

پايان ماه عسل فيضيه و لندن

طرح آزادی ايران 1

اولين و آخرين ميثاق ملی

اطلاعيه جمهوری خواهان

يک قاچاقچی جانشين خاتمی

فهم سر به کون

توطئه مشترک شريعتمداری

انگليس و ملا

نفت، رشوه، جنايت و

عنتر و بوزينه وخط رهبری

اروپايی و ملای هفت خط

ايران حراج است، حراج

درسهايی ازانتخابات آمريکا

عنکبوت و عقرب

بر رژيم اسلامی، نمرده به فتوای من نماز کنيد

پوکر روسی فيضيّه با پنتاگون

به ايران خوش آمديد کاندوليزای عزيز

مسخره بازی اتمی اروپا و ملا ها

انتلکتوليسم يا منگليسم

آبروی روشنقکران مشرق زمين


رسالت من بعد از نوژه

بی تفاوت نباشيم

نگاه خردمندانه به 28 مرداد


سايه سعيدی سيرجانی :

مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم

پرسش شيما کلباسی از سايه در ارتباط با طرح رفراندوم

هويت، به همراه يک نوشته از فرزانه استاد جانباخته سعيدی سيرجانی با نام مشتی غلوم لعنتی

بچه های روستای سفيلان

امان از فريب و صد امان از خود فريبی

دريغ از يک "پسته" بودن

رنجنامه کوتاه سايه

بر ما چه ميرود


روشنگری های شهريار شادان از تشکيلات درونمرزی حزب ميهن :

خمينی؛ عارف يا جادوگر ؟

ما جوانان ايران بايد

حکومت خدا (1)

می گوید اعدام کن

راهی نوین برای فردای ایران


رنجنامه معصومه

شير ايران دريغ!


حافظ و اميرمبارزالدين

دلکش و ولی فقيه


کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ


کانون وبلاگ نويسانThis page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com eXTReMe Tracker